XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2018

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2018

28 11 2018 - 30 11 2018 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Prelegenci konferencji

Piotr Woźniak – Biegły Rewident, Partner Zarządu  UHY ECA Audyt. Ukończył studia na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych.

Paweł Sałdyka – doświadczony wykładowca, praktyk, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Specjalność: Rachunkowość i auditing, ukończył również Studia podyplomowe „Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prezes Zarządu oraz wspólnik biura rachunkowego. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją odzieży damskiej, w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania instytucji finansowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor licznych artykułów z zakresu przepisów prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z prawa podatkowego.

Małgorzata Breda – Doradca podatkowy, Dyrektor Działu Podatków Pośrednich w ADN Podatki. Wieloletni współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT, PCC oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu skutecznie doradza zarówno polskim jak i międzynarodowym firmom. Swoją wiedzę wykorzystuje wspierając podatników w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych. Podczas wieloletniej praktyki przeprowadziła wiele przeglądów podatkowych oraz audytów due diligence. Autorka i współautorka publikacji książkowych.

Dawid Milczarek – Prawnik, ekspert podatkowy, wspólnik w Kancelarii LTCA „Adwokaci i Doradcy Podatkowi”. Wcześniej Manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a w latach 2007-2010 zdobywał doświadczenie w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał i pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor wielu komentarzy i artykułów podatkowych. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa podatkowego.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na UW. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym i prawem podatkowym. Autor artykułów publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”. W 2012 r. wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Mateusz Cedro – Menadżer w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN. Doktorant Katedry Prawa Finansowego UŁ, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych. Autor licznych publikacji podatkowych.

Program konferencji

DZIEŃ 1

Bilansowe aspekty zamknięcia roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Piotr Woźniak

1. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018:
a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
b) sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych,
c) inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym. Harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.

2. Ostatnie zmiany w prawie bilansowym wprowadzone m.in. zmianą ustawy o biegłych rewidentach, nowym KSR 11 – Środki trwałe oraz zmianami w MSR/MSSF:
a) zmiany wynikające z nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich wpływ na współpracę z biegłym rewidentem,
b) nowy KSR 11 – wybrane zagadnienia,
c) wybrane zmiany w MSR/MSSF – MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSSF Przychody z umów z Klientami.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Piotr Woźniak

3. Wybrane zagadnienia rachunkowe związane z zamknięciem roku.

• Podatek odroczony:
a) różnice trwałe oraz przejściowe,
b) aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego – zasady ustalania,
c) ujęcie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w księgach rachunkowych oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym,
d) odpisy aktualizujące.

• Leasing:
a) postanowienia UoR i KSR nr 5 a MSR 17,
b) leasing operacyjny a leasing finansowy z punktu widzenia prawa bilansowego a regulacje w prawie podatkowym,
c) planowane zmiany – MSSF 16.

12:15 – 12:30 – przerwa kawowa
12:30 – 14:00 – Piotr Woźniak

4. Wybrane zagadnienia rachunkowe związane z zamknięciem roku c.d.

• Rezerwy i zobowiązania warunkowe:
a) Różnice pomiędzy rezerwami rmk biernymi i zobowiązaniami warunkowymi,
b) Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym i ujęcia w księgach,
c) MSR 37 a KSR nr 6 – podobieństwa i różnice.

• Błędy lat ubiegłych, zmiany szacunków i zmiany polityki rachunkowości, wydarzenia po dniu bilansowym:
a) Różnica pomiędzy błędem a zmianą szacunków,
b) Skutki zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla sprawozdań finansowych,
c) Zdarzenia po dacie bilansu – wymagające i nie wymagające wprowadzenia zmian w SF,
d) Postanowienia MSR 8, i MSR 10 a KSR nr 7.

14:00 – 14:45 – lunch
14:45– 16:45 – Paweł Sałdyka

1. Rachunek przepływów pieniężnych – wybrane zagadnienia praktyczne:
a) metody sporządzania cash flow,
b) konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednia (przykłady liczbowe),
c) odsetki i różnice kursowe – prezentacja w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
d) różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych – zasady prezentacji w cash flow (przykłady liczbowe).

DZIEŃ II

Podatkowe aspekty zamknięcia roku – VAT

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 11:00 – Radosław Żuk

1. Rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku:
a) pojęcie wykonania usługi,
b) obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów,
c) obowiązek podatkowy w przypadku transakcji o charakterze ciągłym,
d) opodatkowanie najmu, dzierżawy, leasingu,
e) obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania usług,
f) obowiązek podatkowy z tytułu importu usług oraz WNT.

2. Opodatkowanie VAT nieodpłatnej dostawy towarów oraz świadczenia usług:
a) nieodpłatna dostawy towarów oraz świadczenie usług na gruncie przepisów VAT,
b) pojęcie prezentu o małej wartości oraz próbki,
c) opodatkowanie przekazań towarów i świadczenia usług w ramach reklamy oraz reprezentacji,
d) opodatkowanie drobnego poczęstunku na rzecz kontrahentów,
e) świadczenia na rzecz pracowników,
f) nieodpłatne użytkowani firmowego samochodu osobowego do celów prywatnych.

3. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT:
a) prawidłowa treść faktury VAT,
b) dokumentowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej a wystawianie faktury VAT,
c) faktury uproszczone w branży hotelarskiej,
d) faktury pro forma,
e) noty księgowe,
f) faktury korygujące,
g) noty korygujące,
h) terminy wystawienia faktury VAT.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
11:15 – 13:15 – Małgorzata Breda

1. Odliczanie podatku naliczonego – zasady ogólne:
a) ogólne zasady odliczeń,
b) terminy odliczeń podatku naliczonego,
c) odliczenie VAT od importu usług oraz WNT,
d) błędy w fakturach a odliczenie VAT,
e) nieuczciwy sprzedawca a odliczenie VAT,
f) odliczenie VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika,
g) odliczanie VAT od samochodów.

2. Proporcja sprzedaży i korekta podatku naliczonego:
a) podmioty zobligowane do rozliczania VAT za pomocą proporcji sprzedaży,
b) rodzaje obrotów uwzględniane przy rozliczaniu proporcji,
c) obroty, których nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu proporcji,
d) zasady odliczenia VAT w oparciu o proporcję sprzedaży,
e) korekta roczna,
f) korekta 5 i 10-letnia w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
g) korekta z tytułu zmiany prawa do odliczenia VAT.

13:15 – 14:00 – lunch
14:00 – 16:00 – Dawid Milczarek

Zmiany w VAT w 2018 r. i 2019 r. mające wpływ na zakończenie roku

1. Pojęcie „należytej staranność” w kontekście prawa do odliczenia VAT:
a) split payment a zasady należytej staranności,
b) split payment a Wytyczne MF,
c) podstawowe reguły związane z dochowaniem należytej staranności,
d) świadomy a nieświadomy udział w tzw. karuzeli podatkowej,
e) konsekwencje na gruncie VAT niedochowania należytej staranności,
f) możliwość kwestionowania odliczenia VAT w przypadku braku rejestracji kontrahenta jako czynnego podatnika VAT.

2. Podzielona płatność w praktyce:
a) umowy zawarte przed 1 lipca 2018 r. a możliwość dokonania split payment,
b) kontrakty w walucie obcej a podzielona płatność,
c) czy umowa może wyeliminować podzieloną płatność?,
d) podzielona płatność w przypadku faktoringu,
e) rabaty, bonusy, korekty oraz pomyłki a podzielona płatność.

3. Pozostałe zmiany w 2018 r. oraz planowana na 2019 r. nowelizacja przepisów:
a) zmiany w 2018 r. w zakresie kas fiskalnych,
b) opodatkowanie bonów oraz voucherów,
c) nowelizacja przepisów w przedmiocie opodatkowania nieruchomości,
d) kasy fiskalne on-line,
e) zmiana stawek VAT oraz przepisy przejściowe.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Imka  na spektakl „Polowanie na łosia” »

DZIEŃ III

Podatkowe aspekty zamknięcia roku – CIT i PIT

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Mateusz Cedro

1. Zagadnienia ogólne związane z zamknięciem roku podatkowego:
a) podstawa opodatkowania – dochód jako suma dochodów ze źródła zyski kapitałowe i zyski pozostałe,
b) podział przychodów pomiędzy źródła przychodów, przypisanie kosztów do źródeł przychodów,
c) ustalanie zaliczek na podatek z uwzględnieniem konieczności wyodrębnienia źródeł przychodów,
d) rozliczanie strat podatkowych po 1 stycznia 2018 r.,
e) przedawnienie straty podatkowej,
f) ostateczne rozliczenie zaliczek w zeznaniu rocznym.

2. Przychody podatkowe – aktualne interpretacje i orzeczenia:
a) zasada memoriałowa powstania przychodu – w jakiej dacie powstaje przychód na skutek wydania towaru, zbycia prawa majątkowego, wykonania lub częściowego wykonania usługi,
b) zaliczka (przedpłata) na poczet ceny, a przychód podatkowy,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych,
d) zasada kasowa powstania przychodu,
e) świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne,
f) korekty przychodu – kiedy należy ujmować je na bieżąco, a kiedy w dacie uprzednio wykazanego przychodu.

3. Koszty uzyskania przychodów – aktualne interpretacje i orzeczenia:
a) przesłanki uznania wydatku za koszt podatkowy,
b) koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami – moment potrącenia w rachunku podatkowym,
c) korygowanie kosztów uzyskania przychodów – moment ujęcia korekty.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:00 – Mateusz Cedro

1. Podatek u źródła w roku 2018 – obowiązki płatników związane z należnościami wypłacanymi na rzecz nierezydentów, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) dochody osiągane na terenie RP przez nierezydentów
b) certyfikat rezydencji w praktyce
c) należności licencyjne (np. urządzenia przemysłowe, środki transportu, programy komputerowe)
d) usługi niematerialne – najnowsze interpretacje dotyczące m.in. tzw. świadczeń o podobnym charakterze – np. usług pośrednictwa
e) warunki stosowania zwolnień z podatku u źródła w odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych,
f) zawężenie zwolnienia z podatku u źródła z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
g) sporządzenie deklaracji CIT-10Z oraz informacji IFT.

2. Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w roku 2018:
a) zasady opodatkowania budynków nowym podatkiem
b) modyfikacja zakresu opodatkowania ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2018 r. – Ustawa nowelizująca CIT z dnia 15.06.2018 r.

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa
12:15 – 13:45 – Marcin Pacyna

1. Istotne zmiany w zakresie rozliczenia podatku CIT w roku 2018:
a) odsetki i innych kosztów finansowania dłużnego,
b) zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych,
c) wierzytelności w kosztach podatkowych,
d) ograniczenia w zaliczaniu do kosztów odpisów amortyzacyjnych lub opłat za korzystanie z niektórych wartości niematerialnych i prawnych,
e) wyłączenie z kosztów tzw. nagród z zysku,
f) podwyższona minimalna wartość początkowa ŚT oraz WNiP – 10.000 zł,
g) 15% stawka podatku – przesłanki stosowania,
h) jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł,
i) opodatkowania aportów, w tym szczególne zasady związane z aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

13:45 – 14:15 – lunch
14:15 – 15:45 – Marcin Pacyna

1. Istotne zmiany w CIT planowane na rok 2019:
a) zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi,
b) nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności,
c) instytucja tzw. hipotetycznych odsetek, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów w przypadku finansowania spółki poprzez dopłaty lub zysk zatrzymany,
d) samochody osobowe w kosztach firmy – nowe limity dotyczące kosztów amortyzacji podatkowej oraz kosztów ubezpieczenia, wprowadzenie limitu ograniczającego zaliczanie do kosztów opłat wynikających z umów leasingu, najmu i innych podobnych, 50% limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych w odniesieniu do samochodów wykorzystywanych zarówno dla celów związanych z działalnością gospodarczą jak i do innych celów, ewidencjonowanie przebiegu pojazdu wyłącznie dla celów działalności gospodarczej,
e) podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax),
f) preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (Innovation Box),
g) ulga na złe długi w CIT,
h) zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne,
i) mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
j) zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela,
k) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
l) wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności pożyczkowych konwertowanych na kapitał zakładowy oraz tzw. wierzytelności własnych wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego,
m) zmiana systemu poboru podatku u źródła od dochodów osiąganych przez nierezydentów z tytułu m.in. odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych i dywidend,
n) możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji,
o) zmiana zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości komercyjnych w 2019 r.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji:
– jednej osoby 2190 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach konferencji:
– jednej osoby 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, bilet do teatru*, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

*dla Uczestników, którzy zapisali się na wszystkie 3 dni Konferencji

Godziny zajęć:
Dzień I: 9:00-16:45
Dzień II: 9:00-16:00
Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa na do Teatru.
Dzień III:9:00-15:45

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Partner

Terminy

28 11 2018 - 30 11 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję