Kategorie szkoleń
Katalog szkoleń
Formularz zgłoszeniowy
Newsletter
Zapisz się na naszą listę mailingową, aby otrzymywać informację o najnowszysch szkoleniach.

Firma roku 2014

Tytuł szkolenia

Koszty uzyskania przychodu - regulacje podatkowe w 2014 roku

Termin

2014.09.24 Warszawa
2014.10.21 Poznań
2014.10.31 Warszawa

Prowadzący

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Tomasz Wojewoda –
doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał będąc pracownikiem Ministerstwa Finansów w Warszawie (Departament Organizacji Skarbowości) oraz aparatu skarbowego.

Samir Kayyali –
doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Ewa Kilian - licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie podatku dochodowego, z uwzględnieniem tematyki cen transferowych, przekształceń i połączeń. Posiada dużą wiedzę również w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług. Swoje doświadczenie zdobywała głównie w międzynarodowych korporacjach działających w branży FMCG oraz w branży budowlanej. Dodatkowo posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, potwierdzoną zakończonym procesem kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Wieloletni trener z zakresu podatków oraz rachunkowości, posiadający praktyczne doświadczenie w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych do optymalizacji procesów obliczania, planowania i raportowania podatków dochodowych, w tym odroczonych.

Program

1. Definicja kosztów a celowość wydatków.

2. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym. Racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów.

3. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów:

4. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie:
a) które koszty nie podlegają nie podlegają korekcie kosztów (wydatki publiczne a cywilnoprawne),
b)jak korygować niezapłacone koszty w terminie 30 dni od upływy terminu płatności a jak korygować koszty w terminie 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów ,
c) od czego liczyć termin płatności, ile terminów płatności może być na wystawionej fakturze
d) korekta kosztów bezpośrednich – do kiedy trzeba maksymalnie zapłacić wydatki związane z kosztami bezpośrednimi  oraz pośrednimi zgodnie z nowymi przepisami,
e) rozliczenia międzyokresowe kosztów pośrednich oraz zakupy związane z kosztami bezpośrednimi, wyjście towaru z magazynu a bark zapłaty,
f) moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów – „na bieżąco” czy „wstecz”,
g) uregulowanie należności jako „sposób” na przerzucanie kosztów na następne lata podatkowe,
h) co się stanie w przypadku kiedy „nie starczy” kosztów do dokonania korekty,
i) jak rozliczyć amortyzację w przypadku niezapłaconych faktur  z tytułu nabycia bądź wytworzenia środka trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych,
j) uproszczona zaliczka jako odroczenie zmian podatkowych,
k) zasady rozliczania leasingu finansowego oraz operacyjnego w oparciu o nowe przepisy,
l) orzecznictwo MF w zakresie korekty kosztów oraz korekty amortyzacji.

5. Zasady rozliczania kosztów w czasie:
a) koszty bezpośrednie, a stanowiska organów podatkowych
b) koszty pośrednie,
c) koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy,
d) moment poniesienia kosztów – praktyka organów podatkowych,
e) zasady dotyczące korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich.

6. Różnice kursowe w kosztach (metoda podatkowa):
a) katalog przypadków, kiedy powstają podatkowe różnice kursowe,
b) kurs faktycznie zastosowany,
c) koszt poniesiony przy rozliczaniu różnic kursowych,
d) różnice kursowe przy kompensacie,
e) przeliczanie kwot w walutach obcych do podatku dochodowego i VAT.

7. Koszty na rzecz współpracowników i pracowników:
a) wynagrodzenia pracowników i współpracowników, w tym samozatrudnionych,
b) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (samochody, telefony, wydatki na zakwaterowanie, ubezpieczenie OC dla członków zarządu, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji),
c) diety i inne należności za czas podróży służbowej, wraz ze zmianami od marca 2013 r.,
d) wydatki związane z dojazdem do pracy i miejsca wykonywania pracy,
e) granica możliwości zaliczenia świadczeń na rzecz pracowników do kosztów podatkowych,
f) działalność socjalna pracodawcy w tym również w aspekcie ZFŚS.

8. Wierzytelności:
a) w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
b) wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego,
c) moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,
d) problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
e) rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności,
f) możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
g) koszty związane z zastępstwem procesowym – stanowiska organów podatkowych.

9. Strata:
a) strata w majątku przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodu,
b) kiedy strata w majątku przedsiębiorcy może być kosztem uzyskania przychodu,
c) różnice inwentaryzacyjne a koszty uzyskania przychodu,
d) strata przy wniesieniu aportu,
e) rozliczanie straty z poprzednich lat podatkowych,
f) strata na działalności prowadzonej poza granicami RP,
g) techniki ratowania straty podatkowej.

10. Reklama i reprezentacja:
a)stanowisko MF w sprawie wydatków gastronomicznych z listopada 2013 r.,
b) struktury dualne do rozliczania reprezentacji, spółka celowa a fundacja prywatna,
c) ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych:
- upominki dla kontrahentów,
- wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
- poczęstunki dla kontrahentów,
- organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych,
- kartki świąteczne,
- organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
- reklama a marketing - skutki podatkowe,
- tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych.
d) sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
e) sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne.

11. Inwestycje oraz ich finansowanie w ramach działalności przedsiębiorstwa:
a) finansowanie działalności długiem i jego konsekwencje podatkowe (odsetki, PCC od pożyczek, prowizje bankowe, usługi doradcze i pośrednictwa w pozyskaniu finansowania, koszty wycen rzeczoznawców na życzenie banku, różnice kursowe, pożyczki waloryzowane kursem waluty obcej, umorzenie odsetek, doliczenie odsetek do kwoty głównej),
b) wewnętrzne finansowanie działalności i jego konsekwencje podatkowe (podwyższenie kapitału, dopłaty, cash-pool, leasing zwrotny, konwersja wierzytelności na udziały/akcje),
c) inwestycje w obcym środku trwałym, problematyka niezamortyzowanej części,
d) pokrycie wydatków za kontrahenta bądź użyczenie,
e) zaniechane inwestycje, czym jest likwidacja zaniechanej inwestycji.

12. Samochód w działalności gospodarczej:
a) wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego,
b) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, nowe stanowisko NSA oraz MF z listopada 2013 r. w tym zakresie,
c) samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych,
d) samochód nie będący środkiem trwałym podatnika.

13. Pozostałe kwestie:
a) odszkodowania i kary umowne na wybranych przykładach,
b) leasing i najem,
c) koszty przy restrukturyzacji,
d) koszty z zagranicy a obowiązki płatnika.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Termin

2014.09.24 Warszawa
2014.10.21 Poznań
2014.10.31 Warszawa
« powrót