Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe”  dla podmiotów niefinansowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla podmiotów niefinansowych

25 01 2018 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący*

dr Maciej Frendzel – pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Ośrodka Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Autor i współautor kilkunastu artykułów i opracowań z zakresu rachunkowości finansowej i międzynarodowej m. in. na temat instrumentów finansowych, płatności w formie akcji własnych, utraty wartości itp. Od 2002 r. uczestniczy w przygotowywaniu odpowiedzi i komentarzy krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości na projekty i opracowania przygotowywane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Współautor książki „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości – podobieństwa i różnice” (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004).

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest na przedstawienie nowych zasad rachunkowości instrumentów finansowych wynikających z MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.). W ramach szkolenia omówione zostaną podstawowe wytyczne tej regulacji, różnice z wymaganiami MSR 39, wpływ nowych rozwiązań na sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat i sprawozdanie z całkowitego dochodu) oraz przepisy przejściowe. W trakcie szkolenia omówione zostaną również nowe zasady ustalania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz związane z nimi obszary wymagające oceny i założeń kierownictwa jednostki i uregulowań w polityce rachunkowości. Omawiane zagadnienia są obrazowane przykładami praktycznymi, co ułatwia ich zrozumienie i późniejszą implementację w praktyce.

Program

1. Zakres stosowania MSSF 9 – identyfikacja aktywów i zobowiązań podlegających tej regulacji.

2. Prezentacja aktywów i zobowiązań finansowych w sprawozdaniu finansowym.

3. Nowe zasady klasyfikacji aktywów finansowych i ich wpływ na wycenę i ujmowanie przeszacowań (modele biznesowe, test SPPI, ujęcie przeszacowań, zmiana modelu biznesowego, przepisy przejściowe na moment pierwszego zastosowania MSSF 9).

4. Dobrowolna klasyfikacja aktywów i zobowiązań do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz dobrowolna klasyfikacja instrumentów kapitałowych do innych całkowitych dochodów. Możliwości przeklasyfikowania kwot z kapitałów na wynik finansowy (recycling).

5. Wyodrębnianie instrumentów pochodnych wbudowanych w aktywa finansowe oraz inne kontrakty.

6. Klasyfikacja zobowiązań finansowych, ujmowanie zmian wartości godziwej zobowiązań finansowych desygnowanych do wyceny w wartości godziwej i wyodrębnianie części związanej z ryzykiem kredytowym jednostki.

7. Podejście do weryfikacji i modyfikacji instrumentów dłużnych w przypadku ich wyceny w zamortyzowanym koszcie i naliczania odsetek efektywną stopą procentową.

8. Zasady ustalania odpisów aktualizujących dla instrumentów dłużnych – podstawowe definicje, pomiar znaczącego pogorszenia ryzyka kredytowego, model oczekiwanych strat i model strat 12M, zmiany założeń itp.

9. Zmiany w zakresie rachunkowości zabezpieczeń – – powiązanie rachunkowości zabezpieczeń z zasadami zarządzania ryzykiem.

10. Przepisy przejściowe i ich znaczenie dla pierwszego sprawozdania finansowego po 1 stycznia 2018 r.

11. Ujawnienia informacji.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 9:00 – 17:00

Miejsce zajęć: centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP.

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

25 01 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję