Akademia VAT w sektorze publicznym

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia VAT w sektorze publicznym

09 04 2019 - 10 04 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Cel szkolenia

Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego zmiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach oraz planowane na rok 2019 i 2020. Szkolenie będzie skoncentrowane na sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji najczęściej dokonywanych przez organy administracji publicznej. Przedstawimy Państwu analizę pojęcia działalności gospodarczej w sektorze publicznym. Wskażemy transakcje podlegającej opodatkowaniu VAT, a także przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej w sektorze publicznym. Między innym omówione zostaną transakcje z zakresu: najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży praw i roszczeń, sprzedaży majątku (ruchomości i nieruchomości), dostawy mediów, świadczeń kompleksowych oraz transakcji wchodzących w reżim odwrotnego obciążenia. Przedstawione wnioski będą poparte najnowszym orzecznictwem i interpretacjami przepisów prawa podatkowego. Część szkolenia poświęcona będzie na przedstawienie zagadnienia prewspółczynnika i współczynnika. Zaprezentowane będą sposoby wyliczenia prewspółczynnika oraz współczynnika w jednostkach sektora publicznego. Uczestnicy uzyskają wiedzę o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowości popełnionych w rozliczeniach podatku VAT, zarówno w zakresie podatkowym jak i karnym. Niezależnie od części teoretycznej uczestnicy otrzymają szereg przykładów i ćwiczeń, które pomogą zrozumieć omawiane przepisy prawa.

Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do pracowników administracji publicznej zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Program szkolenia

1. Podzielona płatność (ang. split payment) – instytucja wprowadzona z dniem 1 lipca 2018 roku w podatku VAT:
a) czy mechanizm podzielonej płatności może być zastosowany przez jednostki z sektora publicznego,
b) split payment – dobrowolny czy obowiązkowy?,
c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
d) korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności w sektorze publicznym,
e) split payment a należyta staranność,
f) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
g) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
h) formy płatności transkacji handlowych a split payment,
i) podzielona płatność a inne mechanizm zapobiegające wyłudzaniu VAT (odwrotne obciążenie, odpowiedzialność solidarna),
j) podzielona płatność a JPK,
k) split payment a płynność finansowa,
l) plany MF dotyczące rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

2. Sektor publiczny jako podatnik VAT:
a) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej (aktywność o charakterze publicznoprawnym),
b) sprzedaż majątku,
c) jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT, katalog przesłanek obligatoryjnych?
d) metodyka należytej staranności wg. MF (przesłanki formalne i transakcyjne),
e) nowe regulacje w zakresie rejestru podatników VAT czynnych,
f) planowane uchylenie tajemnicy skarbowej w zakresie danych o kontrahencie,
g) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
h) katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE oraz skutki wykreślenia z rejestru,
i) zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z podatku VAT.

3. Odwrotne obciążenie w sektorze publicznym po nowelizacji przepisów ustawy VAT:
a) rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (m. in. laptopy, tablety, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier a także od 2017 r. procesory) oraz powstały z początkiem 2017 roku załącznik nr 14 do ustawy VAT w zakresie usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (usługi budowlane),
b) status podatnika a odwrotne obciążenie,
c) wprowadzenie limitów kwotowych w zakresie elektroniki w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia,
d) skutki nieprawidłowej klasyfikacji transakcji z odwrotnym obciążeniem,
e) wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

4. Rodzaje aktywności sektora publicznego i ich klasyfikacja wg organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych:
a) transakcje niepodlegające VAT,
b) transakcje opodatkowane VAT,
c) transakcje zwolnione przedmiotowo z VAT.

5. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
a) bony jednego przeznaczenia (SPV) a bony różnego przeznaczenia (MPV),
b) emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,
d) obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.

6. Nowa matryca stawek VAT:
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
d) obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.

7. Projekt ustawy „likwidującej” deklaracje VAT od 1 lipca 2019 r.:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK,
c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
d) rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych.

8. Świadczenia kompleksowe:
a) kiedy możemy połączy kilka świadczeń (towarów, usług) w jedno świadczenie np. najem i media,
b) kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego tj. określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego (orzecznictwo, interpretacje przepisów prawa podatkowego).

9. Obowiązek podatkowy VAT w 2018 roku:
a) zasada ogólna, i wyjątki,
b) transakcje najbardziej kontrowersyjne (refakturowanie, usługi ciągłe),
c) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

10. Rodzaje i formy faktur VAT w 2018 roku:
a) faktura zaliczkowa,
b) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
c) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail), faktury zdigitalizowane (np. skan),
d) refakturowanie,
e) duplikat faktury,
f) terminy wystawiania faktur,
g) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania (faktura korygująca, nota korygująca),
h) wystawienie faktury po terminie,
i) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus),
j) nota korygująca a nota obciążeniowa,
k) w jakich przypadkach możemy anulować fakturę?
l) Centralny Rejestr Faktur w sektorze publicznym,
m) nowa obowiązkowa ewidencja faktur zakupowych bez prawa do odliczenia (zmiana planowa od 1 lipca 2019 roku).

11. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2019 r.:
a) plany MF dotyczące nowych zasad wystawiania faktur do paragonów,
b) nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
c) nowe zasady wystawiania paragonów,
d) modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
e) nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas,
f) problem ze stosowaniem kas fiskalnych pozbawionych modułu elektronicznego po 31 grudnia 2018 r.

12. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym oraz Kodeksie karnym w związku z obrotem „fakturami pustymi” od 2017 roku:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) obostrzenie sankcji karnych w zakresie tzw. „faktur pustych”.

13. Odliczenie podatku naliczonego w 2018 roku:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia,
d) odliczenie a wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

14. Nowelizacja w zakresie przyspieszonego (25 dniowego zwrotu podatku VAT):
a) nowe przesłanki jakie należy spełnić aby otrzymać przyspieszony zwrot podatku VAT,
b) przepisy przejściowe w zakresie zwrotu VAT,
c) nowe limity dla transakcji bezgotówkowych,
d) zwrot podatku VAT na rachunek VAT.

15. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
b) faktury od nieuczciwych kontrahentów (należyta staranność),
c) odliczanie w przypadku błędów na fakturach,
d) ograniczenia systemowe (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe).

16. Zasady ustalania proporcji przy odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do działalności podlegającej i niepodlegającej VAT:
a) działalność gospodarcza opodatkowana,
b) działalność gospodarcza zwolniona,
c) działalność niemająca charakteru gospodarczego,
d) ograniczenia w prawie do odliczenia a działalność niepodlegająca VAT,
e) zakupy wykorzystywane do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
f) obszary działalności, w przypadku których nowelizacja ma zastosowanie dla rozliczenia podatku VAT,
g) wpływ nowelizacji na przedsiębiorstwa, w ramach których funkcjonują ZFŚS?
h) określenie za pomocą prewspółczynnika stopnia wykorzystania zakupionych towarów i usług do działalności gospodarczej oraz działalności niepodlegającej VAT,
i) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
j) zaokrąglenia proporcji sprzedaży,
k) określanie prewspółczynnika i współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
l) korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów,
m) przykładowe metody zastosowania prewspółczynnika i współczynnika.

17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników:
a) sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć,
b) dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji,
c) przykłady obliczenia prewspółczynnika według zasad określonych w rozporządzeniu.

18. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe wprowadzone w 2017 roku (tzw. dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 20%, 30% i 100%,
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) przepisy przejściowe w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego,
d) sankcje a ulga na złe długi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:  790 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

09 04 2019 - 10 04 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję