Statut

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Statut

„CENTRUM SZKOLENIOWE MDDP AKADEMIA BIZNESU”

– niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego
Niniejszy statut został opracowany w oparciu o art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

1. Placówka nosi nazwę: Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu.
2. Siedziba placówki znajduje się w Warszawie, al. Jana Pawła II 25, III piętro.
3. Osobą prowadzącą placówkę jest MDDP Akademia Biznesu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
4. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r., Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

  ROZDZIAŁ II
Cele i zadania placówki

1. Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.
2. Placówka prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, na kursach  i warsztatach/szkoleniach z zakresu: podatków, rachunkowości, finansów, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych, języków obcych (specjalistycznych), zagadnień biznesowych oraz inne związane z obrotem gospodarczym i prowadzeniem przedsiębiorstwa.
3. Kurs jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej i umiejętności, realizowaną zgodnie z programem nauczania, przyjętym przez organizatora kształcenia.
4. Warsztat/szkolenie jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem przyjętym przez organizatora kształcenia.
5. Placówka stosuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne oraz posiada narzędzia monitorowania jakości prowadzonego kształcenia.

ROZDZIAŁ III
Organy placówki i zakres ich działań

1. MDDP Akademia Biznesu Sp. z o. o. jest osobą prowadzącą placówkę, odpowiada za jej działalność i nadzoruje gospodarkę finansową.
2. Placówką kieruje Dyrektor Placówki, powołany przez osobę prowadzącą placówkę.
3.  Do zadań Dyrektora Placówki należy w szczególności:
    1. Nadzór nad organizowaniem pracy placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym,
    2. Nadzór nad organizowaniem kształcenia,
    3. Nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,
    4. Określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej;
    5. Zatrudnianie kadry dydaktycznej,
    6. Współpraca z kadrą dydaktyczną w ramach tworzenia i uaktualniania programów nauczania,
    7. Zatwierdzanie programów nauczania,
    8. Tworzenie narzędzi do ewaluacji prowadzonego kształcenia i nadzór nad jej przebiegiem,
    9. Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z organizacją i oceną kursów/warsztatów/szkoleń i kadry dydaktycznej.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja placówki

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie placówki.
2. Sprawami organizacyjnymi placówki zarządza Dyrektor Placówki.
3. Sposób prowadzenia placówki definiują podstawowe zadania wymienione w Rozdziale 3.

ROZDZIAŁ V
Dokumentacja

1.  Placówka prowadzi dokumentację wymienioną w § 21.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).

ROZDZIAŁ VI
Pracownicy placówki

§ 1
Kadra dydaktyczna, prawa i obowiązki

1. Kadra dydaktyczna zostaje powołana przez Dyrektora Placówki.
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzą osoby, reprezentujące wysoki poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
3. Wykładowcy posiadają umiejętności dydaktyczne.
4. Wykładowcą może zostać osoba, która posiada:
   1. wyższe wykształcenie, absolutorium lub ukończone kursy pozwalające zdobyć specjalistyczną wiedzę w danym zakresie,
   2. doświadczenie zawodowe,
   3.  umiejętności dydaktyczno – metodyczne, tworzenia programów nauczania dla dorosłych, doboru materiałów dydaktycznych, wyboru metod nauczania, znajomość technik trenerskich,     
   4. wysoką kulturę organizacyjną – punktualność, dotrzymywanie terminów,
   5. wysoką kulturę osobistą – poprawny język, schludny wygląd, przyjazny sposób bycia, spokój, opanowanie,
   6. etyczny sposób postępowania.
5. Wykładowca ma obowiązek:
   1. tworzenia autorskich programów nauczania,
   2. dostosowania odpowiedniej metody nauczania,
   3. przygotowanie materiałów dydaktycznych,
   4. posiadania aktualnego stanu wiedzy,
   5.  prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem nauczania,
   6. udzielania wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy.
6.  Wykładowca ma prawo do:  
    1. wyposażonych sal dydaktycznych,
    2. wsparcia administracyjnego w trakcie przygotowania i prowadzenia zajęć,
    3. informacji o słuchaczach – poziom wiedzy, wykształcenie, dodatkowe oczekiwania,
    4. zgłaszania Dyrektorowi Placówki uwag dotyczących zajęć,
    5. udziału w charakterze słuchacza w kursach/warsztatach/szkoleniach organizowanych przez placówkę,
    6. uzgodnionego wynagrodzenia.

§ 2
Pozostali pracownicy, prawa i obowiązki

1.  Kompetencje pracowników określa Dyrektor Placówki.
2. Prawa i obowiązki pozostałych pracowników placówki określają zawierane odrębne umowy  o pracę, umowy – zlecenia, umowy o dzieło, które wyznaczają poszczególnym pracownikom zakresy obowiązków.
3. Do zadań Pracowników należy w szczególności:
   1.  wypełnianie zadań wyznaczonych przez Dyrektora Placówki.
   2.  obsługa księgowa – przyjmowanie opłat od słuchaczy, wypłacanie wynagrodzenia wykładowcom.

ROZDZIAŁ VII
Słuchacze placówki

§ 1
Słuchacze placówki, prawa i obowiązki

1.  Słuchaczem jest osoba, która spełnia wymagania określone w programie nauczania.
2.  Słuchacz ma prawo do:
   1.  Rezygnacji z zajęć nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub warsztatów.
   2. Wnoszenie istotnych uwag dotyczących treści programów i materiałów dydaktycznych.
   3. Egzekwowanie realizacji programów nauczania proponowanych przez placówkę.
   4. Dostęp do pomieszczeń wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.
   5. Korzystania z bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
3. Słuchacz ma obowiązek:
   1. Umożliwienia prowadzenia zajęć przez odpowiednie zachowanie.
   2. Terminowej opłaty za kurs.
   3. Regularnego przybywania na zajęcia i podpisywania listy obecności oraz innych dokumentów, będących dokumentacją palcówki.
   4. Wykonywania poleceń wykładowcy, związanych z programem kursu.
   5. Poszanowania godności osobistej wykładowcy oraz innych słuchaczy.
4. Skreślenie z listy słuchaczy powoduje:
   1. Niezaliczenie zajęć, którego sposób podany jest w programie nauczania.
   2. Braku opłat za uczestnictwo w kursie.
   3. Nieodpowiednie zachowanie, powodujące zakłócenie realizacji programu przez wykładowcę.
5. Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrektor Placówki.

§ 2
Zasady rekrutacji słuchaczy

1. Słuchaczem kursu jest osoba, która zgłosiła swój udział na formularzu zgłoszeniowym  za pośrednictwem strony www.akademiamddp.pl, faksu, listu tradycyjnego, e-mail lub osobistej wizyty.
2. Przyjęciem zgłoszenia zajmuje się Dyrektor Placówki odpowiedzialny za rekrutację słuchaczy.
3. Słuchacz otrzymuje wszystkie informacje organizacyjne na temat kursu nie później niż 5 dni przed jego rozpoczęciem. Odbywa się to za pośrednictwem e-mail lub faksu.
4. Liczba miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona. Na etapie wstępnym określa się każdorazowo maksymalną liczbę słuchaczy biorąc pod uwagę wielkość sali dydaktycznej, w której będzie prowadzone kształcenie oraz program nauczania.
5. Słuchacze przyjmowani są na kursy na podstawie spełniania wymagań wstępnych zawartych w programie nauczania. W przypadku, gdy wymagania spełnia większa ilość kandydatów niż ilość proponowanych miejsc, wzięta jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
6. Spełnianie wymagań wstępnych jest weryfikowane na podstawie rozmowy kandydata z pracownikiem placówki.

ROZDZIAŁ VIII
Finansowanie Placówki

1. Środki finansowe na działalność Placówki pochodzą z opłat wnoszonych przez słuchaczy.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

1. Zmiany w statucie wprowadza i zatwierdza Osoba Prowadząca Placówkę, w porozumieniu z Dyrektorem Placówki.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc dotychczasowy Statut.
3.  Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 19 marca 2015 r.

 

      Podpis Dyrektora Placówki                                                              Podpis Osoby Prowadzącej

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję