Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego

22 03 2018 - 23 03 2018 - Warszawa
24 05 2018 - 25 05 2018 - Wrocław
19 06 2018 - 20 06 2018 - Warszawa

Kategoria: , , , , , , , , ,
Cel szkolenia

Dzień 1 – Szkolenie ukierunkowane jest na przedstawienie nowych zasad wynikających z MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. W ramach Modułu I omówione zostaną podstawowe wytyczne tej regulacji, różnice z obowiązującymi obecnie wymaganiami MSR 39, wpływ nowych rozwiązań na sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat i sprawozdanie z całkowitego dochodu) oraz przepisy przejściowe.
Dzień 2 – Szkolenie ukierunkowane jest na przedstawienie nowych zasad ustalania odpisów aktualizujących („rezerw”) z tytułu utraty wartości dla aktywów dłużnych i zbliżonych pozycji. W ramach Modułu II omówione zostaną wymagania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” w zakresie ustalania odpisów z tytułu utraty wartości, obszary wymagające oceny i założeń kierownictwa jednostki i uregulowań w polityce rachunkowości oraz przepisy przejściowe dotyczące tych rozwiązań. W trakcie szkolenia poruszony zostanie również aspekt wpływu nowych regulacji na wymagania kapitałowe.
Szkolenie skierowane jest do osób, które znają podstawowe zasady rachunkowości instrumentów finansowych wynikające z MSR 39.

Adresaci szkolenia

Członkowie zarządu, dyr. finansowi, główni księgowi, kierownicy i specjaliści działów finansowo-księgowych, jak i pozostała kadra menedżerska reprezentująca sektor finansowy.

Program

DZIEŃ I 

Moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne 

1. Zakres stosowania MSSF 9 – zmiany w zakresie stosowania nowej regulacji.

2. Nowe zasady klasyfikacji aktywów finansowych i ich wpływ na wycenę i ujmowanie przeszacowań:
  • modele biznesowe,
  • reklasyfikacje,
  • ujęcie przeszacowań,
  • zmiana modelu biznesowego,
  • przepisy przejściowe na moment pierwszego zastosowania MSSF 9.

3. Dobrowolna klasyfikacja aktywów i zobowiązań do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy.

4. Zasady ujmowania innych całkowitych dochodów (ang. other comprehensive income) i reklasyfikacji przeszacowań (ang. recycling) z kapitału „z aktualizacji wyceny” do wyniku finansowego (instrumenty dłużne, instrumentów kapitałowych itp.).

5. Wyodrębnianie instrumentów pochodnych wbudowanych w aktywa finansowe oraz inne kontrakty.

6. Ujmowanie zmian wartości godziwej zobowiązań finansowych desygnowanych do wyceny w wartości godziwej i wyodrębnianie części związanej z ryzykiem kredytowym jednostki.

7. Zasady ustalania odpisów aktualizujących dla instrumentów dłużnych – podstawowe definicje, pomiar znaczącego pogorszenia ryzyka kredytowego, model oczekiwanych strat i model strat 12M, zmiany założeń itp.

8. Zmiany w zakresie rachunkowości zabezpieczeń – powiązanie rachunkowości zabezpieczeń z zasadami zarządzania ryzykiem.

9. Przepisy przejściowe i ich znaczenie dla pierwszego sprawozdania finansowego uwzględniającego MSSF 9 oraz wyników przyszłych okresów, w tym wymagania dotyczące danych porównawczych.

DZIEŃ II

Moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

1. Zakres stosowania MSSF 9 w zakresie utraty wartości – rodzaje aktywów dłużnych podlegających testom na utratę wartości i ich identyfikacja.

2. Podstawowe elementy definicyjne związane z ustalaniem odpisów m.in.:
  • niewypłacalność (default),
  • niskie ryzyko kredytowe (low credit risk),
  • znacząca zmiana ryzyka kredytowego,
  • oczekiwana strata,
  • odpis dla 12M, odpis dla life-time, LGD,
  • opóźnienia płatności itp.

3. Model strat oczekiwanych – funkcjonowanie i zasady ujmowania przeszacowań (identyfikacja znaczących zmian ryzyka kredytowego, odpisy dla 12M i life-time) oraz wpływ na przyszłe wyniki finansowe i kapitały.

4. Możliwe uproszczenia w zakresie stosowania modelu strat oczekiwanych („odgórne” przyjęcie lifetime).

5. Zasady naliczania przychodów odsetkowych (IRR) po uwzględnieniu odpisu aktualizującego (rezerwy) oraz wystąpienia dowodów utraty wartości.

6. Przepisy przejściowe związane z ustalaniem odpisów aktualizujących i wpływ na wymogi kapitałowe.

7. Zasady ustalania odpisów aktualizujących, w tym wartości oczekiwanej (wartości ważonej prawdopodobieństwem), dyskontowania, ocena indywidualna i ocena na poziomie grupy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

22 03 2018 - 23 03 2018 - Warszawa
24 05 2018 - 25 05 2018 - Wrocław
19 06 2018 - 20 06 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję