Nowelizacja KSH i zmiany w Kodeksie cywilnym od 1 marca 2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wyniki dla kategorii: Zakłady Ubezpieczeń

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Nowelizacja KSH i zmiany w Kodeksie cywilnym od 1 marca 2019
› praktyczne problemy i ich rozwiązywanie

23 05 2019 - Warszawa

Zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 marca 2018 roku
› transponowane założenia IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849
› nowe obowiązki instytucji obowiązanych
› nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji

25 03 2019 - Katowice
05 04 2019 - Wrocław
08 04 2019 - Poznań
26 04 2019 - Gdańsk
13 05 2019 - Kraków
22 05 2019 - Warszawa
13 06 2019 - Wrocław
14 06 2019 - Katowice

Analiza finansowa rocznych sprawozdań jednostkowych dla celów wypłacalności (Solvency II)
› analiza zakresu informacji prezentowanych w ramach rocznej sprawozdawczości dla celów Wypłacalności: w ramach sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) oraz rocznych informacji dla celów WII przesyłanych do Organu Nadzoru
› analiza bilansu – analiza prezentowanych danych oraz zmian w bilansie zakładu ubezpieczeń poprzez pryzmat zmian struktury poszczególnych aktywów i zobowiązań oraz poprzez pryzmat rachunku wyników
› analiza struktury lokat – analiza prezentowanych danych oraz zmian do poprzedniego okresu, jak również analiza przychodów i kosztów działalności lokacyjnej
› analiza struktury kosztów działalności ubezpieczeniowej – analiza prezentowanych danych oraz zmian do poprzedniego okresu,
› analiza odszkodowań – analiza prezentowanych danych oraz zmian do poprzedniego okresu, zależności pomiędzy danymi w innych formularzach
› zależności prezentowanych informacji w SFCR a danymi prezentowanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości
› zależności prezentowanych informacji w poszczególnych arkuszach rocznych informacji przesyłanych do Organu Nadzoru dla celów wypłacalności
2 dni warsztaty praktyczne (case studies)

04 07 2019 - 05 07 2019 - Warszawa

Nowy MSSF 17 rewolucja dla firm ubezpieczeniowych
› klasyfikacja umów ubezpieczenia wg MSSF
› ujęcie początkowe umowy ubezpieczenia wg MSSF
› wycena zobowiązań ubezpieczeniowych (rezerw techniczno – ubezpieczeniowych brutto) na dzień bilansowy wg MSSF
› ujęcie umów reasekuracji biernej
› zasady ustalania udziału reasekuratora w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych
› zasady prezentacji w bilansie zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
› zasady prezentacji w rachunku zysków i strat oraz w innych całkowitych dochodach zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
› porównanie zasad ujęcia MSSF 17 oraz Wypłacalność II

14 05 2019 - 15 05 2019 - Warszawa
17 06 2019 - 18 06 2019 - Warszawa

Zmiany w MSSF w 2019 roku (MSSF 15, Umowy z Klientami, MSSF 16 Leasing) – wpływ na bilans dla celów wypłacalności (Solvency II)
› nowe zasady ujęcia przychodu z umów innych niż umowy ubezpieczenia oraz instrumenty finansowe wg MSSF 15
› ujęcie początkowe przychodu wg MSSF 15
› zastosowanie MSSF 15 dla umów bezpośredniej likwidacji szkód, pośrednictwa w likwidacji szkód, obsługi umów ubezpieczenia, pośrednictwa finansowego
› zmiany w klasyfikacji umów leasingu
› ujęcie początkowe umów leasingu operacyjnego dla leasingobiorców wg MSSF 16
› wycena na dzień bilansowy umów leasingu operacyjnego dla leasingobiorców wg MSSF 16
› znaczenie MSSF 15 i MSSF 16 dla sprawozdawczości Wypłacalność II

19 06 2019 - Warszawa

Zarządzanie flotą samochodową w firmach
› kształtowanie polityki flotowej firmy
› praktyczne narzędzia do optymalnego zarządzania flotą

14 06 2019 - Warszawa

NOWE PRZEPISY

 CIT i VAT w 2019 w działalności zakładów ubezpieczeń
› nowelizacje przepisów
› aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe

11 06 2019 - 12 06 2019 - Warszawa

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27000
kurs 5-dniowy

08 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa
16 09 2019 - 20 09 2019 - Warszawa

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń
› ewidencja składek ubezpieczeniowych
› likwidacja szkód i wypłaty odszkodowań
› rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i tworzenie udziału reasekuratora w rezerwach techniczno ubezpieczeniowych na potrzeby rachunkowości
› działalność lokacyjna
› koszty w działalności ubezpieczeniowej
› reasekuracja bierna
› sprawozdawczość

10 04 2019 - 12 04 2019 - Warszawa
12 06 2019 - 14 06 2019 - Warszawa

MSSF 9 Rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego
› moduł I – nowe zasady i ich implikacje praktyczne
› moduł II – utrata wartości aktywów dłużnych i jej praktyczne aspekty

16 04 2019 - 17 04 2019 - Warszawa

Produkty UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)
› charakterystyka Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w zakładzie ubezpieczeń
› porównanie regulacji UFK zawartych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych zawartych w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
› zasady ujęcia początkowego aktywów i zobowiązań w ramach UFK
› zasady wyceny aktywów i zobowiązań UFK i ustalania ceny jednostkowej Funduszu
› porównanie zasad rachunkowości i sprawozdawczości UFK do funduszy inwestycyjnych

14 05 2019 - 15 05 2019 - Warszawa

Sprawozdawczość wg Solvency II
› zasady rachunkowości w systemie Wypłacalność II
› bilans dla celów WII – zasady tworzenia korekt, przejście od bilansu dla celów rachunkowości do bilansu dla celów wypłacalności
› zasady ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań dla celów WII
› roczna sprawozdawczość jednostkowa dla celów WII - analiza arkuszy struktury aktywów,
› ustalanie kapitałowego wymogu wypłacalności
› kalkulacja wypłacalności w systemie Wypłacalność II
› ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności
› ustalanie udziału reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności
6-dniowe warsztaty praktyczne (case studies)

21 05 2019 - 06 06 2019 - Warszawa

Ryzyko operacyjne - zarządzanie w instytucjach finansowych zgodnie z wymaganiami KNF i dobrymi praktykami

17 06 2019 - 18 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję