Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia dyrektora finansowego (108 h) skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy

06 03 2021 - 23 05 2021 - Wrocław

Kategoria:
Trenerzy

Michał J. Kowalski – doktor nauk ekonomicznych, doświadczony analityk i doradca finansowy specjalizujący się w finansach korporacyjnych. Posiada bogatą praktykę zawodową, praca na stanowiskach: doradca ekonomiczny, dyrektor ekonomiczny, dyrektor zarządzający, konsultant wdrożeniowy systemów zarządzania finansami, project manager oraz kontroler finansowy. Na stałe związany z dużymi giełdowymi grupami kapitałowymi. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Współpracuje z gronem profesjonalistów oferujących usługi wspierające zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami. Autor i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku Controlling w przedsiębiorstwie, opiekun merytoryczny kursów zawodowych Dyrektor Finansowy, Controller Finansowy, Analityk Finansowy. Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim ponad 3500 godzin szkoleniowych w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawca projektów badawczych finansowanych ze środków UE i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Agnieszka Pilińska-Kępowicz – trener i konsultant posiadający ponad 14 letnie doświadczenie szkoleniowe. Z wykształcenia psycholog (UW), dodatkowo ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych (m.in. studia menadżerskie oraz trenera umiejętności poznawczych), posiada również zestaw tematycznych certyfikatów trenerskich. Wyróżniona została tytułem najlepszego trenera w służbie cywilnej w 2003 roku. Przez wiele lat była trenerem wewnętrznym Urzędu Służby Cywilnej (USC), a następnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). W trakcie pracy na stanowiskach eksperckich a następnie menadżerskich zajmowała się m.in. projektowaniem polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, brała udział w projektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych i polityki szkoleniowej, polityki rekrutacyjno – selekcyjnej, koordynacji procesów tworzenia opisów stanowisk pracy oraz wartościowania, a także współpracowała w ramach brytyjskiego projektu twinningowego w zakresie opracowywania standardu development center. Pracując w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) realizowała szerokie spektrum zadań z zakresu wdrażania różnorodnych narzędzi HR. Przeprowadziła kilkaset szkoleń dla ponad 3000 osób reprezentujących administrację rządową, samorządową, wymiar sprawiedliwości i przedsiębiorców. Organizacje, które skorzystały z usług Pani Pilińskiej-Kępowicz wysoko oceniły kompetencje i wiedzę trenera wystawiając kilkadziesiąt bardzo pochlebnych referencji. Należy zaznaczyć, że trener posiada w swoim portfelu bardzo bogaty zakres szkoleń obejmujących szeroko pojęty HR, ale także komunikację, asertywność, przywództwo, zarządzanie czasem i stresem, zarządzanie wiekiem, zarządzanie talentami, wypalenie zawodowe oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. Przygotowała wiele autorskich szkoleniowych gier strategicznych skierowanych do kadry zarządzającej sektora publicznego i prywatnego.

Cel kursu

Dyrektor finansowy to niezwykle prestiżowe, ale też niezwykle ważne stanowisko w każdej firmie. W ciągu ostatnich kilku lat rola dyrektora finansowego uległa wyraźnej ewolucji – od osoby odpowiedzialnej za podstawowe zadania finansowo – księgowe i doradztwo do współdecydenta w podejmowaniu ważnych decyzji w firmie a częstokrotnie osoby współzarządzającej firmą. Rola ekspertów finansowych staje się bardziej strategiczna a ich kompetencje zwiększają się. Nowoczesny dyrektor finansowy musi umiejętnie poruszać się we wszystkich obszarach działania firmy. Nie tylko posiadać głębokie rozumienie mechanizmów finansowych i podstaw rachunkowości, musi znać i rozumieć istotę pozostałych funkcji przedsiębiorstwa: sprzedaży, marketingu, operacji, logistyki. Musi myśleć strategicznie, planować i umieć pozyskać zwolenników dla swoich koncepcji. W ramach proponowanego przez nas kursu dowiedzą się Państwo, jak w sposób praktyczny umiejętnie połączyć wszystkie płaszczyzny, na których opiera się praca nowoczesnego dyrektora finansowego oraz jak w sposób efektywny i skuteczny zarządzać finansami przedsiębiorstwa.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do głównych księgowych planujących dalszy rozwój zawodowy, menedżerów i kontrolerów ds. finansowych, osób odpowiedzialnych za strategię biznesową, menedżerów ds. operacyjnych i wszystkich pragnących skutecznie zarządzać finansami i planować działania podnoszące efektywność firmy.

Program

Moduł A – Podstawowe funkcje finansowo-księgowe (4 dni)

Działania rutynowe, które dyrektor finansowy powinien realizować z maksymalną efektywnością kosztową, bezbłędnie, terminowo i z wykorzystaniem najlepszych praktyk.

Blok: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

1. Rachunkowość finansowa:
a) ocena pracochłonności realizacji poszczególnych procesów finansowo – księgowych oraz benchmarking do najlepszych praktyk,
b) struktura planu kont skrojona na miarę realizowanego biznesu i potrzeb informacyjnych organizacji,
c) jak opracować business case – „księgowość własna vs outsourcing vs księgowe Shared Services Center”,
d) podstawowa charakterystyka oraz korzyści ze stworzenia Shared Services Center,
e) wybór systemu finansowo–księgowego – zintegrowane systemy klasy ERP czy dedykowane narzędzia finansowe,
f) nowoczesne narzędzia do skanowania (automatyczne rozpoznawanie treści) oraz elektronicznego obiegu i akceptacji dokumentów.

2. Sprawozdawczość finansowa:
a) co to znaczy „dobre” sprawozdanie finansowe,
b) konwergencja standardów rachunkowości, koncepcja MSSF,
c) efektywny proces sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
– możliwość wykorzystania Excel’a jako narzędzia do konsolidacji – dlaczego w wielu przypadkach Excel może być zdecydowanie tańszym i równie efektywnym rozwiązaniem w porównaniu do zakupu i wdrożenia systemu dedykowanego,
– najczęściej spotykane problemy w poszczególnych etapach procesu konsolidacji – jak sobie z nimi poradzić.

Blok: Analityka finansowa

1. Wprowadzenie do analityki finansowej
a) Cele analizy finansowej
b) Etapy prowadzenia analiz finansowych
c) Jak logika prowadzonego biznesu wpływa na sprawozdania finansowe
d) Cykl życia przedsiębiorstwa i jego konsekwencje finansowe
e) Źródła informacji w analizie finansowej
f) Narzędzia analizy finansowej
– Analizowanie odchyleń
– Narzędzia statystyczne w analityce finansowej

2. Wskaźniki finansowe jako mierniki kondycji finansowej – warsztat: interpretacja danych finansowych na przykładach wybranych przedsiębiorstw
a) Praktyczne zalecenia dotyczące stosowania i interpretowanie wskaźników finansowych, najczęściej popełniane błędy i zaniedbania
b) Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa
– Analiza czynników kształtujących wynik finansowy,
– Wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, zależności pomiędzy wskaźnikami (piramida Du Ponta)
– Koszty i ich analiza – klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu jednostkowego
– Próg rentowności i dźwignia operacyjna – wyznaczanie i praktyczne zastosowanie, zasady określania wielkości obrotu niezbędnego, aby pokryć koszty związane z tym obrotem
c) Ocena sprawności działania
– Wskaźniki aktywności gospodarczej
– Wskaźniki rotacji, gospodarowania zasobami
– Charakterystyka majątku trwałego- znaczenie zachowania w firmie optymalnej struktury majątku.
– Analiza wielkości i struktury majątku trwałego.
– Analiza efektywności majątku trwałego; badanie relacji majątek – praca – produkcja – wynik finansowy
– Ocena wpływu zmian stanu aktywów obrotowych na rentowność majątku i jej wpływ na sytuację finansową podmiotu gospodarczego.
– Badanie przyczyn zmian rentowności majątku obrotowego.
d) Badanie płynności finansowej
– Czynniki kształtujące płynność
– Przyczyny problemów z płynnością,
– Wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie
e) Analiza zadłużenia i struktury finansowania
– Ocena zadłużenia
– Analiza zdolności do obsługi długu
– Analiza struktury i kosztu kapitału
– Szacowanie wielkości zapotrzebowania na kredyt bankowy w przedsiębiorstwie.

3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (analiza na przykładach)

4. Syntetyczne modele oraz systemy eksperckie oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa (systemy i klasyfikacje scoringowe)
a) Modele dyskryminacyjne jako narzędzia przewidywania niewypłacalności i bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, model Holda, QuickTest) – przykłady zastosowań
b) Systemy scoringowe – przykłady narzędzi stosowanych przez banki i instytucje finansowe
c) Symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej
d) Ocena wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa, pojęcie zdolności płatniczej, przesłanki do rekomendacji negatywnych

Blok: System podatkowy – optymalizacja podatkowa i bezpieczeństwo podatkowe

1. Znaczenie podatków w firmie:
a) bezpieczeństwo podatkowe:
– audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego,
– urzędowe interpretacje prawa podatkowego jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego,
– rola orzecznictwa ETS i NSA w zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego,
b) optymalizacja podatkowa:
– wykorzystanie struktury kapitałowej oraz form prowadzenia działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej,
– kiedy optymalizacja a kiedy działanie w celu obejścia prawa.

2. Źródła prawa podatkowego:
a) przepisy prawa pisanego,
b) rola orzecznictwa ETS, TK oraz NSA.

3. Ogólne prawo podatkowe:
a) kryteria podziału oraz rodzaje podatków,
b) obowiązek podatkowy oraz zobowiązanie podatkowe,
c) sposoby powstawania zobowiązań podatkowych:
– zobowiązania podatkowe powstające z mocy prawa,
– zobowiązania podatkowe powstające na mocy decyzji,
d) sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych,
e) sposoby wygasania zobowiązań podatkowych.

4. Postępowanie podatkowe oraz postępowanie sądowo – administracyjne.
a) organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, sądy administracyjne I i II instancji,
b) rozstrzygnięcia w toku postępowania oraz środki zaskarżenia,
c) podstawowe informacje dotyczące praw i obowiązków w trakcie postępowania podatkowego,
d) postępowanie w przedmiocie urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

5. Podatki dochodowe:
a) podatek dochodowy od osób fizycznych:
– strata oraz dochód,
– źródła przychodów,
– koszty uzyskania przychodów, koszty faktycznie poniesione oraz koszty zryczałtowane,
– wybrane zwolnienia,
– obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne,
b) podatek dochodowy od osób prawnych:
– strata oraz dochód,
– ogólne zasady dotyczące rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
– wybrane koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów,
– podstawowe informacje na temat podatku u źródła z uwzględnieniem typowych postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

6. Podatek od towarów i usług:
a) dostawa towarów oraz świadczenie usług,
b) WDT oraz WNT,
c) obrót jako podstawa opodatkowania,
d) ogólny oraz szczególny obowiązek podatkowy,
e) kiedy podatek naliczony nie podlega odliczeniu?
f) dokumentowanie dla potrzeb podatku od towarów i usług.

7. Podatek od nieruchomości oraz inne podatki.

8. Podstawowe informacje na temat egzekucji zobowiązań podatkowych.

Blok: Elementy Prawa

1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

2. Zasady i cele zakładania spółek. Omówienie cech charakterystycznych poszczególnych spółek.

3. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć: holding – grupa kapitałowa, konsorcjum, spółka cywilna spółek.

4. Miejsce rejestracji przedsiębiorców (Ewidencja Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy).

5. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego: przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, firma, marka.

6. Kapitał zakładowy:
a) kiedy jest warunkiem koniecznym dla założenia spółki,
b) kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki,
c) obchodzenie przepisów o obowiązku wniesienia kapitału zakładowego (odpowiedzialność cywilna i karna),
d) rodzaje kapitałów w spółce (zakładowy, zapasowy, rezerwowy),
e) pojęcie aportu, co może być przedmiotem aportu,
f) sposoby dokapitalizowania spółki.

7. Zarząd:
a) obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego:
– sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, co powinno zawierać sprawozdanie zarządu,
– zasady wyboru biegłego rewidenta (czy zarząd może samodzielnie wybierać biegłego rewidenta?),
– czy każda opinia biegłego rewidenta daje podstawy do podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku? rodzaje opinii biegłego rewidenta,
– sporządzanie sprawozdania finansowego,
– czy na spółce ciąży obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych, a jeżeli tak to gdzie i w jakich przypadkach,
– jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego,
– sankcje za niedopełnienie ww. obowiązków wynikających z Ustawy o rachunkowości.

8. Zasady reprezentacji poszczególnych przedsiębiorców w obrocie gospodarczym (tj. spółek) – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników:
a) co to jest prokura, czym różni się prokura od pełnomocnictwa, czy prokurent odpowiada za zobowiązania spółki,
b) o czym należy pamiętać zawierając umowę z pełnomocnikiem.

9. Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów przedsiębiorców za zaciągnięte zobowiązania, w tym odpowiedzialność ich wspólników, członków zarządu.

10. Pojęcie bankructwa, jaki jest termin do składania wniosku o upadłość i sankcje za niezachowanie ww.

11. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego w kontekście zawierania umów w obrocie gospodarczym:
a) formy czynności prawnych: (forma dorozumiana, ustna, pisemna, akt notarialny… ), zawieranie umów drogą e-mailową,
b) treść podstawowych dokumentów towarzyszących zawieraniu umów (pełnomocnictwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej),
c) podstawowe elementy umowy,
d) dokument jako element wizerunku firmy,
e) podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: odsetki, przedawnienie, kary umowne, zaliczka, zadatek.

Moduł B – Wsparcie organizacji w zarządzaniu kosztami i efektywnością (4 dni)

Dyrektor finansowy odpowiada za proces oraz wykorzystywaną metodologię tworzenia rocznego budżetu, sprawozdawczości zarządczej, prognozowania oraz wdraża i nadzoruje system zarządzania efektywnością kosztową.

1. Wprowadzenie do controllingu i rachunkowości zarządczej
a) Rachunkowość zarządcza a controlling – funkcje, cele, korzyści i bariery wdrażania
b) Strategiczny/operacyjny moduł controllingu
c) Składniki systemu informacji zarządczej – planowanie, kontrola, kierowanie

2. Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej
a) Cele i zadania rachunku kosztów
b) Zasady prowadzenia rozliczeń kosztów
c) Przykłady controllingowych raportów zarządzania kosztami i wynikiem od poziomu naczelnego kierownictwa do operacyjnego zarządzania efektywnością kontraktów, produkcji
d) Klasyczne rachunki kosztów (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych)
e) Klasyczne procedury kalkulacji kosztów (kalkulacja podziałowa, współczynnikowa, doliczeniowa, asortymentowa, odjemna) – zakres zastosowań, możliwości i ograniczenia

3. Projektowanie systemu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie
a) Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie – zadania, wymagania, pozycja kontrolera w strukturze organizacyjnej
b) Zarządcze układy prezentowania wyników (modele rachunków pokryć finansowych, układy rodzajowe kosztów dedykowane do zarządzanie) – przegląd najlepszych praktyk
c) Zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności (rodzaje ośrodków odpowiedzialności, mierniki efektywności)
d) Zasady przekształcania centrów kosztów w wewnętrzne centra zysków
e) Warsztat: projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie

4. Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej
a) Zasady i rodzaje budżetowania – cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, budżety ośrodków odpowiedzialności
b) Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania
– Kiedy budżetowanie może wywierać negatywny wpływ na organizację
– Przyczyny kryzysu budżetowania
– Najczęstsze błędy budżetowania
c) Procedury i instrukcje budżetowania – zawartość, tryb opracowania i wdrażania
– Wzorcowa struktura budżetu
– Procedury i instrukcje budżetowania – zawartość, tryb opracowania i wdrażania
– Budżetowanie kroczące i systemy ciągłego planowania operacyjnego
– Rola i zadania komisji budżetowej (skład, zakres prac, narzędzia)
– Propozycja budżetowa i cele budżetowe zamiast negocjacji
– Operacyjne narzędzia budżetowania
– Budżety zarządzane centralnie (wynagrodzenia, szkolenia)
– Jak powiązać budżet ze strategią? – przegląd narzędzi

5. Planowanie i modelowanie finansowe
a) Przykłady kompleksowych narzędzi planowania finansowego – przegląd najlepszych praktyk i narzędzi
b) Opracowanie modelu finansowego – sprawozdania finansowe proforma (warsztaty)
c) Prognozowanie przychodów ze sprzedaży
– Szacowanie stopy wzrostu na podstawie danych historycznych
– Analiza fundamentalna jako podstawa projekcji tempa wzrostu przedsiębiorstwa – modele zrównoważonego wzrostu
– Modele ustalania ceny sprzedaży wyrobu lub usługi
d) Planowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej
e) Modelowanie przepływów pieniężnych i ocena gotówkowej efektywności biznesu
f) Projekcja wydatków inwestycyjnych i planu amortyzacji
g) Projekcja zapotrzebowania na kapitał obrotowy
h) Cash flow zarządczy
i) Projekcja stanu aktywów i pasywów bilansu
j) Bilansowanie majątku i źródeł jego finansowania
k) Narzędzia planowania podatkowego – opracowanie planu podatkowego, przegląd najlepszych praktyk
l) Konsolidacja budżetów i modeli finansowych – perspektywa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uproszczone procedury konsolidacji

6. Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej
a) Rachunek kosztów działań (ABC) – wprowadzenie
– Koszty i zasady ich rozliczania
– Dlaczego tradycyjna kalkulacja kosztów jest niewystarczająca?
– Przyczyny rozwoju koncepcji ABC/ABM
b) Idea procesowej kalkulacji kosztów – składniki, mechanizm rozliczania
– Zasoby
– Działania, procesy, czynności
– Obiekty kosztowe
– Nośniki kosztów zasobów i nośniki kosztów działań
c) Filozofia zarządzania kosztami działań – Activity Based Management
– Analiza czynników kosztotwórczych i mierników efektywności
– Operacyjne ABM czyli jak wykonywać zadania w odpowiedni sposób
– Strategiczne ABM czyli w jaki sposób wybrać odpowiednie działania
d) Podmiotowe i przedmiotowe zastosowanie ABC/ABM
e) Analiza studiów przypadków – praktyczne zastosowanie rachunku kosztów działań i procesowego zarządzania kosztami
f) Etapy wdrażania rachunku kosztów działań – warsztaty
– Planowanie przedsięwzięcia wdrożeniowego (ustalenie celów, dobór czasu i zasobów, przygotowanie zespołu i organizacji)
– Identyfikacja pul zasobów
– Zasady mapowania procesów (techniki zbierania informacji, wzorcowe klasyfikacje działań, przykłady słowników działań)
– Dobór nośników kosztów
– Dokumentowanie wyników w przedsięwzięciu wdrożeniowym
g) Idea rachunku kosztów działań opartego na czasie (Time Driven Activity Based Costing)
– Analiza czasu realizacji działań i zapotrzebowania obiektów kosztowych na działania
– Zasady definiowania równań czasowych
– Metodyka ocena efektywności wykorzystania zasobów
h) Rozszerzone ABC
– Identyfikowanie obiektów kosztowych
– Zależności między obiektami kosztowymi i wybór ścieżek rozliczeń kosztów – zastosowanie modelowania związków encji przy projektowaniu systemów ABC
– Dobór nośników kosztów obiektów kosztowych
i) Zaawansowane zastosowania rachunku kosztów działań – praktyczne przykłady
– Integracja koncepcji ABC i VBM – wzbogacenie kalkulacji procesowej o koszt kapitału
– Activty Based Budgeting – budżetowanie oparte na działaniach

Moduł C – Wsparcie organizacji w zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu wartością firmy (3 dni)

Dyrektor finansowy odgrywa istotną rolę w tworzeniu strategii firmy i zwiększaniu wartości kapitału przedsiębiorstwa. Co wpływa na wartość biznesu? Jak mierzyć wartość Spółki i wpływ codziennych decyzji na wzrost wartości ? Czy zysk i przychód zawsze buduje wartość? Jaką strategie kreowania wartości wybrać? Jak podejmować decyzje długoterminowe? Jak oceniać zdolność do budowania wartości inwestycji, kontraktu, strategii rozwoju? Jak efektywnie formułować i wdrażać strategię? Jak ukształtować systemy motywacyjne menadżerów i pracowników by wyzwolić kulturę budowanie wartości? Poszukiwanie odpowiedzi na te i szereg innych pytań to zasadniczy cel tego bloku szkoleniowego.

1. Wprowadzenie do zarządzania wartością
a) Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – rewolucja w zarządzaniu przedsiębiorstwem ?
b) Maksymalizacja wartości jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa – zmiana paradygmatów oceny wyników przedsiębiorstw
c) Założenia i przyczyny rozwoju koncepcji zarządzania wartością

2. Zwrot, czas i ryzyko jako determinanty decyzji długoterminowych
a) Zmienna wartość pieniądza w czasie jako podstawa dla VBM
b) Ile kosztuje kapitał zaangażowany w biznes Metody wyznaczania kosztu kapitału własnego – model Gordona, model CAPM
c) Koszt kapitału a ryzyko biznesu –beta spółki, zasady pomiaru dla przedsiębiorstw będących dla będących i niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych
d) Koszt kapitału obcego – wycena księgowa a wycena rynkowa
e) Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego – kształtowanie struktury finansowania
f) Średnioważony koszt kapitału (WACC)
g) Definiowanie przepływów pieniężnych Rodzaje przepływów pieniężnych: przepływy dla właścicieli, przepływy dla dawców długu, (FCFE, FCFF, CFD) – sens sens ekonomiczny i wzajemne zależności

3. Ekonomiczna wartość dodana EVA™ jako najpopularniejszy miernik pomiaru wartości przedsiębiorstwa
a) Znaczenie korekt sprawozdań finansowych w pomiarze EVA (procedury działania, przykłady korekt dla przedsiębiorstw różnych branż, korekty amortyzacji, inwestycyjne, efekty transakcji kapitałowych)
b) Pomiar kapitału zaangażowanego praktyczne trudności i propozycje postępowania
c) Poszukiwanie strategii kreowania wartości
d) Systemy raportowania i informacji zarządczej ukierunkowane na VBM – przegląd najlepszych praktyk (nośniki wartości, drzewa wartości)

4. Ocena projektów inwestycyjnych
a) Prosta stopa zwrotu i okres zwrotu – dlaczego warto ich unikać
b) Wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji
c) Ocena projektów o różnym czasie trwania, decyzje o kolejności realizacji przedsięwzięć
d) Ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie oceny inwestycji, zależność pomiędzy EVA a przepływami pieniężnymi
e) Narzędzia analizy i wyceny ryzyka biznesowego (przykłady narzędzi)
– Value at risk
– Margines bezpieczeństwa
– Metody scenariuszowe i graficzne
– Zastosowanie modeli monte-carlo

5. Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i aktywów
a) Wartość i wartość przedsiębiorstwa zagadnienia wstępne (pojęcie wartości, cele i funkcje wyceny)
b) Ograniczenia wycen – najczęstsze błędy i nieporozumienia
c) Majątkowe metody wyceny (wartość księgowa i metoda skorygowanych aktywów netto,
d) metody odtworzeniowe, metoda likwidacyjna, Model Wilcoxa, studia przypadków)
e) Metody porównawcze czyli jak rynek wycenia przedsiębiorstwo (schemat wyceny,
f) najpowszechniejsze mnożniki stosowane przy wycenach, transakcje otwartego rynku, studia przypadków)
g) Metody dyskontowe jako najistotniejsze narzędzia wyceny aktywów
– Charakterystyka procesu wyceny metodami dochodowymi
– Kalkulacyjne podstawy wyceny metodami dochodowymi – okres szczegółowej analizy
– Kalkulacja wolnych przepływów w różnych technikach wyceny metodami dochodowymi (wycena kapitału własnego (ang. Equity Value) oraz wycena wartości przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Value, Firm Value)
– Kalkulacja wartości rezydualnej w wycenie przedsiębiorstw
h) Szczególne przypadki wyceny – wycena aktywów niematerialnych i intelektualnych(analizy studiów przypadków)
– Wycena relacji z klientem, zasady wyceny przedsiębiorstw internetowych
– Wycena marki i znaków towarowych (metoda rynkowa, kosztowa, ekonomicznej wartości produktu, DCF)
– Wycen aktywów technologicznych

6. Controlling strategiczny
a) Zależność rynkowej wartości dodanej (MVA) i ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA) czyli jakiego wzrostu wartości oczekują inwestorzy i rynek kapitałowy
b) Finansowe E=mc2 czyli czy istnieje zależność pomiędzy EVA i kursem akcji? Czyli jak przenieść wysiłek menadżerski na wzrost ceny akcji i wyceny Spółki.
c) Nośniki wartości przedsiębiorstwa
d) Ekonomiczna marża graniczna – czyli jaka jest minimalna rentowność niezbędna do budowania wartości biznesu
e) Kiedy wzrost może niszczyć wartość przedsiębiorstwa
f) Jaki jest potencjał wzrostu wartości przedsiębiorstwa, branży
g) Jak prowadzić controlling wartości w przedsiębiorstwie (przykłady raportów, rozwiązań, narzędzi)

7. Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard)
a) Istota koncepcji BSC czyli jak przełożyć strategię na działania
– Przyczyny rozwoju koncepcji zrównoważonej karty wyników
– Problemy we wdrażaniu idei zarządzania strategicznego
– BSC jako integrator wielu koncepcji zarządzania
– Omówienie perspektyw i terminologii BSC (perspektywa finansowa, klienta, procesów wewnętrznych i uczenia się, cele, mierniki, wartości docelowe i inicjatywy strategiczne)
b) Proces implementacji BSC
– Audyt założeń strategicznych
– Zasady identyfikowania tematów strategicznych
– Opracowanie mapy strategii, przyczynowo-skutkowy model budowania mapy strategicznej, dostosowanie mapy do rodzaju strategii
– Określenie mierników i wartości docelowych
c) Identyfikacja luk strategicznych i dobór inicjatyw
– Narzędzia identyfikacji i eliminowania luk strategicznych
– Definicja inicjatywy (odpowiedzialność, rezultaty, zasoby, kamienie milowe, budżety)
– Mapa inicjatyw jako narzędzie oceny strategicznej zasadności podejmowanych działań
d) Kaskadowanie strategii
e) System raportowania strategii – przykłady narzędzi informatycznych wspierających BSC
f) Integracja BSC z systemem zarządzania w przedsiębiorstwie, cykliczne przeglądy strategii – zakres i metody realizacji
g) BSC a systemy motywacyjne przedsiębiorstwa
h) Wdrożenie BSC analizy studiów przypadków

8. Systemy motywacyjne ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa
a) VBM jako narzędzia nadzoru właścicielskiego.
b) Projektowanie systemów motywacyjnych
c) Składniki formuł premiowych
d) Zasady tworzenia banków premii
e) Kaskadowanie systemów premiowych na operacyjne poziomy zarządzania
f) Integracja VBM i BSC (Strategicznej Karty Wyników)

Moduł D – Lider i jego rola w zarządzaniu zespołem finansowo – księgowym (1 dzień)

Niniejszy moduł poświęcony jest roli lidera zespołu finansowego – księgowego. Jego zadaniem jest zbudowanie w świadomości kandydatów oraz wszystkich osób aspirujących do objęcia funkcji szefa, szerokiej perspektywy funkcjonowania osoby zarządzającej zespołami finansowymi bądź księgowymi. W ramach modułu przewidziano doskonalenie umiejętności – menedżerskich, osobistych i zarządczych – mających bezpośredni wpływ na efektywność funkcjonowania poszczególnych członków zespołu. Jednym z fundamentalnych celów jest pokazanie potencjału i możliwości jakimi dysponuje menedżer w swojej codziennej pracy, a także omówienie najlepszych praktyk i rozwiązań wspierających zarządzanie w służbach finansowych. Wiedza z obszaru budowania optymalnego zespołu oraz zarządzania przez cele zostanie dopełniona praktycznym treningiem rozwoju kompetencji z zakresu budowania własnej postawy oraz kreowania wizerunku „szefa”.

1. Przywództwo: kiedy powstaje i jak się rodzi – specyficzne uwarunkowania przywództwa w działach finansowych i księgowych.

2. Kształtowanie autorytetu przywódcy oraz ustalanie „granic” w relacjach z pracownikami służb finansowych.

3. Kierownik, lider, przywódca, ‘coach’ itp. – kim być dla swoich pracowników oraz jak organizować pracę zespołową.

4. Wydobywanie z ludzi tego, co w nich najlepsze, czyli sztuka motywowania i angażowania do pracy.

5. Określenie własnego, preferowanego stylu zarządzania i jego konsekwencje dla efektywności pracowników w działach finansowych.

6. Zależności między stylem zarządzania, a poziomem rozwoju pracowników – efektywność stylów przywództwa.

7. Kierowanie przez cele, a dobór członków zespołu. Budowanie optymalnego zespołu pracowników w kontekście kompetencji personalnych osób pracujących w służbach finansowych.

8. Jak zapobiegać niepowodzeniom? – sposoby przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania decyzji personalnych.

9. Świadome kształtowanie wizerunku lidera pomocnym narzędziem przewodzenia.


Opinie Klientów wcześniejszych edycji kursu

„Bardzo dobrze przygotowany kurs zawierający mnóstwo praktycznych przykładów.”

„Ciekawe zajęcia z praktycznymi ćwiczeniami w Excelu.”

„Kurs dobrze dostosowany do potrzeb uczestników, wykładowca na bieżąco odpowiadał na wszystkie pytania uczestników.”

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 4250 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. |
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Kurs organizowany przez MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe
Wrocław:
Sesja I, 6 – 7 marca 2021
Sesja II, 20 – 21 marca 2021
Sesja III, 10 – 11 kwietnia 2021
Sesja IV, 24 – 25 kwietnia 2021
Sesja V, 8 – 9 maja 2021
Sesja VI, 22 – 23 maja 2021
Terminy

06 03 2021 - 23 05 2021 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję