Ceny transferowe 2018/2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Ceny transferowe 2018/2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

19 11 2018 - 20 11 2018 - Wrocław
26 11 2018 - 27 11 2018 - Warszawa
17 12 2018 - 18 12 2018 - Kraków
20 12 2018 - 21 12 2018 - Poznań

Kategoria: , ,

Prowadzący*

dr Jarosław F.Mika – Partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2017, Wydanie 2), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności” (C.H. Beck, Warszawa 2014), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

Mateusz Cedro – Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN. Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Paweł Rosiński – Doradca Podatkowy, Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Słuchacz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się m.in. sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

Paula Arciszewska – Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Praktykantka w licznych  kancelariach prawnych. W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie  zajmuje się sporządzaniem dokumentacji podatkowych oraz rozliczaniem transakcji usługowych.

Beata Rawa – Konsultant podatkowy. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość. Przez kilka lat pracowała w międzynarodowej korporacji. W Instytucie Cen Transferowych zajmuje się m.in. sporządzaniem analiz porównawczych (benchmark study). Jest w trakcie zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Aleksandra Chojnacka – Starszy konsultant podatkowy. Praktyk prawa podatkowego z kilkunastoletnim doświadczeniem w organach skarbowych i podatkowych. Przez kilka ostatnich lat zajmowała się głównie podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym cenami transferowymi.  Absolwentka kierunku Finansowe i Bankowość Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalizacją Strategie podatkowe oraz Prawa podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także kierunku Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  W Instytucie Cen Transferowych prowadzi zespół konsultantów podatkowych oraz odpowiada m.in. za analizy porównawcze oraz rozliczanie transakcji finansowych w grupach kapitałowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień doradcy podatkowego. 

Kamil Jaśkiewicz – Konsultant podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach doradztwa podatkowego od 2015r. Praktyk prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących VAT oraz CIT, w szczególności cen transferowych. Sporządzał dokumentacje podatkowe cen transferowych oraz analizy porównawcze (benchmark study) dla klientów z branży finansowej, spożywczej, IT oraz budowlanej. Kamil jest magistrem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Student studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył studia podyplomowe z prawa podatkowego. Jest w trakcie uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Adresaci szkolenia:

Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się rozliczanie transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane  w grupach kapitałowych, do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.

Program

DZIEŃ I

I. Zmiany w cenach transferowych od 1.01.2017 r.:

1. Nowelizacja regulacji w zakresie cen transferowych na poziomie międzynarodowym (OECD, BEPS) oraz ich implementacja do polskiego porządku prawnego.

2. Skutki praktyczne wejścia w życie nowych przepisów.

3. Zakres zmian od 2017 r.:
a) zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %),
b) nowy limit podmiotowy (przychodów lub kosztów rachunkowych) dla obowiązku sporządzenia dokumentacji (minimalny próg na poziomie 2 mln EUR),
c) limity podmiotowe dla podatników rozpoczynających działalność oraz spółek osobowych,
d) obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu,
e) rozszerzenie pojęcia „transakcji” – inne zdarzenia ustalone (narzucone) z podmiotami powiązanymi,
f) nowe limity transakcyjne uzależnione od wysokości osiąganych przychodów rachunkowych – pojęcie transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) oraz tzw. grupowanie świadczeń (nowe, korzystne podejście organów podatkowych),
g) nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji:
• po przekroczeniu progu 2 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File”,
• po przekroczeniu progu 10 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File” rozbudowana o tzw. analizę porównawczą,
• po przekroczeniu progu 20 mln EUR – Dokumentacja na poziomie grupy – „Master File”.
h) polityka cen transferowych w ramach dokumentacji „Master File”,
i) obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych,
j) rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji,
k) możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,
l) obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,
m) obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego – odpowiedzialność za podanie nieprawdy i brak oświadczenia,
n) obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP / PIT – TP jako załącznik do zeznania podatkowego (nowy wzór od czerwca 2017 r.).

4. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych – Raportowanie według krajów – „Country – By – Country Reporting” (CIT-CbC-R) – nowe obowiązki i odpowiedzialność.

II. Zmiany w cenach transferowych na 2018 r.:

1. Kwalifikacja wydatków marketingowych.

2. Podatkowe grupy kapitałowe.

3. Obowiązki sprawozdawcze.

III. Pojęcie analizy porównawczej (benchmarkingowej) – zasady tworzenia i przykłady praktyczne:

1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.

2. Elementy analizy porównawczej.

3. Opis zgodności.

4. Źródła danych porównawczych.

5. Sposoby przeprowadzenia analizy.

6. Wybór metody a wskaźnik rentowności.

IV. Najnowsze orzeczenia i interpretacje oraz stanowiska praktyczne z zakresu cen transferowych.

V. Omówienie przykładu dokumentacji podatkowej LOCAL FILE.

VI. Planowane zmiany w przepisach od 01.01.2019 r.:

1. Powiązania wewnątrzgrupowe – redefinicja.

2. Zasada ceny rynkowej:
a) katalog metod szacowania cen transferowych,
b) transakcje rutynowe – nowe regulacje,
c) pożyczki – nowe regulacje.

3. Dokumentacje cen transferowych :
a) nowe przesłanki obligujące do sporządzania dokumentacji cen transferowych,
b) analizy porównawcze – nowe regulacje,
c) zwolnienie z obowiązku przygotowania analiz porównawczych dla transakcji rutynowych i pożyczek,
d) obowiązki sprawozdawcze – nowe regulacje.

DZIEŃ II

VII. Regulacje prawne w zakresie cen transferowych:

1. Przepisy CIT oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.

2. Rozporządzenia wykonawcze od przepisów od 2017 r.

3. Regulacje OECD.

4. Komunikaty Ministerstwa Finansów.

VIII. Identyfikacja podmiotów powiązanych:

1. Rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe).

2. Powiązania kapitałowe.

3. Personalne i rodzinne.

4. Powiązania pionowe i poziome.

5. Powiązania bezpośrednie i pośrednie.

6. Powiązania majątkowe.

7. Powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

8. Powiązania poprzez zakład – obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a jego zagranicznym zakładem.

IX. Dokumentacja cen transferowych – zakres i zasady sporządzania:

1. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia „transakcji” w rozumieniu przepisów CIT, problem refakturowania).

2. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych.

3. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze.

4. Problematyka refakturowania.

5. Obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji (w tym kursy walut oraz problematyka tzw. „sumowania” transakcji).

6. Zakres i treść dokumentacji.

7. Analiza funkcjonalna.

8. Strategia gospodarcza, inne czynniki oraz oczekiwane korzyści jako elementy dokumentacji.

9. Sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
b) metoda ceny odprzedaży,
c) metoda rozsądnej marży koszt plus,
d) metody zysku transakcyjnego,
e) inne metody.

10. Szczegółowe zasady kalkulacji cen na przykładach.

11. Termin na sporządzenie dokumentacji.

12. Sankcje związane z brakiem dokumentacji (stawka 50 %).

13. Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem regulacji w zakresie cen transferowych oraz brakiem dokumentacji (w szczególności KKS).

X. Szczególne zasady w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.

XI. Kontrole z zakresu cen transferowych:

1. Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej a kontrole cen transferowych.

2. Statystki oraz wyniki ostatnio przeprowadzonych kontroli.

3. Główne obszary ryzyka.

4. Jak przygotować się do kontroli z zakresu cen transferowych – wskazówki praktyczne (zasad i tryb prowadzenia kontroli, zakres wymaganych dokumentów, postępowanie podatnika podczas kontroli).

5. Ograniczenie odpowiedzialności zarządu i służb finansowo – księgowych w zakresie cen transferowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1190 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

19 11 2018 - 20 11 2018 - Wrocław
26 11 2018 - 27 11 2018 - Warszawa
17 12 2018 - 18 12 2018 - Kraków
20 12 2018 - 21 12 2018 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję