Jakie dokumenty usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy?

Podejmując zatrudnienie, czyli zawierając stosunek pracy, pracownik deklaruje, że poświęci swój czas na wykonanie konkretnego zajęcia, a pracodawca wypłaci mu odpowiedni ekwiwalent. Jeżeli zatrudniony nie ma możliwości stawienia się w pracy w odpowiednim terminie, to jest on zobowiązany do usprawiedliwienia tej nieobecności.

Przyczyny, które mogą być usprawiedliwieniem nieobecności pracownika w zakładzie pracy, są to takie zdarzenia, które określa prawo pracy. Pracownik jest jednak zawsze zobowiązany do uprzedzenia pracodawcy o swojej nieobecności i poinformowaniu o czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu kiedy nie ma go w miejscu pracy. Jeżeli pracodawca nie określił jasno, w jaki sposób pracownik jest zobowiązany do jego powiadomienia, to taką informację należy dostarczyć osobiście lub przez inną osobę. Można też przekazać taką informację telefonicznie bądź za pomocą innego środka łączności (np. mail lub wiadomość pocztowa).

Niedotrzymanie tego terminu można usprawiedliwić szczególnymi okolicznościami, które uniemożliwiły przekazanie takiej informacji np. brakiem łączności lub brakiem innych domowników, czy też zdarzeniem losowym.

Jakie są dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy?

Dokument, który powinien przedłożyć swojemu pracodawcy, pracownik może być:

1. Zaświadczeniem lekarskie o czasowej niezdolności do pracy.

2. Decyzją właściwego inspektora sanitarnego w razie kiedy pracownik powinien być odosobniony, zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych.

3. Oświadczeniem pracownika, kiedy wystąpiły okoliczności uzasadniające brak możliwości podjęcia pracy wywołane przez opiekę nad zdrowym dzieckiem do 8 lat, które nie mogło uczestniczyć w zajęciach organizowanych w żłobku, przedszkolu czy też szkole.

4. Imiennym wezwaniem do stawiennictwa w czasie pracy w organie właściwym w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organu administracyjnego prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenie.

5. Oświadczeniem pracownika, które wprost wyjaśnia, że odbył on podroż służbową w godzinach nocnych, która zakończyła się w takim czasie, że do podjęcia pracy upłynęło mniej niż 8h.