Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej

26 02 2018 - 27 02 2018 - Szczecin
27 02 2018 - 28 02 2018 - Warszawa
26 03 2018 - 27 03 2018 - Poznań
26 03 2018 - 27 03 2018 - Gdańsk
28 03 2018 - 29 03 2018 - Wrocław
28 03 2018 - 29 03 2018 - Katowice
09 04 2018 - 10 04 2018 - Kraków

Kategoria: , , , ,
Cel szkolenia

Rok 2018 jest kolejnym rokiem w którym ustawodawca wprowadza nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT oraz CIT i PIT.
Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie szereg zmian przepisów, których podstawowym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie podatków dochodowych, jak również zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu podatków dochodowych. Zmiany te w znaczący sposób zmodyfikują sposób rozliczania podatków CIT i PIT u większości podatników, w tym w branży budowlanej i deweloperskiej. Wśród znowelizowanych przepisów szczególny akcent zostanie położony na omówienie wprowadzenia dwóch źródeł przychodu do podatku CIT, wprowadzenia rewolucyjnych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, wprowadzenia limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w zakresie usług i wartości niematerialnych, modyfikacji możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w PIT, regulacji w zakresie finansowania dłużnego, odrębnego opodatkowania przychodów z zysków kapitałowych, zasad rozliczania amortyzacji, czy też podatku od nieruchomości wykorzystywanych do celów komercyjnych. Ponadto, przedmiotem szkolenia będą przepisy dotyczące rozliczania podatków dochodowych, które zmieniły się w ostatnich latach lub też budzące wątpliwości interpretacyjne, w tym m.in. zasady dokumentowania czynności z podmiotami powiązanymi, obowiązki związane z poborem podatku u źródła, jak również opodatkowanie CIT oraz PIT użytkowania pojazdów samochodowych.
Jednocześnie począwszy od 1 lipca 2018 r. zaplanowano rewolucyjną zmianę w przedmiocie rozliczania VAT, którą jest mechanizm podzielonej płatności, popularnie zwany „split payment.” Co prawda, mechanizm podzielonej płatności nie posiada charakteru obligatoryjnego, lecz ze względu na jego specyficzną konstrukcję stanie się najczęstszym sposobem regulowania należności na rzecz kontrahentów. W trakcie szkolenia omówione zostaną dodatkowo inne zmiany w zakresie rozliczania VAT, które weszły w życie w ostatnim czasie, w tym m.in. w przedmiocie fiskalizacji obrotu, odwrotnego obciążenia, rozliczania importu usług oraz WNT, czy też w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego.
Generalnie szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków VAT, CIT, PIT ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w branży budowlanej i deweloperskiej oraz z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r. i 2018 r. i ich wypływu na rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.
Niniejsze szkolenie będzie uwzględniało najnowsze stanowiska Ministerstwa Finansów, interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej oraz orzecznictwo sądowe, w tym najnowsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską.

Program*

DZIEŃ I

VAT w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Wprowadzenie podzielonej płatności (ang. split payment) od 1 lipca 2018 r.:
a) mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
b) split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
d) korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
e) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
f) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
g) formy płatności transkacji handlowych a split payment,
h) podzielona płatność a JPK.

2. Zasady stosowania odwrotnego obciążenia w przypadku branży budowlanej i deweloperskiej:
a) rodzaje usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem,
b) usługi budowlano-montażowe a odwrotne obciążenie,
c) usługi instalacyjne opodatkowane według reguł odwrotnego obciążenia,
d) wypożyczanie konstrukcji budowlanych,
e) wynajem oraz dzierżawa maszyn budowlanych,
f) dostarczenie personelu a odwrotne obciążenie,
g) status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie,
h) pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
i) problemy ze świadomością podwykonawcy odnośnie jego statusu,
j) problemy związane z rozliczaniem VAT w ramach konsorcjum (przerzucanie kosztów oraz refakturowanie pomiędzy liderem konsorcjum a partnerami a problematyka odwrotnego obciążenia),
k) refakturowanie usług budowlanych a odwrotne obciążenie,
l) refakturowanie przez dewelopera na klienta usług wykończeniowych a odwrotne obciążenie,
m) świadczenie usług jako podwykonawca w przypadku wynajmu konstrukcji budowlanych, maszyn budowlanych wraz z operatorami oraz wynajmu personelu do obsługi maszyn budowlanych,
r) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług opodatkowanych w ramach odwrotnego obciążenia – nowe problemy nabywców usług budowlanych (rola faktycznego wykonania usługi, protokołów zdawczo-odbiorczych oraz zgłoszenia usługi do odbioru),
s) konsekwencje błędnego rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku zakupów z odwrotnym obciążeniem,
t) składanie informacji podsumowujących (VAT-27) w przedmiocie towarów i usług opodatkowanych jako odwrotne obciążenie,
u) konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem oraz ryzyka związane z niezastosowaniem odwrotnego obciążenia w sytuacji, gdy powinno ono być zastosowane.

3. Ostatnie zmiany w zakresie opodatkowania importu usług, WNT oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca a rozliczenie VAT w przypadku branży budowlanej:
a) zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia przed nowelizacją przepisów,
b) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego,
c) odliczanie VAT w przypadku importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia poprzez korektę deklaracji VAT,
d) brak możliwości odliczenia VAT w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku należnego,
e) przepisy przejściowe dotyczące wprowadzonej zmiany,
f) zgodność zmian w przepisach z prawem unijnym.

4. Sankcje w podatku VAT:
a) błędy w rozliczeniu VAT a dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
b) wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym a sankcja w podatku VAT,
c) korekty deklaracji a uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
d) przypadki, w którym zastosowanie znajdzie sankcja 30%,
e) możliwość obniżenia sankcji do wysokości 20%,
f) odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący a sankcja 100%,
g) sankcja 100% w przypadku odliczenia VAT z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,
h) dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku odliczenia VAT w kwocie wyższej niż zgodna z rzeczywistością,
i) odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,
j) możliwość uniknięcia sankcji w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.

5. Kasy fiskalne w 2018 r.:
a) zwolnienia z obowiązku fiskalizacji obrotu – zmiany w 2018 r.,
b) brak konieczności fiskalizacji w przypadku transakcji na rzecz pracowników,
c) zwolnienie z fiskalizacji z tytułu uregulowania należności za pośrednictwem rachunku bankowego,
d) obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego fiskusowi w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji,
e) dostawa niektórych towarów oraz świadczenie usług, które nie może korzystać ze zwolnienia z fiskalizacji,
f) transakcje nieodpłatne a obowiązek stosowania kasy rejestrującej w 2017 r..

6. Zwrot podatku VAT w 2018 r.:
a) nowe wymogi w zakresie rachunku bankowego, na który jest dokonywany zwrot,
b) zwiększenie możliwości weryfikacji przez organ podatkowy zasadności zwrotu VAT,
c) możliwość kwestionowania zwrotu VAT w przypadku podejrzenia udziału w transakcji karuzelowej,
d) nowe wymogi odnośnie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym,
e) zasady zwrotu VAT w przypadku podatników kwartalnych oraz rozpoczynających działalność gospodarczą,
f) możliwość wstrzymania zwrotu VAT na skutek postępowań prowadzonych przez inne organy niż organy podatkowe oraz skarbowe.

7. Nowe uprawnienia organów podatkowych w zakresie wykreślania podatników z rejestru czynnych podatników VAT:
a) wykreślenie z rejestru z powodu podania w zgłoszeniu rejestracyjnym danych niezgodnych z rzeczywistością,
b) brak możliwości kontaktu z pełnomocnikiem albo podatnikiem a możliwość wykreślenia z rejestru,
c) zawieszenie działalności gospodarczej a wykreślenie z rejestru,
d) nieskładanie deklaracji VAT jako przesłanka wykreślenia z rejestru,
e) składanie deklaracji „zerowych” a nowe uprawnienia fiskusa odnośnie wykreślania z rejestru,
f) wykreślenie z rejestru z powodu wystawienia niektórych rodzajów faktur,
g) uprawnienia fiskusa odnośnie wykreślania z rejestru w przypadku podejrzenia o świadomy lub nieświadomy udział podatnika w transakcji oszukańczej,
h) przywracanie wykreślonych podatników do rejestru podatników czynnych,
i) sytuacja prawno-podatkowa podatnika wykreślonego z rejestru,
j) odpowiedzialność fiskusa w przypadku bezpodstawnego wykreślenia z rejestru podatników VAT.

8. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) pojęcie dostawy nieruchomości,
b) moment wykonania usługi budowlanej – czy protokoły są nadal istotne?,
c) kontrakty realizowane na bazie FIDIC a powstanie obowiązku podatkowego,
d) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
e) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
f) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
g) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
h) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
i) obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
j) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
k) rozliczanie usług świadczonych na rzecz zagranicznych klientów.

9. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT w przypadku branży budowlanej i deweloperskiej:
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) faktura proforma a faktura VAT,
d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
e) terminy na wystawianie faktur VAT,
f) korekty faktur po nowelizacji.

10. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) opodatkowanie dostawy gruntu,
b) stosowanie stawki 8% w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym,
c) dostawa lokalu w standardzie wykończenia „pod klucz” a stawka VAT,
d) stawka VAT właściwa dla usług budowlanych dotyczących budownictwa mieszkaniowego,
e) stawka 23% dla terenów budowlanych,
f) pojęcie terenów budowlanych i możliwość stosowania zwolnienia z VAT przy dostawie gruntów,
g) zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC – pole do optymalizacji podatkowej,
h) zwolnienia obligatoryjne a zwolnienia fakultatywne przy dostawie nieruchomości,
i) pojęcie pierwszego zasiedlenia w ustawie oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych.

11. Refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych:
a) wpływ nowelizacji przepisów na zasady refakturowania usług,
b) termin wystawienia tzw. refaktury,
c) data sprzedaży i obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania,
d) refakturowanie podatku od nieruchomości na najemcę,
e) refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,
f) praktyczne aspekty refakturowania usług gastronomicznych oraz noclegowych,
g) refakturowanie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomością przez dewelopera w okresie przed zawiązaniem wspólnoty mieszkaniowej.

12. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

CIT w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Zmiany w CIT i PIT od 1 stycznia 2017 r. i 12 sierpnia 2017 r. istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej
a) Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
b) Obowiązek wykazywania tzw. przyczyn ekonomicznych.
c) Nowe zasady opodatkowania aportów.
d) Wprowadzenie nowej 15% stawki podatku CIT.
e) Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.
f) Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN.
g) Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

2. Zmiany w cenach transferowych od 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej

3. Wybrane zmiany w CIT i PIT od 1 stycznia 2018 r. oraz ich wpływ na rozliczenie CIT w branży budowlanej i deweloperskiej
a) Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
b) Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
c) Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
d) Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych.
e) Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
f) Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, oraz wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku posiadania APA.
g) Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.
h) Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
i) Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
j) Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
k) Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
l) Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
m) Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.

4. Zasady rozpoznawania przychodów w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) usługi budowlane – wykonanie oraz częściowe wykonanie usługi (zakończenie poszczególnych etapów budowy, protokoły zdawczo-odbiorcze oraz przejściowe świadectwa płatności),
b) moment wykonania usługi budowlanej – problemy praktyczne na gruncie CIT i VAT,
c) sprzedaż lokali – umowa przedwstępna, wpłata zaliczki, protokół zdawczo-odbiorczy, akt notarialny – data powstania przychodu podatkowego,
d) zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe,
e) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
f) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
g) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
h) inne zasady rozpoznawania przychodów: usługi świadczone w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, usługi świadczone w ramach konsorcjum, rozliczanie kaucji gwarancyjnych,
i) refakturowanie a moment powstania przychodu.

5. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
b) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
c) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
d) korygowanie kosztów.

6. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów w branży budowlano-deweloperskiej:
a) usługi świadczone w ramach konsorcjum, a rozliczenia w ramach podwykonawstwa,
b) moment powstania KUP w związku z realizacją kontraktów budowlanych,
c) sprzedaż lokali i czynności w ramach projektu deweloperskiego a moment rozpoznania kosztów,
d) koszty wykonania zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z przebudową dróg publicznych, wycinką drzew i krzewów oraz budową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej,
e) roboty w toku – rozliczenie podatkowe – wynagrodzenia pracowników, gwarancje bankowe, ubezpieczenia a rozliczanie robót w toku,
f) kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych robót oraz opóźnienia w ich realizacji),
g) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.

7. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT na przykładzie branży budowlanej i deweloperskiej.

8. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT na przykładzie branży budowlanej i deweloperskiej.

9. Koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe oraz samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – konsekwencje w CIT i PIT.

10. Amortyzacja środków trwałych oraz WNiP w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji,
b) remont a ulepszenie oraz odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
c) straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

11. Podatek u źródła z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy, budowa jako zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
b) stawki podatku i przedmiot opodatkowania – odsetki / należności licencyjne / dywidendy /usługi niematerialne i inne,
c) maszyny i urządzenia budowlane wynajmowane (leasingowane) z zagranicy,
d) zagraniczni pracownicy budowlani oddelegowani do pracy w Polsce oraz Polscy pracownicy budowlani oddelegowani do pracy za granicę,
e) certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omówienie zmian,
f) obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania (IFT – 2/2R, CIT 10 – Z).

12. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie CIT dot. branży budowlanej i deweloperskiej.

13. Planowane zmiany w CIT i PIT na 2019 r.

14. Pytania i odpowiedzi.

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

26 02 2018 - 27 02 2018 - Szczecin
27 02 2018 - 28 02 2018 - Warszawa
26 03 2018 - 27 03 2018 - Poznań
26 03 2018 - 27 03 2018 - Gdańsk
28 03 2018 - 29 03 2018 - Wrocław
28 03 2018 - 29 03 2018 - Katowice
09 04 2018 - 10 04 2018 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję