Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji spółki i zarządzaniu

20 03 2018 - 21 03 2018 - Warszawa
22 05 2018 - 23 05 2018 - Warszawa
05 06 2018 - 06 06 2018 - Wrocław

Kategoria: ,
Prowadzący

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i controllingu.

Cel szkolenia

• prezentacja podstawowych elementów sprawozdania finansowego
• wyjaśnienie wpływu operacji zachodzących w przedsiębiorstwie na prezentowane w sprawozdaniu wielkości
• wykształcenie umiejętności analizy różnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
• ukazanie zasad konstrukcji wskaźników finansowych oraz ich interpretacji w celu oceny sytuacji finansowej firmy
• ukazanie zasad badania płynności finansowej firmy
• przedstawienie mierników oceny efektywności inwestycji
• nabycie umiejętności stosowania metod analizy finansowej w praktyce

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych sprawozdawczością i analizą finansową. W szczególności jest adresowane do osób, które potrzebują w swojej pracy wiedzy na temat analizy finansowej, a także do właścicieli różnych firm oraz obecnych lub przyszłych menedżerów każdego szczebla w celu poprawienia wyników finansowych.

Metodyka szkolenia

Zajęcia są prowadzone interaktywnie z wykorzystaniem technik audiowizualnych. W toku szkolenia prezentowane są liczne studia przypadków, słuchacze są ponadto angażowani do nabywania umiejętności poprzez wykonywanie ćwiczeń i analizę przykładów. Warsztaty w MS Excel, które bardzo praktycznie pokazują możliwości oceny i poprawy wyników finansowych firmy.

Program

Zakres sprawozdawczości finansowej  

1. Sprawozdanie finansowe i jego struktura:
a) rodzaje i typy sprawozdań sporządzanych w różnych przedsiębiorstwach (sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, sprawozdania zarządcze, raport roczny),
b) jaka jest treść znaczeniowa poszczególnych elementów sprawozdania finansowego,
c) jak są ze sobą powiązane elementy sprawozdania finansowego,
d) w jakim zakresie istnieje obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego,
e) jakie są zasady sporządzania sprawozdania finansowego,
f) od czego zależą typy sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwo – jakich informacji można wymagać od różnych firm?
g) zakres informacyjny poszczególnych sprawozdań – jaka jest ich przydatność do oceny bieżącej i przyszłej kondycji finansowej firmy?
2. Bilans jako podstawowe źródło informacji o majątku firmy i sposobach jego finansowania:
a) zasady konstrukcji bilansu,
b) omówienie i wycena poszczególnych składników bilansowych,
c) zasada równowagi bilansowej,
d) wpływ operacji gospodarczych na pozycje bilansowe,
e) analityczne czytanie i interpretowanie bilansu,
f) wycena bilansowa a polityka rachunkowości – wpływ regulacji prawnych i polityki rachunkowości na porównywalność sprawozdań finansowych oraz na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
3. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o wynikach firmy:
a) zasady konstrukcji rachunku zysków i strat,
b) omówienie poszczególnych części rachunku zysków i strat,
c) sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym,
d) analityczna ocena wyniku finansowego przedsiębiorstwa,
e) czy dodatni wynik finansowy (zysk) zawsze stanowi pozytywny objaw i czy rentowne (zyskowne) przedsiębiorstwo może upaść?
f) co oznaczają wielkości EBIT, EBITDA, EBT stosowane w kontekście rachunku wyników,
g) problemy interpretacji rachunku zysków i strat.
4. Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i jego znaczenie:
a) zasady konstrukcji rachunku przepływów pieniężnych,
b) wyjaśnienie istoty segmentów działalności w rachunku przepływów pieniężnych,
c) sporządzanie rachunku cash flow metodą pośrednią i bezpośrednią,
d) jaki jest związek zysku firmy z przepływami pieniężnymi i gotówką?
e) jak interpretować zmiany przepływów pieniężnych w danym okresie?
f) źródła generowania dodatniego salda przepływów pieniężnych (Cash flow),
g) ocena ośmiu możliwych wariantów w dynamicznej ocenie sytuacji finansowej formy.
5. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego:
a) treść informacji dodatkowej,
b) zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
c) przydatność dodatkowych wyjaśnień do bilansu i rachunku zysków i strat,
d) istota i konstrukcja zestawienia zmian w kapitale własnym.

Wstępna ocena sprawozdań finansowych finansowej  

1. Analizy struktury, czyli analiza pionowa:
a) bilansu,
b) rachunku zysków i strat, w szczególności analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa,
c) rachunku przepływów pieniężnych.
2. Analiza dynamiki, czyli analiza pozioma i przydatność decyzyjna analiz w czasie.
3. Analiza w przestrzeni, czyli porównania sektorowe i branżowe.
4. Powiązania między sprawozdaniami w analizie dynamiki.
5. Przygotowanie wstępnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

1. Analiza rentowności – jak zbadać zyskowność/deficytowość firmy:
a) analiza rentowności sprzedaży (ROS),
b) analiza rentowności aktywów (ROA),
c) analiza rentowności kapitału (ROE),
d) średni ważony koszt kapitału (WACC) w ocenie rentowości firmy.
2. Analiza płynności:
a) pojęcie i istota płynności przedsiębiorstwa,
b) analiza płynności w ujęciu statycznym na podstawie bilansu,
c) analiza płynności w ujęciu dynamicznym na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.
3. Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi:
a) wskaźniki obrotowości i aktywności,
b) cykl konwersji środków pieniężnych.
4. Analiza zadłużenia i finansowania – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy:
a) wskaźniki zadłużenia,
b) badanie samofinansowania i przekładni kapitałowej,
c) ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa.
5. Wskaźniki rynkowe w ocenie kondycji spółki:
a) Wskaźnik zysku przypadającego na jedną akcję (EPS),
b) Wskaźnik cena/zysk (P/E),
c) Wskaźniki wypłaty dywidendy.

Pogłębiona ocena i sterowanie płynnością finansową w praktyce   

1. Pojęcie i istota płynności finansowej (trzy aspekty płynności finansowej, nadwyżka płynności i niedobór płynności, płynność a upadłość).
2. Płynność a wypłacalność przedsiębiorstwa.
3. Czy przedsiębiorstwo o odpowiednich poziomach wskaźników płynności może stać się niewypłacalne i upaść?
4. Pomiar płynności finansowej (wskaźniki płynności, wydajności pieniężnej i struktury przepływów pieniężnych).
5. Kapitał obrotowy netto i strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto – jak szacować i sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?
6. Cykl konwersji środków pieniężnych (rotacja, należności, zobowiązań, zapasów).

Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu rentownością spółki

1. Ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy, jak można sterować wynikiem finansowym?
2. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych produktów?
3. Pogłębione analizy rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?  
4. Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?
5. Wrażliwość rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) wpływają na rentowność.

Zaawansowane problemy analizy finansowej

1. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej (DOL) i dźwigni finansowej (DFL) w analizie finansowej i zarządzaniu – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?
2. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w analizie kondycji firmy.
3. Rynkowa wartość dodana MVA (market value added) i jej związek z EVA.
4. Syntetyczne metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
5. Piramida Du Ponta.
6. Dyskryminacyjne modele przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, Model Hołdy oraz Model Gajdki i Stosa).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1440 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

20 03 2018 - 21 03 2018 - Warszawa
22 05 2018 - 23 05 2018 - Warszawa
05 06 2018 - 06 06 2018 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję