Kategorie szkoleń
Katalog szkoleń
Formularz zgłoszeniowy
Newsletter
Zapisz się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać informację o najnowszysch szkoleniach.

Tytuł szkolenia

Rachunkowość zarządcza i controlling w branży hotelarskiej

Termin

Cel szkolenia

Rachunkowość zarządcza i controlling wspierają informacyjnie proces zarządzania przedsiębiorstwem. Zasadniczym zadaniem systemów controllingowych jest dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji w różnych przedsiębiorstwach, w tym z branży hotelarskiej. Projektowanie controllingu obejmuje zarówno aspekty finansowe, jak i niefinansowe działalności przedsiębiorstw hotelarskich. W tym celu konieczne jest opanowanie podstawowych narzędzi niezbędnych do gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji. Szkolenie daje możliwość usystematyzowania i pogłębienia wiedzy z obszaru rachunkowości zarządczej oraz następnie zastosowania jej w praktyce.

CEL SZKOLENIA:
- przedstawienie zasad funkcjonowania rachunkowości zarządczej w hotelach,
- prezentacja podstawowych instrumentów controllingu finansowego
- ukazanie możliwości projektowania controllingu finansowego w przedsiębiorstwie.

METODYKA SZKOLENIA:
Interaktywny wykład omawiający każde zagadnienie (punkt w programie) dający niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu controllingu oraz dyskusje moderowane.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do właścicieli, menedżerów hoteli, kadry zarządzającej, controllerów, finansistów, służb niefinansowych, pracowników komórek finansowych oraz wszystkich osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program

1. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności:
- cele i zadania rachunkowości zarządczej w hotelarstwie – w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów hotelu?
- operacyjne i strategiczne podejście do controllingu – budowa systemu informacyjnego wspomagającego podejmowanie decyzji w hotelu w oparciu o dane z rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki branży hotelarskiej (sezonowość, niestabilność popytu, struktura kosztów).

2. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności hotelarskiej:
- klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty według prawa bilansowego i na potrzeby zarządzania hotelem (koszty pośrednie, bezpośrednie, stałe, zmienne),
- analiza zmienności kosztów – jak zidentyfikować koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania popytu i sezonowości wpływają na koszty operacyjne?

3. System rachunku kosztów i jego znaczenie:
- jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy hotelu, jak można szacować wynik i go przewidywać w oparciu o analizę kosztów zmiennych?

4.Zastosowanie analiz koszt – wolumen – zysk w controllingu:   
- pojęcie marży w hotelarstwie i jej wykorzystanie do podejmowania decyzji,
- próg rentowności – ile usług hotelowych (np. pokoi) należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?
- badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż (obroty), aby nie zbankrutować?
- wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w hotelarstwie – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?
- wrażliwość progu rentowności i decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) a próg rentowności.

5. Wykorzystanie informacji o kosztach w procesie podejmowania decyzji:
- optymalna struktura sprzedaży – jakie produkty oferować w gastronomii i w jakich ilościach, aby najwięcej zarobić?
- zarządzanie zyskiem – czy zamykać wyodrębnione jednostki organizacyjne firmy hotelarskiej? 

6. Polityka cenowa hotelu:
- kalkulacje cenowe – jak ustalić cenę sprzedaży w normalnych warunkach działania i przy specjalnych zamówieniach?
- ustalanie cen pokoi,
- ustalanie cen poprzez zarządzanie zyskiem z uwzględnieniem stopnia wykorzystania pokoi.

7. Rachunkowość odpowiedzialności a controlling w hotelu:
- kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności,
- ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji,
- proces budżetowania w hotelu,
- metody budżetowania i rodzaje budżetów,
- budżetowanie operacyjne i finansowe,
- konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego,
- sporządzanie sprawozdań finansowych pro forma.

8. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w hotelu i budżetowanie kapitałów zorientowane na strategię:
- metody proste w ocenie działalności inwestycyjnej (okres zwrotu, indeks zyskowności itp.),
- złożone metody (uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie i wartość hotelu – wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu).

9. Analiza wskaźnikowa w hotelarstwie:
- wskaźniki księgowe (rentowności, płynności itp.),
- wskaźniki operacyjne (stopień wykorzystania potencjału przychodowego pokoi itp.).

10. Zarządzanie płynności finansową hotelu:
- analiza rotacji zapasów, należności i zobowiązań krótkoterminowych,
- kapitał obrotowy i cykl konwersji środków pieniężnych.

11. Pytania i odpowiedzi.UWAGA:
Ilość miejsc w warsztatach ograniczona.
O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń!
Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1090 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub Hotel w centrum Warszawy

Informacje:     
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl


Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Termin

« powrót