Controlling inwestycji

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Controlling inwestycji

18 06 2018 - 19 06 2018 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, partner w TG RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 14 lat specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Wykładowca programów prowadzonych pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK) i Certified Institute of Marketing (UK). Autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej m.in. dla: PKO BP S.A., TVP S.A., TP S.A., Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE S.A., TUIR WARTA S.A.

Program

UWAGA

• warsztaty komputerowe oparte są na jednym kompleksowym studium przypadku (jest to przykład inwestycji wieloletniej obejmującej fazy uruchomienia, eksploatacji i likwidacji);
• podczas zajęć uczestnicy pracują samodzielnie ale pod kontrolą prowadzącego w specjalnie stworzonym modelu działającym w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL;
• szczególną cechą pracy podczas warsztatów komputerowych jest praktyczne – kompleksowe ujęcie wszystkich analizowanych zagadnień związanych z planowaniem, analizą i oceną inwestycji.


1. Planowanie przepływów środków pieniężnych projektu (5 godzin):
a) planowanie wielkości nakładów na środki trwałe,
b) określenie amortyzacji (amortyzacja w prawie bilansowym, podatkowym i określenie rezerw z tytułu odroczonego podatku obrotowego),
c) planowanie sprzedaży w fazie uruchomienia, eksploatacji i likwidacji,
d) planowanie kosztów materiałów bezpośrednich, wielkości zatrudnienia i kosztów płac bezpośrednich w okresie realizacji inwestycji,
e) planowanie kosztów pośrednich wytworzenia w okresie realizacji inwestycji,
f) planowanie kosztów zmiennych i stałych sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu w fazie uruchomienia, eksploatacji i likwidacji,
g) określenie zapotrzebowania inwestycji na kapitał pracujący (planowanie poziomu zapasów, należności i zobowiązań bieżących w okresie realizacji inwestycji),
h) harmonogram obsługi kredytów długo i krótkoterminowych w fazie uruchomienia, eksploatacji i likwidacji,
i) planowany rachunek wyników, przepływy pieniężne i bilans inwestycji.

2. Analiza efektywności i ocena opłacalności projektu (5 godzin):
a) analiza efektywności realizowanej inwestycji:
  • analiza podstawowych wskaźników finansowych inwestycji (wskaźniki płynności, rentowności, efektywności gospodarowania i zadłużenia),
  • rachunek wyników inwestycji w ujęciu marżowym,
  • analiza dźwigni projektu (dźwignia operacyjna, finansowa i łączna),
  • określenie progu rentowności inwestycji.
b) analiza opłacalności inwestycji:
  • księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return – ARR),
  • okres zwrotu (Payback),
  • zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback),
  • wartość bieżąca netto (Net Present Value – NPV),
  • wartość końcowa netto (Net Terminal Value – NTV),
  • indeks zyskowności (Profitability Indeks – PI),
  • wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return – IRR),
  • zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (Modified Internal Rate of Return – MIRR).

3. Analiza wrażliwości projektu (1 godzina):
a) wpływ zmian cen, ilości sprzedaży i kosztu kapitału na NPV projektu,
b) analiza scenariuszy projektu inwestycyjnego (wartość oczekiwana, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności NPV projektu),
c) analiza wpływu opóźnienia w realizacji projektu na jego opłacalność.

4. Budowanie optymalnego preliminarza inwestycji (1 godzina):
a) określenie możliwości inwestycyjnych (Investment Opportunity Schedule – IOS),
b) określenie krańcowego kosztu kapitału (Marginal Cost of Capital – MCC),
c)  wyznaczenie optymalnego preliminarza inwestycji.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1250 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, laptop w trakcie trwania zajęć, przerwy kawowe, obiad, certyfikat

Zajęcia odbywają się:
Dzień I 11.00 – 16.30
Dzień II 9.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

18 06 2018 - 19 06 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję