SZKOLENIE WYJAZDOWE Przegląd podatkowy 2018 – analiza przepisów i zmian

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

SZKOLENIE WYJAZDOWE Przegląd podatkowy 2018 – analiza przepisów i zmian

01 05 2018 - 08 05 2018 - Gran Canaria

Kategoria: , , ,

Poznaj z nami istotne zmiany podatkowe na jednej z najsłynniejszych Wysp Kanaryjskich

Prowadzący

Mateusz Cedro – Senior Associate w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN. Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do Rzeczpospolita oraz miesięcznika i portalu TaxFin.pl.

Program

DZIEŃ I

Podatki dochodowe w 2018 r. – kompleksowe ujęcie zmian w CIT i PIT, przychody i koszty uzyskania przychodów w praktyce stanowisk fiskusa

1. Analiza i podsumowanie konsekwencji zmian w CIT i PIT zrealizowanych z dniem 1 stycznia 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych przykładów:
a) modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK),
b) wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika,
c) modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek,
d) wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcie „nabycia” wartości niematerialnej i prawnej,
e) doprecyzowanie regulacji dotyczącej wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot stanowiących podział wyniku finansowego,
f) wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla części podatników z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
g) wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości,
h) zmiana zasad opodatkowania mechanizmem CFC (opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej),
i) modyfikacja zasad opodatkowania podziału spółek dot. ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów (akcji) spółki dzielonej, po jej podziale przez wydzielenie,
j) podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do KUP,
k) wyeliminowanie kwoty nieodliczonego VAT z KUP w przypadku rozpoznawania kosztów tytułem strat z odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych,
l) doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania kosztów pośrednich,
m) doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbywania wierzytelności,
n) reklasyfikacja źródła wybranych przychodów z realizacji instrumentów finansowych lub papierów wartościowych,
o) ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych otrzymanych drogą darowizny,
p) zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz odliczeń od dochodu,
q) doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego ze zbycia akcji otrzymanych w wyniku realizacji programów motywacyjnych,
r) wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą,
s) nowa kwota wolna od podatku w PIT.

2. Zmiany przeprowadzone z dniem 1 stycznia 2017 r. w podatku CIT i PIT z uwzględnieniem aktualnych stanowisk fiskusa:
a) ograniczenie płatności gotówkowych – konsekwencje w KUP,
b) zmiana zasad opodatkowania aportów wnoszonych na agio,
c) uzależnienie neutralności podatkowej wymiany udziałów od istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych,
d) zmiana redakcji warunków zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych,
e) wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP na potrzeby ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego dla nierezydentów,
f) doprecyzowanie pojęcia „unicestwienie udziałów (akcji)” na potrzeby podziałów spółek,
g) zmiany w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi od 1 stycznia 2017 r. – problematyka dokumentacji cen transferowych, zasady sporządzania i postępowanie kontrolne,
h) nowa kwota wolna od podatku.

3. Zagadnienia ogólne i przychody podatkowe z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż:
a) podstawa opodatkowania i wysokość podatku,
b) zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne,
c) odpowiedzialność podatnika i płatnika,
d) podatnicy podatku CIT
e) ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy,
f) rok podatkowy.

4. Przychody podatkowe a problematyki branżowe:
a) przychody z działalności gospodarczej:
• przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług – jak prawidłowo określić datę powstania przychodu,
• przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych, w tym problematyka refakturowania,
• przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
• zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie stanowią przychodu.
b) refakturowanie a data powstania przychodu,
c) przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia – omówienie najczęściej występujących przypadków powstania przychodów oraz zasad określenia ich wysokości,
d) przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i praw – zasady ustalania przychodu, pojęcie ceny rynkowej.

5. Koszty uzyskania przychodów w CIT i PIT:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów a celowość wydatków,
b) związek pomiędzy przychodem a wydatkiem, racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów,
c) dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów,
d) zasady rozliczania kosztów w czasie – koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

6. Omówienie wybranych wydatków kosztowych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branży:
a) świadczenia na rzecz współpracowników i pracowników w CIT i PIT (omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.),
b) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów,
c) samochód w działalności gospodarczej CIT i PIT. Omówienie przepisów ustanawiających ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego dla celów prywatnych,
d) kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów),
e) należności z tytułu podróży służbowych: diety, koszty przejazdów, zapewnienie noclegu, ryczałty oraz inne wydatki – rozliczenia w CIT, PIT i ZUS.

DZIEŃ II

Podatki dochodowe, podatek od towarów i usług – kompleksowa analiza działań marketingowych, problematyka WNiP, spory w zakresie WHT, zasady sporządzania dokumentacji transfer pricing oraz podsumowanie zmian w VAT

1. Wydatki na reprezentacje i reklamę – aspekty podatkowe działań marketingowych– ujęcie kompleksowe.

2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz leasing.

3. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podatek u źródła.

4. Ceny transferowe – przełomowe zmiany w 2016 i 2017 r.:
a) nowelizacja regulacji w zakresie cen transferowych na poziomie międzynarodowym (OECD, BEPS) oraz ich implementacja do polskiego porządku prawnego,
b) skutki praktyczne wejścia w życie nowych przepisów,
c) zakres zmian od dnia 1 stycznia 2017 r.:
• zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %),
• nowy limit podmiotowy (przychodów lub kosztów rachunkowych) dla obowiązku sporządzenia dokumentacji (minimalny próg na poziomie 2 mln EUR),
• limity podmiotowe dla podatników rozpoczynających działalność oraz spółek osobowych,
• obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu,
• rozszerzenie pojęcia „transakcji” – inne zdarzenia ustalone (narzucone) z podmiotami powiązanymi,
• nowe limity transakcyjne uzależnione od wysokości osiąganych przychodów rachunkowych – pojęcie transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) oraz tzw. grupowanie świadczeń,
• nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji,
• polityka cen transferowych w ramach dokumentacji „Master File”,
• obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych,
• rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji,
• możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,
• obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,
• obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego – odpowiedzialność za podanie nieprawdy i brak oświadczenia,
• obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP jako załącznik do zeznania podatkowego.

5. Split payment – analiza stosowania, korzyści praktyczne metody podzielonej płatności.

6. Nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r. w zakresie odwrotnego obciążenia:
a) usługi objęte odwrotnym obciążeniem od 1 stycznia 2017 r.,
b) status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie w zakresie dostawy towarów i usług,
c) pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
d) świadczenie usług jako podwykonawca w przypadku wynajmu konstrukcji budowlanych, maszyn budowlanych wraz z operatorami oraz wynajmu personelu do obsługi maszyn budowlanych,
e) opodatkowanie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych wykonanych w 2016 r. a zafakturowanych w 2017 r.,
f) rozliczenie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, które były realizowane w 2016 r., ale zakończone w 2017 r.,
g) przepisy przejściowe odnośnie usług zaliczkowanych,
h) modyfikacje w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
i) 20.000 PLN a opodatkowanie towarów jako odwrotne obciążenie,
j) zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych objętych odwrotnym obciążeniem,
k) składanie informacji podsumowujących (VAT-27) w przedmiocie towarów i usług opodatkowanych jako odwrotne obciążenie,
l) konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem.

7. Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie opodatkowania importu usług, WNT oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca:
a) zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia przed nowelizacją przepisów,
b) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego,
c) odliczanie VAT w przypadku importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia poprzez korektę deklaracji VAT,
d) brak możliwości odliczenia VAT w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku należnego,
e) przepisy przejściowe dotyczące wprowadzonej zmiany,
f) zgodność zmian w przepisach z prawem unijnym.

8. Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.:
a) błędy w rozliczeniu VAT a dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
b) wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym a sankcja w podatku VAT,
c) korekty deklaracji a uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
d) przypadki, w którym zastosowanie znajdzie sankcja 30%,
e) możliwość obniżenia sankcji do wysokości 20%,
f) odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący a sankcja 100%,
g) sankcja 100% w przypadku odliczenia VAT z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,
h) dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku odliczenia VAT w kwocie wyższej niż zgodna z rzeczywistością,
i) odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,
j) możliwość uniknięcia sankcji w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.

9. Nowelizacja przepisów w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących:
a) dotychczasowe zwolnienia z obowiązku fiskalizacji obrotu,
b) zwolnienie z obowiązku fiskalizacji w 2017 r. ze względu na kwotę obrotu,
c) zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w przypadku poszczególnych rodzajów transakcji,
d) brak konieczności fiskalizacji w przypadku transakcji na rzecz pracowników,
e) zwolnienie z fiskalizacji z tytułu uregulowania należności za pośrednictwem rachunku bankowego,
f) obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego fiskusowi w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji,
g) dostawa niektórych towarów oraz świadczenie usług, które nie może korzystać ze zwolnienia z fiskalizacji,
h) transakcje nieodpłatne a obowiązek stosowania kasy rejestrującej w 2017 r.,
i) sankcje w przypadku braku fiskalizacji obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

10. Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów:
a) nowe wymogi w zakresie rachunku bankowego, na który jest dokonywany zwrot,
b) zwiększenie możliwości weryfikacji przez organ podatkowy zasadności zwrotu VAT,
c) możliwość kwestionowania zwrotu VAT w przypadku podejrzenia udziału w transakcji karuzelowej,
d) nowe wymogi odnośnie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym,
e) zasady zwrotu VAT w przypadku podatników kwartalnych oraz rozpoczynających działalność gospodarczą,
f) możliwość wstrzymania zwrotu VAT na skutek postępowań prowadzonych przez inne organy niż organy podatkowe oraz skarbowe.

11. Składanie deklaracji VAT po nowelizacji przepisów:
a) omówienie aktualnego wzoru formularza deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K,
b) brak możliwości składania deklaracji kwartalnych,
c) składanie deklaracji przez małych podatników,
d) obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej,
e) podmioty wyłączone z obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej,
f) składanie informacji VAT-UE oraz VAT-27 po nowelizacji przepisów,
g) obowiązek korygowania informacji podsumowujących – praktyczne znaczenie przepisów.

12. Nowe uprawnienia organów podatkowych w zakresie wykreślania podatników z rejestru czynnych podatników VAT:
a) wykreślenie z rejestru z powodu podania w zgłoszeniu rejestracyjnym danych niezgodnych z rzeczywistością,
b) brak możliwości kontaktu z pełnomocnikiem albo podatnikiem a możliwość wykreślenia z rejestru,
c) zawieszenie działalności gospodarczej a wykreślenie z rejestru,
d) nieskładanie deklaracji VAT jako przesłanka wykreślenia z rejestru,
e) składanie deklaracji „zerowych” a nowe uprawnienia fiskusa odnośnie wykreślania z rejestru,
f) wykreślenie z rejestru z powodu wystawienia niektórych rodzajów faktur,
g) uprawnienia fiskusa odnośnie wykreślania z rejestru w przypadku podejrzenia o świadomy lub nieświadomy udział podatnika w transakcji oszukańczej,
h) przywracanie wykreślonych podatników do rejestru podatników czynnych,
i) sytuacja prawno-podatkowa podatnika wykreślonego z rejestru,
j) odpowiedzialność fiskusa w przypadku bezpodstawnego wykreślenia z rejestru podatników VAT.

13. Zmiany w przepisach odnośnie odpowiedzialności solidarnej za VAT niezapłacony przez podatnika VAT:
a) odpowiedzialność pełnomocnika za VAT niezapłacony przez mocodawcę,
b) ograniczenia odpowiedzialności pełnomocnika,
c) zmiana przepisów w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towaru za VAT niezapłacony przez dostawcę,
d) nowelizacja katalogu towarów, za które odpowiedzialność jako osoba trzecia ponosi nabywca,
e) zmiany w przepisach odnośnie kaucji gwarancyjnych.

14. Pozostałe zmiany od 1 stycznia 2017 r.:
a) podtrzymanie obowiązujących stawek podatkowych
b) zmiany w zakresie zwolnień w przypadku usług ubezpieczeniowych oraz finansowych,
c) nowe zasady odliczania VAT przez jednostki samorządu terytorialnego.
d) zmiana zasad odliczania VAT z tytułu WNT, importu usług oraz odwrotnego obciążenia,
e) zmiany w zakresie kas fiskalnych.

DZIEŃ III

Podatek VAT w 2018 r. – zmiany w przepisach, aktualne problemy podatkowe oraz najnowsze orzecznictwo

1. Nowe obowiązki związane z przesyłaniem organom podatkowym ewidencji zakupu i sprzedaży w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego:
a) podmioty zobligowane do przesyłania ewidencji od 1 lipca 2016 r.,
b) podmioty posiadające obowiązek przesłania rejestrów od 1 stycznia 2017 r.,
c) podmioty zobligowane do przesłania ewidencji od 1 stycznia 2018 r.,
d) okresy, za które należy złożyć ewidencje zakupu i sprzedaży,
e) zakres danych objętych obowiązkiem przedłożenia organom podatkowym,
f) korekty deklaracji VAT a wcześniej złożone ewidencje zakupu i sprzedaży.
g) zasady składania ewidencji zakupu i sprzedaży,
h) sankcje związane z brakiem złożenia ewidencji lub błędami w zakresie złożonych ewidencji.

2. Zasady powstawania obowiązku podatkowego – najczęstsze wątpliwości interpretacyjne oraz praktyka organów podatkowych:
a) data wykonania usługi jako zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego,
b) określenie obowiązku podatkowego w przypadku dostaw towarów,
c) opodatkowanie w sposób kasowy pożyczek, kredytów, gwarancji bankowych, rachunków bankowych, przelewów itp.
d) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
e) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
f) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
g) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
h) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
i) rozliczanie usług świadczonych na rzecz zagranicznych klientów.

3. Dokumentowania czynności opodatkowanych VAT:
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) faktura proforma a faktura VAT,
d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
e) brak obowiązku wystawiania faktur przez instytucje finansowe,
f) korekty faktur,
g) faktury uproszczone oraz faktury elektroniczne.

4. Refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych:
a) termin wystawienia tzw. refaktury,
b) refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,
c) refakturowanie usług ubezpieczeniowych przez leasingodawcę,
d) praktyczne aspekty refakturowania usług gastronomicznych oraz noclegowych.

5. Rabaty, premie pieniężne oraz inne działania marketingowe a rozliczenie VAT:
a) ogólne zasady opodatkowania VAT rabatów oraz premii pieniężnych,
b) możliwość pomniejszenia obrotu w przypadku udzielenia rabatu pośredniego,
c) opodatkowanie VAT nieodpłatnej dostawy towarów,
d) opodatkowanie konkursów oraz programów lojalnościowych,
e) sponsoring a rozliczenie VAT,
f) opodatkowanie targów oraz wystaw zagranicznych.

6. Zasady opodatkowania transakcji zagranicznych:
a) opodatkowanie WDT oraz WNT,
b) zasady rozliczania eksportu towarów,
c) VAT w przypadku importu towarów,
d) opodatkowanie usług, którym miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju,
e) rozliczenie VAT w przypadku importu usług.

7. Rozliczanie podatku VAT w przypadku transakcji trójstronnych uproszczonych:
a) podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej,
b) warunki transportu towarów oraz ubezpieczenia a transakcja trójstronna,
c) obowiązki rejestracyjne związane z transakcjami trójstronnymi,
d) miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji trójstronnej,
e) podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,
f) podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
g) podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw,
h) wykazywanie transakcji trójstronnej uproszczonej w deklaracji VAT,
i) fakturowanie transakcji trójstronnej uproszczonej.

8. Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji łańcuchowej:
a) różnice pomiędzy transakcją trójstronną uproszczoną a transakcją łańcuchową,
b) podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
c) wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
d) transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem eksportu towarów,
e) transakcje łańcuchowe z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych,
f) transakcje łańcuchowe związane z importem towarów,
g) obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
h) transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa.

9. Odliczanie VAT naliczonego – zasady ogólne:
a) moment otrzymania faktura a termin odliczenia VAT,
b) możliwość odliczania VAT w przypadku nabycia towarów i usług przekazywanych nieodpłatnie kontrahentom,
c) odliczanie VAT od wydatków na spotkania z kontrahentami,
d) odliczenie VAT od nabycia kompleksowej usługi organizacji konferencji, w ramach której świadczone są usługi gastronomiczne oraz noclegowe,
e) błędy w fakturowaniu a możliwość odliczenia VAT,
f) szczególne wymogi odliczenia VAT w przypadku WNT,
g) odliczanie VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, wykorzystywanymi m. in. przez przedstawicieli handlowych.

10. Odliczanie VAT poprzez proporcję sprzedaży:
a) rodzaje o obrotów uwzględnianych przy obliczaniu współczynnika sprzedaży,
b) rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika,
c) pojęcie czynności sporadycznych,
d) zmiany w zakresie czynności sporadycznych,
e) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi,
f) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
g) pojęcie okresu rozliczeniowego, dla którego określana jest proporcja sprzedaży,
h) zaokrąglenia współczynnika sprzedaży,
i) podmioty, które nie są zobligowane do odliczania podatku naliczonego w oparciu o współczynnik sprzedaży,
j) określanie współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
k) możliwość zmiany wysokości proporcji wstępnej w trakcie roku – optymalizacja odliczania VAT,
l) korekta roczna oraz korekta 5 i 10-letnia,
m) sprzedaż lub zmiana przeznaczenia środka trwałego lub nieruchomości w okresie korekty.

11. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie podatku CIT i PIT.

12. Pytania i odpowiedzi – dyskusja na temat praktycznych branżowych problemów w podatkach dochodowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby: 4990 zł + 23% VAT

Miejsce zajęć: Hotel ABORA CATARINA **** (AI), Gran Canaria

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uwaga!
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• przelot na trasie Warszawa – Gran Canaria – Warszawa
• obowiązkową opłatę lotniskową (300 zł)
• obowiązkową dopłatę transportową (220 zł)
• transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem
• zakwaterowanie: 7 noclegów w Hotel ABORA CATARINA **** (AI) w pokojach 2-osobowych  (dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 1400 zł + 23 % VAT)
• wyżywienie: all inclusive (AI), zgodnie z opisem hotelu na stronie www.itaka.pl
• uczestnictwo w 3 dniach zajęć
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia
• opiekę rezydenta z ramienia Nowa Itaka,
• ubezpieczenie KL i NW Itaka Simple – do 20.000€/ osoba

Cena nie obejmuje:
• wycieczek lokalnych i dodatkowych atrakcji na miejscu

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

01 05 2018 - 08 05 2018 - Gran Canaria

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję