Akcyza w sektorze paliwowym 2021 – zasady prowadzenia składu podatkowego i obrotu wyrobami akcyzowymi

Dostępne terminy
Czas trwania:
Cena:
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Najważniejszym celem szkolenia jest zapoznanie pracowników składu podatkowego, działu handlu, logistyki, zakupów i księgowości z aktualnymi zasadami rozliczania podatku akcyzowego. Zaprezentowane zostaną reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w branży paliwowej. Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz zmiany wchodzące w życie w 2021 r. (od 1 lutego 2021 r., od 1 maja 2021 r., od 1 lipca 2021 r.), a także zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. oraz od 1 lutego 2022 r.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych i podatkowych w przedsiębiorstwach paliwowych, specjalistów ds. akcyzy, księgowych zajmujących się rozliczeniem akcyzy, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę paliwową.

Program

1. Podstawowe informacje o podatku akcyzowym:
a) źródła prawa (dyrektywy, ustawa, rozporządzenia),
b) najważniejsze pojęcia i definicje.

2. Najważniejsze zmiany w akcyzie wprowadzone w ostatnim czasie w tym m.in.:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,
b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,
c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy),
d) przedłużenie możliwość stosowania papierowych dokumentów dostawy na kolejny okres,
e) regulacje przejściowe w ustawach nowelizujących.

3. Utworzenie od 1 lutego 2021 r. Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych:
a) nowy zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
b) termin na dokonanie rejestracji uzupełniającej dotychczasowych podatników akcyzy,
c) termin na dokonanie rejestracji przez pośredniczące podmioty gazowe i pośredniczące podmioty węglowe,
d) regulacje przejściowe.

4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzane w 2021 r.:
a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
b) wprowadzenie obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) nałożenie wymogu prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej,
d) wprowadzenie e-DD dla niektórych dostawców wyrobów węglowych w ramach zwolnień od akcyzy.

5. Zasady dokonywania zakupów i sprzedaży wyrobów akcyzowych:
a) transakcje w obrocie krajowym,
b) dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe,
c) import i eksport.

6. Sposób prowadzenia składu podatkowego:
a) omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego,
b) ewidencja składu podatkowego,
c) reguły sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

7. Zezwolenie wyprowadzenia:
a) kto powinien ubiegać się o zezwolenie wyprowadzenia?
b) zasady uzyskiwania zezwolenia wyprowadzenia.

8. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
a) dokumenty niezbędne do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
b) krajowy system teleinformatyczny,
c) pojęcie podmiotu wysyłającego,
d) definicja podmiotu odbierającego,
e) dokument elektroniczny e -AD,
f) dokument zastępujący e – AD,
g) raport odbioru i raport wywozu.
9. Wprowadzenie nowych kodów CN na potrzeby akcyzy – omówienie skutków regulacji.

10. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
b) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
c) stawki akcyzy dla biopaliw,
d) stawki akcyzy na gaz ziemny,
e) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

11. Skutki objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403:
a) moment wejścia w życie nowych regulacji,
b) stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403,
c) zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403 począwszy od 1.11.2019 r.

12. Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw):
a) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
b) nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych za pomocą systemu SENT),
c) termin wejścia w życie nowelizacji, wyjątki, regulacje przejściowe.

13. Unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
a) ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
b) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
c) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
d) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD),
e) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2021 r.?

14. Zabezpieczenie akcyzowe:
a) dopuszczalne formy zabezpieczenia akcyzowego,
b) zasady rozliczania zabezpieczenia akcyzowego,
c) zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego po zmianach,
d) nowy sposób liczenia zabezpieczenia akcyzowego,
e) brak obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego dla wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy,
f) nowelizacja w zakresie nowych form zabezpieczenia akcyzowego (hipoteka na nieruchomości).

15. Ubytki i zniszczenie wyrobów akcyzowych:
a) nowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych,
b) czy straty olejów smarowych są ubytkiem na gruncie akcyzy?
c) ubytki ponadnormatywne a zwolnienie z akcyzy,
d) sposób rozliczania ubytków oraz norm zużycia z uwzględnieniem ostatnich zmian,
e) zwolnienie od akcyzy dla strat powstałych na skutek zdarzenia losowego lub działania siły wyższej,
f) zniszczenie wyrobów akcyzowych,
g) przegląd najnowszego orzecznictwa.

16. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
a) zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – warunki i zasady korzystania,
b) zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych z uwzględnieniem ostatnich zmian,
c) ewidencja wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie na nowych zasadach,
d) zwrot wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego,
e) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2021 r.?

17. Zmiany w zakresie stosowania zwolnień od akcyzy i stawki „zero”:
a) objęcie przemieszczeń wyrobów zwolnionych i przemieszczeń części wyrobów akcyzowych objętych stawką „zero” Systemem (EMCS PL2),
b) zasady sporządzania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) oraz potwierdzania odbioru,
c) terminy na dokonanie poszczególnych czynności.

18. Dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą:
a) stosowanie dokumentu UDT,
b) obowiązki ewidencyjne,
c) składanie deklaracji uproszczonej i zapłata akcyzy,
d) czy można uzyskać odsetki z powodu opóźnienia zwrotu akcyzy?

19. Przedstawienie najnowszego orzecznictwa istotnego dla sektora paliwowego.

20. Szczegółowe omówienie zmian wynikających z wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.09.2019 r.:
a) zakres wyrobów objętych tzw. nowym pakietem paliwowym,
b) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
c) ograniczenie możliwości nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych na rzecz innych podmiotów,
d) płatnik i podatnik podatku VAT w przypadku WNT paliw – rozliczenia wzajemne i obowiązki wobec organów podatkowych,
e) deklaracje podatkowe i zgłoszenia informacyjne w przypadku WNT paliw,
f) przegląd najnowszego orzecznictwa.

21. Nowy system kar pieniężnych za naruszenie przepisów akcyzowych:
a) kto i w jakim przypadku może zostać obciążony karą 5000 zł?
b) terminy przedawnienia oraz przypadki, w których naczelnik urzędu skarbowego winien odstąpić od nałożenia kary pieniężnej.

22. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 650 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Dostępne terminy

14-12-2021Gdańsk

Zaufali nam: