Kategorie szkoleń
Katalog szkoleń
Formularz zgłoszeniowy
Newsletter
Zapisz się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać informację o najnowszysch szkoleniach.

Firma roku 2014

Tytuł szkolenia

Promocja wakacyjna VAT i CIT w 2014 r. po zmianach w branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) – bieżące problemy oraz najnowsze orzecznictwo

Termin

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branż TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) od 2015 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 kwietnia 2014 r. Podczas szkolenia prelegenci mający ogromne doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z doradzeniem na rzecz podmiotów z sektora TSL zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży TSL. Na szkoleniu zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Szkolenie zostanie zobrazowane licznymi przykładami, a efektem udziału w szkoleniu będzie unikanie popełniania błędów związanych z interpretacją zmienionych reguł rozliczania VAT oraz CIT.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę TSL.

Program

DZIEŃ I

VAT w 2014 r. w branży TSL

1. Zmiany w VAT, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r.:
a) zmiany dotyczące zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego:
- nowa zasada ogólna decydująca o momencie powstania obowiązku podatkowego,
- nowe zasady ustalania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych i spedycyjnych,
- reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi,
- obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,
- obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym –zmiana przepisów istotna z punktu widzenia branży transportowej,
- czy usługi transportowe mają charakter ciągły? Skutki w 2013 i 2014 r. - porównanie
- zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
- ważna zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy tzw. „mediów” oraz usług komunalnych,
- nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru,
- pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,
- moment powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury,
- moment powstania obowiązku podatkowego a termin płatności określony w umowie lub na fakturze,
- czy zaliczki w przypadku dostawy mediów i usług komunalnych rodzą obowiązek podatkowy?
- moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku faktur prognozowych,
- moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży licencji
– problemy praktyczne.
b) zmiana zasad dotyczących rozliczania podatku naliczonego:
- nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
- nowe zasady korygowania podatku naliczonego,
- odliczanie VAT od zakupu usług transportowych, spedycyjnych oraz najmu,
- odliczanie VAT w miesiącu otrzymania faktury oraz w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych,
- odliczanie VAT z duplikatu faktury,
- ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
c) nowe zasady odliczania VAT w odniesieniu do pojazdów samochodowych i wydatków eksploatacyjnych związanych z ich użytkowaniem
- pojęcie pojazdu samochodowego w świetle ustawy o VAT,
- pojęcie wydatków eksploatacyjnych,
- opłaty za przejazd autostradą, wydatki na myjnie a prawo do odliczenia.
- zasady stosowania ograniczeń w prawie do odliczenia,
- pojazdy przeznaczone do przewozu towarów,
- pojazdy specjalistyczne a VAT,
- pojazdy o przeznaczeniu szczególnym (vany, pick-upy, busy, pojazdy z wyodrębnioną kabiną),
- zasady aktualizacji zaświadczeń ze stacji kontroli pojazdów w celu korzystania z pełnego odliczania VAT.
d) nowelizacja przepisów regulujących zasady określania podstawy opodatkowania:
- nowa definicja podstawy opodatkowania – pojęcie zapłaty,
- problemy związane z likwidacją definicji obrotu,
- konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
- podstawa opodatkowania w przypadku aportów,
- podstawa opodatkowania w przypadku dostawy budynków / budowli.
e) zmiany dotyczące fakturowania w 2014 r.:
- umieszczenie wszystkich zasad dotyczących wystawiania faktur (papierowych i elektronicznych) w ustawie (art. 106a-106q),
- nowe, rewolucyjne terminy wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego, m.in. w przypadku usług ciągłych oraz dostawy mediów i usług komunalnych,
- wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem usługi,
- nowe zasady umieszczania danych na fakturach,
- nowe przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
- nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,
- poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur,
- nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych.

2. Najbardziej aktualne problemy dotyczące branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej:
a) kwalifikacja usług transportowych, usług pomocniczych do usług transportowych, usług spedycyjnych oraz usług logistycznych na gruncie podatku od towarów i usług,
b) świadczenia o charakterze kompleksowym oraz usługi ciągłe,
c) data sprzedaży w przypadku usług TSL,
d) ważne orzeczenie NSA dotyczące traktowania usług transportowych jako usług o charakterze ciągłym, zmiana przepisów,
e) usługi magazynowania – zasady opodatkowania, analiza orzeczeń krajowych sądów administracyjnych oraz wyroku ETS w tej sprawie:
- czy usługi magazynowania są usługami związanymi z nieruchomościami?
- czy usługi magazynowania oraz usługi pomocnicze należy traktować, jako usługi kompleksowe?
- wyrok NSA z 16 grudnia 2011 r. w sprawie rozliczania usług magazynowania,
- wyrok ETS z 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad opodatkowania usług magazynowania.
f) zasady opodatkowania usług pomocniczych do usług magazynowych:
- przyjęcie towarów klienta do magazynu,
- przechowywanie towarów należących do klientów,
- zarządzanie towarami poprzez profesjonalny system informatyczny,
- przygotowywanie raportów bieżących dla klientów,
- konfekcjonowanie towarów wg przesłanych zleceń klienta (formowanie palet zawierających wiele asortymentów),
- inwentaryzacja magazynowanych towarów,
- kontrola jakościowa towarów,
- przechowanie towarów w odpowiednich, wymaganych przez klienta, warunkach,
- stała ochrona i monitoring magazynów.

3. Zasady rozliczania usług transgranicznych:
a) pojęcie usługi transportu międzynarodowego,
b) zasady rozliczania importu i eksportu usług w 2014 r.,
c) wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług oraz eksport usług poza UE,
d) import usług – pojęcie i przypadki występowania,
e) usługi transportu towarów a usługi transportu osób,
f) zasady opodatkowania usług transportu towarów wykonywanych na rzecz podatników krajowych w całości poza terytorium UE,
g) zasady dotyczące opodatkowania usług transportu towarów, wykonywanych w całości na terytorium kraju, na rzecz podatników spoza UE,
h) usługi wykonywane na rzecz podatników oraz na rzecz nie-podatników,
i) międzynarodowy transport lotniczy i morski,
j) usługi wynajmu środków transportu,
k) usługi pomocnicze do usług transportowych (załadunek, rozładunek, przeładunek, usługi przechowania),
l) usługi magazynowania, przechowania i usługi pomocnicze.

4. Stawki krajowe właściwe dla usług transportowych:
a) stawka podstawowa a stawki preferencyjne,
b) zakres stosowania stawki podstawowej w przypadku usług transportowych,
c) zakres zastosowania stawki 0% w odniesieniu do usług transportu międzynarodowego,
d) dokumenty potwierdzające świadczenie usług transportu międzynarodowego oraz uprawniające
do zastosowania stawki 0%,
e) usługi opodatkowane poza terytorium kraju – zasady dokumentowania.

5. Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2014 r.:
a) WDT / WNT,
b) obowiązek podatkowy w przypadku WDT / WNT w 2014 r.,
c) zasady ustalania daty dostawy / nabycia,
d) nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku naliczonego przy WNT,
e) przeliczanie kursów walut w 2014 r.

6. Inne zagadnienia:
a) świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników, klientów i kontrahentów,
b) zasady i warunki stosowania zwolnień dla usług szkoleniowych,
c) odwrotne obciążenie (handel złomem, odpadami, surowcami wtórnymi),
d) nowe przepisy obowiązujące od 1 października 2013 r. regulujące solidarną odpowiedzialność nabywcy oraz sprzedawcy w przypadku zakupu tzw. towarów wrażliwych (m.in. paliw).

7. Pytania uczestników.

DZIEŃ II

CIT w 2014 r. w branży TSL

1. Spółki komandytowo – akcyjne jako podatnicy CIT – nowa regulacja od 1 stycznia 2014 r.

2. Przychody podatkowe w branży TSL:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) przychody z tytułu wykonania usług, zbycia rzeczy oraz zbycia praw,
c) moment wykonania usługi spedycyjnej i transportowej a moment rozpoznania przychodu,
d) częściowe wykonanie usług TSL a przychody podatkowe,
e) usługi TSL rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
f) zaliczki i przedpłaty a przychód,
g) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (potrącenia / kompensaty),
h) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych,
i) rabaty, bonifikaty, upusty - zasady dotyczące korygowania przychodów.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków,
e) usługi / dostawy niezafakturowane a koszty uzyskania przychodów,
f) szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży TSL,
g) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 2013 r.:
- zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne);
- zasady dotyczące korygowania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, koszty poniesione w 2012 r., możliwości ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

4. Szczególne zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem specyfiki TSL:
a) koszty reprezentacji, reklamy i innych działań marketingowych,
b) organizacja wyjazdów integracyjnych /targów / szkoleń / konferencji,
c) sponsoring / darowizny / premie pieniężne,
d) świadczenia na rzecz pracowników (wynagrodzenia, składki, imprezy dla pracowników, abonamenty medyczne, ubezpieczenia, zakwaterowanie, ZFŚS),
e) kary umowne odszkodowania (mandaty i kary administracyjne), jako koszty uzyskania przychodów,
f) wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności).

5. Samochód w działalności firmy w ujęciu podatkowym – z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2014 roku:
a) definicja samochodu w przepisach podatkowych i prawie o ruchu drogowym – problem z jednoznaczną definicją samochodu dla celów podatkowych,
b) wydatki związane z pojazdem samochodowym – nowe pojęcie decydujące o zakresie odliczenia podatku naliczonego, omówienie zakresu pojęcia
c) konsekwencje podatkowe w zakresie podatku naliczonego:
- formy i zasady nabywania/użytkowania samochodów w firmie  – nabycie, leasing, najem: zasady ogólne, samochody wykorzystywane wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika  – obowiązki dokumentacyjne związane z samochodem w działalności firmy,
- wydatki związane z pojazdami samochodowymi – części składowe, paliwo, naprawa, konserwacja, eksploatacja, używanie.
d) samochód w firmie – aspekty podatkowe – VAT i CIT,
e) prywatne samochody pracowników i współpracowników używane na cele służbowe,
f) samochody służbowe wykorzystywane w celach prywatnych.
g) przepisy przejściowe – umowy zawarte przed 1 kwietnia 2014 r., odliczanie VAT naliczonego przy zakupie paliw – rejestracja w urzędzie skarbowym, wydanie pojazdu przed 1 kwietnia 2014 r.

6. Leasing operacyjny i finansowy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

7. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych typowych dla branży TSL:
a) zmiany w zakresie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. - zapłata za środek trwały oraz WNiP, jako element niezbędny dla zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów,
b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,
c) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
d) amortyzacja środków transportu,
e) wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia; remont a ulepszenie,
f) wybrane zagadnienia – straty w środkach trwałych, likwidacja środków trwałych, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

8. Różnice kursowe.

9. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) stawki podatku u źródła,
d) usługi świadczone przez nierezydentów oraz na rzecz nierezydentów,
e) odsetki / należności licencyjne / dywidendy,
f) samochody i środki transportu z zagranicy a podatek u źródła,
g) zakup usług o charakterze niematerialnym,
h) certyfikat rezydencji – najważniejsze zagadnienia,
i) obowiązki płatnika – termin zapłaty podatku, IFT – 2/2R, CIT-10Z oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne.

10. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące branży TSL w zakresie CIT.

11. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Promocja wakacyjna
Koszt uczestnictwa:    
- jednej osoby 1290 zł + 23% VAT 840 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1190 zł/os. + 23% VAT 790 zł/os. + 23% VAT
- w wybranym dniu szkolenia 690 zł + 23% VAT 490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć:
budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:     
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl


Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Termin

« powrót