Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Fuzje, połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu rachunkowym i podatkowym

20 03 2018 - 22 03 2018 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący*

Piotr Woźniak – partner zarządzający, ACCA, biegły rewident. Ukończył studia na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych. W Grupie UHY ECA kieruje departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości.

dr Roman Seredyński – partner zarządzający grupą kapitałową, biegły rewident. Doktor nauk ekonomicznych, tytuł naukowy zdobywał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Obecnie sprawuje funkcję Partnera Zarządzającego w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego, specjalista z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej oraz fuzji i przejęć. Doświadczony wykładowca, prelegent na ponad 500 szkoleniach prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku CIT, cen transferowych oraz podatku u źródła. Autor oraz współautor wielu publikacji specjalistycznych m. in. na łamach „Rzeczpospolitej” oraz portali internetowych Infor.pl oraz TaxFin.pl.

Łukasz Świderek – Adwokat, ponad 10-letnia praktyka w obsłudze prawnej przedsiębiorstw – specjalizacja w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego; ekspert kilku renomowanych kancelarii prawnych (adwokackich i radcowskich). Przewód doktorski w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;  wykładowca na uczelniach wyższych. Akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Kurs Ministerstwa Skarbu Państwa). Od wielu lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe (zrealizowanych ponad 1500 godzin dydaktycznych), w tym dedykowane na rzecz firm z branży energetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych. Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach i sympozjach. Autor licznych publikacji książkowych m.in.: „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II, „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II (m.in. rozdziały dotyczące: sprzedaży, reklamacji), „Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego”, „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje”, „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje”, „Arbitraż – alternatywa dla sądownictwa powszechnego” oraz artykułów: „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje”, „Status notariusza jako punkt wyjścia do zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze”, „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje”.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Program

DZIEŃ I

Aspekty rachunkowe

I. Połączenie jednostek gospodarczych

1. Wprowadzenie.

2. Optymalizacja struktury grupy kapitałowej a formy połączeń jednostek gospodarczych:
a)przejęcie jednostki,
b)powstanie spółki nowo zawiązanej,
c)przejęcie odwrotne.

3.Regulacje prawne:
a) prawo polskie:
• Kodeks Spółek Handlowych  (Tytuł IV Dział I),
• Ustawa o Rachunkowości  (Rozdział 4a),
b) prawo międzynarodowe:
• Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3: Połączenia jednostek gospodarczych.

4. Rozliczanie łączenia spółek w księgach rachunkowych:
a) metoda łączenia udziałów:
• Ustawa o Rachunkowości art. 44c,
• zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych,
• ustalenie danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym.
b) metoda nabycia:
• Ustawa o Rachunkowości art. 44b,
•  MSSF 3,
• problematyka wyceny aktywów netto wg wartości godziwej,
• ustalenie wartości firmy na dzień połączenia.

5. Przejęcie odwrotne:
a) ujęcie prawne,
b) ujęcie ekonomiczne,
c) zamknięcie ksiąg rachunkowych,
d) koszt połączenia jednostek gospodarczych,
e) kapitał własny po połączeniu spółek,
f) struktura kapitału podstawowego,
g) sprawozdanie finansowe po połączeniu jednostek gospodarczych:
• publikacja sprawozdania,
• dane porównawcze.

6. Zakończenie.

DZIEŃ II

Fuzje i działania restrukturyzacyjne w ujęciu podatkowym

I. Klauzula obejścia prawa podatkowego a prowadzenie działań restrukturyzacyjnych.

II. Decyzje zabezpieczające (odmowy wydania decyzji) a działania restrukturyzacyjne.

III. Ostrzeżenia Ministerstwa Finansów w zakresie działań optymalizacyjnych z wykorzystaniem procesów restrukturyzacyjnych.

IV. Zmiany w podatkach w  2017 r. i 2018 r. a ich wpływ nadziałania restrukturyzacyjne (m.in. wymiana udziałów / aporty / podział spółek).

V. Podatkowe aspekty działań restrukturyzacyjnych.

1. Informacje ogólne – sukcesja podatkowa.

2. Konsekwencje na gruncie podatku CIT oraz na gruncie podatku PIT:
a) łączenie / podział / przekształcenie a zamknięcie ksiąg rachunkowych i zakończenie roku podatkowego,
b) rozliczanie straty podatkowej,
c) łączenie / podział / przekształcenie a zaliczki na podatek dochodowy,
d) opodatkowanie nadwyżki przejmowanego majątku ponad wartość nominalną udziałów akcji wydanych udziałowcom akcjonariuszom spółki przejmowanej / dzielonej,
e) opodatkowanie akcjonariuszy / udziałowców spółek biorących udział w połączeniu / podziale,
f) opodatkowanie dopłat,
g) rozliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów uzyskanych / poniesionych przed i po dokonaniu połączenia / podziału / przekształcenia,
h) koszty związane z połączeniem / podziałem jako koszty uzyskania przychodów,
i) wzajemne zobowiązania / wierzytelności spółek uczestniczących w połączeniu i podziale,
j) kontynuacja amortyzacji (ustalenie wartości początkowej),
k) restrukturyzacje a korygowanie przychodów i kosztów,
l) łączenie / podział / przekształcenie spółek a regulacje a ceny transferowe,
ł) łączenie / podział / przekształcenie spółek – restrukturyzacja przy wykorzystaniu przedsiębiorstwa / ZCP – konsekwencje na gruncie CIT.

3. Konsekwencje na gruncie podatku VAT oraz podatku akcyzowego:
a) majątek otrzymywany w wyniku połączenia / podziału – zakres opodatkowania na gruncie VAT – w szczególności w przypadku przedsiębiorstwa i ZCP,
b) łączenie / podział / przekształcenie spółek a zasady przyjmowania, wystawiania i korygowania faktur VAT (obowiązek dokonywania korekt faktur / wystawiania not korygujących),
c) łączenie / podział / przekształcenie spółek a prawo do odliczenia na gruncie VAT (prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na poprzednika prawnego),
d) składanie deklaracji VAT – 7 oraz korekt deklaracji VAT – 7,
e) połączenie / podział / przekształcenie spółek a zwrot podatku,
f) połączenie / podział / przekształcenie a dokonywanie sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących,
g) połączenie / podział / przekształcenie a konsekwencje na gruncie podatku akcyzowego – zakres opodatkowania podatkiem akcyzowym, korzystanie ze zwolnień.

4. Konsekwencje na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz na gruncie podatku od nieruchomości:
a) podwyższenie kapitału zakładowego w związku z działaniami restrukturyzacyjnymi, a PCC,
b) możliwość skorzystania ze zwolnienia w PCC,
c) obowiązki związane z rozliczaniem podatku od nieruchomości w przypadku połączenia / podziału / przekształcenia spółek – zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości.

5. Wybrane obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:
a) obowiązki informacyjne na gruncie CIT / PIT / VAT (m.in. CIT – 8, VAT – 7, PIT – 11, PIT 4R),
b) obowiązki informacyjne  na gruncie NIP (m.in. NIP – 2, NIP – B, NIP – C).

VI.  Inne działania restrukturyzacyjne w ujęciu podatkowym

1. Proces wymiany udziałów/akcji.

2. Wkłady pieniężne oraz aporty do spółek kapitałowych i osobowych.

3. Umorzenie udziałów/akcji.

DZIEŃ III

Aspekty Prawne

1. Wprowadzenie:
a) terminologia w aktach prawnych; jak prawidłowo czytać akt prawny,
b) rola orzecznictwa w interpretacji przepisów,
c) Krajowy Rejestry Sądowy a procesy transformacyjne spółek,
d) formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych.

2. Łączenie spółek:
a) sposoby łączenia, dopuszczalne warianty,
b) fazy łączenia – przygotowawcza, decyzyjna, rejestracyjna,
c) moment połączenia,
d) sukcesja praw i obowiązków,
e) ochrona wierzycieli; oddzielne zarządzania majątkiem; pierwszeństwo wierzycieli,
f) łączenie się spółek kapitałowych:
• plan połączenia spółek kapitałowych, opinia biegłego,
• obowiązki informacyjne,
• uchwała o połączeniu spółek kapitałowych, zgłoszenie uchwały, ogłoszenie o połączeniu,
• odpowiedzialność za szkody wyrządzone w toku procesu łączenia,
• ochrona praw osób o szczególnych uprawnieniach,
• uproszczone połączenie.
g) łączenie się spółek osobowych,
h) zaskarżenie uchwały o połączeniu.
    
3. Podział spółki:
a) sposoby podziału, dopuszczalne warianty,
b) moment podziału,
c) sukcesja praw i obowiązków,
d) zabezpieczenie wierzycieli w procesie podziału,
e) plan podziału, opinia biegłego,
f) obowiązki informacyjne,
g) rola wspólników w procesie podziału,
h) zgłoszenie uchwały o podziale, ogłoszenie podziału,
i) odpowiedzialność za szkody wyrządzone w toku procesu podziału,
j) osoby o szczególnych uprawnieniach.
 
4. Przekształcenie spółki:
a) sposoby przekształcenia, dopuszczalne warianty,
b) procedura przekształcenia,
c) moment przekształcenia,
d) tożsamość podmiotowa spółki przed i po przekształceniu,
e) sukcesja uniwersalna praw,
f) obowiązki informacyjne,
g) plan przekształcenia spółki,
h) kontrola planu przekształcenia,
i) uchwała o przekształceniu,
j) przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową,
k) przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową,
l) przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę kapitałową,
m) przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową,
n) zaskarżalność uchwały o przekształceniu,
o) skutki rejestracji przekształcenia spółki,
p) odpowiedzialność za szkody wyrządzone w toku przekształcenia,
q) przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1890 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

20 03 2018 - 22 03 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję