Szkolenie wyjazdowe Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie wyjazdowe Analiza finansowa przedsiębiorstwa

15 04 2018 - 18 04 2018 - Krynica Zdrój

Kategoria: , , ,
Prowadzący

dr inż. Michał Kowalski – adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, doświadczony analityk i doradca finansowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawcą kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych i Narodowego Centrum Nauki.

Program

1. Wprowadzenie do finansów i analizy finansowej:
a) istota, cele analizy finansowej,
b) etapy prowadzenia analiz finansowych,
c) jak logika prowadzonego biznesu wpływa na sprawozdania finansowe,
d) cykl życia przedsiębiorstwa i jego konsekwencje finansowe,
e) narzędzia analizy finansowej:
• analizowanie odchyleń,
• narzędzia statystyczne w analityce finansowej.

2. Informacja finansowa – zakres i treść dokumentów finansowych:
a) system finansowy przedsiębiorstwa – procesy finansowe w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu,
b) finansowe uregulowania prawne – Ustawa o Rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
c) praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości (ujęcie memoriałowe i gotówkowe, zasada ostrożnej wyceny i jej konsekwencje dla sprawozdań finansowych, co oznacza współmierność kosztów i przychodów),
d) cele, zakres, tryb sporządzania sprawozdań finansowych – obowiązki w zakresie sporządzania i publikowania sprawozdania finansowego, pełne i uproszczone sprawozdanie finansowe, obowiązki w zakresie badania sprawozdania finansowego,
e) finansowe i pozafinansowe źródła informacji stosowane w analizie finansowej – zasady organizacji, doboru i opracowywania materiałów źródłowych.

3. Treść i wstępna analiza sprawozdań finansowych (warsztaty – analiza na przykładach wybranych przedsiębiorstw):
a) bilans przedsiębiorstwa jako najważniejsze sprawozdanie finansowe:
• zasoby majątkowe przedsiębiorstwa,
• warunki rozpoznawania składników aktywów,
• aktywowane koszty jako źródło ukrywania strat,
• analiza źródeł finansowania,
• bilans analityczny, czy perspektywa kapitału zaangażowanego i zastosowanego – przykłady
• zależności między strukturą aktywów i pasywów czyli złota zasada bilansowe i złota zasada finansowania.
b) rachunek zysków i strat:
• układ, treść, zakres analizy,
• analiza wielkości i struktury przychodów ze sprzedaży,
• analizy rodzajowe i podmiotowe kosztów,
• elementy kształtujące na wynik finansowy (czynniki zewnętrzne sezonowość, branża, czynniki wewnętrzne faza życia, wielkość, zasady rachunkowości).
c) rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji w analizie finansowej:
• CF księgowy a CF zarządczy zakres informacyjny sprawozdania,
• ocena kierunków przepływów na poszczególnych rodzajach działalności,
• efektywność gotówkowa przedsiębiorstwa a możliwość obsługi zadłużenia.
d) analiza zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i relacji między wielkościami ekonomicznymi – warsztat opracowanie sprawozdań finansowych proforma.

4. Wskaźniki finansowe jako mierniki kondycji finansowej – warsztat: interpretacja danych finansowych na przykładach wybranych przedsiębiorstw:
a) praktyczne zalecenia dotyczące stosowania i interpretowanie wskaźników finansowych, najczęściej popełniane błędy i zaniedbania,
b) przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa:
• analiza czynników kształtujących wynik finansowy,
• wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, zależności pomiędzy wskaźnikami (piramida Du Ponta),
• koszty i ich analiza – klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu jednostkowego,
• próg rentowności i dźwignia operacyjna – wyznaczanie i praktyczne zastosowanie, zasady określania wielkości obrotu niezbędnego, aby pokryć koszty związane z tym obrotem.
c) ocena sprawności działania:
• wskaźniki aktywności gospodarczej,
• wskaźniki rotacji, gospodarowania zasobami,
• charakterystyka majątku trwałego- znaczenie zachowania w firmie optymalnej struktury majątku,
• analiza wielkości i struktury majątku trwałego,
• analiza efektywności majątku trwałego; badanie relacji majątek – praca – produkcja – wynik finansowy,
• ocena wpływu zmian stanu aktywów obrotowych na rentowność majątku i jej wpływ na sytuację finansową podmiotu gospodarczego,
• badanie przyczyn zmian rentowności majątku obrotowego.
d) badanie płynności finansowej:
• czynniki kształtujące płynność,
• przyczyny problemów z płynnością,
• wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie.
e) analiza zadłużenia i struktury finansowania:
• ocena zadłużenia,
• analiza zdolności do obsługi długu,
• analiza struktury i kosztu kapitału,
• szacowanie wielkości zapotrzebowania na kredyt bankowy w przedsiębiorstwie.

5. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (analiza na przykładach):
a) czytanie sprawozdań finansowych wybranych przedsiębiorstw różnych branż,
b) syntetyczne modele oraz systemy eksperckie oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa (systemy i klasyfikacje scoringowe):
• szybkie testowanie sytuacji finansowej firmy – przykłady narzędzi stosowanych przez banki i instytucje finansowe,
• modele dyskryminacyjne jako narzędzia przewidywania niewypłacalności i bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, model Holda, QuickTest) – przykłady zastosowań,
• ocena kondycji finansowej w oparciu o wyniki analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz analizy wskaźnikowej,
c) symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej,
d) ocena wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa, pojęcie zdolności płatniczej, przesłanki do rekomendacji negatywnych.

6. Wprowadzenie do analizy decyzji długoterminowych:
a) zwrot, czas i ryzyko jako determinanty decyzji długoterminowych,
b) zmienna wartość pieniądza w czasie i decyzje finansowe,
c) koszt kredytu i źródeł finansowania,
d) ile kosztuje kapitał zaangażowany w biznes Metody wyznaczania kosztu kapitału własnego – model Gordona, model CAPM,
e) definiowanie przepływów pieniężnych Rodzaje przepływów pieniężnych: przepływy dla właścicieli, przepływy dla dawców długu, (FCFE, FCFF, CFD) – sens sens ekonomiczny i wzajemne zależności.

7. Narzędzia oceny projekcji finansowych:
a) modele realizacji inwestycji – poject finance a corporate,
b) ocena wykonalności budżetu i założeń biznesowych,
c) błędy w szacowaniu przepływów pieniężnych:
• niedoszacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy,
• błędy przy szacowaniu CapEx,
• horyzont planowania finansowego,
• dźwignia operacyjna i próg rentowności.
d) prosta stopa zwrotu i okres zwrotu – dlaczego warto ich unikać,
e) wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji,
f) ocena projektów o różnym czasie trwania, decyzje o kolejności realizacji przedsięwzięć,
g) ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie oceny inwestycji, zależność pomiędzy EVA a przepływami pieniężnymi,
h) narzędzia analizy i wyceny ryzyka biznesowego (przykłady narzędzi):
• margines bezpieczeństwa,
• metody scenariuszowe i graficzne,
• zastosowanie modeli monte-carlo.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 3390 zł/os.+ 23% VAT

Uwaga!
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 3 dniach zajęć
• autorskie materiały szkoleniowe
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 15.04.2018 do obiadu w dniu 18.04.2018
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00/15.04.2018 do godz. 11.00 w dniu 18.04.2018 (3 noclegi)
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł + 23% VAT (za cały pobyt)
• atrakcje poszkoleniowe:
· uroczysta kolacja
· relaks w Centrum SPA
• certyfikat ukończenia szkolenia
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu

Zajęcia odbędą się w godzinach: 9:00-15:00

Miejsce zajęć:
Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój
ul. Czarny Potok 30
33-380 Krynica-Zdrój

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

15 04 2018 - 18 04 2018 - Krynica Zdrój

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję