Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla pracowników Zakładów Ubezpieczeń

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla pracowników Zakładów Ubezpieczeń

03 11 2020 - 04 11 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

• Prezentacja podstawowych elementów sprawozdania finansowego.
• Wyjaśnienie wpływu operacji zachodzących w przedsiębiorstwie na prezentowane w sprawozdaniu wielkości.
• Wykształcenie umiejętności analizy różnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
• Ukazanie zasad konstrukcji wskaźników finansowych oraz ich interpretacji w celu oceny sytuacji finansowej banku.
• Ukazanie zasad badania płynności finansowej firmy.
• Nabycie umiejętności stosowania metod analizy finansowej w praktyce.
• Wykrywanie nieprawidłowości i efektów tzw. kreatywnej rachunkowości w sprawozdawczości.
• Analiza „pułapek” analizy finansowej.
• Ocena finansowania i doradztwo w zakresie finansowania firmy.
• Przewidywanie bankructwa, ocena zdolności do kontynuowania działalności.

Program

I. Zakres sprawozdawczości finansowej i podstawowe pojęcia i terminy finansowe

1. Omówienie regulacji prawnych dot. prawa bilansowego:
a) w jakim zakresie istnieje obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego,
b) jakie są zasady sporządzania sprawozdania finansowego,
c) od czego zależą typy sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwo – jakich informacji można wymagać od różnych firm?
d) zakres informacyjny poszczególnych sprawozdań – jaka jest ich przydatność do oceny bieżącej i przyszłej kondycji finansowej firmy?

2. Bilans jako podstawowe źródło informacji o majątku firmy i sposobach jego finansowania:
a) zasady konstrukcji bilansu,
b) omówienie i wycena poszczególnych składników bilansowych,
c) zasada równowagi bilansowej,
d) wpływ operacji gospodarczych na pozycje bilansowe,
e) analityczne czytanie i interpretowanie bilansu,
f) wycena bilansowa a polityka rachunkowości – wpływ regulacji prawnych i polityki rachunkowości na porównywalność sprawozdań finansowych oraz na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

3. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o wynikach firmy:
a) zasady konstrukcji rachunku zysków i strat,
b) omówienie poszczególnych części rachunku zysków i strat,
c) sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym,
d) analityczna ocena wyniku finansowego przedsiębiorstwa,
e) czy dodatni wynik finansowy (zysk) zawsze stanowi pozytywny objaw i czy rentowne (zyskowne) przedsiębiorstwo może upaść?
f) co oznaczają wielkości EBIT, EBITDA, EBT stosowane w kontekście rachunku wyników,
g) problemy interpretacji rachunku zysków i strat.

4. Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i jego znaczenie:
a) zasady konstrukcji rachunku przepływów pieniężnych,
b) wyjaśnienie istoty segmentów działalności w rachunku przepływów pieniężnych,
c) sporządzanie rachunku cash flow metodą pośrednią i bezpośrednią,
d) jaki jest związek zysku firmy z przepływami pieniężnymi i gotówką?
e) jak interpretować zmiany przepływów pieniężnych w danym okresie?
f) Źródła generowania dodatniego salda przepływów pieniężnych (Cash flow),
g) Ocena ośmiu możliwych wariantów w dynamicznej ocenie sytuacji finansowej formy.

5. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego:
a) treść informacji dodatkowej,
b) zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
c) przydatność dodatkowych wyjaśnień do bilansu i rachunku zysków i strat,
d) istota i konstrukcja zestawienia zmian w kapitale własnym.

II. Formułowanie ocen i wniosków dotyczących bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy dynamiki

1. Analiza dynamiki, czyli analiza pozioma i przydatność decyzyjna analiz w czasie.

2. Powiązania między sprawozdaniami w analizie dynamiki.

3. Przygotowanie wstępnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

III. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

1. Analiza rentowności – jak zbadać zyskowność/deficytowość firmy:
a) analiza rentowności sprzedaży (ROS),
b) analiza rentowności aktywów (ROA),
c) analiza rentowności kapitału (ROE),
d) średni ważony koszt kapitału (WACC) w ocenie rentowości firmy.

2. Analiza płynności:
a) pojęcie i istota płynności przedsiębiorstwa,
b) analiza płynności w ujęciu statycznym na podstawie bilansu,
c) analiza płynności w ujęciu dynamicznym na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.

3. Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi:
a) wskaźniki obrotowości i aktywności,
b) cykl konwersji środków pieniężnych.

4. Analiza finansowania – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy:
a) wskaźniki zadłużenia,
b) badanie samofinansowania i przekładni kapitałowej,
c) ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa,
d) Instrumenty finansowe,
e) Źródła finansowania przedsiębiorstwa,
f) Koszt finansowania spółki i kalkulacja kosztu finansowania,
g) Dobór metod finansowania w praktyce.

IV. Pogłębione analizy ryzyka, wrażliwości i scenariuszy

1. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej (DOL) w analizie finansowej:
a) jak fluktuacje sprzedaży wpływają na zysk.

2. Wykorzystanie dźwigni finansowej (DFL):
b) jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?

3. Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile może zmniejszyć się sprzedaż, aby nie zbankrutować?

4. Wrażliwość rentowności – jak podejmowane decyzje wpływają na rentowność.

V. Przewidywanie zagrożeń i niewypłacalności przedsiębiorstwa

1. Syntetyczne metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

2. Dyskryminacyjne modele przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, Model Hołdy oraz Model Gajdki i Stosa).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

03 11 2020 - 04 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję