Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Prezydent RP w dniu 1 sierpnia 2017 r.  podpisał ustawę dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowela wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Ustawa wprowadza kilka istotnych zamian w procedurze zatrudniania cudzoziemców. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu zapobieganie nadużyciom przepisów dotyczących wykonywania pracy krótkoterminowej na podstawie oświadczeń, zjawiskiem dosyć powszechnym jest bowiem „handel oświadczeniami”, przez osoby składające oświadczenia dla pozoru. Podobne nadużycia występują w sprawach zezwoleń na pracę.

Ustawa rozbudowuje obecny system dopuszczania cudzoziemców do pracy w Polsce. Obok zezwoleń na pracę określonych w art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które wydawane są przez wojewodę na okres 3 lat, wprowadza dwa nowe typy zezwoleń, zezwolenie na pracę sezonową i krótkoterminową. Oba nowe zezwolenia wydawane mają być przez starostę.

Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Stosownie do art. 88o. 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie, jeżeli:

1) wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

2) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty, o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

O zezwolenie na pracę sezonową będą mogli ubiegać się obywatele wszystkich państw trzecich.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie dla określonego cudzoziemca i będzie określać podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik

Ustawa przewiduje, że pierwszeństwo rozpatrzenia wniosku będą mieli ci cudzoziemcy, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową będzie mógł powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową, określonych w rozporządzeniu wydanym przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw turystyki na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, pod pewnymi warunkami.

Procedura wydawania zezwolenia na pracę tymczasową będzie wyglądała podobnie jak dotychczas. Podmiot powierzający pracę będzie występował z wnioskiem do starosty (powiatowego urzędu pracy), który zweryfikuje warunki powierzenia pracy i wpisze wniosek do rejestru wniosków w sprawie pracy tymczasowej. Do rejestru dostęp będą posiadali także konsulowie. Następnie cudzoziemiec po otrzymaniu od pracodawcy informacji w tym zakresie będzie starał się o uzyskanie wizy na wjazd do RP. Po otrzymaniu wizy i stawieniu się u pracodawcy wydawane będzie zezwolenie na pracę sezonową uprawniające do legalnego wykonywania pracy. Warunkami jego wydanie będzie jednak przedstawienie przez pracodawcę właściwemu staroście kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP oraz informacji o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu. W tym celu można przedstawić umowę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą dotyczącą zakwaterowania, każdą inną umowę najmu, oświadczenie, że według wiedzy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zapewnia on sobie zakwaterowanie we własnym zakresie, lub oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zapewnieniu cudzoziemcowi zakwaterowania.

Cudzoziemiec, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji będzie mógł starać się o przedłużenie zezwolenia. w celu kontynuacji pracy sezonowej na rzecz tego samego lub innego pracodawcy. O przedłużeniu zezwolenia decyduje starosta i wydaje je, na okres który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, nie jest dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Wniosek taki może złożyć podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, lub podmiot który nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wynika, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.

Zezwolenie na pracę krótkoterminową

Ustawa przewiduje, że prace które nie zostaną objęte zezwoleniem na pracę sezonową, będą mogły być wykonywane na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczeń. Wówczas praca krótkoterminowa będzie mogła być wykonywana na warunkach określonych w oświadczeniu przez 6 miesięcy w 12 kolejnych miesiącach.

System wykonywania pracy krótkoterminowej będzie dotyczyć obywateli wybranej grupy państw, czyli obywateli państw, którzy obecnie korzystają z systemu.

Minister właściwy do spraw pracy, kierując się potrzebami rynku pracy, może określić, w drodze rozporządzenia, zawody, w których cudzoziemcy, mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

W większości wprowadzone zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wejdą z życie przepisy dotyczące oświadczeń o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, która byłaby wykonywana po dniu 3 grudnia 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2017 r. przepisy dotyczących przekazywania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej wojewodom i starostom informacji o podmiotach powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom, za pomocą systemów teleinformatycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy.

Radosław Żuk
Prezes Zarządu, Doradca Podatkowy
Kancelaria Podatkowa ADN

 

Już dziś przygotuj się na zmiany!
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce »


Kancelaria Podatkowa ADN  oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zaufaj specjalistom! Sprawdź nas › www.adn.pl


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję