Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla pracowników banku

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla pracowników banku

08 12 2020 - 09 12 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

• Prezentacja podstawowych elementów sprawozdania finansowego.
• Wyjaśnienie wpływu operacji zachodzących w banku na prezentowane w sprawozdaniu wielkości.
• Wykształcenie umiejętności analizy różnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych.
• Ukazanie zasad konstrukcji wskaźników finansowych oraz ich interpretacji w celu oceny sytuacji finansowej banku.
• Ukazanie zasad badania płynności finansowej banku.
• Nabycie umiejętności stosowania metod analizy finansowej w praktyce.
• Wykrywanie nieprawidłowości i efektów tzw. kreatywnej rachunkowości w sprawozdawczości.
• Analiza „pułapek” analizy finansowej.
• Ocena finansowania i doradztwo w zakresie finansowania firmy.
• Przewidywanie bankructwa.
• Ocena zdolności do kontynuowania działalności.

Program

I. ZAKRES SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ I PODSTAWOWE POJĘCIA I TERMINY FINANSOWE

1. Sprawozdanie finansowe i jego struktura:
a) rodzaje i typy sprawozdań sporządzanych w różnych przedsiębiorstwach (sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, sprawozdania zarządcze, raport roczny),
b) jaka jest treść znaczeniowa poszczególnych elementów sprawozdania finansowego,
c) jak są ze sobą powiązane elementy sprawozdania finansowego,
d) w jakim zakresie istnieje obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego,
e) jakie są zasady sporządzania sprawozdania finansowego,
f) od czego zależą typy sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwo – jakich informacji można wymagać od różnych firm?
g) zakres informacyjny poszczególnych sprawozdań – jaka jest ich przydatność do oceny bieżącej i przyszłej kondycji finansowej firmy?

2. Bilans jako podstawowe źródło informacji o majątku firmy i sposobach jego finansowania:
a) zasady konstrukcji bilansu,
b) omówienie i wycena poszczególnych składników bilansowych,
c) zasada równowagi bilansowej,
d) wpływ operacji gospodarczych na pozycje bilansowe,
e) analityczne czytanie i interpretowanie bilansu,
f) wycena bilansowa a polityka rachunkowości – wpływ regulacji prawnych i polityki rachunkowości na porównywalność sprawozdań finansowych oraz na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

3. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o wynikach firmy:
a) zasady konstrukcji rachunku zysków i strat,
b) omówienie poszczególnych części rachunku zysków i strat,
c) sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym,
d) analityczna ocena wyniku finansowego przedsiębiorstwa,
e) czy dodatni wynik finansowy (zysk) zawsze stanowi pozytywny objaw i czy rentowne (zyskowne) przedsiębiorstwo może upaść?
f) co oznaczają wielkości EBIT, EBITDA, EBT stosowane w kontekście rachunku wyników,
g) problemy interpretacji rachunku zysków i strat.

4. Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i jego znaczenie:
a) zasady konstrukcji rachunku przepływów pieniężnych,
b) wyjaśnienie istoty segmentów działalności w rachunku przepływów pieniężnych,
c) sporządzanie rachunku cash flow metodą pośrednią i bezpośrednią,
d) jaki jest związek zysku firmy z przepływami pieniężnymi i gotówką?
e) jak interpretować zmiany przepływów pieniężnych w danym okresie?
f) Źródła generowania dodatniego salda przepływów pieniężnych (Cash flow),
g) Ocena ośmiu możliwych wariantów w dynamicznej ocenie sytuacji finansowej formy.

5. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego:
a) treść informacji dodatkowej,
b) zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
c) przydatność dodatkowych wyjaśnień do bilansu i rachunku zysków i strat,
d) istota i konstrukcja zestawienia zmian w kapitale własnym.

II. WSTĘPNA OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W KONTEKŚCIE SEKTORA

1. Analizy struktury, czyli analiza pionowa:
e) bilansu,
f) rachunku zysków i strat, w szczególności analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa,
g) rachunku przepływów pieniężnych.

2. Analiza dynamiki, czyli analiza pozioma i przydatność decyzyjna analiz w czasie.

3. Analiza silnych i słabych stron na tle sprawozdania badanego podmiotu.

4. Ocena szans i zagrożeń badanego podmiotu na tle sektora.

5. Analizy benchmarkingowe, czyli porównania wskaźnikowe (sektorowe i branżowe).

6. Powiązania między sprawozdaniami w analizie dynamiki.

7. Przygotowanie wstępnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

III. ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Analiza rentowności – jak zbadać zyskowność/deficytowość firmy:
a) analiza rentowności sprzedaży (ROS),
b) analiza rentowności aktywów (ROA),
c) analiza rentowności kapitału (ROE),
d) średni ważony koszt kapitału (WACC) w ocenie rentowości firmy.

2. Analiza płynności:
a) pojęcie i istota płynności przedsiębiorstwa,
b) analiza płynności w ujęciu statycznym na podstawie bilansu,
c) analiza płynności w ujęciu dynamicznym na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.

3. Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi
a) wskaźniki obrotowości i aktywności,
b) cykl konwersji środków pieniężnych.

4. Analiza finansowania – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych
w działalność firmy:
a) wskaźniki zadłużenia,
b) badanie samofinansowania i przekładni kapitałowej,
c) ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa,
d) instrumenty finansowe,
e) źródła finansowania przedsiębiorstwa,
f) koszt finansowania spółki i kalkulacja kosztu finansowania,
g) dobór metod finansowania w praktyce.

IV. POGŁĘBIONE ANALIZY FINANSOWE PŁYNNOŚCI I RENTOWNOŚCI SPÓŁKI

1. Trzy aspekty płynności finansowej, nadwyżka płynności i niedobór płynności, płynność a upadłość.

2. Płynność a wypłacalność przedsiębiorstwa.

3. Czy przedsiębiorstwo o odpowiednich poziomach wskaźników płynności może stać się niewypłacalne i upaść?

4. Pomiar płynności finansowej (wskaźniki płynności, wydajności pieniężnej i struktury przepływów pieniężnych).

5. Kapitał obrotowy netto i strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto – jak szacować i sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?

6. Cykl konwersji środków pieniężnych (rotacja, należności, zobowiązań, zapasów).

7. Ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy, jak można sterować wynikiem finansowym?

8. Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?

9. Wrażliwość rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) wpływają na rentowność.

V. ZAAWANSOWANE PROBLEMY ANALIZY FINANSOWEJ

1. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej (DOL) i dźwigni finansowej (DFL) w analizie finansowej i zarządzaniu – jak fluktuacje popytu wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?

2. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w analizie kondycji firmy.

3. Rynkowa wartość dodana MVA (market value added) i jej związek z EVA.

4. Syntetyczne metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

5. Piramida Du Ponta.

6. Dyskryminacyjne modele przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, Model Hołdy oraz Model Gajdki i Stosa).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

08 12 2020 - 09 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję