Akcja Bilans 2021w firmach branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

DZIEŃ I

Zakończenie roku podatkowego 2021 w branży wod-kan i usług komunalnych

I. Podatek od towarów i usług

1. Zakończenie roku a VAT w firnie branży wod-kan i usług komunalnych – czy przygotowanie do zakończenia roku powinno obejmować również VAT pomimo braku rocznego charakteru takiego podatku?

2. Czynności opodatkowane w VAT a świadczenia niepodlegające: w szczególności kary umowne, odszkodowania, świadczenia z tytułu wykonania czynności nielegalnych i ich wpływ na podatek dochodowy.

3. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT a data przychodu w CIT/PIT.

4. Zakończenie roku a obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniach ciągłych.

5. Usługi nieodpłatne a opodatkowanie VAT – jak VAT może wpływać na podatek dochodowy? – wątpliwości z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu jako kosztem uzyskania przychodów.

6. Prezenty małej wartości po SLIM VAT w branży WOD-KAN.

7. Podstawa opodatkowania w VAT a kwota przychodu w CIT/PIT.

8. Rozliczanie podatku naliczonego – podstawowe zagadnienia.

9. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.

10. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT i nowa struktura JPK.

11. Podzielona płatność – obowiązki w VAT a wpływ na podatek dochodowy.

12. Korekty w VAT po SLIM VAT a zakończenie roku.

II. Podatek dochodowy od osób prawnych

1. CIT jako podatek roczny.

2. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.

3. Rok podatkowy –zasady jego ustalania i zmiany – retrospektywny mechanizm informacyjny.

5. Źródła przychodów w CIT z uwzględnieniem specyfiki branży.

6. Przychód w CIT:
a) identyfikacja przychodu podatkowego – należność a przychód,
b) moment wykonania usług niemających ciągłego charakteru,
c) usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych a przychód,
d) korekty przychodu – moment ujęcie również po stronie kosztowej,
e) czynności nieodpłatne a przychód podatkowy,
f) nieodpłatne służebności i inne nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy, analiza problematyki służebności przesyłu na odstawie bieżącego stanowiska MF,
g) moment uzyskania przychodu w innych przypadkach niż świadczenie usług, dostawa towaru czy zbycie prawa ze szczególnym uwzględnieniem kar, odszkodowań i premii pieniężnych.
h) świadczenia związane z COVID-19 a rozliczenie 2021 r.

7. Forma płatności, a przychód podatkowy – czy problemy związane z przychodem związanym z białą listą nie są istotne dla branży WOD-KAN?

8. Koszt uzyskania przychodu:
a) koszt podatkowy a koszt poniesiony,
b) przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych a koszt podatkowy – to może być bardzo ważne w branży WOD-KAN,
c) związek wydatku z przychodem a koszt,
d) korekta kosztu,
e) forma zapłaty a KUP
f) zasady rozliczania kosztów w czasie:
• koszty pośrednie a koszty bezpośrednie,
• kontrowersje dotyczące definicji momentu poniesienia kosztu,
• roboty w toku a koszty,
• niebezpieczna wykładania dotycząca korekty kosztów,
• wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia na rzecz pracowników w kosztach (ze szczególnym uwzględnieniem nagród rocznych),
• koszty zaniechanych inwestycji a koszt podatkowy – pomimo upływu wielu lat przepisy cały czas budzą obawy podatników,
• zasady zaliczania do kosztów wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości,
• wyłączenia z art. 16 ustawy o CIT a moment ujęcia wydatków w kosztach.
g) koszty finansowania dłużnego – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
h) koszty wyrażone w walucie obcej,
i) odpisy aktualizujące należności,
j) zmieniająca się wykładania dotycząca reprezentacji a koszty,
k) VAT a koszty podatkowe,
l) inne.

9. Szczególne rozwiązania roku 2021 związane z COVID-19 a zamknięcie roku podatkowego.

III. Podatek dochodowy od osób fizycznych – koniec roku a obowiązki płatnicze, najważniejsze zagadnienia

DZIEŃ II

I. Zagadnienia bilansowe sprawozdania finansowego za 2021 r. w branży wod-kan i usług komunalnych

1. Wprowadzenie.

2. Sprawozdanie finansowe wg PSR oraz MSR – podstawowe informacje:
a) regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości,
b) regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
c) regulacje krajowe a międzynarodowe – wpływ na sprawozdanie finansowe,
d) odpowiedzialność członków zarządu oraz głównych księgowych za sprawozdawczość finansową,
e) osoby podpisujące sprawozdanie finansowe.

3. Inwentaryzacja:
a) terminy przeprowadzenia,
b) metody rozliczenia inwentaryzacji,
c) wycena.

4. Środki trwałe z uwzględnieniem specyfiki branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej:
a) ewidencja środków trwałych sfinansowanych z dotacji,
b) problematyka modernizacji oraz remontów sieci wod-kan,
c) tabela amortyzacyjna bilansowa oraz podatkowa,
d) weryfikacja okresów amortyzacji,
e) inne specyficzne obszary sprawozdawczości w branży wod-kan i komunalnej.

5. Nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 a rozwiązania branżowe:
a) cel i zakres nowego standardu,
b) obiekty inwentarzowe – szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych,
c) wartość początkowa środka trwałego,
d) nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego,
e) amortyzacja.

6. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7:
a) zmiany zasad (polityki) rachunkowości,
b) zmiany wartości szacunkowych,
c) korygowanie błędów,
d) zdarzenia po dniu bilansowym i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

7. Dyskusja i zakończenie.

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

23-11-202124-11-2021Wrocław
23-11-202124-11-2021Katowice
25-11-202126-11-2021Warszawa
16-12-202117-12-2021Poznań

Zaufali nam: