Specjalne Strefy Ekonomiczne 2018

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Specjalne Strefy Ekonomiczne 2018

28 05 2018 - Rzeszów
21 06 2018 - Katowice
25 06 2018 - Kraków

Kategoria: ,
Prowadzący

Maciej Taul – radca prawny, absolwent WPiA Uniwersytety Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację radcowską w OIRP w Katowicach. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym (m.in. Roedl Audit Sp. z o.o., ECDDP Sp. z o.o.), obecnie prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego. Począwszy od 2004 r. prowadzi jako wykładowca szkolenia otwarte i zamknięte (realizowane na zlecenie największych krajowych podmiotów z branży szkoleniowej) z zakresu specjalnych stref ekonomicznych, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, rozliczania podróży służbowych.

Cel szkolenia

W związku ze spadkiem atrakcyjności inwestycyjnej SSE z uwagi na zbliżający się koniec tego programu pomocowego (co nastąpi w 2026 r.) projektowana jest nowa ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji, która zastąpi dotychczasowe regulacje dotyczące SSE (w odniesieniu do nowych inwestycji, realizowanych po jej wejściu w życie). Zasadniczym przedmiotem jest rozszerzenie dotychczasowych zasad funkcjonowania SSE na teren całego kraju. Dotychczasowe „Zezwolenia” na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE zastąpione będą „Decyzjami o wsparciu”, na podstawie których inwestorzy będą mogli korzystać ze zwolnień w podatku dochodowym PIT/CIT przez okres od 10 do 15 lat. Podczas szkolenia omawiane będą główne założenia projektowanej ustawy oraz jej rozporządzenia wykonawczego (określającego kryteria niezbędne dla uzyskania „decyzji o wsparciu” oraz regulującego m.in. koszty kwalifikowane i rozliczanie pomocy publicznej, również w odniesieniu do podmiotów posiadających dwie lub więcej „decyzji o wsparciu”) a także wprowadzanych wraz z nią zmian dotyczących funkcjonowania SSE (dla dotychczasowych inwestorów).
Szkolenie dotyczy również praktycznych aspektów prowadzenia działalności na terenach SSE przez dotychczasowych inwestorów, związanych z ustalaniem wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, sposobu ich dyskontowania, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania oraz rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych).

Program

1. Omówienie projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji oraz związanej z nim nowelizacji ustawy o SSE i ustaw o podatku dochodowym PIT / CIT:
a) „decyzja o wsparciu” jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT – zastąpi dotychczasowe „Zezwolenie” na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE,
b) nowe kryteria ilościowe i jakościowe, jakie będzie musiała spełniać inwestycja, aby otrzymała „decyzję o wsparciu” (uzależnione od przeciętnej stopy bezrobocia w danym powiecie, określone w projekcie „Rozporządzenia” wykonawczego),
c) nowe zasady ustalania maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla inwestycji objętych wsparciem, uzależnionej m.in. od przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja objęta wsparciem,
d) okres ważności „decyzji o wsparciu” uzależniony od wielkości maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej dla danego regionu w tzw. mapie pomocy regionalnej na lata 2014-2010,
e) wprowadzenie obowiązku rozdzielenia dochodów uzyskanych z działalności objętej dwoma lub więcej „decyzjami o wsparciu” jako warunku korzystania ze zwolnień podatkowych,
f) wprowadzenie zasady rozdziału otrzymanej pomocy publicznej na poszczególne „decyzje o wsparciu” proporcjonalnie do udziału dochodu z danej „decyzji” do całości dochodu zwolnionego,
g) kontrola realizacji warunków „decyzji o wsparciu” oraz skutki uchylenia oraz stwierdzenia wygaśnięcia „decyzji o wsparciu”,
h) ustawy o PIT / CIT – zasady podziału „kosztów wspólnych” dla podatników posiadających dwie lub więcej „decyzji o wsparciu” lub też dwa lub więcej „zezwoleń” na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE,
i) propozycja wprowadzenia tzw. małej klauzuli obejścia prawa podatkowego – wątpliwości praktyczne;
j) przepisy przejściowe i końcowe.

2. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną i ich dyskontowanie:
a) kwalifikacja wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do kosztów kwalifikowanych inwestycji,
b) moment poniesienia kosztu inwestycyjnego według zasady kasowej lub memoriałowej – odmienne stanowiska judykatury oraz Ministerstwa Finansów,
c) koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy;
d) dyskontowanie wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych na dzień uzyskania Zezwolenia – prezentacja metodologii wyliczeń na rzeczywistych stanach faktycznych,
e) maksymalna wielkość pomocy publicznej przysługująca inwestorom w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji (regionu) oraz wielkości przedsiębiorstwa,
f) ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej,
g) łączenie pomocy publicznej na tę samą inwestycję oraz jej rozliczanie do wysokości maksymalnego pułapu pomocy przysługującego przedsiębiorcy.

3. Ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej:
a) kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych na terenie SSE w ramach zezwolenia – przedmiot działalności określony w treści zezwolenia wg PKWiU oraz aspekt terytorialny „wytworzenia”,
b) kwalifikacja przychodów uzyskiwanych z tytułu usług świadczonych częściowo poza terenem SSE (usługi kompleksowe), takich jak np. usługi transportowe, montażowe i instalacyjne, wdrożeniowe, serwisowe itp.,
c) produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem SSE – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych w SSE dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego,
d) kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży m.in. odpadów, toolingu, refakturowania usług obcych, sprzedaży „zestawów” zawierających zarówno wyrób strefowy jak towar handlowy itp.,
e) kwalifikacja przychodów finansowych i operacyjnych m.in. odsetek (z lokat, cash-poolingu, pożyczek, rachunku podstawowego itp.), różnic kursowych (w zależności od metody rachunkowej lub podatkowej), premii pieniężnych i bonusów, sprzedaży środków trwałych, odszkodowań i kar umownych itp.,
f) zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów (np. techniczny koszt wytworzenia wyrobu, cena nabycia towaru handlowego; koszt nabycia refakturowanych usług, nieumorzona wartość początkowa likwidowanego środka trwałego, wyszacowany koszty wytworzenia odpadów itp.),
g) przyporządkowanie kosztów pośrednich (np. sprzedaży, w tym transportu) w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności,
h) dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności,
i) podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP.

4. Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym:
a) konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP),
b) zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
c) prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8/8O (na przykładach),
d) definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania),
e) problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 590 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum ww. miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.p

Terminy

28 05 2018 - Rzeszów
21 06 2018 - Katowice
25 06 2018 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję