Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h) – kurs weekendowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h) – kurs weekendowy

30 01 2021 - 25 04 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,
Prowadzący

Radosław Ignatowski – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, kieruje Zakładem Rachunkowości Międzynarodowej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości na tej uczelni. Specjalizuje się w problematyce harmonizacji i standaryzacji zasad sprawozdawczości finansowej w wymiarze globalnym, zmian ustrojowych podmiotów gospodarczych (połączenia, podziały i przekształcenia) rozpatrywanych z perspektywy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych i im podobnych związków gospodarczych. Jest uznanym ekspertem w tych obszarach, od wielu lat ściśle współpracującym z praktyką gospodarczą i organizacjami środowiskowymi. Od 2002 r. jest członkiem polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości, wydającego Krajowe Standardy Rachunkowości. Stale współpracuje z IASB, organizacją wydającą MSSF oraz europejskimi organizacjami, odpowiedzialnymi za rozwój regulacji rachunkowości: KE i EFRAG. Był członkiem zespółu doradczego Banku Światowego w rozwoju profesji i edukacji rachunkowości w krajach bloku wschodniego.

Przemysław Kabalski – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, na co dzień wykładający rachunkowość międzynarodową i rachunkowość zarządczą oraz prowadzący badania w tym zakresie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik podyplomowego studium „Rachunkowości według MSSF”. Doświadczony wykładowca na kursach dla praktyków. Współpracuje z Akademią Biznesu MDDP od jej powstania, prowadząc szkolenia z MSSF i opracowując ich programy. Ponadto prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów. Szkolił z MSSF pracowników różnych instytucji (m.in. Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Business Centre Club), banków i spółek giełdowych. Doradza przedsiębiorstwom w kwestiach zastosowania MSSF. Autor książek „Wybrane problemy stosowania MSSF w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język” (2012), „Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF” (2011) oraz „Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF” (2009). Współautor wielu innych książek o MSSF oraz artykułów publikowanych w kraju (m.in. „Rachunkowość”) i za granicą.

Jakub Marszalek – doktor habilitowany ekonomii w dyscyplinie finansów, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 roku pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego posiadający bogate doświadczenie z zakresu doradztwa biznesowego i komercjalizacji innowacji. Wieloletni współpracownik WYG PSDB, Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Mazowieckiej Akademii Firm Rodzinnych Politechniki Warszawskiej. Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rynków kapitałowych i zarządzania rozwojem firmy. Współautor kilkunastu ekspertyz z zakresu finansów i analizy gospodarczej przygotowanych dla potrzeb inkubatorów przedsiębiorczości, jednostek samorządowych i ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej.

Maciej Frendzel – doktor, pracownik (adiunkt) Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów, książek i opracowań profesjonalnych dotyczących rachunkowości finansowej i stosowania MSSF. Niezależny konsultant uczestniczący we wdrożeniach MSSF w polskich podmiotach od 2005 r., wykładowca prowadzący od ponad 15 lat szkolenia dla praktyków (księgowych, dyrektorów finansowych i biegłych rewidentów). Uczestniczy w badaniach sprawozdań finansowych podmiotów stosujących MSSF.

Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie w praktyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Ta wiedza obejmuje przede wszystkim wytyczne poszczególnych standardów MSSF i MSR. Poszczególne zagadnienia będą ilustrowane przykładami liczbowymi ułatwiającymi ich zrozumienie i czyniącymi przekazywaną wiedzę jak najbardziej praktyczną. Dodatkowo w programie kursu jedna sesja jest przeznaczona na zagadnienia z zakresu finansów – wiedza ta jest niezbędna do wyceny wielu składników bilansu. Oprócz tego przedstawimy wybrane metody rachunkowości zarządczej (controllingu), bez których nie jest możliwe spełnienie wielu wymogów MSSF/MSR.

Adresaci kursu

Adresatami kursu są wszyscy, którym w pracy jest potrzeba szczegółowa i praktyczna wiedza z MSSF/MSR; przede wszystkim księgowi, a także specjaliści rachunkowości zarządczej (controllingu), dyrektorzy finansowi, analitycy finansowi, biegli rewidenci. Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości.

Program kursu

Sesja I

MSSF (8 godzin)

1) Modele sprawozdawczości finansowej (anglosaski vs. Europy kontynentalnej).
2) Geneza, status i zadania Komitetu/Rady Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
3) MSSF jako globalne standardy rachunkowości.
4) Dokumenty publikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – standardy, interpretacje i inne dokumenty oraz ich status i rola.
5) Proces tworzenia standardów MSSF.
6) Aktualny zakres standardów MSSF/MSR i interpretacji KIMSF.
7) Stosowanie MSSF w Unii Europejskiej.
8) MSSF w Polsce – obowiązkowe i fakultatywne stosowanie MSSF.
9) Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej MSSF – istota i treść.

MSSF (8 godzin)

1) Prezentacja sprawozdań finansowych (MSR 1).
2) Bilans i jego elementy.
3) Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane – podstawowe różnice i podobieństwa.
4) Rachunek przepływów pieniężnych (MSR 7).
5) Parametry wyceny wykorzystywane w MSSF, wartość godziwa a koszt historyczny i inne podstawy wyceny (w tym podstawowe wymagania MSSF 13).
6) Zysk na akcję (MSR 33).
7) Śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34).

Sesja II

Wybrane elementy finansów (16 godzin)

1) Instrumenty finansowe – typy i istota (papiery wartościowe, instrumenty pochodne, instrumenty złożone).
2) Stopy procentowe. Nominalna stopa procentowa, efektywna stopa procentowa, wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Przeliczanie stóp procentowych.
3) Szacowanie terminowych kursów wymiany walut.
4) Szacowanie stóp procentowych terminowych – krzywa dochodowości.
5) Wartość bieżąca netto (NPV).
6) Szacowanie wartości godziwej (rynkowej) instrumentów finansowych (akcje i udziały, obligacje, pożyczki i należności, instrumenty pochodne).
7) Koszt kapitału i jego szacowanie. Średni ważony koszt kapitału (WACC).
8) Ryzyko kredytowe w kontekście szacowania stóp procentowych.

Sesja III

MSSF (8 godzin)

1) Przychody z umów z klientami (MSSF 15), w tym przychody z usług długoterminowych budowlanych i podobnych. Umowy na usługi koncesjonowane (KIMSF 12).

MSSF (8 godzin)

1) Zapasy (MSR 2).
2) Środki trwałe (MSR 16).

Sesja IV

MSSF (8 godzin)

1) Aktywa niematerialne (MSR 38).
2) Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40).
3) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (MSSF 5).
4) Standardy dla branży wydobywczej (MSSF 6 i KIMSF 20).

MSSF (8 godzin)

1) Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23).
2) Utrata wartości aktywów (MSR 36).

Sesja V

MSSF (8 godzin)

1) Leasing (MSSF 16).
2) Skutki zmian kursów wymiany walut obcych (MSR 21).

MSSF (8 godzin)

1) Instrumenty finansowe (MSR 32, MSSF 7, MSSF 9).

Sesja VI

MSSF (8 godzin)

1) Instrumenty finansowe cd.
2) Świadczenia pracownicze (MSR 19).
3) Płatności na bazie akcji (MSSF 2).
4) Podatek dochodowy (MSR 12).

MSSF (8 godzin)

1) Rezerwy (MSR 37).
2) Polityka rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów (MSR 8).
3) Zdarzenia po dniu bilansowym (MSR 10).

Sesja VII

MSSF (8 godzin)

1) Przygotowanie i prezentacja rachunku zysków i strat i sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym zgodnie z MSR 1. Przygotowywanie not (informacji dodatkowej) do sprawozdania finansowego.
2) Prezentacja działalności zaniechanej zgodnie z MSSF 5.
3) Segmenty operacyjne (MSSF 8).
4) Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1).

Rachunkowość zarządcza (8 godzin)

1) Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej jako efekt/wymóg spełnienia wymogów MSSF.
2) Metody rachunkowości zarządczej przydatne dla potrzeb sprawozdawczości finansowej według MSSF.

Sesja VIII

MSSF (8 godzin)

1) Połączenia przedsięwzięć (MSSF 3).
2) Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa (MSR 27, MSR 28, MSR 31, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12)

MSSF (8 godzin)

1) Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa (MSR 28, MSR 31, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12) – c.d.
2) Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (MSR 24).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 4900 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

• Baza Usług Rozwojowych (BUR) 
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

• Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. |
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w godzinach: 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Kurs realizowany również w formie online»

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe

Warszawa: 
Sesja I, 30 – 31 stycznia 2021
Sesja II, 13 – 14 lutego 2021
Sesja III, 27 – 28 lutego 2021
Sesja IV, 6 – 7 marca 2021
Sesja V, 20 – 21 marca 2021
Sesja VI, 27 – 28 marca 2021
Sesja VII, 10 – 11 kwietnia 2021
Sesja VIII, 24 – 25 kwietnia 2021

Terminy

30 01 2021 - 25 04 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję