Akademia VAT w sektorze publicznym

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Akademia VAT w sektorze publicznym

13 05 2021 - 14 05 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,

Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do pracowników administracji publicznej zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Cel szkolenia

Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego zmiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach oraz planowane na rok 2021. Szkolenie będzie skoncentrowane na sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji najczęściej dokonywanych przez organy administracji publicznej. Przedstawimy Państwu analizę pojęcia działalności gospodarczej w sektorze publicznym. Wskażemy transakcje podlegającej opodatkowaniu VAT, a także przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej w sektorze publicznym. Między innym omówione zostaną transakcje z zakresu: najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży praw i roszczeń, sprzedaży majątku (ruchomości i nieruchomości), dostawy mediów, świadczeń kompleksowych oraz transakcji wchodzących w reżim odwrotnego obciążenia. Przedstawione wnioski będą poparte najnowszym orzecznictwem i interpretacjami przepisów prawa podatkowego. Uczestnicy uzyskają wiedzę o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowości popełnionych w rozliczeniach podatku VAT, zarówno w zakresie podatkowym jak i karnym. Niezależnie od części teoretycznej uczestnicy otrzymają szereg przykładów i ćwiczeń, które pomogą zrozumieć omawiane przepisy prawa.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

1. Sektor publiczny jako podatnik VAT:
a) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej (aktywność o charakterze publicznoprawnym),
b) sprzedaż majątku,
c) jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT, katalog przesłanek obligatoryjnych?
d) metodyka należytej staranności wg. MF (przesłanki formalne i transakcyjne),
e) nowe regulacje w zakresie rejestru podatników VAT czynnych („Biała lista podatników VAT”),
f) zmiany dot. wykazu podatników VAT obowiązująca od 1 września 2019 r. (m. in. zmiana zakresu danych o podatnikach takich jak nazwa podatnika, siedziba, numery rachunków bankowych),
g) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
h) katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE oraz skutki wykreślenia z rejestru,
i) rejestry podatników VAT oraz rejestry gospodarcze,
j) uzupełniający rejestr podatników VAT (podatnicy, którzy utracili status VAT czynnego; podatnicy, którym odmówiono rejestracji; podatnicy, których przywrócono do rejestru),
k) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
l) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie, tzw. „Białej liście”,
m) zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z podatku VAT.

2. Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych.

3. Rodzaje aktywności sektora publicznego i ich klasyfikacja wg organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych:
a) transakcje niepodlegające VAT,
b) transakcje opodatkowane VAT,
c) transakcje zwolnione przedmiotowo z VAT.

4. Świadczenia kompleksowe:
a) kiedy możemy połączy kilka świadczeń (towarów, usług) w jedno świadczenie np. najem i media,
b) kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego tj. określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego (orzecznictwo, interpretacje przepisów prawa podatkowego).

5. Obowiązek podatkowy VAT w 2020 roku:
a) zasada ogólna, i wyjątki,
b) transakcje najbardziej kontrowersyjne (refakturowanie, usługi ciągłe),
c) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

6. Rodzaje i formy faktur VAT:
a) faktura zaliczkowa,
b) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
c) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail), faktury zdigitalizowane (np. skan),
d) refakturowanie,
e) duplikat faktury,
f) terminy wystawiania faktur,
g) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania (faktura korygująca, nota korygująca),
h) wystawienie faktury po terminie,
i) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus),
j) nota korygująca a nota obciążeniowa,
k) w jakich przypadkach możemy anulować fakturę?

7. Odliczenie podatku naliczonego w 2020 roku:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia,
d) odliczenie a wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

8. Nowelizacja w zakresie przyspieszonego (25 dniowego zwrotu podatku VAT):
a) nowe przesłanki jakie należy spełnić aby otrzymać przyspieszony zwrot podatku VAT,
b) przepisy przejściowe w zakresie zwrotu VAT,
c) nowe limity dla transakcji bezgotówkowych,
d) zwrot podatku VAT na rachunek VAT.

9. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
b) faktury od nieuczciwych kontrahentów (należyta staranność),
c) odliczanie w przypadku błędów na fakturach,
d) ograniczenia systemowe (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe).

Dzień 2

1. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT (JPK_V7M oraz JPK_V7K) od 1 października 2020 r.:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK,
c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
d) obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd,
e) nowe grupowania towarów i usług (GTU 1-13),
f) podział na poszczególne rodzaje transakcji (SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP),
g) oznaczenia dowodów księgowych (RO, WEW, FP, IMP, VAT_RR, MK).

2. Idea wprowadzenia nowych rozwiązań w pakiecie SLIM VAT od 2021 r.:
a) SLIM VAT ułatwienia czy utrudnienia w rozliczaniu podatku VAT?
b) brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,
c) wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę,
d) wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych,
e) regulacje uzupełniające instytucję Wiążącej Informacji Stawkowej oraz matrycę stawek VAT,
f) zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności i białej listy.

3. Mechanizm podzielonej płatności w wariancie obowiązkowym i dobrowolnym:
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
c) wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
d) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
e) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu,
f) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT,
g) nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?
h) kara za nieprawidłowe wystawienia faktury VAT dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
i) obowiązkowy mechanizm split payment a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych,
j) przelewy zbiorcze – prowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury VAT,
k) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?
l) split payment a transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
m) uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT – praktyka fiskusa w zakresie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT (praktyka organów podatkowych w związku z COVID-19),
n) KKS – 720 stawek dziennych grzywny za naruszenie regulacji split payment!
o) co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?

4. Biała lista podatników:
a) elektroniczny wykaz podmiotów:
• którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
• zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona;
• dostęp do wykazu, aktualizacja, bezpieczeństwo systemu,
b) jak sprawdzić statusu kontrahenta na białej liście (na jaki dzień dokonać sprawdzenia oraz jak udokumentować weryfikację),
c) skutki otrzymania negatywnego komunikatu,
d) sprawdzenie rachunku bankowego na białej liście (na jaki dzień dokonać sprawdzenia oraz jak udokumentować weryfikację),
e) zapłata przelewem na rachunek na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie Szefa KAS,
f) negatywne konsekwencje wynikające z pominięcia mechanizmu płatności na rachunek niezgłoszony do wykazu Szefa KAS,
g) zawiadomienie o zapłacie na rachunek niezgłoszony do wykazu sposobem na uniknięcie sankcji (nowe regulacje związane z COVID-19),
h) mechanizm podzielonej płatności a biała lista.

5. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych:
a) bony jednego przeznaczenia (SPV) a bony różnego przeznaczenia (MPV),
b) emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,
d) obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.

6. Nowa matryca stawek VAT (rewolucja w kwalifikowaniu towarów i usług na potrzeby określenia stawki VAT):
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
d) obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.

7. Faktura VAT:
a) Centralny Rejestr Faktur w sektorze publicznym,
b) faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur),
c) nowa obowiązkowa ewidencja faktur zakupowych bez prawa do odliczenia oraz obowiązek przesyłania wszystkich otrzymanych faktur do fiskusa.

8. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2020 i 2021 r.:
a) zasady wystawiania faktur do paragonów i ich ujęcie w nowym JPK_VAT,
b) kasy fiskalne online (dla kogo kasa fiskalna online obowiązkowa i od kiedy?),
c) nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
d) nowe zasady wystawiania paragonów,
e) modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
f) nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas,
g) problem ze stosowaniem kas fiskalnych pozbawionych modułu elektronicznego.

9. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym oraz Kodeksie karnym w związku z obrotem „fakturami pustymi”:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) obostrzenie sankcji karnych w zakresie tzw. „faktur pustych”.

10. Zasady ustalania proporcji przy odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do działalności podlegającej i niepodlegającej VAT:
a) działalność gospodarcza opodatkowana,
b) działalność gospodarcza zwolniona,
c) działalność niemająca charakteru gospodarczego,
d) ograniczenia w prawie do odliczenia a działalność niepodlegająca VAT,
e) zakupy wykorzystywane do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
f) obszary działalności, w przypadku których nowelizacja ma zastosowanie dla rozliczenia podatku VAT,
g) wpływ nowelizacji na przedsiębiorstwa, w ramach których funkcjonują ZFŚS?
h) określenie za pomocą prewspółczynnika stopnia wykorzystania zakupionych towarów i usług do działalności gospodarczej oraz działalności niepodlegającej VAT,
i) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
j) zaokrąglenia proporcji sprzedaży,
k) określanie prewspółczynnika i współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
l) korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów,
m) przykładowe metody zastosowania prewspółczynnika i współczynnika (przykłady pozytywnych interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego).

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników:
a) sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć,
b) dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji,
c) przykłady obliczenia prewspółczynnika według zasad określonych w rozporządzeniu.

12. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 15%, 20%, 30% i 100%,
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) przepisy przejściowe w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego,
d) sankcje a ulga na złe długi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby w całym szkoleniu – 790 zł
– dwóch i więcej osób w całym szkoleniu – 750 zł/ osoba
– jednej osoby w wybranym dniu szkolenia – 440 zł
– dwóch i więcej osób w wybranym dniu szkolenia – 390 zł/ osoba

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia odbywają się:

→ w godzinach: 10:00 – 15:00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Miejsce zajęć: centrum miast

Szkolenie realizowane również w formie online»

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

13 05 2021 - 14 05 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję