Akcja Bilans 2021 w firmach branży budowlanej i deweloperskiej

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

DZIEŃ I

Zagadnienia bilansowe sprawozdania finansowego 2021 w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Wprowadzenie.

2. Źródła prawa w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego:a) regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości,
b) regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
c) regulacje krajowe a międzynarodowe – wpływ na sprawozdanie finansowe.

3. Regulacje ustawy o rachunkowości:
a) kategorie jednostek i grup (Mikro, Male, Średnie),
b) ogólne zasady sprawozdawczości finansowej,
c) rachunek zysków i strat, bilans,
d) informacja dodatkowa – ogólne zasady i prezentacja -wymogi ustawowe oraz KSR nr 7,
e) porównywalności danych oraz zasada ciągłości bilansowej,
f) informacje niefinansowe w sprawozdaniach finansowych,
g) ogłaszanie i badanie sprawozdań finansowych,
h) uproszczenia dla mikro, małych i średnich jednostek,
i) implementacja dyrektywy w polskim prawie bilansowym.

4. Podstawowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego:
a) odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
b) odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego,
c) obowiązujące terminy i kwestie formalne – harmonogram prac.

5. Inwentaryzacja:
a) terminy przeprowadzenia,
b) metody rozliczenia inwentaryzacji,
c) wycena.

6. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
a) podatek odroczony na dzień bilansowy – KSR nr 2/MSR 12,
b) wydarzenia po dniu bilansowym – wydarzenie wymagające i niewymagające wprowadzenia korekt – KSR nr 7/MSR nr 10,
c) korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości oraz zmiany szacunków – KSR nr 7/MSR 8,
d) przykłady z wykorzystaniem podejścia retrospektywnego w rachunkowości.

7. Kontrakty długoterminowe. Umowa o usługę budowlaną:
a) przychody z umów o usługę budowlaną,
b) koszty wykonania umów budowlanych,
c) ujmowanie (rozliczania) przychodów i kosztów realizacji umów budowlanych,
d) metody ustalania stopnia zaawansowania prac,
e) ustalanie stopnia zaawansowania prac.

8. Branża deweloperska i generalne wykonawstwo:
a) deweloper a generalny wykonawca (definicje, kluczowe pojęcia i obszary, identyfikacja).
b) przedmiot działalności deweloperskiej,
c) charakterystyka zawieranych umów w ramach działalności deweloperskiej,
d) koszty przedsięwzięcia deweloperskiego,
e) rozpoznanie przychodów z działalności deweloperskiej a nowy MSSF 15,
f) wycena kosztów wytworzenia przedsięwzięcia deweloperskiego.

9. Specyficzne obszary dotyczące branży deweloperskiej (case study):
a) grunt w działalności deweloperskiej,
b) przewidywana strata w przedsięwzięciu deweloperskim,
c) lokal pokazowy,
d) zmiana kwalifikacji produktu gotowego w nieruchomości inwestycyjne.

10. Dyskusja i zakończenie.

DZIEŃ II

Przygotowanie do zakończenia roku podatkowego 2021 w branży budowlanej i deweloperskiej

I. Podatek od towarów i usług

1. Zakończenie roku a VAT w firnie branży budowlanej i deweloperskiej – czy przygotowanie do zakończenia roku powinno obejmować również VAT pomimo braku rocznego charakteru takiego podatku?

2. Czynności opodatkowane w VAT a świadczenia niepodlegające: w szczególności kary umowne, odszkodowania, świadczenia z tytułu wykonania czynności nielegalnych i ich wpływ na podatek dochodowy.

3. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT a data przychodu w CIT/PIT.

4. Zakończenie roku a obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniach ciągłych.

5. Usługi nieodpłatne a opodatkowanie VAT – jak VAT może wpływać na podatek dochodowy? – wątpliwości z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu jako kosztem uzyskania przychodów.

6. Zmiany SLIM VAT – nieodpłatne przekazanie a zamknięcie roku.

7. Podstawa opodatkowania w VAT a kwota przychodu w CIT w tym korekty wg SLIM VAT.

8. Rozliczanie podatku naliczonego – podstawowe zagadnienia.

9. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych. Odliczenie związane z importem usługi WNT po SLIM VAT 2.

10. Zasady prowadzenia ewidencji VAT i struktura JPK po nowelizacji.

11. Podzielona płatność – obowiązki w VAT a wpływ na podatek dochodowy.

12. SLIM VAT 1 i 2 a zamknięcie roku.

II. Podatek dochodowy od osób prawnych

1. CIT jako podatek roczny.

2. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.

3. Rok podatkowy – zasady jego ustalania i zmiany – retrospektywny mechanizm informacyjny.

4. Spółka komandytowa jako podatnika CIT – zamknięcie roku w branży budowlanej i deweloperskiej.

5. Spółki nieruchomościowe a firny branży deweloperskiej – obowiązki związane z zamknięciem roku.

6. Źródła przychodów w CIT z uwzględnieniem specyfiki branży.

7. Przychód w CIT:
a) identyfikacja przychodu podatkowego – należność a przychód,
b) moment wykonania usług budowlanych niemających ciągłego charakteru,
c) usługi budowlane rozliczane w okresach rozliczeniowych a przychód,
d) korekty przychodu w branży budowlanej (w tym dodatkowe obmiary itp.),
e) czynności nieodpłatne a przychód podatkowy,
f) nieodpłatne służebności i inne nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy,
g) moment uzyskania przychodu w innych przypadkach niż świadczenie usług, dostawa towaru czy zbycie prawa ze szczególnym uwzględnieniem kar, odszkodowań i premii pieniężnych,
h) świadczenia związane z COVID-19 a przychód podatkowy – w tym umorzona pomoc.

8. Koszt uzyskania przychodu:
a) koszt podatkowy a koszt poniesiony,
b) przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych a koszt podatkowy,
c) związek wydatku z przychodem a koszt,
d) korekta kosztu,
e) forma zapłaty a KUP,
f) zasady rozliczania kosztów w czasie:
• koszty pośrednie a koszty bezpośrednie,
• kontrowersje dotyczące definicji momentu poniesienia kosztu,
• roboty w toku a koszty,
• niebezpieczna wykładania dotycząca korekty kosztów,
• wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia na rzecz pracowników w kosztach (ze szczególnym uwzględnieniem nagród rocznych),
• koszty zaniechanych inwestycji a koszt podatkowy,
• zasady zaliczania do kosztów wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości,
• wyłączenia z art. 16 ustawy o CIT a moment ujęcia wydatków w kosztach.
g) koszty finansowania dłużnego – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
h) koszty usług niematerialnych – które wydatki nie będą KUP?
i) wykonawstwo zastępcze a KUP,
j) kary umowne u dewelopera i w firmie budowlanej,
k) koszty wyrażone w walucie obcej,
l) odpisy aktualizujące należności,
m) zmieniająca się wykładania dotycząca reprezentacji a koszty,
n) VAT a koszty podatkowe,
o) inne.

9. Podatek u źródła – obowiązki sprawozdawcze, kolejne odsunięcia w czasie?

10. Szczególne rozwiązania roku 2021 związane z COVID-19.

11. Istotne zmiany wchodzące w życie od 2022 r. w związku ze specyfiką branży.

III. Podatek dochodowy od osób fizycznych – koniec roku a obowiązki płatnicze

 

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

23-11-202124-11-2021Wrocław
23-11-202124-11-2021Katowice
29-11-202130-11-2021Warszawa
16-12-202117-12-2021Poznań

Zaufali nam: