Akademia MSR/MSSF (108 h) – kurs weekendowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia MSR/MSSF (108 h) – kurs weekendowy

05 10 2019 - 08 12 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie z regulacjami MSSF w zakresie polityki rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz zasad prezentacji, klasyfikacji i wyceny składników aktywów i pasywów oraz zasad ustalania wyniku finansowego niezbędnych dla głównego księgowego spółki raportującej wg MSSF. W ramach kursu poruszane zostaną zagadnienia takie jak: prezentacja regulacji wszystkich MSSF i MSR oraz wybranych interpretacji z krótkimi ćwiczeniami, prezentacja poparta sprawozdaniami finansowymi wybranych spółek giełdowych, jeden przykład kompleksowy.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do księgowych i głównych księgowych zatrudnionych w spółkach raportujących wg MSSF. Od uczestników kursu wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie zagadnień księgowości i sprawozdawczości finansowej.

Program kursu

Moduł 1 – Wprowadzenie, założenia koncepcyjne, sprawozdanie finansowe

1. Podstawowe zasady, założenia koncepcyjne:
a) Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (rola), konwergencja,
b) zakres i obowiązek stosowania MSSF,
c) wykaz standardów i związanych z nimi interpretacji,
d) założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (cel sprawozdań, zasada memoriału i kontynuacji działalności. cechy jakościowe sprawozdania, składniki sprawozdania finansowego, ujmowanie poszczególnych składników i ich wycena,
e) fakultatywne zasady rachunkowości w MSSF – możliwości zarządzania wynikami firmy, wpływ na rentowność i inne elementy analizy finansowej, przygotowanie polityki rachunkowości, zgodność polityki rachunkowości ze sprawozdaniem finansowym.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych:
a) MSR 1 Sposób prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdanie z wyniku i całkowitego dochodu oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, rola działalności kontynuowanej i zaniechanej, zasady ustalania wyniku finansowego,
b) MSR 8 Błąd, korekta szacunków, zmiana polityki rachunkowości- różnice, rozpoznawanie, błąd, ujęcie w sprawozdaniu finansowym, retrospektywne i prospektywne pokazywanie zmian,
c) MSR 10 Zdarzenia po dacie bilansu- ujęcie w wynikach finansowych odpowiednich lat, zakres ujawnień, dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zdarzenia wymagające korekty zdarzenia niewymagające korekty,
d) MSR 27 Jednostkowe sprawozdanie finansowe (fakultatywne wyceny akcji/udziałów w jednostkach podporządkowanych),
e) MSR 7 Prezentacja, zarządzanie strumieniami pieniężnymi, operacyjne, finansowe i inwestycyjne rodzaje działalności,
f) MSSF 13 Wartość godziwa, zakres, podstawowe pojęcia, koszty transakcyjne, sposób wykorzystania a wartość godziwa, techniki wyceny, trzypoziomowa hierarchia ustalania, ujawnienia.

Moduł 2 – Aktywa trwałe i obrotowe

3. Rzeczowe aktywa trwałe:
a) MSR 36 Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: definicja (części zamienne, komponenty), dzień początkowego ujęcia i wycena, metody wyceny na dzień bilansowy, amortyzacja i jej weryfikacja, remonty, przeglądy, modernizacja, wartość początkowa i końcowa, demontaż i likwidacja,
b) MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży , definicja, zakres stosowania, warunki uprawniające do kwalifikacji do grupy przeznaczone do sprzedaży, aktywa nabyte w celu dalszej odsprzedaży wyłączenie z ksiąg rachunkowych, przekwalifikowywanie składników- przykłady, logika i prezentacja działalności zaniechanej, aktywa do wydania właścicielom.

4. Aktywa niematerialne:
a) MSR 38 Aktywa niematerialne , definicja, specyfika biznesów, aktywa o określonym i nieokreślonym okresie użyteczności, początkowa wycena, wycena bilansowa, amortyzacja, model wyceny bilansowej, aktywa wytworzone we własnym zakresie, aktywa nabyte w ramach połączeń jednostek gospodarczych ( np. wartość firmy, marka, relacje z klientami,)prace badawcze i rozwojowe.

5. Instrumenty finansowe – podstawowe kwestie (MSSF 9, MSR 32, MSSF 7):
a) definicje, klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych – podsumowanie kluczowych nowych definicji objętych MSSF 9, zawartych w załączniku A,
b) różnice MSSF 9 vs MSR 39 w odniesieniu do zasad klasyfikacji:
• regulacje w zakresie ujmowania i zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych,
• zasady klasyfikacji (podział na portfele, sposób ujęcia podstawowych instrumentów finansowych (w tym kredyty i podobne instrumenty, instrumenty dłużne, kapitałowe, pochodne), model biznesowy jednostki w zakresie zarządzania aktywami finansowymi(charakterystyka, przykłady), charakterystyka wynikających z umowy przepływów pieniężnych (charakterystyka i przykłady),
• reklasyfikacja,
• wycena instrumentów finansowych w początkowym momencie i na dzień bilansowy w tym eliminacja kosztu historycznego, zastosowanie wartości godziwej z recyklingiem i bez recyklingu.
c) odpisy aktualizujące:
• zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych: model strat poniesionych MSR 39 vs model strat oczekiwanych MSSF 9,
• utrata wartości aktywów model strat poniesionych vs oczekiwane straty kredytowe w MSSF 9, podział na fazy: początkowe ujęcie, wzrost ryzyka kredytowego itp., proces decyzyjny dotyczący zasad ustalania odpisu aktualizującego, subiektywne oceny kierownictwa, aktywa nabyte z utratą wartości, rozwiązania uproszczone, segmentacja portfela,
• odpisy z tytułu utraty wartości instrumentu wycenianego według zamortyzowanego kosztu,
• rachunkowość zabezpieczeń- ogólna charakterystyka, cel stosowania.

6. Leasing:
a) charakterystyka MSSF 16 Leasing, w tym ujęcie w sprawozdaniu, rozpoznanie umowy, uproszczenia leasing krótkoterminowy, niskocennych składników, leasing po stronie leasingobiorcy i leasingodawcy.
7. Pozostałe aktywa:
a) MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne, definicja, ujęcie i wycena początkowa sposób wyceny na dzień bilansowy, przeklasyfikowanie z i do nieruchomości inwestycyjnych, sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych,
b) MSR 2 Zapasy – definicja, dzień początkowego ujęcia i wycena, wycena na dzień bilansowy, transakcje sprzedaży i odkupu, sprzedaż z prawem zwrotu, zapasy w transakcjach komisowych, odpisy z tytułu wolnorotującego zapasu, ustalenie rozchodu, wyłączenie zapasów z ksiąg rachunkowych.
8. Utrata wartości aktywów:
a) MSR 36 Utrata wartości aktywów, zakres stosowania, odpis i test, przesłanki wystąpienia utraty wartości, wartość odzyskiwalna, użytkowa – charakterystyka, ośrodki generujące środki pieniężne, odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości, regulacje KIMSF 10.

Moduł 3 – Kapitał własny, zobowiązania/rezerwy na zobowiązania, pozostałe pasywa

9. Kapitał własny – regulacje MSR 1

10. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe:
a) MSR 37 Rezerwy, aktywa i zobowiązania warunkowe, rezerwy a zobowiązania, zobowiązania warunkowe, zdarzenia obligujące, rodzaje rezerw, rezerwy restrukturyzacyjne, odsetkowe, gwarancyjne, dotyczące świadczeń pracowniczych itp., wycena, ujęcie w sprawozdaniu,
b) MSR 19 Świadczenie na rzecz pracowników, rodzaje świadczeń pracowniczych, świadczenie po okresie zatrudnienia, świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wycena, prezentacja w sprawozdaniu,
c) MSSF 2 Płatności w formie akcji, transakcje rozliczane w formie akcji, transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych, transakcje rozliczane w formie akcji własnych rozliczane w gotówce, transakcje rozliczane w formie akcji lub za pomocą środków pieniężnych, transakcje rozliczane w ramach grupy kapitałowej, moment przyznania, okres nabywania praw.

11. Podatek odroczony:
a) podatek dochodowy – MSR 12, regulacje w zakresie bieżącego podatku dochodowego, przyczyny powstawania podatku odroczonego, wartość bilansowa a wartość podatkowa, różnice przejściowe, stawka podatku, strata podatkowa w kalkulacji podatku odroczonego, działalność w specjalnej strefie ekonomicznej a podatek odroczony, aktywa i rezerwy na podatek, kompensaty.

12. Dotacje państwowe:
a) MSR 20 Dotacje państwowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej , rodzaje, metoda ujmowania w aktywach, metoda ujmowania w przychodach, prezentacja.

Moduł 4 – Przychody i koszty

13. Uznawanie przychodów, szczegółowa charakterystyka MSSF 15 – przychody z umów z klientami:
a) krótkie wprowadzenie w tym: zakres stosowania, wyłączenia, MSSF 15 vs MSR 11, 18 i KIMSF 13, 15, SKI 31,
b) kluczowe definicje portfel umów, koszty kontraktu, przychody, kontrahent,
c) szczegółowa charakterystyka modułu 5 kroków (identyfikacja umowy / umów z klientem rodzaje umów, modyfikacje), określenie zobowiązania w zakresie świadczeń wynikających z umowy (zobowiązania umowne),-definicja, przykłady, ustalenie ceny transakcyjnej (definicja, cena modyfikowana vs ryzyko kredytowe, zmienne wynagrodzenie, znaczący element finansowania, płatności niepieniężne, wynagrodzenie płatne kontrahentowi, przyporządkowanie ceny do poszczególnych zobowiązań wynikających z umowy (ustalanie ceny jednostkowej, dyskonta, alokacja ceny, przypisanie ceny do zobowiązania umownego),
d) rozpoznanie przychodu w chwili, kiedy podmiot zrealizuje zobowiązanie w zakresie świadczenia (lub w toku takiej realizacji świadczenia). Transfer kontroli vs transfer ryzyka,
e) pozostałe kluczowe obszary, w tym koszty kontraktowe, zmiany ceny transakcyjnej, gwarancje, niewykonane prawa kontrahenta, umowy odkupu, bezzwrotne opłaty początkowe, sprzedaż z gwarancją zwrotu itp.,
f) prezentacja w sprawozdaniu finansowym, ujawnienia,
g) MSSF 15 a specyfika branż,
h) zagadnienia najbardziej wrażliwe na MSSF 15.

14. Koszty – regulacje MSR 1

Moduł 5 – Konsolidacja, połączenia przedsięwzięć

15. Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz połączenie jednostek gospodarczych – podstawowe kwestie:
a) (MSSF 3, MSSF 10) w tym: definicja kontroli, istota połączeń jednostek gospodarczych, charakterystyka sprawozdania skonsolidowanego, metoda konsolidacji pełna , zasady wyceny aktywów i pasywów objętych konsolidacją, zwolnienia ze sporządzania sprawozdań skonsolidowanych, cena przejęcia, warunkowa cena przejęcia, odroczona cena przejęcia, aktyw i zobowiązania podlegające osobnej prezentacji (aktywa z tytułu ubezpieczenia, listy klientów itp.), nieruchomości w sprawozdaniu skonsolidowanym, warunkowe aktywa i zobowiązania, koszty związane z nabyciem jednostki zależnej, wartość firmy i zysk z okazjonalnego nabycia, utrata wartości firmy, procedura konsolidacyjna, podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym, konsolidacja wybranych transakcji dokonywanych w ramach grupy kapitałowej, etapowe nabycie jednostki zależnej, zbycie jednostki zależnej, połączenia odwrotne, połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą,
b) MSR 28 Inwestycje wyceniane metodą praw własności: zastosowanie metody praw własności oraz MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne: rodzaje współkontroli, charakterystyka,
c) MSR 24 Ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych w tym: definicja podmiotów powiązanych, rodzaje powiązań, transakcje podlegające ujawnieniu,
d) MSSF 12 Ujawnienia informacji dotyczących udziału w innych jednostkach.

Moduł 6 – Pozostałe zagadnienia

a) MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego w tym: finansowanie zewnętrzne a finansowanie wewnętrzne, aktywa dostosowywane, zasady kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego,
b) MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut w tym: waluta funkcjonalna a waluta prezentacyjna, przeliczenie kwot w walucie transakcyjnej na walutę funkcjonalną, przeliczenie sprawozdania na walutę funkcjonalną,
c) MSSF 13 Ustalenie wartości godziwej.

Moduł 7 – Standardy dedykowane spółkom giełdowym

a) MSSF 8 Segmenty operacyjne, definicja, ujawnienia, przykłady,
b) MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zakres ujawnień, przykłady,
c) MSR 33 Zysk przypadający na jedną akcję, w tym: metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysku na akcję, wpływ emisji akcji zysk z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję, zysk podstawowy i rozwodniony.

Moduł 8 – zastosowanie po raz pierwszy

1. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1- bilans otwarcia wg MSSF, fakultatywne i obligatoryjne zwolnienia z obowiązku zachowania porównywalności, skutki ujęcia przejścia na MSSF).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2890 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

• Baza Usług Rozwojowych (BUR) 
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

• Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. |
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w godzinach: 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe

Warszawa: 
Sesja I, 5 – 6 października 2019 r.
Sesja II, 19 – 20 października 2019 r.
Sesja III, 26 – 27 października 2019 r.
Sesja IV, 16 – 17 listopada 2019 r.
Sesja V, 23 – 24 listopada 2019 r.
Sesja VI, 7 – 8 grudnia 2019 r.

Terminy

05 10 2019 - 08 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję