Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy

10 10 2015 - 22 11 2015 - Poznań
17 10 2015 - 22 11 2015 - Gdańsk
24 10 2015 - 06 12 2015 - Katowice
07 11 2015 - 10 01 2016 - Wrocław

Kategoria:
Prowadzący

dr Iwona Cieślak – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości . Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny, opiekun merytoryczny specjalności Audyt i kontrola w biznesie. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, corporate governance, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

dr Joanna Mesjasz – doradca i trener realizujący projekty dla przedsiębiorstw, a także adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wykładowca psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie  m. in. Dyrektora Personalnego GK Impel, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju w  TAN S.A, Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spirytusowego POLMOS we Wrocławiu, Dyrektor ds. HORECA w Browarach OKOCIM i Browarach Dolnośląskich PIAST, Prezes Zarządu Hurtowni Alkoholi i Napoi BIS w Lublinie. Bogate doświadczenie w zarządzaniu administracją publiczną: Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Dyrektor Biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Trener kadr menedżerskiej w banku PKO SA, PKN Orlen, VW Motor Polska, KGHM, Elda Elektronic, Grupie Kapitałowej Impel. Coach trenerów kadry narodowej w grach zespołowych w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Sportu. Wykładowca studiów podyplomowych dla menedżerów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, dla kadry oficerskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, menedżerów personalnych na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie i studiów podyplomowych z psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych zarządzania organizacją i psychologii zarządzania.

Marek Zduńczyk – praktyk, absolwent programu MBA European University. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela w modelowaniu finansowym i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autor szeregu szkoleń z dziedziny wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w analizach finansowych przedsiębiorstw oraz projektach inwestycyjnych. Autor aplikacji zawierają¬cych moduły budżetowania i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Dotychczasowe doświadczenia zawodowe pana Marka Zduńczyka obejmują pracę dla Casinos Poland oraz Casino Planet UAB (Wilno, Litwa), gdzie pełnił funkcję Głównego Specjalisty ds. finansowych oraz Członka Zarządu oraz stanowisko Dyrektora w firmie konsultingowej Access.

Cel szkolenia

Kontroler finansowy to osoba o szerokim zakresie obowiązków. Często doradca Zarządu, odpowiedzialny za merytoryczną interpretację szeroko rozumianych wielkości finansowych. Celem kursu KONTROLER FINANSOWY jest zapoznanie Uczestników z możliwościami zastosowania interdyscyplinarnych narzędzi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz wypracowanie kompetencji kontrolera finansowego. Kurs jest ukierunkowany na prezentację nowoczesnych instrumentów controllingu w zakresie zwiększenia efektywności gospodarowania zasobami firmy. Uczestnicy kursu zapoznają się z metodologią wdrożenia i funkcjonowania systemu controllingu, a także nauczą się wykorzystywać informacje udostępnianie przez system rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest przede wszystkim do pracowników działów controllingu, specjalistów do spraw planowania oraz wszystkich, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej.

Program

1. Rola kontrolera finansowego, etyka zawodowa i warsztat pracy/ 1h

2. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa/ 16 h
a) podstawy prawne rachunkowości przedsiębiorstw,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie,
c) zasady rachunkowości,
d) majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego finansowania,
e) operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe,
f) wycena operacji gospodarczych w rachunkowości,
g) rachunek kosztów przedsiębiorstwa,
h) zasady ustalania wyniku finansowego,
i) sprawozdanie finansowe, jego elementy i wartości informacyjne,
j) obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych,
k) ustawa o rachunkowości a MSR.

3. Wprowadzenie do matematyki finansowej/ 3 h
a) procent prosty a procent składany,
b) znaczenie dyskontowania w technikach finansowych,
c) wykorzystanie funkcji finansowych.

4. Rachunkowość zarządcza/ 8 h
a) funkcje i rola rachunkowości zarządczej,
b) klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych:
– proces decyzyjny,
– znaczenie kosztów w procesie decyzyjnym,
– koszty utraconych możliwości a koszty księgowe,
– koszty a rozmiar działalności,
c) rachunek kosztów pełnych i zmiennych, wieloblokowy rachunek kosztów:
– metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych,
– rachunek kosztów pełnych i zmiennych w sprawozdawczości,
– rachunek kosztów pełnych i zmiennych z kalkulacja kosztów wytworzenia,
– prezentacja zysku operacyjnego w rachunku kosztów pełnych i  zmiennych,
d) analiza koszt – wolumen-zysk:
– założenia i podstawowe wielkości analizy koszt – wolumen – zysk,
– rachunek zysków i strat na potrzeby analizy koszt – wolumen – zysk,
e) decyzje krótkoterminowe:
– koszty istotne i nieistotne,
– czynności towarzyszące podejmowaniu decyzji krótkoterminowych,
– rodzaje decyzji krótkoterminowych.

5. Controlling kosztów i controlling personalny/ 8 h
a) struktura budżetu oraz kontrola jego wykonania,
b) rachunek kosztów zmiennych (analiza breakeven),
c) analiza odchyleń (analiza wariancyjna),
d) metoda ABC w zarządzaniu kosztami,
e) ustalanie mierników wykonania (KPI),
f) instrumenty controllingu personalnego,
g) system zarządzanie przez cele (MBO),
h) mierniki procesowe i wynikowe (leading & lagging).

6. Controlling inwestycyjny i controlling finansowy/ 13 h
a) analiza opłacalności projektów inwestycyjnych metodami dyskontowymi,
b) pułapki w wycenie projektów inwestycyjnych,
c) zarządzanie portfolio projektów podzielnych i niepodzielnych,
d) analiza scenariuszowa i analiza wrażliwości,
e) metody symulacyjne w ocenie inwestycji,
f) analiza wskaźnikowa organizacji z perspektywy zarządu, właściciela i kredytodawcy,
g) dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa,
h) wycena wartości przedsiębiorstwa przy fuzjach i przejęciach,
i) zarządzanie wartością (budowanie drzewa wartości).

7. Podstawy planowania finansowego/ 8 h
Zajęcia komputerowe
a) planowanie operacyjne gotówki,
b) plany i budżety operacyjne (krótkookresowe),
c) planowanie sprawozdań finansowych metodą procentu od sprzedaży,
d) wykorzystanie funkcji regresji w planowaniu finansowym,
e) model stabilnego rozwoju w planowaniu finansowym.
Modelowanie preliminarza wydatków w firmie w powiązaniu z budżetem firmy i systemem ewidencji przychodów i kosztów. Zarządzanie operacyjne przepływami gotówki w firmie.

8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną sprawozdawczość/ 16 h:
Zajęcia komputerowe
a) analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (podstawy teoretyczne):
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– rachunek przepływów pieniężnych (budowa i powiązania z pozostałymi sprawozdaniami),
– informacja dodatkowa,
– zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym,
b) wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa:
– analiza pozioma i pionowa,
– badanie struktury kapitałowo-majątkowej,
– określenie źródeł finansowania majątku (kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, harmonogram spłaty dostosowany do przepływów pieniężnych, rata balonowa, mechanizm spłaty Cash Sweep),
c) określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa:
– wskaźniki płynności (bieżącej, szybkiej, gotówkowej),
– wskaźniki zadłużenia (wskaźniki struktury bilansu, wskaźniki możliwości obsługi długu),
– wskaźniki aktywności (rotacji zapasów, należności, zobowiązań , cyklu gotówki),
– wskaźniki efektywności (ROA, ROE, dekompozycja wskaźników rentowności),
– wskaźniki obsługi zadłużenia (DSCR, IRS),
d) analiza cyrkulacji funduszy w przedsiębiorstwie:
– rachunek przepływów kapitału obrotowego netto ( zasady konstrukcji i analiza),
– rachunek przepływów pieniężnych (zasady konstrukcji i analiza),
– elementy zarządzania płynnością przedsiębiorstwa,
e) analiza projektów inwestycyjnych firmy w ramach inwestycji odtworzeniowych,
f) zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego, zbudowanie modułu analizy wrażliwości,
g) analiza sygnałów wczesnego ostrzegania o ryzyku upadłości przedsiębiorstwa:
– istota i rola systemów ostrzegania o ryzyku upadłości,
– podstawowe założenia konstrukcji systemów,
– przykładowe systemy,
– analiza kluczowych elementów systemu finansowego przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem systemów ostrzegania.

9. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka/ 8h
a) audyt wewnętrzny:
– czym jest audyt,
– Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytora,
b) zarządzanie ryzykiem korporacyjnym :
– zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, kontrola wewnętrzna i audyt,
– rola i ograniczenia audytora w ocenie i usprawnianiu ładu korporacyjnego,
c) model zarządzania ryzykiem w korporacji:
– budowanie struktury procesów,
– identyfikacja krytycznych punktów w strukturze procesów,
– stworzenie mapy ryzyk,
– badanie efektywności kontroli wewnętrznych w pokryciu mapy ryzyk, oraz opracowanie planów ich optymalizacji.
d) ryzyko nadużyć:
– świadomość ryzyka nadużyć,
– strategia zarządzania ryzykiem.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 2990 zł

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Kurs organizowany przez MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 890 28 26
fax (22) 211 20 90, 890 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe
Poznań:
Sesja I, 10 – 11 października 2015 r.
Sesja II, 17 – 18 października 2015 r.
Sesja III, 24 – 25 października 2015 r.
Sesja IV, 7 – 8 listopada 2015 r.
Sesja V, 21 – 22 listopada 2015 r.
Gdańsk:
Sesja I, 17 – 18 października 2015 r.
Sesja II, 24 – 25 października 2015 r.
Sesja III, 7 – 8 listopada 2015 r.
Sesja IV, 14 – 15 listopada 2015 r.
Sesja V, 21 – 22 listopada 2015 r.
Katowice:
Sesja I, 24 – 25 października 2015 r.
Sesja II, 7 – 8 listopada 2015 r.
Sesja III, 14 – 15 listopada 2015 r.
Sesja IV, 28 – 29 listopada 2015 r.
Sesja V, 5 – 6 grudnia 2015 r.
Wrocław:
Sesja I, 7 – 8 listopada 2015 r.
Sesja II, 21 – 22 listopada 2015 r.
Sesja III,  5 – 6 grudnia 2015 r.
Sesja IV, 19 – 20 grudnia 2015 r.
Sesja V, 9 – 10 stycznia 2016 r.
Partnerzy

portfel_pl

 

 

Terminy

10 10 2015 - 22 11 2015 - Poznań
17 10 2015 - 22 11 2015 - Gdańsk
24 10 2015 - 06 12 2015 - Katowice
07 11 2015 - 10 01 2016 - Wrocław

Nasi Klienci