Akademia eksperta ds. cen transferowych – kurs 3-dniowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia eksperta ds. cen transferowych – kurs 3-dniowy

25 10 2018 - 09 11 2018 - Warszawa

Kategoria: , ,
Terminy szczegółowe
Warszawa:
Cz. I 2018.10.25-26
Cz. II 2018.11.09
 
Prowadzący*

Mateusz Cedro – Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN. Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Ewelina Lelito – Doradca podatkowy, prawnik (Uniwersytet Jagielloński) a także absolwentka studiów z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Wiedniu (LL.M.). Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie interpretacji prawa podatkowego, które zdobywała w administracji podatkowej, spółkach doradztwa podatkowego oraz kancelariach prawniczych. Prowadzi własną kancelarię doradcy podatkowego.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Program

DZIEŃ I

I. Regulacje prawne w zakresie cen transferowych

1. Przepisy CIT oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.

2. Regulacje OECD oraz regulacje prawa unijnego.

3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

4. Komunikaty Ministerstwa Finasów – ceny transferowe priorytetem MF na 2016 r.

II. Identyfikacja podmiotów powiązanych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 r.

1. Rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe), a regulacje obowiązujące przed 2015 r.

2. Powiązania kapitałowe.

3. Personalne i rodzinne.

4. Powiązania pionowe i poziome.

5. Powiązania bezpośrednie i pośrednie.

6. Powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

7. Powiązania poprzez zakład – obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a jego zagranicznym zakładem.

III. Dokumentacja cen transferowych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 r.

1. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia „transakcji” w rozumieniu przepisów CIT, problem refakturowania).  

2. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych.

3. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze.

4. Problematyka refakturowania.

5. Obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji (w tym kursy walut oraz problematyka tzw. „sumowania” transakcji).

6. Zakres i treść dokumentacji.

7. Analiza funkcjonalna.

8. Strategia gospodarcza, inne czynniki oraz oczekiwane korzyści jako elementy dokumentacji.  

9. Sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych:
• metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
• metoda ceny odprzedaży,
• metoda rozsądnej marży koszt plus,
• metody zysku transakcyjnego,
• inne metody.

10. Szczegółowe zasady kalkulacji cen na przykładach.

11. Analiza porównawcza transakcji jako element dokumentacji cen transferowych – zasady i procedura tworzenia, dostępnośc i wiarygodność informacji.

12. Termin na sporządzenie dokumentacji.

13. Sankcje związane z brakiem dokumentacji (stawka 50 %).

14. Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem regulacji w zakresie cen transferowych oraz brakiem dokumentacji (w szczególności KKS).

IV. Szczególne zasady w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.

1. Szacowanie dochodu.

2. Korekty dochodowości.

3. Transakcje zagregowane.

4. Szczególne warunki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.

5. Restrukturyzacja działalności.

6. Katalog usług o niskiej wartości dodanej.

7. Katalog wydatków udziałowca (akcjonariusza).

8. Zakład i oddział w rozumieniu cen transferowych.

9. Eliminowanie podwójnego opodatkowania.

10. Porozumienia w sprawie cen transferowych.

V. Kontrole z zakresu cen transferowych

1. Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej a kontrole cen transferowych.

2. Statystki  oraz wyniki ostatnio przeprowadzonych kontroli.

3. Główne obszary ryzyka.

4. Jak przygotować się do kontroli z zakresu cen transferowych – wskazówki praktyczne (zasad i tryb prowadzenia kontroli, zakres wymaganych dokumentów, postępowanie podatnika podczas kontroli).   

5. Ograniczenie odpowiedzialności zarządu i służb finansowo – księgowych w zakresie cen transferowych:
a)sporządzenie procedur z zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi (polityka cen transferowych),
b)wprowadzenie zasad obiegu i gromadzenia dokumentów w zakresie cen transferowych,
c)możliwość uzyskania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego,
d)przygotowywanie dokumentacji przez podmioty zewnętrzne a odpowiedzialność zarządu i służb finansowo – księgowych.

DZIEŃ II

VI. Zmiany w cenach transferowych na 2016 r. i 2017 r.

1. Nowelizacja regulacji w zakresie cen transferowych na poziomie międzynarodowym (OECD, BEPS) oraz ich implementacja do polskiego porządku prawnego.

2. Skutki praktyczne wejścia w życie nowych przepisów.

3. Zakres zmian od 2016 r. i 2017 r.:
a) zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %),
b) nowy limit podmiotowy (przychodów lub kosztów rachunkowych) dla obowiązku sporządzenia dokumentacji (minimalny próg na poziomie 2 mln EUR),
c) limity podmiotowe  dla podatników rozpoczynających działalność oraz spółek osobowych,
d) obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu,
e) rozszerzenie pojęcia „transakcji” – inne zdarzenia ustalone (narzucone) z podmiotami powiązanymi,
f) nowe limity transakcyjne uzależnione od wysokości osiąganych przychodów rachunkowych – pojęcie transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) oraz tzw. grupowanie świadczeń,
g) nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji:
• po przekroczeniu progu 2 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File”,
• po przekroczeniu progu 10 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File” rozbudowana o tzw. analizę porównawczą,
• po przekroczeniu progu 20 mln EUR – Dokumentacja na poziomie grupy  – „Master File”,
• dla jednostek dominujących po przekroczeniu progu 750 mln EUR – Raportowanie według krajów – „Country – By – Country Reporting” (sprawozdanie CIT-CBC) – zmiana obowiązuje już od 2016 r.
h) polityka cen transferowych w ramach dokumentacji „Master File”,
i) obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych,
j) rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji,
k) możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,
l) obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,
m) obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego – odpowiedzialność za podanie nieprawdy i brak oświadczenia,
n) obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP jako załącznik do zeznania podatkowego.

VII. Szczegółowy zakres dokumentacji podatkowej w znowelizowanych przepisach

1. Zakres dokumentacji „local file” – elementy konieczne, w tym dane finansowe oraz analiza porównawcza.

2. Zakres dokumentacji „master file” – elementy konieczne, w tym informacje o grupie oraz  polityka cen tran sferowych.

3. Zakres sprawozdania CIT-CBC.

VIII. Pojęcie analizy porównawczej

1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.

2. Elementy analizy porównawczej.

3. Opis zgodności.

4. Źródła danych porównawczych.

5. Sposoby przeprowadzenia analizy.

6. Wybór metody a wskaźnik rentowności.

DZIEŃ III

IX. Najnowsze orzeczenia i interpretacje oraz stanowiska praktyczne z zakresu cen transferowych

X. Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

1. Metodologia prac nad sporządzeniem dokumentacji cen transferowych.

2. Prezentacja przykładowych dokumentacji:
a) umowy sprzedaży  / nabycia towarów i usług,
b) transakcje dotyczące usług niematerialnych,
c) transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych,
d) umowy o współponoszeniu kosztów (CCA),
e) usługi finansowe – pożyczki / poręczenia / gwarancje.

3. Prezentacja przykładowych analiz benchmarkingowych.

4. Case Study.

XI. Podsumowanie – omówienie wybranych zagadnień i dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:    
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

25 10 2018 - 09 11 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję