Ceny transferowe 2018 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Ceny transferowe 2018 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

25 01 2018 - 26 01 2018 - Warszawa
21 02 2018 - 22 02 2018 - Łódź
26 02 2018 - 27 02 2018 - Katowice
26 02 2018 - 27 02 2018 - Warszawa
28 02 2018 - 01 03 2018 - Kraków
22 03 2018 - 23 03 2018 - Wrocław

Kategoria: , ,

Prowadzący*

dr Jarosław F.Mika – partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności” (C.H. Beck, Warszawa 2014), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego, specjalista z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej oraz fuzji i przejęć. Doświadczony wykładowca, prelegent na ponad 500 szkoleniach prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku CIT, cen transferowych oraz podatku u źródła. Autor oraz współautor wielu publikacji specjalistycznych m. in. na łamach „Rzeczpospolitej” oraz portali internetowych Infor.pl oraz TaxFin.pl.

Grzegorz Niebudek – Adwokat i Doradca podatkowy. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Działalnością szkoleniową zajmuje się od 2011 r. Doświadczenie szkoleniowe Pana Grzegorza Niebudek obejmuje ponad 400 szkoleń (ponad 2500 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, procedury podatkowej, cen transferowych, oraz delegacji krajowych i zagranicznych. Specjalista w zakresie postępowań podatkowych, wielokrotnie reprezentował swoich klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, prowadził procesy optymalizacji podatkowych m.in. przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych prowadzonych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Autor oraz współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych m. in. na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz portalu internetowego TaxFin.pl.

Mateusz Cedro – Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN. Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Adresaci szkolenia:

Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się rozliczanie transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane  w grupach kapitałowych, do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.

Program

DZIEŃ I

I. Regulacje prawne w zakresie cen transferowych

1. Przepisy CIT oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.

2. Rozporządzenia wykonawcze od przepisów od 2017 r.

3. Regulacje OECD.

4. Komunikaty Ministerstwa Finansów.

II. Identyfikacja podmiotów powiązanych

1. Rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe).

2. Powiązania kapitałowe.

3. Personalne i rodzinne.

4. Powiązania pionowe i poziome.

5. Powiązania bezpośrednie i pośrednie.

6. Powiązania majątkowe.

7. Powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

8. Powiązania poprzez zakład – obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a jego zagranicznym zakładem.

III. Dokumentacja cen transferowych – zakres i zasady sporządzania

1. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia „transakcji” w rozumieniu przepisów CIT, problem refakturowania).  

2. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych.

3. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze.

4. Problematyka refakturowania.

5. Obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji (w tym kursy walut oraz problematyka tzw. „sumowania” transakcji).

6. Zakres i treść dokumentacji.

7. Analiza funkcjonalna.

8. Strategia gospodarcza, inne czynniki oraz oczekiwane korzyści jako elementy dokumentacji.  

9. Sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
b) metoda ceny odprzedaży,
c) metoda rozsądnej marży koszt plus,
d) metody zysku transakcyjnego,
e) inne metody.

10. Szczegółowe zasady kalkulacji cen na przykładach.

11. Termin na sporządzenie dokumentacji.

12. Sankcje związane z brakiem dokumentacji (stawka 50 %).

13. Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem regulacji w zakresie cen transferowych oraz brakiem dokumentacji (w szczególności KKS).

IV. Szczególne zasady w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.

V. Kontrole z zakresu cen transferowych

1. Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej a kontrole cen transferowych.

2. Statystki  oraz wyniki ostatnio przeprowadzonych kontroli.

3. Główne obszary ryzyka.

4. Jak przygotować się do kontroli z zakresu cen transferowych – wskazówki praktyczne (zasad i tryb prowadzenia kontroli, zakres wymaganych dokumentów, postępowanie podatnika podczas kontroli). 

5. Ograniczenie odpowiedzialności zarządu i służb finansowo – księgowych w zakresie cen transferowych.

DZIEŃ II

VI. Zmiany w cenach transferowych na 2016 r. i 2017 r.

1.  Nowelizacja regulacji w zakresie cen transferowych na poziomie międzynarodowym (OECD, BEPS) oraz ich implementacja do polskiego porządku prawnego.

2. Skutki praktyczne wejścia w życie nowych przepisów.

3. Zakres zmian od 2017 r.:
a) zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %),
b) nowy limit podmiotowy (przychodów lub kosztów rachunkowych) dla obowiązku sporządzenia dokumentacji (minimalny próg na poziomie 2 mln EUR),
c) limity podmiotowe  dla podatników rozpoczynających działalność oraz spółek osobowych,
d) obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu,
e) rozszerzenie pojęcia „transakcji” – inne zdarzenia ustalone (narzucone) z podmiotami powiązanymi,
f) nowe limity transakcyjne uzależnione od wysokości osiąganych przychodów rachunkowych – pojęcie transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) oraz tzw. grupowanie świadczeń (nowe, korzystne podejście organów podatkowych),
g) nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji:
• po przekroczeniu progu 2 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File”,
• po przekroczeniu progu 10 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File” rozbudowana o tzw. analizę porównawczą,
• po przekroczeniu progu 20 mln EUR – Dokumentacja na poziomie grupy  – „Master File”.
h) polityka cen transferowych w ramach dokumentacji „Master File”,
i) obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych,
j) rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji,
k) możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,
l) obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,
m) obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego – odpowiedzialność za podanie nieprawdy i brak oświadczenia,
n) obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP / PIT – TP jako załącznik do zeznania podatkowego (nowy wzór od czerwca 2017 r.).

4. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych – Raportowanie według krajów – „Country – By – Country Reporting” (CIT-CbC-R) – nowe obowiązki i odpowiedzialność.

VII. Pojęcie analizy porównawczej (benchmarkingowej) – zasady tworzenia i przykłady praktyczne

1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.

2. Elementy analizy porównawczej.

3. Opis zgodności.

4. Źródła danych porównawczych.

5. Sposoby przeprowadzenia analizy.

6. Wybór metody a wskaźnik rentowności.

VIII. Najnowsze orzeczenia i interpretacje oraz stanowiska praktyczne z zakresu cen transferowych.

IX. Sporządzanie dokumentacji cen transferowych na przykładach (dokumentacje według stanu prawnego do 2017 r. oraz dokumentacja LOCAL FILE)

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1190 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

25 01 2018 - 26 01 2018 - Warszawa
21 02 2018 - 22 02 2018 - Łódź
26 02 2018 - 27 02 2018 - Katowice
26 02 2018 - 27 02 2018 - Warszawa
28 02 2018 - 01 03 2018 - Kraków
22 03 2018 - 23 03 2018 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję