Kategorie szkoleń
Katalog szkoleń
Formularz zgłoszeniowy
Newsletter
Zapisz się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać informację o najnowszysch szkoleniach.

Firma roku 2014

Tytuł szkolenia

Rachunkowość zarządcza i controlling w branży hotelarskiej – zarządzanie kosztami i rentownością (ćwiczenia),– budżetowanie i analiza wskaźnikowa, – przykłady / case study.

Termin

2014.12.11 - 2014.12.12 Warszawa (SBP 14204)

Cel szkolenia

Rachunkowość zarządcza i controlling wspierają informacyjnie proces zarządzania przedsiębiorstwem. Zasadniczym zadaniem systemów controllingowych jest dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji w różnych przedsiębiorstwach, w tym z branży hotelarskiej. Projektowanie controllingu obejmuje zarówno aspekty finansowe, jak i niefinansowe działalności przedsiębiorstw hotelarskich. W tym celu konieczne jest opanowanie podstawowych narzędzi niezbędnych do gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji. Szkolenie daje możliwość usystematyzowania i pogłębienia wiedzy z obszaru rachunkowości zarządczej oraz następnie zastosowania jej w praktyce.

CEL SZKOLENIA:
• przedstawienie zasad funkcjonowania rachunkowości zarządczej w hotelach,
• prezentacja podstawowych instrumentów controllingu finansowego
• ukazanie możliwości projektowania controllingu finansowego w przedsiębiorstwie.

METODYKA SZKOLENIA:
Interaktywny wykład omawiający każde zagadnienie (punkt w programie) dający niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu controllingu oraz dyskusje moderowane.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli, menedżerów hoteli, kadry zarządzającej, controllerów, finansistów, służb niefinansowych, pracowników komórek finansowych oraz wszystkich osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program

1. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności:
• cele i zadania rachunkowości zarządczej w hotelarstwie – w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów hotelu?
• operacyjne i strategiczne podejście do controllingu – budowa systemu informacyjnego wspomagającego podejmowanie decyzji w hotelu w oparciu o dane z rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki branży hotelarskiej (sezonowość, niestabilność popytu, struktura kosztów).

2. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności hotelarskiej:
• klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty według prawa bilansowego i na potrzeby zarządzania hotelem (koszty pośrednie, bezpośrednie, stałe, zmienne),
• analiza zmienności kosztów – jak zidentyfikować koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania popytu i sezonowości wpływają na koszty operacyjne?

3. System rachunku kosztów i jego znaczenie:
• jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy hotelu, jak można szacować wynik i go przewidywać w oparciu o analizę kosztów zmiennych?

4. Zastosowanie analiz koszt – wolumen – zysk w controllingu:   
• pojęcie marży w hotelarstwie i jej wykorzystanie do podejmowania decyzji,
• próg rentowności – ile usług hotelowych (np. pokoi) należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?
• badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż (obroty), aby nie zbankrutować?
• wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w hotelarstwie – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?
• wrażliwość progu rentowności i decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) a próg rentowności.

5. Wykorzystanie informacji o kosztach w procesie podejmowania decyzji:
• optymalna struktura sprzedaży – jakie produkty oferować w gastronomii i w jakich ilościach, aby najwięcej zarobić?
• zarządzanie zyskiem – czy zamykać wyodrębnione jednostki organizacyjne firmy hotelarskiej?  

6. Polityka cenowa hotelu:
• kalkulacje cenowe – jak ustalić cenę sprzedaży w normalnych warunkach działania i przy specjalnych zamówieniach?
• ustalanie cen pokoi,
• ustalanie cen poprzez zarządzanie zyskiem z uwzględnieniem stopnia wykorzystania pokoi.

7. Rachunkowość odpowiedzialności a controlling w hotelu:
• kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności,
• ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji,
• proces budżetowania w hotelu,
• metody budżetowania i rodzaje budżetów,
• budżetowanie operacyjne i finansowe,
• konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego,
• sporządzanie sprawozdań finansowych pro forma.

8. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w hotelu i budżetowanie kapitałów zorientowane na strategię:
• metody proste w ocenie działalności inwestycyjnej (okres zwrotu, indeks zyskowności itp.),
• złożone metody (uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie i wartość hotelu – wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu).

9. Analiza wskaźnikowa w hotelarstwie:
• wskaźniki księgowe (rentowności, płynności itp.),
• wskaźniki operacyjne (stopień wykorzystania potencjału przychodowego pokoi itp.).

10. Zarządzanie płynności finansową hotelu:
• analiza rotacji zapasów, należności i zobowiązań krótkoterminowych,
• kapitał obrotowy i cykl konwersji środków pieniężnych.

11. Pytania i odpowiedzi.

UWAGA:

Ilość miejsc w warsztatach ograniczona.
O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń!Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1090 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os. + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP, Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie  

Informacje:  
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Termin

2014.12.11 - 2014.12.12 Warszawa (SBP 14204)
« powrót