Kategorie szkoleń
Katalog szkoleń
Formularz zgłoszeniowy
Newsletter
Zapisz się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać informację o najnowszysch szkoleniach.

Firma roku 2014

Tytuł kursu

Akademia kadr i płac (80 h )kurs od podstaw do samodzielnego specjalisty kurs weekendowy

Termin

2014.10.18 - 2014.12.21 Poznań
2014.10.18 - 2014.12.21 Wrocław
2014.10.18 - 2014.12.21 Warszawa
2014.10.18 - 2014.12.21 Gdańsk
2014.10.18 - 2014.12.21 Katowice

Terminy szczegółowe

Sesja I, 18 – 19 października 2014 r.
Sesja II, 15 – 16 listopada 2014 r.
Sesja III, 29 – 30 listopada 2014 r.
Sesja IV, 6 – 7 grudnia 2014 r.
Sesja V, 20 – 21 grudnia 2014 r.

Prowadzący

Zajęcia prowadzone będą przez zespół wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce kadrowo - płacowej – pracownicy ZUS, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, niezależni eksperci. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką  zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz tematyki kadrowo – płacowej.

Cel szkolenia

Kurs skierowany jest do osób, które planują podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym. Moduł PŁATNIK realizowany jest z wykorzystaniem komputerów.

Adresaci szkolenia:

Kurs skierowany jest do osób, które planują podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu.

Zobacz opinie o przedsięwzięciach Akademii MDDP >>

Program

Kadry (24 h)

1. Podstawowe zasady nawiązania stosunku pracy.

2. Obowiązki informacyjne wobec pracowników.

3. Rodzaje umów o pracę.

4. Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych (kodeks pracy a kodeks cywilny) czyli zawieranie umów o pracę:
a) umowy o pracę na okres próbny,
b) umowy o pracę na czas określony,
c) umowy o pracę na czas nieokreślony,
d) umowa o zastępstwo jako nowy rodzaj umowy na czas określony,
e) umowa zlecenia,
f) umowa o dzieło,
g) kontrakty menedżerskie.

5. Najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości: czy można zatrudniać bez pisemnej umowy, jakich dokumentów żądać od pracownika, czy i kiedy podpisać umowę o zakazie konkurencji.

6. Korzyści i koszty dla pracownika i pracodawcy wynikające z różnych form zatrudnienia.

7. Zasady zawierania umów o pracę – praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków, wskazanie konkretnych zapisów.

8. Obowiązki pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o pracę – przykłady z praktyki, stanowisko Sądu Najwyższego i wskazówki doktryny, okresy wypowiedzenia:
a) rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
b) rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
c) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – dyscyplinarne, w trybie art. 52 Kodeksu pracy.
9. Rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy:
a) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop,
b) odprawy,
c) co pracodawca musi wpisać, a czego może żądać pracownik w świadectwie pracy – zasady.

10. Wypowiedzenie zmieniające i porozumienie zmieniające.

11. Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z przepisami prawa wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę:
a) uznanie przez sąd wypowiedzenia za bezskuteczne
b) przywrócenie pracownika do pracy
c) konieczność wypłaty odszkodowania

12. Zasady postępowania z pracownikami w tzw. okresach ochronnych.

13. Umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy.

14. Czas pracy i jego ewidencjonowanie, rozliczanie godzin nadliczbowych, praca w porze nocnej, zapewnienie odpoczynku, a zwłaszcza:
a) pojęcie czasu pracy,
b) pozostawanie w gotowości do pracy,
c) czas efektywnej pracy,
d) czas przestoju,
e) czas podróży służbowej,
f) czas dyżuru,
g) przerwy w pracy,
h) okresy odpoczynku,
i) wymiar czasu pracy,
j) dni wolne od pracy,
k) rozkłady czasu pracy,
l) rozliczanie czasu pracy (zasady rozliczania czasu pracy na koniec okresu rozliczeniowego),
m) praca w godzinach nadliczbowych.

15. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych; urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze, urlop w wymiarze godzinowym, urlop na żądanie:
a) zasady nabywania prawa do urlopu,
b) nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia,
c) okresy wliczane do okresu pracy warunkujące nabycie prawa do urlopu,
d) nabycie prawa do kolejnego urlopu wymiar etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego,
e) rozliczanie urlopów,
f) zasady udzielania urlopu proporcjonalnego,
g) podwyższenie wymiaru – urlop uzupełniający,
h) zasady udzielania i wykorzystywania urlopu,
i) obowiązki w zakresie tworzenia planu urlopów,
j) zasady udzielania urlopu na żądanie,
k) obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
l) zasady wykorzystywania urlopów bezpłatnych.

16. Zatrudnianie pracowników tymczasowych i w formie telepracy.

17. Regulaminy w prawie pracy – zasady ich tworzenia, kto musi je wprowadzić.

18. Zasady tzw. zwolnień grupowych.

19. Kontrola z inspekcji pracy: za jakie przewinienia odpowiada pracodawca, grzywny i mandaty.

20. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

21. Podsumowanie.

Płace (24 h)

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę:
a) podstawy prawne: powszechnie obowiązujące akty prawne, układ zbiorowy pracy, regulamin wynagrodzeń.

2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy:
a) systemy i formy płac stosowane w praktyce:
- system taryfowy, motywacyjny, bonusowy, forma czasowa, czasowo premiowa, czasowo prowizyjna, akordowa,
- minimalne wynagrodzenie.

3. Istota i sposób naliczenia poszczególnych elementów listy płac:
a) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
- podstawa wymiaru wynagrodzenia,
- składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru,
- sposób obliczania,
b) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe:
- podstawa wymiaru wynagrodzenia,
- składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru,
- sposób obliczania,
c) wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
d) odprawy :emerytalna, rentowa, pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika, z przyczyn ekonomicznych przedsiębiorstwa:
- podstawa wymiaru wynagrodzenia
- składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru,
- sposób obliczania
e) naliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
- rozpoczęcie i zakończenie pracy w ciągu miesiąca,
- nieobecność w pracy z powodu choroby przez część miesiąca;
- nieobecność w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn niż choroba przez część miesiąca
f) rozliczanie delegacji:
- krajowych,
- zagranicznych
g) rozliczenie kilometrówki,
h) zajęcia praktyczne.

4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych:
a) miesięczne i roczne rozliczenie podatku w Urzędzie Skarbowym:
- zasady ustalania kosztów przychodu - oświadczenie pracownika,
- koszty uzyskania przychodów przy kilku zatrudnieniach,
- ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy,
- pobór podatku i przekazanie do Urzędu Skarbowego,
- rozliczenie roczne pracowników z pobranego podatku (PIT 11 i PIT 40),
b) miesięczne rozliczanie składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
- wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
- ustalanie podstawy wymiaru składek,
- rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne,
- ustalanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- wypełnianie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
- korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych,
- dokonywanie opłat składek (terminy, zasady wypełniania polecenia przelewu),
c) miesięczne rozliczenie składki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Umowa zlecenie i umowa o dzieło:
a) wzory umów cywilno-prawnych,
b) różnice między umową o pracę a umową zlecenia,
c) zasady rozliczania umów z Urzędem Skarbowym i ZUS:
- ogólne zasady podlegania i zgłaszania do ubezpieczeń społecznych,
- umowy zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych,
- umowa o dzieło jako jedyna forma zatrudnienia,
- zbieg ubezpieczeń,
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym,
d) część praktyczna.

6. Ochrona wynagrodzeń za pracę:
a) forma i terminy wypłat wynagrodzeń
b) potrącenia z wynagrodzeń:
- z tytułu egzekucji na zaspokojenie należności alimentacyjnych,
- z tytułu egzekucji na zaspokojenie innych należności,
- wysokość wynagrodzenia wolna od potrąceń,
- kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki (16 h)

1. Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających temu ubezpieczeniu obowiązkowo:
a) wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy :
- prawo do zasiłku w czasie ubezpieczenia
- przedłużenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego,
- wysokość zasiłku chorobowego,
- obniżenie zasiłku chorobowego o 25%,
- wysokość świadczeń
- dokumentacja do wypłaty
b) świadczenie rehabilitacyjne:
- prawo i wysokość
- dokumentacja do wypłaty
c) zasiłek macierzyński:
- prawo i wysokość,
- okres wypłaty,
- dokumentacja,
d) zasiłek opiekuńczy:
- prawo i wysokość
- dokumentacja do wypłaty
e) zasiłek wyrównawczy: prawo i wysokość zasiłku
f) zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników:
- wliczanie do podstawy wymiaru różnych składników wynagrodzenia,
- ustalenie nowej podstawy wymiaru zasiłku
- najniższa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników,
- ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
- ustalenie podstawy wymiaru innych zasiłków przysługujących pracownikom,
- podstawa wymiaru zasiłku w pierwszym miesiącu ubezpieczenia.

2. Zastosowanie przepisów ustawy zasiłkowej przy ustalaniu prawa i podstawy wymiaru zasiłków dla osób nie będących pracownikami.

3. Dokumentowanie prawa do zasiłków.

4. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

5. Terminy wypłat zasiłków.

6. Uprawnienia do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień.

7. Potrącenia egzekucyjne z zasiłków.

8. Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego:
a) ustalanie prawa do zasiłków,
b) ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.

9. Zajęcia praktyczne.

Ubezpieczenia społeczne (8 h)

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnym:
a) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
b) osób zatrudnionych na podstawie umów agencyjnych oraz umów zlecenia,
c) osób przebywających na urlopach macierzyńskich oraz urlopach wychowawczych.

2. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich wyżej ubezpieczonych.

3. „Zbiegi „ ubezpieczeń społecznych (zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przy jednoczesnym posiadaniu kilku tytułów do ubezpieczeń społecznych).

4. Dokumenty ubezpieczeniowe oraz zasady korygowania :
a) dokumenty zgłoszeniowe,
b) dokumenty rozliczeniowe.

PŁATNIK – zajęcia komputerowe (8 h)

Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących w programie Płatnik
1. Tworzenie kartotek osób ubezpieczonych w programie.

2. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego –ogólne zasady.

3. Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA oraz dokumentów zgłoszeniowych korygujących ZUS ZIUA i ZUS ZUA( w formie zmiany).

4. Ogólne zasady tworzenia i przekazywania do ZUS miesięcznych dokumentów rozliczeniowych.

5. Wypełnianie dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA z zastosowaniem prawidłowych kodów ubezpieczenia i terminu składania deklaracji.

6. Wykazywanie w dokumentach rozliczeniowych zwolnień lekarskich.

7. Ustalanie prawidłowej podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne.

8. Ustalanie prawidłowej przyczyny przerwy w ubezpieczeniach społecznych.

9. Sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych za pomocą programu Płatnik.

10. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przez płatników składek.

11. Podsumowanie szkolenia.
Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
- 2100 zł (VAT zw.)

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym - na zakończenie otrzymują Państwo certyfikat Akademii MDDP – zaświadczający ukończenie kursu.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.
Warszawa- budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Termin

2014.10.18 - 2014.12.21 Poznań
2014.10.18 - 2014.12.21 Wrocław
2014.10.18 - 2014.12.21 Warszawa
2014.10.18 - 2014.12.21 Gdańsk
2014.10.18 - 2014.12.21 Katowice
« powrót