Rachunkowość budżetowa, finanse publiczne

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń zamkniętych:

Rachunkowość budżetowa w świetle aktualnych podstaw prawnych.

Finanse publiczne w świetle aktualnych podstaw prawnych.

Budżet zadaniowy – planowanie, wdrażanie, realizacja, monitoring, ewaluacja.

Ewidencja bud etu zadaniowego w układzie zadaniowym.

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych.

Przygotowanie oraz zamkniecie ksiąg rachunkowych za dany rok.

Bilans jednostkowy i skonsolidowany jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawozdawczość budżetowa.

Dochody i wydatki oraz ich ewidencja w jednostkach budżetowych.

Wydatki strukturalne w jednostkach sektora finansów publicznych – zasady klasyfikowania,obliczania, dokumentowania oraz ewidencji księgowej.

Gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zasady organizacji gospodarki kasowej oraz sporządzenie dokumentacji kasowej.

Zasady sporządzania inwentaryzacji rocznej.

Odpowiedzialność oraz uprawnienia głównego księgowego oraz innych pracowników w JSFP.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Finansowanie inwestycji w samorządzie terytorialnym.

Kontakt:
Ewa Suchecka
tel. 22 208 28 31, 208 28 38
fax  22 211 20 90, 208 28 30
ewa.suchecka@akademiamddp.pl

Adam Goch
tel.22 208 28 22
fax 208 28 30
adam.goch@akademiamddp.pl