Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy

26 01 2019 - 24 02 2019 - Katowice
26 01 2019 - 24 02 2019 - Łódź
26 01 2019 - 24 02 2019 - Kraków
26 01 2019 - 24 02 2019 - Poznań
02 02 2019 - 03 03 2019 - Gdańsk
02 02 2019 - 03 03 2019 - Olsztyn

Kategoria:
Terminy szczegółowe
Warszawa: 
Sesja I, 24 – 25 listopada 2018 r.
Sesja II, 8 – 9 grudnia 2018 r.
Sesja III, 15 – 16 grudnia 2018 r.
    Kraków, Poznań:
Sesja I, 26 – 27 stycznia 2019 r.
Sesja II, 9 – 10 lutego 2019 r.
Sesja III, 23 – 24 lutego 2019 r.

Katowice, Łódź: 
Sesja I, 26 – 27 stycznia 2019 r.
Sesja II, 9 – 10 lutego 2019 r.
Sesja III, 23 – 24 lutego 2019 r.

 

Gdańsk, Olsztyn:
Sesja I, 2 – 3 lutego 2019 r.
Sesja II, 16 – 17 lutego 2019 r.
Sesja III, 2 – 3 marca 2019 r.
Cel kursu

Celem kursu jest kompleksowe przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT, CIT i PIT oraz prawidłowego ich rozliczania. Zajęcia są prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej przez praktyków zajmujących się podatkami na co dzień, w tym doradców podatkowych.Poruszana tematyka obejmuje najbardziej istotne zagadnienia w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych wykorzystywanych w codziennej pracy.

Adresaci kursu

Zajęcia są w szczególności dedykowane osobom, które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm, w tym firm międzynarodowych. Ponadto kurs dostarcza niezbędną wiedzę w zakresie materialnego prawa podatkowego kandydatom na doradców podatkowych. Kurs jest skierowany również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

Program

Blok I – VAT

1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
a) znaczenie ustawy o VAT,
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) podstawa prawna aktualnych i planowanych nowelizacji w przepisach.

2. Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT:
a) konsumpcyjny charakter VAT,
b) powszechność opodatkowania VAT,
c) zasada unikania podwójnego opodatkowania VAT,
d) neutralność podatku VAT.

3. Podatnik podatku VAT:
a) pojęcie działalności gospodarczej,
b) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
c) podatnicy zagraniczni,
d) samo naliczenie podatku a podatnik VAT,
e) obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
f) zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z obowiązku rejestracji.

4. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych, zwolnionych, wyłączonych z opodatkowania oraz niepodlegających opodatkowaniu przez sprzedającego,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie,
d) czynności sprzeczne z przepisami a podatek VAT.

5. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT.
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
a) pojęcie towaru,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy.

7. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia usług,
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) usługa kompleksowa,
e) moment wykonania usługi.

8. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
a) porównanie stanu prawnego sprzed 1 kwietnia 2013 r. i po 1 kwietnia 2013 r.
b) darowizny,
c) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
d) przekazania na rzecz pracowników,
e) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
f) akcje marketingowe,
g) sprzedaż premiowa,
h) prezenty o małej wartości,
i) próbki.

9. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – transport, budownictwo, media, najem, dzierżawa, dostawa nieruchomości, dostawa złomu, sprzedaż licencji, praw autorskich,
d) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
e) zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 r.,
f) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy po 1 stycznia 2014 r.,
g) szczególne zasady opodatkowania usług budowlanych, najmu, dzierżawy, leasingu itp. transakcji po 1 stycznia 2014 r.,
h) rozliczenie VAT w sposób kasowy po 1 stycznia 2014 r.

10. Odliczenie podatku naliczonego z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2014 r.:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia,
d) odliczenie a wykonaniu usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego,
f) rewolucyjne zmiany w zakresie odliczania VAT od 1 stycznia 2014 r.

11. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz paliwa z uwzględnieniem zmian od 01.04.2014 i 01.07.2015 r.:
b) kwalifikacja wydatku na gruncie CIT a odliczenie VAT,
c) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
d) faktury od nieuczciwych kontrahentów,
e) odliczanie w przypadku błędów na fakturach.

12. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
a) obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
b) ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
c) zasady ustalania współczynnika sprzedaży,
d) obrót wyłączony z obliczania współczynnika.

13. Zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG) obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:
a) omówienie obszarów działalności, w przypadku których nowelizacja zmieni fundamentalne zasady dotyczące rozliczania VAT,
b) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
c) korekta odliczenia częściowego podatku po zakończeniu roku podatkowego,
d) nowe przepisy o korektach a dotychczasowe regulacje dotyczące odliczania częściowego VAT,
e) w przypadku sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej (m.in. zagadnienie „nakładania się” proporcji).

14. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) z uwzględnieniem zmian w przepisach:
a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT a brak obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2013 r.,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
f) WDT rozliczane w systemie kwartalnym,
g) WDT w pierwszym i drugim miesiącu kwartału,
h) WDT w ostatnim miesiącu kwartału,
i) magazyn konsygnacyjny.

15. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) z uwzględnieniem nowelizacji przepisów:
a) przemieszczenie jako WNT,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) zaliczki w WNT,
e) podstawa opodatkowania w WNT,
f) magazyn konsygnacyjny.

16. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie,
f) podstawa opodatkowania

17. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

18. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne.
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) stawki podatku,
f) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług,

Blok II – CIT

1. Zagadnienia ogólne:
a) zakres podmiotowy ustawy o CIT, podatnicy podatku CIT,
b) zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
c) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
d) rok podatkowy,
e) przedmiot i podstawa opodatkowania,
f) strata podatkowa,
g) stawki podatkowe,
i) odpowiedzialność podatników i płatników.

2. Przychody:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
c) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kiedy przychód jest otrzymany a kiedy postawiony do dyspozycji?),
e) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
f) inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane przykłady.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków.

4. Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:
a) świadczenia na rzecz pracowników,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych,
c) koszty podróży służbowych,
d) koszty wsparcia sprzedaży,
e) reprezentacja i reklama,
f) kary umowne odszkodowania,
h) leasing.

5. Amortyzacja:
a) środki trwałe,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia,
d) zasady i metody amortyzacji,
e) wybrane zagadnienia – inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

6. Wierzytelności:
a) w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
b) wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego,
c) moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,
d) problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
e) rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności,
f) możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
g) koszty związane z zastępstwem procesowym – stanowiska organów podatkowych.

7. Różnice kursowe.

8. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) dywidendy,
d) odsetki,
e) należności licencyjne,
f) zakup usług o charakterze niematerialnym,
g) certyfikat rezydencji, IFT – 2R, CIT 10 Z oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne.

9. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
a) uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
d) pozostałe obowiązki informacyjne.

10. Podmioty powiązane:
a) identyfikacja podmiotów powiązanych,
b) dokumentacja transakcji,
c) zasady ustalania warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
d) metody szacowania dochodów.

11. Reklama i reprezentacja:
a) stanowisko MF w sprawie wydatków gastronomicznych
b) struktury dualne do rozliczania reprezentacji, spółka celowa a fundacja prywatna,
c) ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych:
– upominki dla kontrahentów,
– wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
– poczęstunki dla kontrahentów,
– organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych,
– kartki świąteczne,
– organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
– reklama a marketing – skutki podatkowe,
– tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych.
d) sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
e) sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne

12. Samochód w działalności gospodarczej:
a) wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego,
b) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego,
c) samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych,
d) samochód niebędący środkiem trwałym podatnika.

Blok III – PIT

1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych:
a) osoba fizyczna – definicja i znaczenie dla celów PIT,
b) zakres przedmiotowy ustawy PIT,
c) gospodarstwo rolne i działalność rolnicza
d) gospodarka leśna,
e) moment uzyskania przychodów – regulacje ogólne i szczególne,
f) przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT,
g) podział wspólnego majątku a przychód w PIT.

2. Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą:
a) rezydencja podatkowa – omówienie pojęcia,
b) nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów PIT,
c) zmienne miejsce pobytu, zmiana rezydencji,
d) metody unikania podwójnego opodatkowania,
e) konwencja Modelowa OECD – znaczenie dla celów opodatkowania PIT,
f) certyfikat rezydencji – znaczenie, termin ważności.

3. Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów:
a) różnica pomiędzy działalnością wykonywaną osobiście, a działalnością gospodarczą,
b) rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście,
c) formalna rejestracja działalności gospodarczej, a działalność wykonywana osobiście,
d) moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany, a przychód należny,
e) koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście,
f) spółki managerskie.

4. Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów:
a) moment uzyskania przychodu,
b) przychody z IKZE,
c) wypłaty kapitału po zmarłym uczestniku PPE,
d) abolicja składek ZUS,
e) sposób opodatkowania przychodów z innych źródeł.

5. Kapitały pieniężne:
a) rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych,
b) ryczałtowe opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych,
c) unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku kapitałów pieniężnych,
d) obrót papierami wartościowymi,
e) odsetki i dyskonto,
f) udział w funduszach kapitałowych,
g) udział w zyskach osób prawnych,
h) moment uzyskania przychodów,
i) omówienie praktycznych przykładów.

6. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów:
a) najem jako część działalności gospodarczej,
b) najem prywatny – definicja, sposoby opodatkowania,
c) moment uzyskania przychodu,
d) dzierżawa znaku towarowego, WNiP,
e) współwłasność – podział dochodów z najmu,
f) odsetki od kredytu mieszkaniowego.

7. Zbycie nieruchomości jako źródło przychodów:
a) moment powstania obowiązku podatkowego,
b) nieruchomość włączona do majątku małżonków,
c) ustalenie wysokości przychodu,
d) koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje,
e) zamiana nieruchomości,
f) zwolnienia przy zbyciu nieruchomości,
g) wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem,
h) nabycie nieruchomości poza Polską,
i) zakup udziału w lokalu mieszkalnym.

8. Wspólne rozliczenie podatku:
a) dochody małoletnich dzieci,
b) dochody dziecka pełnoletniego,
c) wspólne rozliczanie podatku przez małżonków,
d) ograniczony obowiązek podatkowy, a wspólne opodatkowanie małżonków,
e) wspólne rozliczanie małżonków, a podatek liniowy,
f) rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko,
g) konkubinat a ulga,
h) omówienie praktycznych przykładów.

9. Prawa majątkowe jako źródło przychodów:
a) prawa autorskie do utworu,
b) udzielenie licencji na programy komputerowe,
c) zbycie udziałów spółki,
d) handel wierzytelnościami,
e) koszty autorskie,
f) przeniesienie prawa do znaku towarowego,
g) omówienie praktycznych przykładów.

10. Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów:
a) definicja działalności gospodarczej,
b) cechy wyróżniające działalność gospodarczą od stosunku pracowniczego,
c) brak formalnego zarejestrowania działalności, a osiąganie dochodów tego źródła,
d) jednorazowy handel a działalność gospodarcza,
e) wyprzedaż majątku osobistego, a działalność gospodarcza,
f) sposoby opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej,
g) podatek liniowy – kiedy warto wybrać?
h) przychód otrzymany, a przychód należny,
i) zakończenie działalności gospodarczej,
j) przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej.

11. Koszty uzyskania przychodów:
a) środek trwały na gruncie podatku PIT,
b) amortyzacja środków trwałych – metody,
c) wartości niematerialne i prawne – definicja, amortyzacja,
d) ewidencja środków trwałych i WNiP – znaczenia dla celów podatku PIT,
e) pojęcie kosztów uzyskania przychodów,
f) wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności,
g) moment zaliczenia wydatków do KUP – konieczność zapłaty,
h) odpisy i wpłaty na fundusze,
i) reklama i reprezentacja,
j) potrącanie kosztów w czasie – koszty pośrednie i bezpośrednie,
k) leasing,
l) pracownicze koszty uzyskania przychodów,
m) koszty uzyskania przychodów na przykładzie wybranych źródeł przychodów,
n) samochody w firmie,
o) omówienie kosztów uzyskania przychodów na praktycznych przykładach

12. Zbycie rzeczy ruchomych źródłem przychodów:
a) czy tylko sprzedaż jest odpłatnym zbyciem?
b) handel zwierzętami,
c) zbycie składnika majątku wycofanego z działalności gospodarczej,
d) wartość rynkowa rzeczy, cena z umowy, a wartość przychodu,
e) podatek od spadku, a koszty zbycia rzeczy,
f) zbycie rzeczy otrzymanych w drodze darowizny.

13. Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów:
a) definicja stosunku pracy dla celów podatku PIT,
b) moment otrzymania przychodu,
c) przychód w walucie obcej,
d) obcokrajowcy pracujący w Polsce „na etacie” – konsekwencje w podatku PIT,
e) delegacja, a przychód ze stosunku pracy,
f) świadczenia dodatkowe, abonamenty medyczne, karnety sportowe,
g) odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy,
h) skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek,
i) pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia,
j) omówienie praktycznych przykładów.

14. Zaliczki na podatek PIT:
a) czym jest zaliczka na podatek?
b) terminy i wysokość zaliczek z tytułu działalności gospodarczej,
c) zaliczki kwartalne – możliwość wyboru,
d) zaliczki ze stosunku pracy,
e) możliwość ograniczenia zaliczki na podatek.

15. Zeznania roczne:
a) typy zeznań rocznych i terminy na ich złożenie,
b) rozliczenie rocznych zeznań przez płatników,
c) korygowanie rocznych zeznań,
d) nadpłata w podatku dochodowym,
e) omówienie praktycznych przykładów.

16. Zwolnienia w podatku PIT:
a) zwolnienia przedmiotowe – definicja i znaczenie dla opodatkowania,
b) zwolnienia w podatku PIT w zakresie odszkodowań,
c) odsetki od odszkodowania,
d) odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy, uszkodzenia ciała,
e) stypendia,
f) zapomoga z MOPS-u,
g) alimenty,
h) umorzenie kredytów mieszkaniowych,
i) wygrane na terenie UE,
j) prezent otrzymany w ramach promocji,
k) omówienie praktycznych przykładów.


Opinie Klientów wcześniejszych edycji kursu

„Profesjonalny kurs z przykładami dotyczącymi faktycznie zaistniałych sytuacji, nawiązującymi do tematyki kursu.”

„Dobrze przygotowany wykładowca, wyczerpująco udzielający odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.”

„Ciekawe omówienie tematów bazujące na praktycznych przykładach.”

Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa:
– 1890 zł 

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach: 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Kurs organizowany przez MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

26 01 2019 - 24 02 2019 - Katowice
26 01 2019 - 24 02 2019 - Łódź
26 01 2019 - 24 02 2019 - Kraków
26 01 2019 - 24 02 2019 - Poznań
02 02 2019 - 03 03 2019 - Gdańsk
02 02 2019 - 03 03 2019 - Olsztyn

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję