Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej

26 06 2018 - 27 06 2018 - Warszawa
28 08 2018 - 29 08 2018 - Poznań
30 08 2018 - 31 08 2018 - Warszawa

Kategoria: , , , ,
Cel szkolenia

Rok 2018 jest kolejnym rokiem w którym ustawodawca wprowadza nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT oraz CIT i PIT.
Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie szereg zmian przepisów, których podstawowym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie podatków dochodowych, jak również zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu podatków dochodowych. Zmiany te w znaczący sposób zmodyfikują sposób rozliczania podatków CIT i PIT u większości podatników, w tym w branży budowlanej i deweloperskiej. Wśród znowelizowanych przepisów szczególny akcent zostanie położony na omówienie wprowadzenia dwóch źródeł przychodu do podatku CIT, wprowadzenia rewolucyjnych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, wprowadzenia limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w zakresie usług i wartości niematerialnych, modyfikacji możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w PIT, regulacji w zakresie finansowania dłużnego, odrębnego opodatkowania przychodów z zysków kapitałowych, zasad rozliczania amortyzacji, czy też podatku od nieruchomości wykorzystywanych do celów komercyjnych. Ponadto, przedmiotem szkolenia będą przepisy dotyczące rozliczania podatków dochodowych, które zmieniły się w ostatnich latach lub też budzące wątpliwości interpretacyjne, w tym m.in. zasady dokumentowania czynności z podmiotami powiązanymi, obowiązki związane z poborem podatku u źródła, jak również opodatkowanie CIT oraz PIT użytkowania pojazdów samochodowych.
Jednocześnie począwszy od 1 lipca 2018 r. zaplanowano rewolucyjną zmianę w przedmiocie rozliczania VAT, którą jest mechanizm podzielonej płatności, popularnie zwany „split payment.” Co prawda, mechanizm podzielonej płatności nie posiada charakteru obligatoryjnego, lecz ze względu na jego specyficzną konstrukcję stanie się najczęstszym sposobem regulowania należności na rzecz kontrahentów. W trakcie szkolenia omówione zostaną dodatkowo inne zmiany w zakresie rozliczania VAT, które weszły w życie w ostatnim czasie, w tym m.in. w przedmiocie fiskalizacji obrotu, odwrotnego obciążenia, rozliczania importu usług oraz WNT, czy też w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego.
Generalnie szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków VAT, CIT, PIT ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w branży budowlanej i deweloperskiej oraz z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r. i 2018 r. i ich wypływu na rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.
Niniejsze szkolenie będzie uwzględniało najnowsze stanowiska Ministerstwa Finansów, interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej oraz orzecznictwo sądowe, w tym najnowsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską.

Program*

DZIEŃ I

VAT w branży budowlanej i deweloperskiej

1. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) – nowe narzędzie w 2018 roku Ministerstwa Finansów do walki z wyłudzeniami VAT:
a) cel stworzenia STIR,
b) dane pozyskiwane w ramach STIR (informacje o danych na rachunkach bankowych),
c) skutki dla przedsiębiorcy,
d) blokada rachunku bankowego.

2. Wprowadzenie podzielonej płatności (ang. split payment) od 1 lipca 2018 r.:
a) mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
b) split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
d) korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
e) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
f) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
g) formy płatności transkacji handlowych a split payment,
h) podzielona płatność a JPK.

3. Zasady stosowania odwrotnego obciążenia w przypadku branży budowlanej i deweloperskiej:
a) rodzaje usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem,
b) usługi budowlano-montażowe a odwrotne obciążenie,
c) usługi instalacyjne opodatkowane według reguł odwrotnego obciążenia,
d) wypożyczanie konstrukcji budowlanych,
e) wynajem oraz dzierżawa maszyn budowlanych,
f) dostarczenie personelu a odwrotne obciążenie,
g) status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie,
h) pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
i) problemy ze świadomością podwykonawcy odnośnie jego statusu,
j) problemy związane z rozliczaniem VAT w ramach konsorcjum (przerzucanie kosztów oraz refakturowanie pomiędzy liderem konsorcjum a partnerami a problematyka odwrotnego obciążenia),
k) refakturowanie usług budowlanych a odwrotne obciążenie,
l) refakturowanie przez dewelopera na klienta usług wykończeniowych a odwrotne obciążenie,
m) świadczenie usług jako podwykonawca w przypadku wynajmu konstrukcji budowlanych, maszyn budowlanych wraz z operatorami oraz wynajmu personelu do obsługi maszyn budowlanych,
r) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług opodatkowanych w ramach odwrotnego obciążenia – nowe problemy nabywców usług budowlanych (rola faktycznego wykonania usługi, protokołów zdawczo-odbiorczych oraz zgłoszenia usługi do odbioru),
s) konsekwencje błędnego rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku zakupów z odwrotnym obciążeniem,
t) składanie informacji podsumowujących (VAT-27) w przedmiocie towarów i usług opodatkowanych jako odwrotne obciążenie,
u) konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem oraz ryzyka związane z niezastosowaniem odwrotnego obciążenia w sytuacji, gdy powinno ono być zastosowane.

4. Ostatnie zmiany w zakresie opodatkowania importu usług, WNT oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca a rozliczenie VAT w przypadku branży budowlanej:
a) zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia przed nowelizacją przepisów,
b) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego,
c) odliczanie VAT w przypadku importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia poprzez korektę deklaracji VAT,
d) brak możliwości odliczenia VAT w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku należnego,
e) przepisy przejściowe dotyczące wprowadzonej zmiany,
f) zgodność zmian w przepisach z prawem unijnym.

5. Sankcje w podatku VAT:
a) błędy w rozliczeniu VAT a dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
b) wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym a sankcja w podatku VAT,
c) korekty deklaracji a uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
d) przypadki, w którym zastosowanie znajdzie sankcja 30%,
e) możliwość obniżenia sankcji do wysokości 20%,
f) odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący a sankcja 100%,
g) sankcja 100% w przypadku odliczenia VAT z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,
h) dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku odliczenia VAT w kwocie wyższej niż zgodna z rzeczywistością,
i) odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,
j) możliwość uniknięcia sankcji w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.

6. Kasy fiskalne w 2018 r.:
a) zwolnienia z obowiązku fiskalizacji obrotu – zmiany w 2018 r.,
b) brak konieczności fiskalizacji w przypadku transakcji na rzecz pracowników,
c) zwolnienie z fiskalizacji z tytułu uregulowania należności za pośrednictwem rachunku bankowego,
d) obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego fiskusowi w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji,
e) dostawa niektórych towarów oraz świadczenie usług, które nie może korzystać ze zwolnienia z fiskalizacji,
f) transakcje nieodpłatne a obowiązek stosowania kasy rejestrującej w 2017 r..

7. Zwrot podatku VAT w 2018 r.:
a) nowe wymogi w zakresie rachunku bankowego, na który jest dokonywany zwrot,
b) zwiększenie możliwości weryfikacji przez organ podatkowy zasadności zwrotu VAT,
c) możliwość kwestionowania zwrotu VAT w przypadku podejrzenia udziału w transakcji karuzelowej,
d) nowe wymogi odnośnie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym,
e) zasady zwrotu VAT w przypadku podatników kwartalnych oraz rozpoczynających działalność gospodarczą,
f) możliwość wstrzymania zwrotu VAT na skutek postępowań prowadzonych przez inne organy niż organy podatkowe oraz skarbowe.

8. Nowe uprawnienia organów podatkowych w zakresie wykreślania podatników z rejestru czynnych podatników VAT:
a) wykreślenie z rejestru z powodu podania w zgłoszeniu rejestracyjnym danych niezgodnych z rzeczywistością,
b) brak możliwości kontaktu z pełnomocnikiem albo podatnikiem a możliwość wykreślenia z rejestru,
c) zawieszenie działalności gospodarczej a wykreślenie z rejestru,
d) nieskładanie deklaracji VAT jako przesłanka wykreślenia z rejestru,
e) składanie deklaracji „zerowych” a nowe uprawnienia fiskusa odnośnie wykreślania z rejestru,
f) wykreślenie z rejestru z powodu wystawienia niektórych rodzajów faktur,
g) uprawnienia fiskusa odnośnie wykreślania z rejestru w przypadku podejrzenia o świadomy lub nieświadomy udział podatnika w transakcji oszukańczej,
h) przywracanie wykreślonych podatników do rejestru podatników czynnych,
i) sytuacja prawno-podatkowa podatnika wykreślonego z rejestru,
j) odpowiedzialność fiskusa w przypadku bezpodstawnego wykreślenia z rejestru podatników VAT.

9. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) pojęcie dostawy nieruchomości,
b) moment wykonania usługi budowlanej – czy protokoły są nadal istotne?,
c) kontrakty realizowane na bazie FIDIC a powstanie obowiązku podatkowego,
d) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
e) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
f) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
g) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
h) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
i) obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
j) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
k) rozliczanie usług świadczonych na rzecz zagranicznych klientów.

10. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT w przypadku branży budowlanej i deweloperskiej:
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) faktura proforma a faktura VAT,
d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
e) terminy na wystawianie faktur VAT,
f) korekty faktur po nowelizacji.

11. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) opodatkowanie dostawy gruntu,
b) stosowanie stawki 8% w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym,
c) dostawa lokalu w standardzie wykończenia „pod klucz” a stawka VAT,
d) stawka VAT właściwa dla usług budowlanych dotyczących budownictwa mieszkaniowego,
e) stawka 23% dla terenów budowlanych,
f) pojęcie terenów budowlanych i możliwość stosowania zwolnienia z VAT przy dostawie gruntów,
g) zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC – pole do optymalizacji podatkowej,
h) zwolnienia obligatoryjne a zwolnienia fakultatywne przy dostawie nieruchomości,
i) pojęcie pierwszego zasiedlenia w ustawie oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych.

12. Refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych:
a) wpływ nowelizacji przepisów na zasady refakturowania usług,
b) termin wystawienia tzw. refaktury,
c) data sprzedaży i obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania,
d) refakturowanie podatku od nieruchomości na najemcę,
e) refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,
f) praktyczne aspekty refakturowania usług gastronomicznych oraz noclegowych,
g) refakturowanie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomością przez dewelopera w okresie przed zawiązaniem wspólnoty mieszkaniowej.

13. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

CIT w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 i 2019 r. – analiza nowych wyzwań dla przedsiębiorstw z branży budowlanej i deweloperskiej:
a) nowy zakres dyspozycji ulgi badawczo – rozwojowej.
b) ulga na złe długi w CIT?
c) ograniczenie obowiązków w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych.
d) podwyższenie limitu dla uzyskania statusu małego podatnika.
e) strata podatkowa rozliczana jednorazowo.
f) odszkodowanie za szkodę w środku trwałym bez przychodu.
g) nowe wyłączenie z KUP – płatność realizowana na niezgłoszony rachunek bankowy.

2. Kluczowe zmiany w prawie podatkowym – praktyczne konsekwencje w CIT dla branży budowlanej i deweloperskiej:
a) automatyczny tryb wydawania interpretacji ogólnych przez MF.
b) rozstrzyganie wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść kontrolowanych.
c) wznowienie terminu na złożenie deklaracji podatkowej.
d) nowe zasady przedawnienia zobowiązania podatkowego.
e) drobne wykroczenia bez postępowania.
f) umowa podatkowa w sporach z fiskusem.
g) korekta deklaracji w trakcie postępowania podatkowego.
h) upublicznienie danych największych podatników.

3. Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym w 2018 r. – kompleksowa analiza z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji dla branży budowlanej i deweloperskiej:
a) dwa źródła przychodów w CIT – zyski kapitałowe i pozostała działalność gospodarcza – nowe obowiązki w zakresie uzyskania podstawy opodatkowania
b) cienka kapitalizacja – nowe zasady rozpoznawania odsetek od finansowania dłużnego w kosztach podatkowych.
c) ograniczenie prawa do rozpoznania w kosztach podatkowych wydatków na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych – kompleksowa analiza art. 15d UoCIT, problematyka zawierania umów APA.
d) minimalny podatek dochodowy – nowe obciążenie w zakresie nieruchomości komercyjnych.
e) świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – nowe regulacje w zakresie opodatkowania przychodu.
f) zbycie wierzytelności a koszty uzyskania przychodów w świetle zmian.
g) Jednorazowa amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z nowym limitem.
h) opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych – zmiany mechanizmu CFC.
i) podatkowa Grupa Kapitałowa – nowe regulacje.
j) wyższe KUP w uldze badawczo – rozwojowej.

4. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej:
a) dochody osiągnięte przez nierezydentów – kiedy wystąpi opodatkowanie WHT w świetle nowej definicji? Co z biletami lotniczymi?
b) neutralność podatkowa wymiany udziałów tylko przy ,,uzasadnionych” przyczynach ekonomicznych.
c) wnoszenie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP – nowe zasady opodatkowania.
d) 15 % stawka CIT – kto korzysta z obniżenia, problematyka przedsiębiorstw powstałych w wyniku przekształcenia lub podziału.
e) ograniczenie transakcji gotówkowych – nowy limit i sankcje.
f) przyspieszona amortyzacja przy zakupie nowych maszyn i urządzeń.
g) ceny transferowe – nowe obowiązki dokumentacyjne – kompleksowa analiza wymogów w zakresie sporządzenia dokumentacji z transakcji z podmiotami powiązanymi (local file, master file, CIT-TP i inne).

5. Wybrana problematyka przedsiębiorstw z branży budowlano – deweloperskiej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:
a) przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu – całkowite i częściowe wykonanie usługi budowlanej, etapy budowy, protokół zdawczo – odbiorczy, przejściowe świadectwo płatności, usługi realizowane w okresach rozliczeniowych,
• sprzedaż lokalu – umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia – data powstania przychodu podatkowego,
• przedpłaty – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• moment rozpoznania przychodu w przypadku świadczenia usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;
b) koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej:
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,
• realizacja kontraktu budowlanego, roboty w toku – szczególny rodzaj kosztu, identyfikacja momentu powstania KUP,
• koszty sprzedaży lokali, czynności deweloperskie, problematyka zawiązania wspólnoty mieszkaniowej,
• szczególne rodzaje kosztów – wykonanie zastępcze, odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wod – kan i energetyczna,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług budowlanych,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;
c) problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
d) akcje marketingowe w branży budowlanej i deweloperskiej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych.
e) samochód w firmie – konsekwencje podatkowe zakupu, wynajmu, leasingu, dzierżawy, problematyka przekazania pracownikowi bądź współpracownikowi.
f) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży budowlanej i deweloperskiej – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej), straty (możliwość rozpoznania KUP), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.
g) podatek u źródła w branży budowlanej i deweloperskiej – przedmiot opodatkowania, obowiązki płatnika, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, certyfikat rezydencji, najem/leasing maszyn i urządzeń.

6. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży budowlanej i deweloperskiej.

7. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

26 06 2018 - 27 06 2018 - Warszawa
28 08 2018 - 29 08 2018 - Poznań
30 08 2018 - 31 08 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję