Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllingu i rachunkowości zarządczej, w tym m.in. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” (Wolters Kluwer, Kraków 2008), „Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa 2007), „Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie” (Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010). Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Cel szkolenia

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• funkcjonowania systemów controllingowych w firmie
• planowania kosztów w firmie
• budżetowania i analizowania wydatków firmowych
• analizowania rentowości firmy
• planowania w wymiarze operacyjnym i strategicznym
• projektowania i stosowania KPI
• stosowania wielowymiarowych narzędzi typu dashbord, managerial cockpit, socrecard

Metodyka zajęć

Interaktywny omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu zarządzania finansowego. Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery finansów.

Program

I. Uwarunkowania funkcjonowania budżetowania i controllingu

1. Znaczenie controllingu we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą:
a) istota controllingu i podstawowe zasady jego projektowania,
b) w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa.

2. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności w controllingu i budżetowaniu
a) jak mierzyć koszty i jak sterować kosztami w przedsiębiorstwie?
b) klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty na potrzeby controllingu i zarządzania przedsiębiorstwem?
c) analiza zmienności kosztów – jak badać koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania sprzedaży wpływają na koszty?

3. Controlling a rachunek odpowiedzialności z punktu widzenia budżetowania i projektowania KPI:
a) kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności i strategicznych jednostek biznesowych (SBU),
b) ocena i kontrola dokonań centrów kosztów i centrów zysku.

II. Budżetowanie w controllingu

1. Podstawowe uwarunkowania budżetowania w controllingu:
a) cele, funkcje i zasady budżetowania – po co budżetować?
b) proces i etapy budżetowania,
c) metody budżetowania (odgórne i oddolne, przyrostowe i od zera),
d) rodzaje budżetów (sztywne i elastyczne, statyczne i kroczące).

2. Budżet główny całej firmy
a) budżety operacyjne – jak przygotować i skoordynować budżety przychodów i kosztów?
b) budżety finansowe – jak sporządzić sprawozdanie finansowe pro forma? (budżet gotówki, bilans pro forma, rachunek wyników pro forma),
c) konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet główny.

3. Organizacyjne aspekty budżetowania:
a) problemy formalizacji budżetowania,
b) zadania komórki zajmującej się budżetowaniem,
c) instrukcja budżetowania,
d) komisja budżetowa,
e) harmonogram budżetowania.

4. Kontrola wykonania budżetów i analiza odchyleń:
a) operacyjnych,
b) finansowych.

III. Sporządzanie budżetów w praktyce

1. Sporządzenie budżetów operacyjnych:
• budżet przychodów,
• budżet kosztów zasobów bezpośrednich (np. wynagrodzeń, materiałów),
• budżet kosztów pośrednich,
• budżet kosztów sprzedaży,
• budżet kosztów ogólnego zarządu,
• budżet kosztów produktów, usług, zleceń,
• budżet wyniku ze sprzedaży na poziomie EBIT.

2. Sporządzenie budżetów finansowych:
• budżet wpływów i wydatków,
• bilans pro forma,
• rachunek zysków i strat pro forma,
• rachunek przepływów pieniężnych pro forma, czyli budżet gotówki.

3. Kontrola wykonania budżetów:
• kontrola wykonania budżetów operacyjnych,
• kalkulacja kosztów rzeczywistych i wyniku EBIT,
• określenie budżetu sztywnego, elastycznego,
• uzgodnienie wyniku finansowego z budżetu sztywnego z wynikiem rzeczywistym,
• Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetów finansowych.

IV. Projektowanie i wykorzystanie KPI w praktyce

1. Koncepcja performance measurement w praktyce:
• istota pomiaru dokonań (efektywności i wydajności) w zarządzaniu firmą,
• krytyczne czynniki sukcesu (critical success factors),
• kluczowe mierniki dokonań KPI (key performance indicators).

2. Koncepcja pomiaru wielowymiarowego w nurcie BSC:
• systemy pomiaru wyników,
• założenia zrównoważonej karty wyników (balanced scorecard),
• perspektywy BSC,
• wady i zalety i problemy praktyczne BSC.

3. Projektowanie systemu BSC:
• metodyka projektowania systemu zintegrowanych KPI,
• założenia organizacji zorientowanej na strategię (strategy-focused organization),
• planowanie w kontekście projektowania KPI,
• mapowanie strategiczne.

4. Wdrażanie systemu obmiaru KPI opartego na BSC:
• komunikowanie wyników,
• kaskadowanie pomiaru na niższe szczeble w strukturze organizacyjnej,
• wykorzystanie KPI w celu poprawy efektywności.

5. Projektowanie przykładowych KPI:
• metodyka projektowania KPI,
• identyfikacja czynników sukcesu,
• atrybuty KPI,
• uwarunkowania sytuacyjne przy projektowaniu KPI,
• budowa i rodzaje mierników typu KPI.

6. Studium przypadku:
• projektowanie i wdrażanie systemu pomiaru dokonań z wykorzystaniem BSC dla wybranej firmy.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

02-12-202103-12-2021Warszawa

Zaufali nam: