Akademia VAT w sektorze publicznym – z uwzględnieniem zmian 2021/2022

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 780 zł
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do pracowników administracji publicznej zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Cel szkolenia

Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego zmiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach oraz planowane na rok 2021/2022. Szkolenie będzie skoncentrowane na sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji najczęściej dokonywanych przez organy administracji publicznej. Przedstawimy Państwu analizę pojęcia działalności gospodarczej w sektorze publicznym. Wskażemy transakcje podlegającej opodatkowaniu VAT, a także przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej w sektorze publicznym. Między innym omówione zostaną transakcje z zakresu: najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży praw i roszczeń, sprzedaży majątku (ruchomości i nieruchomości), dostawy mediów, świadczeń kompleksowych oraz transakcji wchodzących w reżim odwrotnego obciążenia. Przedstawione wnioski będą poparte najnowszym orzecznictwem i interpretacjami przepisów prawa podatkowego. Uczestnicy uzyskają wiedzę o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowości popełnionych w rozliczeniach podatku VAT, zarówno w zakresie podatkowym jak i karnym. Niezależnie od części teoretycznej uczestnicy otrzymają szereg przykładów i ćwiczeń, które pomogą zrozumieć omawiane przepisy prawa.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

1. Sektor publiczny jako podatnik VAT:
a) przykłady czynności niestanowiących działalności gospodarczej (aktywność o charakterze publicznoprawnym),
b) transakcje opodatkowane VAT,
c) sprzedaż majątku,
d) zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z podatku VAT.

2. Biała lista podatników:
a) elektroniczny wykaz podmiotów:
– którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
– zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona,
– dostęp do wykazu, aktualizacja, bezpieczeństwo systemu,
b) jak sprawdzić statusu kontrahenta na białej liście (na jaki dzień dokonać sprawdzenia oraz jak udokumentować weryfikację),
c) skutki otrzymania negatywnego komunikatu,
d) sprawdzenie rachunku bankowego na białej liście (na jaki dzień dokonać sprawdzenia oraz jak udokumentować weryfikację),
e) zapłata przelewem na rachunek na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie Szefa KAS,
f) negatywne konsekwencje wynikające z pominięcia mechanizmu płatności na rachunek niezgłoszony do wykazu Szefa KAS,
g) zawiadomienie o zapłacie na rachunek niezgłoszony do wykazu sposobem na uniknięcie sankcji (nowe regulacje związane z COVID-19),
h) mechanizm podzielonej płatności a biała lista.

3. Rodzaje i formy faktur VAT:
a) faktura zaliczkowa,
b) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
c) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail), faktury zdigitalizowane (np. skan),
d) faktura ustrukturyzowana w KSeF i PEF (informacje ogólne, rozszerzenie w 2 dniu szkolenia),
e) refakturowanie,
f) duplikat faktury,
g) terminy wystawiania faktur,
h) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania (faktura korygująca, nota korygująca),
i) wystawienie faktury po terminie,
j) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus),
k) nota korygująca a nota obciążeniowa,
l) w jakich przypadkach możemy anulować fakturę?

4. Obowiązek podatkowy VAT w 2021 roku:
a) zasada ogólna i wyjątki,
b) transakcje najbardziej kontrowersyjne dla sektora publicznego (refakturowanie, usługi ciągłe, najem, dzierżawa, media, usługi komunalne).

5. Mechanizm podzielonej płatności w wariancie obowiązkowym i dobrowolnym:
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu,
e) zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT,
f) nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?
g) kara za nieprawidłowe wystawienia faktury VAT dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
h) przelewy zbiorcze – prowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury VAT,
i) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?
j) split payment a transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
k) uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT – praktyka fiskusa w zakresie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT (praktyka organów podatkowych w związku z COVID-19),
l) KKS – 720 stawek dziennych grzywny za naruszenie regulacji split payment!
m) co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?

6. Odliczenie podatku naliczonego w 2021 roku:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia,
d) odliczenie a wykonanie usługi.

7. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
b) faktury od nieuczciwych kontrahentów (należyta staranność),
c) odliczanie w przypadku błędów na fakturach,
d) ograniczenia systemowe (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe ogólne zasady – rozszerzenie w 2 dniu szkolenia).

8. Zasady stosowania kas fiskalnych w 2021 r.:
a) zasady wystawiania faktur do paragonów i ich ujęcie w nowym JPK_VAT,
b) kasy fiskalne online (dla kogo kasa fiskalna online obowiązkowa i od kiedy?),
c) zasady wystawiania paragonów,
d) modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,

9. Ewidencja VAT:
a) zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT (JPK_V7M oraz JPK_V7K),
b) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
c) obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd,
d) grupowania towarów i usług (GTU 1-13),
e) podział na poszczególne rodzaje transakcji (SW, EE, WSTO_EE, IED, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA),
f) oznaczenia dowodów księgowych (RO, WEW, FP, IMP, VAT_RR, MK).

10. Regulacje Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu karnego w związku z obrotem „fakturami pustymi”:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) obostrzenie sankcji karnych w zakresie tzw. „faktur pustych”.

11. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 15%, 20%, 30% i 100%,
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji.

Dzień 2

I. Pakiet Slim VAT 1 w sektorze publicznym od 1 stycznia 2021 r.

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
– przyczyna korekty w sektorze publicznym a sposób rozliczenia korekty VAT,
– korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
– przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane,
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
– korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w świetle przepisów od 2021 r.,
– jakie dokumenty trzeba będzie posiadać w przypadku wystawienia faktur korygujących podatek VAT in minus.

2. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.

3. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.

4. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.

5. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.

6. Nowelizacja zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku, gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.

II. Pakiet Slim VAT 2 od 1 października 2021 r. w sektorze publicznym

1. Uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).

2. Duplikat faktury i kolejny egzemplarz faktury.

3. Usankcjonowanie zasad rozliczania korekt obniżających podstawę opodatkowania w transakcjach WNT i importu usług.

4. Nowa forma zawiadomienia o rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części.

5. Likwidacja sankcji pozbawienia prawa do wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

6. Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.

7. Rozszerzenie możliwości zastosowania ulgi na złe długi na osoby fizyczne i podmioty zwolnione z podatku VAT będące nabywcami (dłużnikami).

8. Wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat.

9. Nowe możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT oraz nowe komunikaty przelewów do rachunków VAT.

III. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w sektorze publicznym od 1 stycznia 2022 r.

1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?

2. Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.

3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.

4. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

5. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.

6. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.

7. ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF.

8. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

9. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.

10. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.

11. Faktury korygujące w KSeF.

12. Nota korygująca a KSeF.

13. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści w sektorze publicznym.

14. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści w sektorze publicznym.

15. Dostęp do faktur w KSeF.

16. Projekt uproszczenia treści faktury zaliczkowej.

17. Projekt wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

18. Planowane zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

IV. JPK – zmiany od 1 lipca 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.

1. Doprecyzowanie oznaczeń GTU 1-13 i procedur podatku VAT.

2. Likwidacja oznaczeń MPP.

3. Modyfikacja kodu TP dla sektora publicznego.

4. Dla kogo nowe kody WSTO_EE i IED?

5. Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19 a ustawy dokumentem „WEW”.

6. Nowa wersja schemy od 1 stycznia 2022 r.

V. Problemy branżowe w rozliczeniach podatku VAT

1. Zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

2. Media i usługi komunalne a szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

3. Najem, dzierżawa a obowiązek podatkowy w VAT.

4. Odliczenie podatku VAT (wymogi formalne).

5. Ograniczenia w odliczeniu podatku VAT.

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników:
a) sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć,
b) dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji,
c) przykłady obliczenia prewspółczynnika według zasad określonych w rozporządzeniu.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 780

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

18-11-202119-11-2021Warszawa
13-12-202114-12-2021Warszawa

Zaufali nam: