Akademia specjalisty ds. cen transferowych – kurs dla początkujących

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 4 dni
Cena: 2190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Terminy szczegółowe

Warszawa:
Cz. I 30.11-1.12.2021
Cz. II 16-17.12.2021

Prowadzący

Mariusz Makowski – doradca podatkowy, trener, wykładowca, ekspert w zakresie cen transferowych, opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na ww. tematy w serwisach podatkowych, miesięczniku „Ekspert Księgowy”. Jest m. in. autorem książek: „Exit tax” (Infor 2019)„Ceny transferowe. Nowa dokumentacja w 2019 r.” (Infor 2019), „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.” (Infor 2018), „Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor 2018), „Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17” (Infor 2017), „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Unilever, Deloitte, Polimex – Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.

Opis szkolenia

Przepisy podatkowe nakładają na podmioty powiązane wiele obowiązków, które mają sprawić, by podmioty te ustalały we wzajemnych transakcjach cenę transferową zgodnie z zasadami rynkowymi. Dlaczego to takie ważne? Otóż często obserwowanym zjawiskiem jest to, że przy negocjacjach w zakresie cen podmioty powiązane biorą pod uwagę inne kwestie niż podmioty wolnorynkowe. Podmioty wolnorynkowe dążą do uzyskania jak najwyższego zysku. Natomiast dla podmiotów powiązanych celem zazwyczaj jest zysk grupy, zatem cena we wzajemnych transakcjach często ma na celu osiąganie jak najwyższego zysku dla grupy przez minimalizowanie zobowiązań podatkowych.

Kurs ma na celu w praktyczny sposób przedstawić Państwu regulacje nałożone na podmioty powiązane. Zaczniemy od wyjaśnienia, kiedy podmioty będą uważane za powiązane, a co za tym idzie – zobowiązane do przestrzegania ww. przepisów. W kolejnych lekcjach wyjaśnimy, w jaki sposób organy podatkowe badają, czy warunki transakcji między podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym, i jakie działania podejmują, gdy wykorzystywanie powiązań prowadzi do zaniżania podatku dochodowego.

Wiedza ta doprowadzi nas do zasadniczej części kursu, mianowicie do warsztatu pisania dokumentacji podatkowej transakcji między podmiotami powiązanymi. Dokumentacja ta jest jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na podmioty powiązane. W swoistym „wypracowaniu” podatnicy muszą bowiem przekonać organ podatkowy, że przyswoili informacje na temat przepisów dotyczących podmiotów powiązanych i że wiedzę tę zastosowali w praktyce do ustalenia warunków transakcji ze swoim podmiotem powiązanym (przede wszystkim ceny).

Przepisy dotyczące podmiotów powiązanych w ostatnich latach często się zmieniały. Spowodowało to wiele problemów interpretacyjnych – może się bowiem okazać, że w zależności od tego, który okres jest przedmiotem kontroli, ta sama transakcja może wymagać stworzenia dokumentacji na podstawie trzech różnych stanów prawnych.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) i fizycznych (dalej: ustawa o PIT) przestały obowiązywać dotychczasowe przepisy dotyczące podmiotów powiązanych. W ich miejsce ustawodawca wprowadził nowy rozdział zatytułowany „Ceny transferowe” (w ustawie o PIT jest to rozdział 4b, a w ustawie o CIT rozdział 1a). W rozdziałach tych na nowo zdefiniowano pojęcia stosowane w przepisach, rozszerzono katalog metod szacowania i zmieniono zasady tworzenia dokumentacji podatkowej. Na nowo uregulowano zasady dotyczące szczególnych transakcji między podmiotami powiązanymi, takich jak usługi o niskiej wartości dodanej czy pożyczki.

Okazało się jednak, że mimo gruntownych zmian wprowadzonych w 2019 r. przepisy dotyczące cen transferowych nie były pozbawione błędów. Dlatego od 1 stycznia 2021 r. w ustawach o podatku dochodowym wprowadzono kilka zmian, mających w dużej mierze charakter redakcyjny i porządkujący.

Ponadto epidemia covidCOVID-19 wymusiła w 2020 r. odroczenie terminów sporządzenia dokumentacji i złożenia wymaganych formularzy organom podatkowym.
Często zmieniające się przepisy i nakładanie nowych obowiązków na podatników powodują, że tematyka cen transferowych jest wyjątkowo skomplikowana i wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów.

Program

DZIEŃ I

1. Współpraca podmiotów powiązanych i jej wpływ na zobowiązania podatkowe.

2. Podmioty powiązane w prawie krajowym i międzynarodowym:
a) podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych,
b) szacowanie ceny,
c) powiązania osobowe,
d) powiązania kapitałowe,
e) powiązania rodzinne.

3. Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym – regulacje OECD i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

4. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

5. Zagraniczny zakład w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) zakład,
b) ustalenie zysków zakładu.

DZIEŃ II

1. Metody szacowania cen transferowych:
a) analiza porównywalności,
b) metody transakcyjne:
• metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
• metoda ceny odprzedaży,
• metoda rozsądnej marży („koszt plus”).
c) metody zysku transakcyjnego:
• metoda podziału zysku,
• metoda marży transakcyjnej netto.
d) inne metody, w tym techniki wyceny.

2. Szczególne zasady ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług:
a) wyłączenie z kosztów części wydatków na nabycie usług i wartości niematerialnych i prawnych poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych,
b) pożyczki,
c) restrukturyzacja działalności,
d) tryb dokonywania korekty zobowiązań podatkowych,
e) usługi o niskiej wartości dodane,
f) korekta cen transferowych przez podatnika.

3. Wiążące porozumienia w sprawach cen transferowych (APA):
a) procedura zawierania wiążących porozumień cenowych,
b) typy porozumień.

DZIEŃ III

1. Dokumentacja cen transferowych:
a) Podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji – nowe regulacje,
b) Regulacje obowiązujące w 2017 i 2018 r.,
c) Przepisy obowiązujące od 2019 r.,
d) Transakcje niepodlegające dokumentowaniu,
e) Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych,
f) Zmiany obowiązujące od 2021 r.,
g) Terminy sporządzenia dokumentacji – oświadczenie podatnika,
h) Żądanie sporządzenia i przedłożenia dokumentacji cen transferowych,
i) Która ze stron transakcji powinna sporządzić dokumentację?
j) Forma dokumentacji,
k) Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej.

DZIEŃ IV

Warsztaty tworzenia dokumentacji cen transferowych

1. Elementy dokumentacji podatkowej:
a) dokumentacja lokalna:
• analiza funkcjonalna,
• sposób kalkulacji ceny transferowej, wraz z przyjętymi założeniami – analiza zyskowności,
• strategia gospodarcza,
• otoczenie konkurencyjne,
• dokumenty wspierające.
b) analiza danych podmiotów niepowiązanych (benchmark),
c) dokumentacja grupowa (masterfile).

2. Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji lub innych zdarzeń zachodzących między podmiotami powiązanymi (TPR).

3. Sporządzanie lokalnej dokumentacji podatkowej umowy dostawy – praktyczny przykład .

4. Sporządzanie lokalnej dokumentacji podatkowej umowy usług.

5. Sporządzenie dokumentacji umowy pożyczki/kredytu – praktyczny przykład.

6. Dokumentacja centralna (masterfile) – praktyczny przykład.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 2190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

30-11-202117-12-2021Warszawa

Zaufali nam: