Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1540 zł
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Szkolenie z obszaru analizy sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń jako podmiotu analizy finansowej obejmujące szczegółowo analizę poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów, analizę wskaźnikową do pozycji bilansu oraz do pozycji rachunku wyników, jak również analizę danych zawartych w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych oraz danych dotyczących wypłacalności zakładu ubezpieczeń.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Źródła analizy finansowej zakładów ubezpieczeń.

2. Analiza bilansu zakładu ubezpieczeń wg PSR:
a) analiza poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań, ich specyfiki, wpływu zasad wyceny na kwoty wykazywane w bilansie, analizy zależności pomiędzy pozycjami w bilansie, źródła finansowania aktywów,
b) analiza zmian w okresie, wskaźniki dynamiki,
c) analiza zmian w okresie, wskaźniki dynamiki – specyfika ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, budowa UFK, zależności pomiędzy aktywami netto ubezpieczeń na życie na ryzyko ubezpieczającego oraz rezerw ubezpieczeń na życie na ryzyko ubezpieczającego,
d) specyfika reasekuracji biernej – wpływ na pozycje w bilansie.

3. Analiza działalności lokacyjnej wg PSR:
a) specyfika działalności lokacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych – specyfika struktury lokat w ubezpieczeniach majątkowych, analiza zależności pomiędzy lokatami a rezerwami techniczno – ubezpieczeniowymi, wpływ zasad kwalifikacji lokat na prezentacje w bilansie różnic z wyceny, analizy aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
b) specyfika działalności lokacyjnej w ubezpieczeniach na życie – specyfika lokat na ryzyko zakładu ubezpieczającego (specyfika UFK i jego struktury aktywów i zobowiązań, zależności od rezerw na ryzyko ubezpieczającego), specyfika lokat na ryzyko zakładu ubezpieczeń (wpływ zasad kwalifikacji lokat na prezentacje w bilansie różnic z wyceny, analizy aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych),
c) wpływ działalności lokacyjnej na wynik finansowy, analizy zmian w okresie, wskaźniki dynamiki, analizy rentowności działalności lokacyjnej.

4. Analiza rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wg PSR:
a) specyfika rezerw techniczno – ubezpieczeniowych w dziale II (ubezpieczenia majątkowe) – specyfika każdej z rezerwy, przekroje analizy rezerw, zależności pomiędzy rezerwą składek a należnościami, analizy rezerw na niewypłacone odszkodowania w podziale na lata szkody, analizy rezerw na ryzyko niewygasłe w podziale na lata polisy, analizy rezerw na wyrównanie szkodowości – wpływ na wyniki finansowe zakładu ubezpieczeń,
b) specyfika rezerw techniczno – ubezpieczeniowych w dziale I (ubezpieczenia na życie) ,
c) zależności pomiędzy rezerwami techniczno – ubezpieczeniowymi a udziałem reasekuratora w rezerwach – wpływ reasekuracji biernej na rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe,
d) wpływ zmiany stanu rezerw na wynik finansowy, w tym na podatek dochodowy.

5. Analiza technicznego rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych:
a) analizy przychodów ze sprzedaży (specyfiki w dziale I oraz w dziale II), analizy składki przypisanej, składki zarobionej, analiza zależności pomiędzy składką przypisaną brutto a składką zarobioną brutto, analizy dynamiki zmian, analizy wpływu reasekuracji biernej na poziom składki zarobionej,
b) analizy odszkodowań i świadczeń (specyfiki w dziale i oraz w dziale II), analizy odszkodowań wypłaconych oraz zmiany stanu rezerw, analizy struktury odszkodowań wypłaconych, wpływu kosztów likwidacji szkód na poziom odszkodowań wypłaconych, specyfika kosztu odszkodowań w poszczególnych grupach ubezpieczeń, specyfika wpływu IBNR na poziom odszkodowań, analizy kosztu odszkodowań w podziale na lata szkody, analizy średniego czasu likwidacji szkody.

DZIEŃ II

1. Analiza technicznego rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych c.d.:
a) analizy kosztów działalności ubezpieczeniowej (kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych – specyfika kosztów działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych, analizy zmian poziomu kosztów w poszczególnych okresach, analizy wskaźnika kosztów działalności ubezpieczeniowej do składki zarobionej, specyfika kosztów działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych,
b) analizy pozostałych kosztów technicznych – specyfika kosztów w ubezpieczeniach majątkowych, powiązanie z oferowanymi umowami ubezpieczenia, zależności pomiędzy pozostałymi kosztach technicznymi a składką przypisaną brutto,
c) analizy wyniku technicznego w ubezpieczeniach majątkowych w podziale na grupy ubezpieczeń, analizy rentowności działalności ubezpieczeniowej, analizy dynamiki zmian w okresie.

2. Analiza technicznego rachunek ubezpieczeń na życie:
a) analizy przychodów ze składek – specyfika okresowości składek, analizy przychodów ze składek z nowych umów ubezpieczenia i z umów dotychczas obowiązujących, specyfika przychodów ze składek z działu I grupa 3, specyfika zmiany stanu rezerwy składek w ubezpieczeniach na życie,
b) analizy struktury przychodów i kosztów z działalności lokacyjnej w ubezpieczeniach na życie, analizy rentowności działalności lokacyjnej, analizy przychodów z lokat wolnych środków,
c) specyfika premii i rabatów w ubezpieczeniach na życie,
d) analiza przychodów i kosztów z ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający,
e) analiza wyniku technicznego w ubezpieczeniach na życie.

3. Ogólny rachunek zysków i strat zakładu ubezpieczeń:
a) analizy przychodów z działalności lokacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych – analizy rentowności działalności lokacyjnej, analizy przychodów z lokat rezerw na premie i rabaty oraz rezerw na skapitalizowaną wartość rent,
b) analizy pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych – analizy dynamiki zmian,
c) analizy wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń – analizy rentowności działalności zakładu ubezpieczeń.

4. Rachunek przepływów pieniężnych zakładu ubezpieczeń:
a) analizy wpływów i wydatków z działalności operacyjnej – analizy zmian w okresie, analizy wpływu reasekuracji biernej na działalność ubezpieczeniową, analizy proporcji wydatków na dz. operacyjną do wpływów ze składek,
b) analizy wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej,
c) analizy wpływów i wydatków z działalności finansowej.

5. Kluczowe wskaźniki oceny rentowności i wypłacalności zakładu ubezpieczeń (analizy szkodowości w zakładzie ubezpieczeń majątkowych, analizy kosztów, analizy wyniku technicznego na produktach w ubezpieczeniach majątkowych, analizy rentowności działalności lokacyjnej…), analizy wyniku technicznego w ubezpieczeniach na życie.

Informacje organizacyjne

Cena: 1540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

28-12-202129-12-2021Warszawa

Zaufali nam: