Kadry i Płace w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kadry i Płace w sektorze publicznym – praktyczne warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie

11 02 2019 - 13 02 2019 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. spraw kadr i płac

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie problematyki kadrowo-płacową dotyczącej pracowników sektora publicznego. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęściej spotykane praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej oraz jej archiwizacji. Omówione zostaną zmiany przepisów w zakresie prawa pracy obowiązujące od 2018 r. i te które mają wejść w 2019 r. Zaprezentowany zostanie na przykładach sposób naliczania wynagrodzeń – sporządzenia list płac z zakresu umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie chorób i macierzyństwa. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu dokumentacji kadrowej oraz przy naliczani płac wraz ze wskazaniem na konsekwencje tych błędów.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatów opartych na studium przypadku uzupełnionych o prezentację multimedialną. Ćwiczenia – pytania – orzecznictwo.
Na każdych zajęciach na przykładzie konkretnych przykładów z praktyki zawodowej, najczęściej spotykanych lub najczęściej budzących kontrowersje uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób związanych zawodowo z działami płac i kadr w jednostkach sektora publicznego, które w swojej praktyce zawodowej stykają się z trudnością realizowania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Program szkolenia

Dzień 1
Dokumentacja kadrowa – prowadzenie, archiwizacja oraz omówienie zmian w prawie pracy.

1. Prowadzenie akt osobowych w praktyce:
a) podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii,
b) podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji,
c) najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika.

2. Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:
a) wybór optymalnej formy zatrudnienia,
b) rubryki umowy o pracę – krok po kroku,
c) forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności,
d) przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia a regulamin pracy,
e) aktualizacja informacji w świetle nowych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
f) oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich,
g) zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą.

3. Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych:
a) poprawne skierowanie pracownika na badania lekarskie,
b) dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp.

4. Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych.

5. Dokumentacja kar porządkowych.

6. Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej.

7. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy.

8. Świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy. 

9. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) od 1 stycznia 2019 roku:
a) charakter prawny, cel oraz forma,
b) podmioty objęte i uczestnicy,
c) schemat tworzenia i możliwość rezygnacji.

10. Studium przypadku: dokumentowanie różnych form zatrudnienia, zatrudnianie ponowne, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, dokumentowanie szczególnych uprawnień pracowniczych w razie choroby i macierzyństwa, reorganizacja lub zmiana pracodawcy z przejęciem pracowników. A także przypadek „trudny pracownik”.

Dzień 2
Lista płac pracowników sektora publicznego – w tym zmiany na 2018 r.

1. Składniki wynagrodzenia akty prawne.

2. Od brutto do netto przez składki na ubezpieczenia społeczne i podatki.

3. Ustalenie składników wynagrodzenia i określenie czy:
a) mają charakter roszczeniowy,
b) stanowią podstawę do ubezpieczeń,
c) stanowią podstawę do opodatkowania.

4. Ustalenie wynagrodzenia za pracę przy różnych absencjach w pracy:
a) nieobecność spowodowana chorobą – dwa sposoby wyliczania,
b) wynagrodzenie za okres innych zwolnień od pracy,
c) wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki wynagrodzenia uwzględniane przy naliczeniu wynagrodzenia.

6. Podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego:
a) składniki wynagrodzenia stałe i zmienne uwzględniane w podstawie do wyliczenia wynagrodzenia za urlop,
b) sposób obliczenia wynagrodzenia urlopowego,
c) urlop po dłuższym okresie niewykonywania pracy.

7. Naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
a) składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru,
b) czym się różni podstawa do ekwiwalentu od podstawy do wynagrodzenia urlopowego?
c) metoda obliczenia ekwiwalentu.

8. Zasady naliczania fakultatywnych składników wynagradzania związanych z pracą:
a) dodatek stażowy – zasady obliczania wysokości i wypłaty dodatku,
b) dodatek funkcyjny,
c) dodatek za warunki pracy,
d) nagroda jubileuszowa – staż jubileuszowy, termin nabycia i wypłaty nagrody, ustalenie wysokości tej nagrody, zbieg prawa do nagród jubileuszowych, przedawnienie prawa do nagrody,
e) wynagrodzenie roczne – prawo i staż pracy uprawniający do wynagrodzenia , ustalenie wysokości wynagrodzenia rocznego,
f) odprawa emerytalna i rentowa,
g) odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku.

9. Potrącenia z wynagrodzenia:
a) potrącenia komornicze alimentacyjne i niealimentacyjne,
b) odliczanie w kolejnym terminie wypłaty, nadpłaconego z powodu choroby pracownika wynagrodzenia za pracę,
c) inne potrącenia.

10. Studium przypadku: nietypowe składniki wynagrodzenia, ustalenia wynagrodzenia za urlop przy pierwszej pracy, ustalanie podstawy do zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego, odprawa emerytalna pracownika, który ma prawo do renty, wynagrodzenie po wypowiedzeniu zmieniającym zasady wynagradzania, omyłkowe wypłaty wynagrodzenia w nieprawidłowej wysokości.

Dzień 3
Czas pracy

1. Normy czasu pracy , obowiązkowe przerwy w pracy i okresy rozliczeniowe.

2. Dokumentowanie czasu pracy – ewidencja czasu pracy, lista obecności, harmonogram.

3. Systemy czasu pracy:
a) podstawowy,
b) równoważny,
c) zadaniowy,
d) praca w ruchu ciągłym.

4. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy:
a) plan urlopów a wnioski urlopowe,
b) rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy.

5. Dokumentacja czasu pracy.

6. Rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy.

7. Rozliczanie czasu pracy przy części i całości etatu.

8. Czas pracy ponad ustalona normę czasy pracy:
a) co to są szczególne potrzeby pracodawcy,
b) wolne na pracę w godzinach nadliczbowych,
c) dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych 50% i 100%,
d) godziny nadliczbowe przy zadaniowym systemie czasu pracy.

9. Czas pracy w delegacji.

10. Obniżenie normy czasu pracy – osoby niepełnosprawne.

11. Sankcje za nieprzestrzeganie norm czasu pracy.

Przechowywanie dokumentacji przepisy o ochronie danych osobowych – RODO 2018

1. Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników.

2. Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności.

3. Stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych.

4. Referencje i zdjęcia pracowników.

5. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej.

6. Przepisy o archiwizacji.

7. Okresy i warunki przechowywania.

8. Studium przypadku: praca na więcej niż jeden etat, fałszowanie ewidencji czasu pracy, mobbing i dyskryminacja przy ustalaniu czasu pracy, odwoływanie z urlopu, odmowa pracy w godzinach nadliczbowych, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, naruszenie ochrony danych osobowych wrażliwych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby w całym szkoleniu 1190 zł
– jednej osoby w wybranym dniu szkolenia 440 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

11 02 2019 - 13 02 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję