Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy

06 11 2018 - 08 11 2018 - Wrocław
04 12 2018 - 06 12 2018 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllingu i rachunkowości zarządczej, w tym m.in. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” (Wolters Kluwer, Kraków 2008), „Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa 2007), „Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie” (Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010). Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Cel szkolenia

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• planowania kosztów w firmie
• budżetowania i analizowania wydatków firmowych
• analizowania rentowości firmy
• kształtowania polityki cenowo-rabatowej
• organizacji kontroli finansowej w firmie
• planowania w wymiarze operacyjnym i strategicznym
• sterowania płynnością finansową

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery finansów.

Metodyka szkolenia

Interaktywne omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu zarządzania finansowego.  Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków.

Program

1. Analiza i sprawozdawczość finansowa:
a) sprawozdanie finansowe i jego struktura – jaka jest treść znaczeniowa poszczególnych elementów sprawozdania finansowego i jak są ze sobą powiązane, dlaczego istnieje obowiązek ich sporządzania:   
• istota bilansu i zasady jego konstrukcji – jak przedstawia się majątek firmy i źródła jego finansowania,
• budowa rachunku zysków i strat – jak ustalać wyniki finansowe przedsiębiorstwa w różnych segmentach działalności,
• rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) – jak oceniać funkcjonowanie firmy w ujęciu pieniężnym (gotówkowym).    
b) analiza finansowa firmy na podstawie sprawozdania finansowego:
• istota analizy wskaźnikowej – jak budować różne mierniki i wskaźniki,
• analiza rentowności – jak zbadać zyskowność firmy w relacji do kapitału, sprzedaży, aktywów,
• analiza płynności – jak ocenić zdolność do regulowania zobowiązań w ujęciu statycznym i dynamicznym,
• analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi,
• analiza finansowania – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy.

2. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu operacyjnym:
a) wprowadzenie do analiz finansowych jako instrumentu zarządzania,
b) ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy, jak można sterować wynikiem finansowym?
c) wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych produktów?
d) próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?  
e) badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?
f) wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?
g) wrażliwość progu rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) wpływają na próg rentowności.

3. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu strategicznym:
a) podstawy controllingu finansowego w ujęciu strategicznym:
• przegląd instrumentów controllingu w różnych obszarach zarządzania strategicznego,
• szacowanie przepływów pieniężnych na potrzeby controllingu,
• nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa w controllingu,
• projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury controllingowej przedsiębiorstwa.
b) instrumenty controllingu strategicznego:
• zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) – wielowymiarowe spojrzenie na dokonania przedsiębiorstwa,
• strategiczne czynniki kosztotwórcze,
• ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) i rynkowa wartość dodana (market value added).
c) budżetowanie kapitałów zorientowane na strategię:
• metody proste w ocenie działalności inwestycyjnej (okres zwrotu, indeks zyskowności itp.),
• złożone metody (uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie i wartość przedsiębiorstwa).
d) zarządzanie kapitałem:
• pozyskiwanie kapitału,
• źródła finansowania,
• koszt kapitału.

4. Zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością finansową:
a) pojęcie i istota płynności finansowej (trzy aspekty płynności finansowej, nadwyżka płynności i niedobór płynności, płynność a upadłość),
b) pomiar płynności finansowej (wskaźniki płynności, wydajności pieniężnej i struktury przepływów pieniężnych),
c) kapitał obrotowy netto i strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto – jak szacować i sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?
d) cykl konwersji środków pieniężnych (rotacja, należności, zobowiązań, zapasów).

5. Budżetowanie kosztów i wydatków jako instrument krótkoterminowego planowania finansowego:
e) kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności jako postawy budżetowania.
f) ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji.
g) jak wygląda proces budżetowania w praktyce.  
h) metody budżetowania i rodzaje budżetów – zalety i wady różnych podejść.
i) budżetowanie operacyjne zorientowane na zysk.
j) budżetowanie finansowe – jak sporządzić elementy sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) pro forma i określić nadwyżki lub niedobory gotówkowe w przyszłości.
k) konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego firmy.
l) kontrola finansowa wykonania budżetów.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1890 zł + 23 % VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć:  centrum w/w miasta

Informacje:      
Anita Musiał, Norbert Saks
tel. 22 208 28 28/33, fax 22 211 20 90
anita.musial@akademiamddp.pl, norbert.saks@akademiamddp.pl  

Terminy

06 11 2018 - 08 11 2018 - Wrocław
04 12 2018 - 06 12 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję