Analiza wskaźnikowa – kondycja finansowa przedsiębiorstwa

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Analiza wskaźnikowa – kondycja finansowa przedsiębiorstwa

20 05 2019 - 21 05 2019 - Kraków
17 06 2019 - 18 06 2019 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący szkolenie

dr Paweł Wnuczak – jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, opracowania systemu controllingu, analizy finansowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Kierownik merytoryczny finansowych studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcje członka rady nadzorczej.
Prowadzi zajęcia z zakresu analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UE na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Przeprowadził szkolenia między innymi dla PKO BP, TP S.A., Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Jeronimo Martins Polska S.A., Union Investment TFI S.A., Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pracodawców RP (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich), Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Cel szkolenia

• przekazanie wiedzy dotyczącej zawartości informacyjnej poszczególnych elementów sprawozdania finansowego,
• omówienie podstawowych zasad prowadzenia analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych,
• wykazanie zalet oraz ograniczeń analizy wskaźnikowej,
• zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami opracowania oraz interpretacją wyników analizy wskaźnikowej rentowności, płynności, zadłużenie oraz sprawności działania,
• omówienie zasad kalkulacji oraz interpretacji wskaźników rynku kapitałowego.

Adresaci szkolenia

• kadra kierownicza pionów niefinansowych (kierownicy, dyrektorzy, zarząd),
• pracownicy działów księgowości, działów controllingu i analiz finansowych,
• właściciele firm,
• członkowie rad nadzorczych,
• kierownicy projektów,
• osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z analizą wskaźnikową sprawozdań finansowych jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji. 

Korzyści ze szkolenia

• zapoznanie uczestników z istotą analizy wskaźnikowej,
• zwiększenie świadomości Uczestników dotyczącej istoty finansowego wymiaru podejmowanych w firmie decyzji,
• nabycie umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
• zdobycie umiejętność stosowania analizy wskaźnikowej dla celów oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

Metodyka szkolenia

Zagadnienia prezentowane podczas szkolenia zostaną przedstawione w formie przykładów liczbowych oraz studiów przypadku. Zajęcia będą miały charakter praktyczny oraz interaktywny.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa:
a) istota i cele analizy wskaźnikowej,
b) perspektywa analizy dla różnych grup odbiorców.

2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:
a) bilans:
• prezentacja podstawowych pozycji aktywów i pasywów,
• omówienie podstawowych zasad tworzenia bilansu,
• przykład liczbowy prezentujący metodologię tworzenia bilansu.
b) rachunek zysków i strat:
• charakterystyka poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat,
• rachunek zysków i strat wariant porównawczy i kalkulacyjny,
• przedstawienie podstawowych zasad tworzenia rachunku zysków i strat,
• przykład liczbowy prezentujący metodologię tworzenia rachunku zysków i strat.
c) rachunek przepływów pieniężnych:
• istota rachunku przepływów pieniężnych,
• omówienie podstawowych pozycji rachunku przepływów pieniężnych,
• prezentacja zasad tworzenia rachunku przepływów pieniężnych,
• przykład liczbowy prezentujący metodologię tworzenia rachunku przepływów pieniężnych.
d) zasady rachunkowości i ich wpływ na sprawozdanie finansowe,
e) kreatywna rachunkowość i jej wpływ na sprawozdanie finansowe.

3. Analiza wskaźnikowa rentowności:
a) wskaźniki rentowności i ich modyfikacje: ROE, ROA, ROS, ROIC,
b) analiza powiązań występujących między poszczególnymi wskaźnikami rentowności,
c) wady i zalety analizy wskaźnikowej rentowności,
d) analiza wskaźnikowa na różnych poziomach zysku uwzględnianego w rachunku zysków i strat,
e) przykład liczbowy prezentujący sposób kalkulacji poszczególnych wskaźników rentowności oraz ich interpretacja.

4. Analiza wskaźnikowa płynności:
a) wskaźniki płynności kalkulowane na podstawie wartości bilansowych: wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik wysokiej płynności, wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi,
b) wskaźniki płynności bazujące na wartościach prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych: wskaźniki wydajności gotówkowej oraz wskaźniki wystarczalności gotówki,
c) ograniczenia analizy płynności dokonanej na podstawie bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych,
d) skorygowana analiza płynności,
e) przykład liczbowy prezentujący sposób kalkulacji poszczególnych wskaźników płynności finansowej oraz ich interpretacja.

5. Analiza wskaźnikowa zadłużenia:
a) zasady finansowania działalności gospodarczej: kapitał własny i kapitał obcy
b) wady i zalety finansowania działalności poszczególnymi kapitałami
c) konstrukcja wskaźników zadłużenia: wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych, wskaźniki obsługi długu
d) ocena zadłużenia z perspektywy właściciela i wierzyciela
e) zadłużenie a dźwignia finansowa
f) przykład liczbowy prezentujący sposób kalkulacji poszczególnych wskaźników zadłużenia oraz ich interpretacja

6. Analiza wskaźnikowa sprawności działania:
a) cykl operacyjny i okres konwersji gotówki,
b) istota i podstawowe zasady zarządzania kapitałem obrotowym ,
c) wskaźniki sprawności działania: wskaźnik rotacji zapasów, należności i zobowiązań, wskaźnik operacyjny, wskaźnik obrotu gotówką,
d) przykład liczbowy prezentujący sposób kalkulacji poszczególnych wskaźników sprawności działania oraz ich interpretacja.

7. Wskaźniki rynku kapitałowego:
a) istota kreacji wartości firmy dla właścicieli,
b) wskaźniki rynku kapitałowego: zyskowność na jedną akcję (ESP), wskaźnik ceny akcji do zysku (P/E), wskaźnik ceny rynkowej akcji do wartości księgowej na jedną akcję (P/BV),
c) przykład liczbowy prezentujący sposób kalkulacji poszczególnych wskaźników rynku kapitałowego oraz ich interpretacja.

8. Podsumowanie analizy wskaźnikowej:
a) wskaźniki finansowe a przewidywanie bankructwa,
b) sygnały pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa,
c) wskaźniki finansowe w kontekście planowania finansowego,
d) wady i zalety analizy wskaźnikowej.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Terminy

20 05 2019 - 21 05 2019 - Kraków
17 06 2019 - 18 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję