Analiza BIA (Business Impact Analysis)  jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji

16 05 2019 - 17 05 2019 - Warszawa

Kategoria: ,

Cel szkolenia

Fundamentem systemu zarządzania ciągłością działania jest Analiza Wpływu zdarzenia na Biznes (Business Impact Analysis – BIA) w trakcie, której identyfikowane są krytyczne procesy i zasoby niezbędne do utrzymania bądź wznowienia procesów, jak również określane są skutki przerwania tych procesów. Celem Analizy BIA jest identyfikacja zagrożeń (ryzyk) wraz ze sposobami przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom. W ramach Analizy BIA określane są również kluczowe wskaźniki dotyczące docelowego czasu odtworzenia procesu i zasobów (Recovery Time Objective RTO) i (Recovery Point Objective RPO) oraz budowana jest Minimalna Akceptowalna Konfiguracja (MAK) dla procesów.

Adresaci szkolenia

• Członkowie Zarządów
• Właściciele procesów (ryzyka)
• Osoby zainteresowane wprowadzeniem zarządzania ciągłością działania w swojej w organizacji (Managerowie, Dyrektorzy Departamentów)
• Audytorzy wewnętrzni
• Przedstawiciele obszaru IT

Program

1. Wymagane regulacje prawne

2. Podstawowe zasady i dobre praktyki w budowie Planu Ciągłości Działania (BCP) i Planu Awaryjnego (DRP)

3. Podejście procesowe (podstawowe zasady wyznaczania procesów w organizacji)

4. Organizowanie efektywnego zespołu – identyfikacja właścicieli i realizatorów procesów

5. Opracowanie wzorcowej karty procesu

6. Budowa szablonów BIA

7. Omówienie kryteriów podziału na procesy krytyczne i kluczowe

8. Mapowanie zagrożeń dla procesów

9. Identyfikacja procesów krytycznych w organizacji (zasoby i usługi) – ćwiczenie

10. Stworzenie mapy procesów oraz księgi procesów – ćwiczenie

11. Minimalna akceptowalna konfiguracja (MAK) dla procesu– ćwiczenie

12. Ocena skutków finansowych i niefinansowych dla procesów krytycznych – ćwiczenie

13. Wyznaczenie wskaźników RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective)

14. Samoocena ryzyka i przegląd procesów

15. Omówienie zadań Koordynatora ciągłości działania, komórki ryzyka operacyjnego, IT

16. Prezentacja wyników BIA dla Kierownictwa

17. Zasady przeglądu i aktualizacji BIA

Korzyści z wdrożenia systemu

Korzyści dla biznesu
• Spełnienie wymagań prawnych (m.in. sektorowych, nadzorcy rynku czy dotyczących ochrony Infrastruktury Krytycznej)
• Zwiększenie zaufania Klientów, partnerów biznesowych i interesariuszy organizacji
• Zwiększenie konkurencyjności poprzez przygotowanie organizacji do wdrożenia międzynarodowej normy ISO 22301 dotyczącej zarządzania ciągłością działania
• Zminimalizowanie potencjalnych strat wynikających z przerwania krytycznych procesów biznesowych
• Rozpoznanie podatności organizacji
• Minimalizowanie ryzyka (poniesionych strat) poprzez wprowadzenie zabezpieczeń minimalizujących ryzyko
• Utrzymywanie organizacji na minimalnym akceptowalnym poziomie realizowanych procesów w sytuacji kryzysowej
• Sprawdzenie efektywności rzeczywistej mobilizacji personelu i zasobów w wybranych lokalizacjach

Korzyści dla IT
• Plan odtworzeniowy dla zasobów IT spójny z procedurami odtworzeniowymi dla procesów biznesowych
• Weryfikacja stopnia przygotowania jednostek awaryjnych do zarządzania i pracy w sytuacji kryzysowej
• Weryfikacja kanałów komunikacji przyjętych w procedurach awaryjnych
• Kontrola poprawności wykonania przełączenia systemów informatycznych (procedur DRP) niezbędnych do realizacji kluczowych procesów biznesowych
• Weryfikacja możliwości kontynuacji procesów krytycznych w zapasowym centrum przetwarzania danych

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00 każdego dnia

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

16 05 2019 - 17 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję