Bilans w systemie Wypłacalność II – struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Ogólne zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II:
a) źródła przepisów prawa stosowane w rachunkowości i sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w systemie Wypłacalność II,
b) wpływ przepisów dyrektywy Rady UE z 19 grudnia 1991 roku w sprawie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
c) zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń stosowane w systemie Wypłacalność II,
d) nadrzędne zasady wyceny aktywów i zobowiązań w systemie Wypłacalność II,
e) zasady wyceny aktywów i zobowiązań – porównanie do zasad wyceny wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz MSSF i Solvency II,
f) wartość godziwa w zakładach ubezpieczeń w świetle systemu Wypłacalność II:
• ustalanie wartości godziwej aktywów (lokat, rozrachunków, innych pozycji w bilansie),
• ustalanie wartości godziwej zobowiązań innych niż rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe.

2. Szczegółowe zasady wyceny poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe w systemie Wypłacalność II.

3. Wpływ zasad wyceny rezerw techniczno – ubezpieczeniowych dla celów Wypłacalności na wycenę aktywów i pozostałych zobowiązań – powiązanie korekt.

4. Bilans dla celów Wypłacalność II:
a) specyfika struktury bilansu,
b) różnice i podobieństwa do bilansu sporządzanego zgodnie z przepisami ustawą o rachunkowości,
c) zasady sporządzania bilansu dla celów WII:
• przekształcenie pozycji z bilansu statutowego do pozycji bilansu dla celów WII,
• wprowadzanie korekt z tytułu ujęcia aktywów i zobowiązań dla celów WII nie ujmowanych w
bilansie sporządzanym zgodnie z ustawą o rachunkowości,
• wprowadzanie korekt z tytułu wyceny do wartości godziwej dla celów WII.
d) zasady ustalania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego w systemie Wypłacalność II.

5. Struktura kapitałów własnych (aktywów netto) dla celów Wypłacalność II a struktura środków własnych w systemie Solvency II.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

04-11-202105-11-2021Warszawa

Zaufali nam: