Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2017/2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Najnowsze interpretacje. Rewolucyjne zmiany w VAT i CIT w 2017/2018 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej

30 11 2017 - 01 12 2017 - Gdańsk
18 12 2017 - 19 12 2017 - Warszawa

Kategoria: , , , ,
Cel szkolenia

W 2017 roku weszły w życie przepisy, które w fundamentalny sposób zmieniły zasady rozliczania VAT w branży budowlanej i deweloperskiej. Nowe regulacje związane z mechanizmem odwrotnego obciążenia od początku wywoływały bardzo dużo wątpliwości.
Podatnicy zostali pozostawieni sami sobie i właściwie w pierwszych tygodniach 2017 r. byli skazani na samodzielne rozstrzyganie problemów podatkowych. Biorąc pod uwagę drastyczne konsekwencje nieprawidłowego rozliczania VAT przez firmy z branży budowlanej i deweloperskiej, dobrą wiadomością dla podatników jest to, że po kilku miesiącach obowiązywania nowych przepisów zaczynają się zarysowywać pewne tendencje interpretacyjne w orzecznictwie organów podatkowych. Od marca-kwietnia br. do teraz, cały czas pojawiają się nowe, obecnie jest ich już ponad 150.

Celem szkolenia jest omówienie problemów branży budowlanej na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz w oparciu o liczne interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a także z uwzględnieniem opinii klasyfikacyjnych GUS. Omówione zostaną standardowe problemy, z którymi borykają się podatnicy, np. zasady rozliczania usług najmu sprzętu budowlanego z operatorem, usługi montażu / demontażu i wynajmu rusztowań, świadczenia polegające na dostawie towarów (np. maszyn, urządzeń, materiałów budowlanych, prefabrykatów) wraz z usługą ich instalacji / montażu, zasady dokonywań rozliczeń w ramach konsorcjów, rozliczanie usług serwisowych (gwarancyjnych), wykonawstwa zastępczego oraz wiele innych zagadnień.
Podczas szkolenia zostaną również omówione najbardziej negatywne konsekwencje błędnego rozliczania usług budowlanych na gruncie VAT i CIT, a także zasugerowane zostaną rozwiązania nakierowane na minimalizację ryzyka podatkowego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską.

Program

DZIEŃ I

VAT w 2017 r. w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Planowane od 1 kwietnia 2018 r. zmiany w przedmiocie tzw. podzielonej płatności (ang. split payment):
a) mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
b) split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
d) korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
e) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
f) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
g) formy płatności  transkacji handlowych a split payment,
h) podzielona płatność a JPK.

2. Zmiany od 1 lipca 2017 r.:
a) uchylenie przepisów w zakresie zwolnienia z VAT usług odrębnych i niezbędnych do wyświadczenia usług ubezpieczeniowych oraz usług finansowych,
b) zasady zwolnienia z VAT usług ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych po nowelizacji,
c) zwolnienie z opodatkowania usług ściśle związanych z usługami finansowymi oraz ubezpieczeniowymi.

3. Nowelizacja przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia w przypadku branży budowlanej i deweloperskiej:
a) rodzaje usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem,
b) usługi budowlano-montażowe a odwrotne obciążenie,
c) usługi instalacyjne opodatkowane według reguł odwrotnego obciążenia,
d) wypożyczanie konstrukcji budowlanych,
e) wynajem oraz dzierżawa maszyn budowlanych,
f) dostarczenie personelu a odwrotne obciążenie,
g) status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie,
h) pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
i) problemy ze świadomością podwykonawcy odnośnie jego statusu,
j) problemy związane z rozliczaniem VAT w ramach konsorcjum (przerzucanie kosztów oraz refakturowanie pomiędzy liderem konsorcjum a partnerami a problematyka odwrotnego obciążenia),
k) refakturowanie usług budowlanych a odwrotne obciążenie,
l) refakturowanie przez dewelopera na klienta usług wykończeniowych a odwrotne obciążenie,
m) świadczenie usług jako podwykonawca w przypadku wynajmu konstrukcji budowlanych, maszyn budowlanych wraz z operatorami oraz wynajmu personelu do obsługi maszyn budowlanych,
n) opodatkowanie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych wykonanych w 2016 r. a zafakturowanych w 2017 r.,
o) rozliczenie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, które były realizowane w 2016 r., ale zakończone w 2017 r.,
p) problemy z rozliczeniem zaliczek wpłaconych w 2016 r. na poczet kilku etapów usług budowlanych, które zostaną wykonane w 2017 r.,
q) przepisy przejściowe odnośnie usług zaliczkowanych w 2016 r. a wykonanych w 2017 r,
r) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług opodatkowanych w ramach odwrotnego obciążenia – nowe problemy nabywców usług budowlanych (rola faktycznego wykonania usługi, protokołów zdawczo-odbiorczych oraz zgłoszenia usługi do odbioru),
s) konsekwencje błędnego rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku zakupów z odwrotnym obciążeniem,
t) składanie informacji podsumowujących (VAT-27) w przedmiocie towarów i usług opodatkowanych jako odwrotne obciążenie,
u) konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem oraz ryzyka związane z niezastosowaniem odwrotnego obciążenia w sytuacji, gdy powinno ono być zastosowane.

4. Zmiany w przepisach odnośnie odwrotnego obciążenia w zakresie dostaw towarów:
a) zmiany w katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem,
b) limit kwotowy w przypadku towarów opodatkowanych jako odwrotne obciążenie,
c) wyroby stalowe opodatkowane w ramach odwrotnego obciążenia,
d) sposób rozliczenia usług towarzyszących dostawom wyrobów stalowych,
e) odpady budowlane a odwrotne obciążenie.

5. Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie opodatkowania importu usług, WNT oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca a rozliczenie VAT w przypadku branży budowlanej:
a) zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia przed nowelizacją przepisów,
b) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego,
c) odliczanie VAT w przypadku importu usług, WNT oraz odwrotnego obciążenia poprzez korektę deklaracji VAT,
d) brak możliwości odliczenia VAT w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku należnego,
e) przepisy przejściowe dotyczące wprowadzonej zmiany,
f) zgodność zmian w przepisach z prawem unijnym.

6. Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.:
a) błędy w rozliczeniu VAT a dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
b) wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym a sankcja w podatku VAT,
c) korekty deklaracji a uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
d) przypadki, w którym zastosowanie znajdzie sankcja 30%,
e) możliwość obniżenia sankcji do wysokości 20%,
f) odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący a sankcja 100%,
g) sankcja 100% w przypadku odliczenia VAT z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,
h) dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku odliczenia VAT w kwocie wyższej niż zgodna z rzeczywistością,
i) odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,
j) możliwość uniknięcia sankcji w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.

7. Nowelizacja przepisów w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących:
a) dotychczasowe zwolnienia z obowiązku fiskalizacji obrotu,
b) zwolnienie z obowiązku fiskalizacji w 2017 r. ze względu na kwotę obrotu,
c) zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w przypadku poszczególnych rodzajów transakcji,
d) brak konieczności fiskalizacji w przypadku transakcji na rzecz pracowników,
e) zwolnienie z fiskalizacji z tytułu uregulowania należności za pośrednictwem rachunku bankowego,
f) obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego fiskusowi w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji,
g) dostawa niektórych towarów oraz świadczenie usług, które nie może korzystać ze zwolnienia z fiskalizacji,
h) transakcje nieodpłatne a obowiązek stosowania kasy rejestrującej w 2017 r.,
i) sankcje w przypadku braku fiskalizacji obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

8. Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów:
a) nowe wymogi w zakresie rachunku bankowego, na który jest dokonywany zwrot,
b) zwiększenie możliwości weryfikacji przez organ podatkowy zasadności zwrotu VAT,
c) możliwość kwestionowania zwrotu VAT w przypadku podejrzenia udziału w transakcji karuzelowej,
d) nowe wymogi odnośnie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym,
e) zasady zwrotu VAT w przypadku podatników kwartalnych oraz rozpoczynających działalność gospodarczą,
f) możliwość wstrzymania zwrotu VAT na skutek postępowań prowadzonych przez inne organy niż organy podatkowe oraz skarbowe.

9. Składanie deklaracji VAT po nowelizacji przepisów:
a) omówienie aktualnego wzoru formularza deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K,
b) brak możliwości składania deklaracji kwartalnych,
c) składanie deklaracji przez małych podatników,
d) obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej,
e) podmioty wyłączone z obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej,
f) składanie informacji VAT-UE oraz VAT-27 po nowelizacji przepisów,
g) obowiązek korygowania informacji podsumowujących – praktyczne znaczenie przepisów.

10. Nowe uprawnienia organów podatkowych w zakresie wykreślania podatników z rejestru czynnych podatników VAT:
a) wykreślenie z rejestru z powodu podania w zgłoszeniu rejestracyjnym danych niezgodnych z rzeczywistością,
b) brak możliwości kontaktu z pełnomocnikiem albo podatnikiem a możliwość wykreślenia z rejestru,
c) zawieszenie działalności gospodarczej a wykreślenie z rejestru,
d) nieskładanie deklaracji VAT jako przesłanka wykreślenia z rejestru,
e) składanie deklaracji „zerowych” a nowe uprawnienia fiskusa odnośnie wykreślania z rejestru,
f) wykreślenie z rejestru z powodu wystawienia niektórych rodzajów faktur,
g) uprawnienia fiskusa odnośnie wykreślania z rejestru w przypadku podejrzenia o świadomy lub nieświadomy udział podatnika w transakcji oszukańczej,
h) przywracanie wykreślonych podatników do rejestru podatników czynnych,
i) sytuacja prawno-podatkowa podatnika wykreślonego z rejestru,
j) odpowiedzialność fiskusa w przypadku bezpodstawnego wykreślenia z rejestru podatników VAT.

11. Zmiany w przepisach odnośnie odpowiedzialności solidarnej za VAT niezapłacony przez podatnika VAT:
a) odpowiedzialność pełnomocnika za VAT niezapłacony przez mocodawcę,
b) ograniczenia odpowiedzialności pełnomocnika,
c) zmiana przepisów w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towaru za VAT niezapłacony przez dostawcę,
d) nowelizacja katalogu towarów, za które odpowiedzialność w zakresie VAT jako osoba trzecia ponosi nabywca,
e) zmiany w przepisach odnośnie kaucji gwarancyjnych.

12. Pozostałe zmiany od 1 stycznia 2017 r.:
a) podtrzymanie obowiązujących stawek podatkowych,
b) zmiany w zakresie zwolnień w przypadku usług ubezpieczeniowych oraz finansowych,
c) nowy limit związany z rejestracją jako podatnik VAT czynny.

13. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) pojęcie dostawy nieruchomości,
b) moment wykonania usługi budowlanej – czy protokoły są nadal istotne?,
c) kontrakty realizowane na bazie FIDIC a powstanie obowiązku podatkowego,
d) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
e) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
f) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
g) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
h) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
i) obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
j) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
k) rozliczanie usług świadczonych na rzecz zagranicznych klientów.

14. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT w przypadku branży budowlanej i deweloperskiej:
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) faktura proforma a faktura VAT,
d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
e) terminy na wystawianie faktur VAT,
f) korekty faktur po nowelizacji.

15. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) opodatkowanie dostawy gruntu,
b) stosowanie stawki 8% w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym,
c) dostawa lokalu w standardzie wykończenia „pod klucz” a stawka VAT,
d) stawka VAT właściwa dla usług budowlanych dotyczących budownictwa mieszkaniowego,
e) stawka 23% dla terenów budowlanych,
f) pojęcie terenów budowlanych i możliwość stosowania zwolnienia z VAT przy dostawie gruntów,
g) zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC – pole do optymalizacji podatkowej,
h) zwolnienia obligatoryjne a zwolnienia fakultatywne przy dostawie nieruchomości,
i) pojęcie pierwszego zasiedlenia w ustawie oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych.

16. Refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych:
a) wpływ nowelizacji przepisów na zasady refakturowania usług,
b) termin wystawienia tzw. refaktury,
c) data sprzedaży i obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania,
d) refakturowanie podatku od nieruchomości na najemcę,
e) refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,
f) praktyczne aspekty refakturowania usług gastronomicznych oraz noclegowych,
g) refakturowanie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomością przez dewelopera w okresie przed zawiązaniem wspólnoty mieszkaniowej.

17. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

CIT w 2017/2018 r. w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Ostatnie zmiany w CIT 2017 oraz planowane zmiany w 2018 r.:
• zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
• usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności w terminie,
• ograniczenie możliwości stosowania zwolnienia dla dywidend,
• ulga na działalność badawczo-rozwojową.
• wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• wprowadzenie kaluzuli beneficial owner,
• 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność,
• płatności gotówkowe w CIT od 1 stycznia 2017 r. a koszty podatkowe,
• nowe zasady opodatkowanie aportów,
• wprowadzenie nowych zasad dotyczących tzw. wymiany udziałów,
• planowane zmiany w CIT w zakresie publikacji danych finansowych podatników,
• plany podniesienia kwoty jednorazowej amortyzacji do 5.000 zł,
• plany wprowadzenia 8.5% CIT dla rynku wynajmu nieruchomości (REIT).

2. Ceny transferowe w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) transakcje z podmiotami powiązanymi – podstawowe pojęcia, zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych,
b) rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych od 2017 r.,
c) dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi a typowe transakcje w branży budowlanej i deweloperskiej.

3. Zasady rozpoznawania przychodów w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) usługi budowlane – wykonanie oraz częściowe wykonanie usługi (zakończenie poszczególnych etapów budowy, protokoły zdawczo-odbiorcze oraz przejściowe świadectwa płatności),
b) moment wykonania usługi budowlanej – problemy praktyczne na gruncie CIT i VAT,
c) sprzedaż lokali – umowa przedwstępna, wpłata zaliczki, protokół zdawczo-odbiorczy, akt notarialny – data powstania przychodu podatkowego,
d) zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe,
e) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
f) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
g) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
h) inne zasady rozpoznawania przychodów: usługi świadczone w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, usługi świadczone w ramach konsorcjum, rozliczanie kaucji gwarancyjnych,
i) refakturowanie a moment powstania przychodu.

4. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
b) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
c) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
d) korygowanie kosztów.

5. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów w branży budowlano-deweloperskiej:
a) usługi świadczone w ramach konsorcjum, a rozliczenia w ramach podwykonawstwa,
b) moment powstania KUP w związku z realizacją kontraktów budowlanych,
c) sprzedaż lokali i czynności w ramach projektu deweloperskiego a moment rozpoznania kosztów,
d) koszty wykonania zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z przebudową dróg publicznych, wycinką drzew i krzewów oraz budową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej,
e) roboty w toku – rozliczenie podatkowe – wynagrodzenia pracowników, gwarancje bankowe, ubezpieczenia a rozliczanie robót w toku,
f) kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych robót oraz opóźnienia w ich realizacji),
g) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.

6. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT na przykładzie branży budowlanej i deweloperskiej.

7. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT na przykładzie branży budowlanej i deweloperskiej.

8. Koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe oraz samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – konsekwencje w CIT i PIT.

9. Amortyzacja środków trwałych oraz WNiP w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji,
b) remont a ulepszenie oraz odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
c) straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

10. Podatek u źródła z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy, budowa jako zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
b) stawki podatku i przedmiot opodatkowania – odsetki / należności licencyjne / dywidendy /usługi niematerialne i inne,
c) maszyny i urządzenia budowlane wynajmowane (leasingowane) z zagranicy,
d) zagraniczni pracownicy budowlani oddelegowani do pracy w Polsce oraz Polscy pracownicy budowlani oddelegowani do pracy za granicę,
e) certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omówienie zmian,
f) obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania (IFT – 2/2R, CIT 10 – Z).

11. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie CIT dot. branży budowlanej i deweloperskiej.

12. Pytania i odpowiedzi.

Kolejność omawianych podatków

Gdańsk, 31 listopada – 1 grudnia 2017 – VAT/CIT
Warszawa, 18 – 19 grudnia 2017 r. – VAT/CIT

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

30 11 2017 - 01 12 2017 - Gdańsk
18 12 2017 - 19 12 2017 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję