Rachunkowość w firmie

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń zamkniętych:

Zmiany w Ustawie o Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

 Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Instrumenty finansowe w praktyce – w UoR, MSR 32, 39 i MSSF 7 i prawie podatkowym

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Fuzje, przekształcenia, podział i likwidacja spółek – aspekty rachunkowe, podatkowe, prawne

Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia

Akcja Bilans: Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

Odroczony podatek dochodowy

Należności z tytułu sprzedaży, wierzytelności – aspekty rachunkowe i podatkowe

Amortyzacja bilansowa i podatkowa w świetle polityki finansowej firmy

Urealnienie należności z tytułu sprzedaży oraz różnice kursowe – prawo bilansowe, podatkowe

Rachunek kosztów jako instrument zarządzania

Jak czytać i analizować sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF

Sprawozdanie finansowe według UoR lub MSR/MSSF

Leasing – rachunkowość i podatki w księgach korzystającego

Zmiany w MSR/MSSF i ich wpływ na sprawozdanie finansowe

Rachunkowość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – wybrane zagadnienia dla służb technicznych

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty

Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PDOP oraz MSR i MSSF

Inwentaryzacja roczna – zagadnienia ogólne oraz przeprowadzenie ciągłe inwentaryzacji.

Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) w odniesieniu do polskich przepisów

Ewidencja księgowa projektów finansowanych z funduszy unijnych

Klienci, którzy skorzystali z naszych usług, to zarówno osoby z sektora małych firm, które pragną podnosić i zdobywać nowe kompetencje, jak i też największe grupy kapitałowe.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

Paulina Barwicka
tel. (48) (22) 208 28 23 | kom. 501 562 921
fax (48) (22) 211 20 90
paulina.barwicka@akademiamddp.pl