Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR/MSSF – I Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR/MSSF – I Edycja We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

28 10 2017 - Warszawa

Kategoria:
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych z zakresu MSR/MSSF jest przekazanie wiedzy z zakresu praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, szczególnie w obszarach takich jak konsolidacja sprawozdań finansowych, instrumenty finansowe, rachunkowość zabezpieczeń, odroczony podatek dochodowy, kontrakty długoterminowe, leasing. Kompleksowo przedstawione zagadnienia pozwolą uczestnikom na sporządzanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z MSR/MSSF.

Korzyści dla uczestników

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu obowiązujących MSR i MSSF oraz umiejętność stosowania ich w praktyce. Studenci poznają treści poszczególnych MSR/MSSF i źródła informacji o nich, następnie nabywają umiejętność posługiwania się MSR/MSSF w celu sporządzenia prawidłowej polityki rachunkowości, potrafią wykorzystywać interpretacje MSR oraz analizować i czytać sprawozdania sporządzone wg MSR/MSSF, wraz z formułowaniem odpowiednich wniosków. Praktyczny charakter studiów umożliwia studentom opanowanie materiału w sposób, który z powodzeniem mogą wykorzystywać w pracy zawodowej.

Adresaci studiów

Grupą docelową studiów są osoby pracujące w działach finansowo-księgowych firm, które chcą rozszerzyć oraz zaktualizować swoją wiedzę z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
W obecnym czasie znajomość zagadnień związanych z MSR/MSSS jest nieodzownym elementem wiedzy dla przyszłych dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz działających w Polsce firm zagranicznych. Ponadto studia kierowane są do księgowych oraz członków komitetów audytu w radach nadzorczych.

Warunki ukończenia studiów

• Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru oraz zagadnienia sytuacyjne (case study).
• Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru) a także pracą indywidualną (przedmiot SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA WG MSR/MSSF) oraz projektem grupowym (przedmiot ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO WG MSR NA PRZYKŁADZIE).  
• Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy).

Kierownik studiów

dr Roman Seredyński – Prezes zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Autor  licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Prowadzący

• Michał Kołosowski

• Roman Seredyński

• Arkadiusz Lenarcik

• Piotr Woźniak

Program

Moduł 1
Sprawozdawczość finansowa wg MSR/MSSF – podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych

• Rozwój sprawozdawczości w związku z globalizacją procesów gospodarczych
• Rola sprawozdawczości finansowej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych
• Zapoznanie się ze strukturą i nomenklaturą MSSF i MSR
• Zrozumienie głównych postanowień MSSF
• Wykorzystanie MSSF do raportowania grupowego/statutowego
• Stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
• MSR i MSSF w Polsce,
• Źródła informacji o MSSF/MSR
• Identyfikacja różnic i podobieństw pomiędzy Ustawą o Rachunkowości a MSSF/MSR
• Prezentacja sprawozdań finansowych (MSR 1)
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7)
• Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych (MSR 8)
• Zdarzenia po dniu bilansowym (MSR 10)
• Sprawozdawczość w warunkach hiperinflacji (MSR 29)
• Śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34)
• Wycena w wartości godziwej (MSSF 13)

Moduł 2
Wartości niematerialne, rzeczowe aktywa – wycena, prezentacja, charakterystyka i ujawnienia

• Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16)
• Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23)
• Skutki zmian kursów wymiany walut obcych (MSR 21)
• Działalność zaniechana i aktywa przeznaczone do sprzedaży (MSSF 5)
• Aktywa niematerialne (MSR 38)
• Leasing (MSR 17)
• Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40)
• Zapasy (MSR 2)
• Interpretacje

Moduł 3
Instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń w ramach MSR – analiza podstawowych rodzajów instrumentów finansowych oraz ich wpływ na sprawozdawczość finansową

• Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena (MSR 39)
• Instrumenty finansowe prezentacja (MSR 32)
• Instrumenty finansowe (MSSF 9)
• Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji (MSSF 7)
• Płatność w formie akcji (MSSF 2)
  Interpretacje

Moduł 4
Połączenia przedsięwzięć i konsolidacja jednostek gospodarczych –przesłanki, metody i wycena oraz prezentacja. Przykłady praktyczne i dyskusyjne

• Połączenia przedsięwzięć (MSSF 3)
• Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (MSSF 10)
• Wspólne ustalenia umowne (MSSF 11)
• Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach (MSSF 12)
• Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (MSR 24)
• Segmenty operacyjne (MSSF 8)
• Interpretacje

Moduł 5
Pozostałe elementy sprawozdawczości finansowej wg MSR

• Utrata wartości aktywów (MSR 36)
• Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe (MSR 37)
• Świadczenia na rzecz pracowników (MSR 19)
• Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych (MSR 26)
• Przychody (MSR 18)
• Umowy o usługę budowlaną (MSR 11)
• Podatek dochodowy odroczony (MSR 12)
• Interpretacje

Moduł 6
Analiza sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSR na przykładzie- nauka czytania sprawozdania finansowego i przekształcenia sprawozdania wg ustawy o rachunkowości na MSR/MSSF

• Analiza sprawozdania z sytuacji finansowej
• Analiza sprawozdania z całkowitych dochodów
• Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych
• Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
• Noty i informacja sprawozdania finansowego
• MSSF 1 Zastosowania MSR po raz pierwszy

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Całkowita liczba godzin: 184 (jedna godzina dydaktyczna= 45 minut)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
 • sobota 8.45 – 15.45
 • niedziela 8.45 – 15.45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*

Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• CV
• 1 zdjęcie (format legitymacyjny) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• kopia dowodu osobistego
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
 • 200 zł opłata wpisowa
 • 6100 zł w przypadku płatności jednorazowej *
 • 6500 zł w przypadku płatności w dwóch ratach, po 3250 zł za semestr

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez ALK nie kumulują się z powyższą ofertą

Konto, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt: abartczuk@kozminski.edu.pl.

Osoba kontaktowa w Uczelni:
Edyta Adamowicz-Sikora
Doradca Edukacyjny
Tel. +48 (22) 519 21 05
e-mail: eadamowicz@kozminski.edu.pl
ul. Jagiellońska 57/59, pokój D 110

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
Tel.: 22/ 208 28 31, 208 28 38
Faks: 22/ 211 20 90, 208 28 30
studia.podyplomowe@akademiamddp.pl

Partnerzy

logo_pl_nowe

 

 

Terminy

28 10 2017 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję