AKCJA BILANS 2019  Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. w firmach branży wod-kan i usług komunalnych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

AKCJA BILANS 2019 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. w firmach branży wod-kan i usług komunalnych

27 11 2019 - 28 11 2019 - Poznań
28 11 2019 - 29 11 2019 - Warszawa
10 12 2019 - 11 12 2019 - Wrocław

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry finansowo-księgowej z branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego i rozliczeń podatkowych za 2019 rok. Biorąc pod uwagę specyfikę i rodzaj prowadzonej działalności przez firmy z branży wod-kan i usług komunalnych, podczas zajęć omówione zostaną prawidłowe rozwiązania bieżących problemów występujących w praktyce, przedstawione będą przykłady w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, jak również wskazane zostaną przez wykładowców właściwe interpretacje przepisów. Szkolenie będzie miało charakter branżowy, dzięki czemu uczestnicy skorzystają z wiedzy doświadczonych prowadzących oraz spotkają przedstawicieli innych firm z przedmiotowych branż.

Program

DZIEŃ I

Zagadnienia bilansowe sprawozdania finansowego za 2019 r. w branży wod-kan i usług komunalnych

1. Wprowadzenie.

2. Sprawozdanie finansowe wg PSR oraz MSR – podstawowe informacje:
a) regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości,
b) regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
c) regulacje krajowe a międzynarodowe – wpływ na sprawozdanie finansowe,
d) odpowiedzialność członków zarządu oraz głównych księgowych za sprawozdawczość finansową,
e) osoby podpisujące sprawozdanie finansowe.

3. Inwentaryzacja:
a) terminy przeprowadzenia,
b) metody rozliczenia inwentaryzacji,
c) wycena.

4. Środki trwałe z uwzględnieniem specyfiki branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej:
a) ewidencja środków trwałych sfinansowanych z dotacji,
b) problematyka modernizacji oraz remontów sieci wod-kan,
c) tabela amortyzacyjna bilansowa oraz podatkowa,
d) weryfikacja okresów amortyzacji,
e) inne specyficzne obszary sprawozdawczości w branży wod-kan i komunalnej.

5. Nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 a rozwiązania branżowe:
a) cel i zakres nowego standardu,
b) obiekty inwentarzowe – szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych,
c) wartość początkowa środka trwałego,
d) nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego,
e) amortyzacja.

6. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7:
a) zmiany zasad (polityki) rachunkowości,
b) zmiany wartości szacunkowych,
c) korygowanie błędów,
d) zdarzenia po dniu bilansowym i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

7. Dyskusja i zakończenie.

DZIEŃ II

Zakończenie roku podatkowego 2019 w branży wod-kan i usług komunalnych

Podatek od towarów i usług

1. Zakończenie roku a VAT w firnie branży wod-kan i usług komunalnych – czy przygotowanie do zakończenia roku powinno obejmować również VAT pomimo braku rocznego charakteru takiego podatku?

2. Czynności opodatkowane w VAT a świadczenia niepodlegające: w szczególności kary umowne, odszkodowania, świadczenia z tytułu wykonania czynności nielegalnych i ich wpływ na podatek dochodowy.

3. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT a data przychodu w CIT/PIT, z uwzględnieniem specyfiki momentu wykonania usług na kanwie wyroku TSUE z 2.05.19

4. Odwrotne opodatkowanie VAT a podatek dochodowy – koniec mechanizmu reverse charge.

5. Zakończenie roku a obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniach ciągłych.

6. Dostawy nieodpłatne a opodatkowanie VAT i prawo do rozliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem zmian dotyczących kart podarunkowych dokonanych 1.01.19

7. Usługi nieodpłatne a opodatkowanie VAT – jak VAT może wpływać na podatek dochodowy? – wątpliwości z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu jako kosztem uzyskania przychodów.

8. Podstawa opodatkowania w VAT a kwota przychodu w CIT/PIT.

9. Rozliczanie podatku naliczonego.

10. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.

11. JPK_ VAT a koniec roku – zmiany wynikające z planowanej likwidacji deklaracji VAT.

12. Podzielona płatność – kiedy mechanizm split payment jest obowiązkowy a kiedy nie?

13. Inne najważniejsze zagadnienia w VAT na przełomie 2019 i 2020 r. oraz ich wpływ na podatki dochodowe.

Podatek dochodowy od osób prawnych

1. CIT jako podatek roczny.

2. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych z – w tym rozliczenie straty z lat ubiegłych a przedawnienie, nowych mechanizm rozliczania jednorazowego straty do kwoty 5 mln PLN.

3. Rok podatkowy –zasady jego ustalania i zmiany – nowy mechanizm informacyjny.

4. Rozliczanie różnic kursowych – zgłoszenie zmiany na nowych zasadach.

5. Uproszczona metoda opłacania zaliczek – na czym polega i czy może być elementem planowania podatkowego w branży wod-kan i usług komunalnych? – nowy termin na realizacje obowiązków.

6. Źródła przychodów w CIT z uwzględnieniem specyfiki branży.

7. Przychód w CIT:
a) identyfikacja przychodu podatkowego – należność a przychód,
b) moment wykonania usług niemających ciągłego charakteru,
c) usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych a przychód,
d) korekty przychodu – moment ujęcie również po stronie kosztowej,
e) czynności nieodpłatne a przychód podatkowy,
f) nieodpłatne służebności i inne nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy, analiza problematyki służebności przesyłu na odstawie bieżącego stanowiska MF,
g) moment uzyskania przychodu w innych przypadkach niż świadczenie usług, dostawa towaru czy zbycie prawa ze szczególnym uwzględnieniem kar, odszkodowań i premii pieniężnych.

8. Koszt uzyskania przychodu:
a) koszt podatkowy a koszt poniesiony,
b) przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych a koszt podatkowy,
c) związek wydatku z przychodem a koszt,
d) korekta kosztu,
e) zasada zapłaty a KUP,
f) zasady rozliczania kosztów w czasie:
• koszty pośrednie a koszty bezpośrednie,
• kontrowersje dotyczące definicji momentu poniesienia kosztu,
• roboty w toku a koszty,
• niebezpieczna wykładania dotycząca korekty kosztów,
• wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia na rzecz pracowników w kosztach (ze szczególnym uwzględnieniem nagród rocznych),
• koszty zaniechanych inwestycji a koszt podatkowy,
• zasady zaliczania do kosztów wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości,
• wyłączenia z art. 16 ustawy o CIT a moment ujęcia wydatków w kosztach.
g) koszty finansowania dłużnego – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP.
h) koszty wyrażone w walucie obcej,
i) odpisy aktualizujące należności,
j) zmieniająca się wykładania dotycząca reprezentacji a koszty,
k) VAT a koszty podatkowe,
l) inne.

9. Istotne zmiany wchodzące w życie od 2020 r. w związku ze specyfiką branży.

Podatek dochodowy od osób fizycznych– koniec roku a obowiązki płatnicze

1. Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
a) terminy zapłaty podatku,
b) deklaracje i informacje w trakcie roku,
c) roczne deklaracje i informacje.

2. Przychód pracownika i zleceniobiorcy:
a) moment uzyskania,
b) źródło,
c) koszty.

3. Świadczenia nieodpłatne a przychód podatkowy – ciągłe zmiany interpretacji organów vs orzecznictwo NSA.

4. Odpowiedzialność płatnika PIT.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

27 11 2019 - 28 11 2019 - Poznań
28 11 2019 - 29 11 2019 - Warszawa
10 12 2019 - 11 12 2019 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję