AKCJA BILANS 2019 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 w firmach branży budowlanej i deweloperskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

AKCJA BILANS 2019 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 w firmach branży budowlanej i deweloperskiej

26 11 2019 - 27 11 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry finansowo-księgowej z branży budowlanej i deweloperskiej do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego i rozliczeń podatkowych za 2019 rok. Biorąc pod uwagę specyfikę i rodzaj prowadzonej działalności przez firmy z branży budowlano-deweloperskiej, podczas zajęć omówione zostaną prawidłowe rozwiązania bieżących problemów występujących w praktyce, przedstawione będą przykłady w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, jak również wskazane zostaną przez wykładowców właściwe interpretacje przepisów.
Szkolenie będzie miało charakter branżowy, dzięki czemu uczestnicy skorzystają z wiedzy doświadczonych prowadzących oraz spotkają przedstawicieli innych firm z branży budowlanej i deweloperskiej.

Program

DZIEŃ I

Zagadnienia bilansowe sprawozdania finansowego 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Wprowadzenie.

2. Źródła prawa w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego:
a) regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości,
b) regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
c) regulacje krajowe a międzynarodowe – wpływ na sprawozdanie finansowe.

3. Regulacje ustawy o rachunkowości:
a) kategorie jednostek i grup (Mikro, Male, Średnie),
b) ogólne zasady sprawozdawczości finansowej,
c) rachunek zysków i strat, bilans,
d) informacja dodatkowa – ogólne zasady i prezentacja -wymogi ustawowe oraz KSR nr 7,
e) porównywalności danych oraz zasada ciągłości bilansowej,
f) informacje niefinansowe w sprawozdaniach finansowych,
g) ogłaszanie i badanie sprawozdań finansowych,
h) uproszczenia dla mikro, małych i średnich jednostek,
i) implementacja dyrektywy w polskim prawie bilansowym.

4. Podstawowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego:
a) odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
b) odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego,
c) obowiązujące terminy i kwestie formalne – harmonogram prac.

5. Inwentaryzacja:
a) terminy przeprowadzenia,
b) metody rozliczenia inwentaryzacji,
c) wycena.

6. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
a) podatek odroczony na dzień bilansowy – KSR nr 2/MSR 12,
b) wydarzenia po dniu bilansowym – wydarzenie wymagające i niewymagające wprowadzenia korekt – KSR nr 7/MSR nr 10,
c) korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości oraz zmiany szacunków – KSR nr 7/MSR 8,
d) przykłady z wykorzystaniem podejścia retrospektywnego w rachunkowości.

7. Kontrakty długoterminowe. Umowa o usługę budowlaną:
a) przychody z umów o usługę budowlaną,
b) koszty wykonania umów budowlanych,
c) ujmowanie (rozliczania) przychodów i kosztów realizacji umów budowlanych,
d) metody ustalania stopnia zaawansowania prac,
e) ustalanie stopnia zaawansowania prac.

8. Branża deweloperska i generalne wykonawstwo:
a) deweloper a generalny wykonawca (definicje, kluczowe pojęcia i obszary, identyfikacja).
b) przedmiot działalności deweloperskiej,
c) charakterystyka zawieranych umów w ramach działalności deweloperskiej,
d) koszty przedsięwzięcia deweloperskiego,
e) rozpoznanie przychodów z działalności deweloperskiej a nowy MSSF 15,
f) wycena kosztów wytworzenia przedsięwzięcia deweloperskiego.

9. Specyficzne obszary dotyczące branży deweloperskiej (case study):
a) grunt w działalności deweloperskiej,
b) przewidywana strata w przedsięwzięciu deweloperskim,
c) lokal pokazowy,
d) zmiana kwalifikacji produktu gotowego w nieruchomości inwestycyjne.

10. Dyskusja i zakończenie.

DZIEŃ II

Przygotowanie do zakończenia roku podatkowego 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej

Podatek od towarów i usług

1. Zakończenie roku a VAT w firnie branży budowalnej i deweloperskiej – czy przygotowanie do zakończenia roku powinno obejmować również VAT pomimo braku rocznego charakteru takiego podatku?

2. Czynności opodatkowane w VAT a świadczenia niepodlegające w szczególności kary umowne, wykonawstwo zastępcze, odszkodowania, świadczenia z tytułu wykonania czynności nielegalnych i ich wpływ na podatek dochodowy.

3. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT a data przychodu w CIT/PIT, z uwzględnieniem specyfiki momentu wykonania usług budowlanych – kompleksowa analiza wyroku TSUE – MF vs Budimex.

4. Odwrotne opodatkowanie VAT a podatek dochodowy – koniec mechanizmu reverse charge.

5. Zakończenie roku a obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniach ciągłych.

6. Dostawy nieodpłatne a opodatkowanie VAT i prawo do rozliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem zmian dotyczących kart podarunkowych dokonanych 1.01.19.

7. Usługi nieodpłatne a opodatkowanie VAT – jak VAT może wpływać na podatek dochodowy? – wątpliwości z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu jako kosztem uzyskania przychodów.

8. Podstawa opodatkowania w VAT a kwota przychodu w CIT/PIT.

9. Rozliczanie podatku naliczonego.

10. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.

11. JPK_ VAT a koniec roku – zmiany wynikające z planowanej likwidacji deklaracji VAT.

12. Podzielona płatność – kiedy mechanizm split payment jest obowiązkowy a kiedy nie?

13. Inne najważniejsze zagadnienia w VAT na przełomie 2019 i 2020 r. oraz ich wpływ na podatki dochodowe.

Podatek dochodowy od osób prawnych

1. CIT jako podatek roczny.

2. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych z – w tym rozliczenie straty z lat ubiegłych a przedawnienie, nowych mechanizm rozliczania jednorazowego straty do kwoty 5 mln PLN.

3. Rok podatkowy –zasady jego ustalania i zmiany – nowy mechanizm informacyjny.

4. Rozliczanie różnic kursowych – zgłoszenie zmiany na nowych zasadach.

5. Uproszczona metoda opłacania zaliczek – na czym polega i czy może być elementem planowania podatkowego w branży budowalnej i deweloperskiej? – nowy termin na realizacje obowiązków.

6. Źródła przychodów w CIT z uwzględnieniem specyfiki branży.

7. Przychód w CIT:
a) identyfikacja przychodu podatkowego – należność a przychód,
b) moment wykonania usług budowlanych niemających ciągłego charakteru,
c) usługi budowlane rozliczane w okresach rozliczeniowych a przychód,
d) korekty przychodu w branży budowlanej (w tym dodatkowe obmiary itp.),
e) czynności nieodpłatne a przychód podatkowy,
f) nieodpłatne służebności i inne nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy,
g) moment uzyskania przychodu w innych przypadkach niż świadczenie usług, dostawa towaru czy zbycie prawa ze szczególnym uwzględnieniem kar, odszkodowań i premii pieniężnych.

8. Koszt uzyskania przychodu:
a) koszt podatkowy a koszt poniesiony,
b) przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych a koszt podatkowy,
c) związek wydatku z przychodem a koszt,
d) korekta kosztu,
e) zasada zapłaty a KUP,
f) zasady rozliczania kosztów w czasie:
• koszty pośrednie a koszty bezpośrednie,
• kontrowersje dotyczące definicji momentu poniesienia kosztu,
• roboty w toku a koszty,
• niebezpieczna wykładania dotycząca korekty kosztów,
• wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia na rzecz pracowników w kosztach (ze szczególnym uwzględnieniem nagród rocznych),
• koszty zaniechanych inwestycji a koszt podatkowy,
• zasady zaliczania do kosztów wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości,
• wyłączenia z art. 16 ustawy o CIT a moment ujęcia wydatków w kosztach.
g) koszty finansowania dłużnego – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP.
h) koszty usług niematerialnych – które wydatki nie będą KUP?
i) wykonawstwo zastępcze a KUP,
j) kary umowne u dewelopera i w firmie budowlanej,
k) koszty wyrażone w walucie obcej,
l) odpisy aktualizujące należności,
m) zmieniająca się wykładania dotycząca reprezentacji a koszty,
n) VAT a koszty podatkowe,
o) inne.

9. Podatek u źródła – obowiązki sprawozdawcze + zmiany 2019.

10. Ceny transferowe – jak wypełnić zeznanie roczne i poinformować o konieczności sporządzenia dokumentacji TP? – analiza z uwzględnieniem zmian 1.01.19.

11. Istotne zmiany wchodzące w życie od 2020 r. w związku ze specyfiką branży.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – koniec roku a obowiązki płatnicze

1. Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
a) terminy zapłaty podatku,
b) deklaracje i informacje w trakcie roku,
c) roczne deklaracje i informacje.

2. Przychód pracownika i zleceniobiorcy:
a) moment uzyskania,
b) źródło,
c) koszty.

3. Świadczenia nieodpłatne a przychód podatkowy – ciągłe zmiany interpretacji organów vs orzecznictwo NSA.

4. Odpowiedzialność płatnika PIT.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

26 11 2019 - 27 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję