Kategorie szkoleń
Katalog szkoleń
Formularz zgłoszeniowy
Newsletter
Zapisz się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać informację o najnowszysch szkoleniach.

Firma roku 2014

Samochód w firmie w 2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 r. podatników obowiązywać będą nowe zasady odliczania podatku VAT przy zakupie, najmie, dzierżawie oraz leasingu samochodu wykorzystywanego w firmie. Zmienią się również zasady odliczania podatku VAT od zakupu paliwa i kosztów związanych z eksploatacją samochodu.

•    Podstawa zmian

Senat w dniu 20 lutego 2014 r. przyjął bez poprawek ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana: ustawą, nowelizującą), która implementuje do polskiego prawa podatkowego decyzję wykonawczą Rady Unii Europejskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. Przepisy ww. ustawy wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

•    Zmiany dotyczące odliczania podatku VAT z tytułu nabycia pojazdów samochodowych, paliwa do ich napędu oraz wydatków związanych z ich eksploatacją.

Ustawa nowelizująca po pierwsze wprowadza nową definicję samochodu osobowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz po raz pierwszy definicję pojazdu samochodowego na gruncie podatku od towarów i usług.

Po drugie w nowelizacji Ustawodawca wyraźne wyróżnił na gruncie podatku od towarów i usług dwa pojęcia rozróżniające charakter wykorzystywania samochodów przez podatnika:

- samochód wykorzystywany przez podatnika wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

- samochód wykorzystywany przez podatnika zarówno w działalności gospodarczej jak i na cele prywatne (tzw. wykorzystywanie mieszane).

W związku z powyższym, od 1 kwietnia 2014 r. kluczowe znaczenie będzie miał sposób wykorzystywania samochodu przez podatnika w firmie.

Podatnicy wykorzystujący samochód wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą mają prawo od 1 kwietnia 2014 r. do odliczenia 100 % podatku VAT od nabycia, najmu, dzierżawy, leasingu takiego samochodu oraz od kosztów związanych z eksploatacją samochodu oraz od nabycia paliwa do samochodu.

  • UWAGA – W tym przypadku na podatnikach ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Nawet jednorazowe wykorzystanie samochodu na cele prywatne spowoduje obowiązek korekty podatku VAT (odliczenie 50 %).
Podatnicy wykorzystujący samochód zarówno na cele związane z działalnością gospodarczą jak i na cele prywatne (tzw. wykorzystywanie mieszane) od 1 kwietnia 2014 r. mają prawo do odliczenia 50 % podatku VAT od nabycia, najmu, dzierżawy, leasingu takiego samochodu oraz od kosztów związanych z eksploatacją samochodu.

  • UWAGA – W tym przypadku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Dodatkowo dla odliczenia podatku VAT nie ma ograniczenia kwotowego.
  • UWAGA – W przypadku wykorzystywania mieszanego samochodu istnieje ryzyko powstania przychodu w PIT po stronie osoby użytkującej samochód.

Do dnia 1 lipca 2015 r. podatnicy wykorzystujący samochód zarówno na cele związane z działalnością gospodarczą jak i na cele prywatne (tzw. wykorzystywanie mieszane) nie będą mieli prawa odliczenia 50 % podatku VAT od nabycia paliwa do samochodu.

W związku z nowelizacją na podatnikach ciążą również nowe obowiązki informacyjne w zakresie wykorzystywania samochodu w działalności gospodarczej, których niespełnienie grozi zakwestionowaniem przez organy skarbowe prawa do odliczenia VAT oraz odpowiedzialnością karno – skarbową.

  • UWAGA – Niespełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie wykorzystywania samochodu w działalności gospodarczej lub podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym podlegać będzie karze grzywny do 720 stawek dziennych (maksymalnie może ona wynieść 16 mln zł).

****

W celu uzyskania dodatkowych informacji o nowelizacji, aspektach podatkowych dotyczących samochodu w firmie na gruncie CIT i VAT, prywatnych samochodach pracowników i współpracowników używanych na cele służbowe, samochodach służbowych wykorzystywanych w celach prywatnych, obowiązkach dokumentacyjnych związanych z samochodem w działalności firmy oraz najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach organów podatkowych w zakresie samochodu w działalności firmy, zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu:

Samochód w działalności firmy
w ujęciu podatkowym z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r.