VAT i CIT 2021 w działalności zakładów ubezpieczeń

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT i CIT 2021 w działalności zakładów ubezpieczeń

24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej sektor ubezpieczeniowy.

Program szkolenia

DZIEŃ I

VAT w działalności zakładów ubezpieczeń

1. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT od 1 października 2020 r.:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK_VAT,
c) nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
d) kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT,
e) kody literowe istotne dla działalności zakładów ubezpieczeń,
f) kody w przypadku faktur korygujących,
g) kody w przypadku sprzedaży dokumentowanej na kasie fiskalnej,
h) zasady wykazywania dokumentów wewnętrznych w ewidencji VAT,
i) kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
j) transakcje międzynarodowe a JPK_VAT,
k) czynności zwolnione z JPK_VAT,
l) mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
m) refaktury a JPK_VAT,
n) faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
o) świadczenia nieodpłatne a JPK_VAT,
p) odwrotne obciążenie a JPK_VAT,
q) transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a JPK_VAT,
r) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
s) obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd.

2. Biała lista podatników VAT:
a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie – nowe sankcje w VAT i CIT,
c) zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami.

3. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment):
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,
d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
e) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,
f) zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
g) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
h) nowe regulacje a prywatne rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej,
i) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,
j) podzielona płatność a transakcje z kontrahentami zagranicznymi,
k) zasady uwalniania środków z konta VAT,
l) zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.

4. Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS):
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) WIS – nowy instrument ochrony prawnej,
d) zasady występowania po WIS,
e) zakres ochrony przysługujący na mocy WIS.

5. Zakres zwolnienia z VAT dla poszczególnych typów usług finansowych:
a) usługi ubezpieczeniowe:
• zakres zwolnienia dla usług ubezpieczeniowych, ubezpieczenie grupowe, cechy usługi ubezpieczenia w rozumieniu TSUE,
• pośrednictwo ubezpieczeniowe – różne modele pośrednictwa ubezpieczeniowego a zakres zwolnienia, usługi subagenta a zwolnienie z VAT; premie brokerskie,
• świadczenie obok usług pośrednictwa innych usług w różnym zakresie związanych z działalnością pośrednika – możliwość zwolnienia całego zespołu świadczeń w oparciu o konstrukcję świadczenia złożonego,
• usługi assistance,
• wycena szkód/likwidacje szkód –analiza różnych modeli świadczenia usług likwidacji szkód a wyrok TSUE z 17 marca 2016 r., w sprawie C-40/15,
• ubezpieczenie przedmiotu leasingu – wyrok TSUE z 17.1.2013 r. w sprawie BGŻ Leasing, polska praktyka,
• kary umowne, odszkodowania i ich konsekwencje na gruncie VAT,
• problemy związane z refakturowaniem:
o co to jest refaktura i czym różni się od innych form przerzucania kosztów?
o jakie są zasady wystawiania refaktur (marża, stawka podatkowa, moment powstania obowiązku podatkowego).
• zasady refakturowania mediów przy najmie i ubezpieczenia przy leasingu,
• czy usługa najmu oraz odsprzedaż (refakturowanie) mediów są odrębnymi świadczeniami
• orzecznictwo TSUE, krajowych sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące refakturowania,
• zasady ustalania daty sprzedaży w przypadku refaktur.

6. Outsourcing w branży finansowej – skuteczna metoda na optymalizację?:
a) usługi świadczone w ramach outsourcingu,
b) usługi tzw. niezależnej grupy osób – (zakres zwolnienia w interpretacjach MF i orzecznictwie polskich sądów administracyjnych i wyroków TSUE),
c) holding jako forma działalności i skutki na gruncie podatku VAT, grupy podatkowe VAT w regulacjach innych państw UE jako sposób na oszczędności podatkowe.

7. Opodatkowane usługi finansowe:
a) usługi w zakresie leasingu (rodzaje leasingu i zakres opodatkowania),
b) usługi doradztwa (zakres opodatkowania),
c) usługi ściągania długów (windykacji należności) – spór o zakres opodatkowania w kontekście sprawy GFKL Financial Services, AXA UK oraz MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring:
• ściąganie długów a factoring (typy factoringu),
• cesja wierzytelności – brak opodatkowania w świetle sprawy GFKL Financial Services (polskie wyroki zapadłe po sprawie GFKL, interpretacje MF i wyroki polskich sądów sprzed sprawy GFKL – wyrok NSA z 19.3.2012 r. i najnowsze orzecznictwo).

8. Faktura VAT oraz faktura elektroniczna:
a) elementy faktury i faktura proforma – konsekwencje jej wystawiania, faktury uproszczone dla usług finansowych,
b) faktura dokumentująca usługi zwolnione z opodatkowania,
c)termin wystawiania faktur,
d) noty korygujące,
e) faktury korygujące,
f) duplikaty faktur,
g) autentyczność i integralność treści faktury – bezpieczny przesył i przechowywanie faktur; wymóg zapewnienia przez podatnika autentyczności i integralności treści faktury poprzez dowolne kontrole biznesowe.

9. Prawo do odliczenia podatku naliczonego i odliczenie proporcjonalne (korekta):
a) zasady odliczenia podatku naliczonego i terminy odliczenia – czy warto być zwolnionym z VAT?,
b) koncepcja związku pośredniego i wyłączenia w prawie do odliczenia,
c) samochody i odliczenia – bankowozy a 100 % odliczenia, karty paliwowe,
d) faktury od niezarejestrowanych podatników,
e) alokacja bezpośrednia i jej prymat – daleko idąca alokacja bezpośrednia na tle interpretacji MF i orzecznictwa,
f) proporcja VAT – metodologia i składniki (przykłady liczbowe),
g) czynności neutralne dla ustalania proporcji – czynności sporadyczne (pożyczki w ramach grupy jako działalność uboczna).

DZIEŃ II

CIT w działalności zakładów ubezpieczeń

I. Ulga na złe długi, zatory płatnicze i biała lista podatników, split payment – nowe regulacje od 1.01.2020 r. – podsumowanie zmian, najnowsze orzecznictwo

1. Rodzaje transakcji objęte korektą, obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela, transakcje między podmiotami powiązanymi, zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

2. Ograniczenia zatorów płatniczych – terminy zapłaty w transakcjach handlowych.

3. Biała lista podatników – skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT: 
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników,
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

4. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
a) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
b) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
c) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
d) potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT.

5. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT – weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów, skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych), uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia).

6. Nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

II. Podatek u źródła – analiza nowych regulacji z punktu widzenia branży ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem planowanych zmian w roku 2021

1. Stawki podatku – stawki krajowe i stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2. Zwolnienia; zakres podmiotowy oraz przedmiotowy; warunki.

3. Standardy należytej staranności w związku z zastosowaniem stawki preferencyjnej albo zwolnienia.

4. Beneficjent rzeczywisty – znaczenie dla stosowania stawek preferencyjnych oraz dla zastosowania zwolnień.

5. Obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne: certyfikat rezydencji, oświadczenia, forma oraz termin ważności.

6. Znaczenie limitu 2 mln pln, tryb zwrotowy, wniosek oraz załączniki do wniosku, tryb oświadczeń, odpowiedzialność, opinia o stosowaniu zwolnienia, opłata, termin ważności.

7. Wyłączenia spod regulacji.

8. Reklama w mediach społecznościowych i google a podatek u źródła.

9. Usługi w branży ubezpieczeniowej z punktu widzenia podatku u źródła – najnowsze interpretacje i orzecznictwo (usługi pośrednictwa, reasekuracji).

III. Ceny transferowe – zmiany 2020/2021 wraz z podsumowaniem

1. Kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP – katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym.

2. Nowa definicja podmiotów powiązanych.

3. Benchmark jako element dokumentacji local file.

4. Nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych.

5. ,,safe harbour” czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.

6. Pozostałe zmiany wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji istotnych dla branży ubezpieczeniowej.

IV. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży ubezpieczeniowej

1. Podatek od przychodów z budynków – nowa odsłona podatku od nieruchomości komercyjnych z rozszerzonym katalogiem przedmiotu opodatkowania.

2. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.

3. Zatrzymanie kapitału w spółce – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.

4. Samochody w działalności przedsiębiorstwa:
a) nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
b) wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
c) eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym – rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
d) leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
e) samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą – ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?

V. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branży ubezpieczeniowej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych

1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych branży:
a) moment rozpoznania przychodu – przychody z tytułu składek ubezpieczeniowych, wystawienie polisy, reasekuracja bierna i czynna, zmniejszenia stanu rezerw techniczno – ubezpieczeniowych, roszczenia regresowe,
b) składka reasekuratora oraz koszty akwizycji,
c) instrumenty finansowe – zbycie i realizacja,
d) świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
e) odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
f) refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży ubezpieczeniowej:
a) koszty rezerwy techniczno – ubezpieczeniowej,
b) prowizje akwizycyjne na rzecz agentów i brokerów,
c) ujęcie w kosztach reasekuracji biernej i czynnej,
d) kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
e) refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
f) zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
g) korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
h) kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST,
i) kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
j) limitowanie kosztów z art. 15e ustawy o CIT; zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
k) koszty finansowania dłużnego
l) wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

3. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych:
a) akcje marketingowe w branży ubezpieczeniowej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych,
b) świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników/współpracowników (bony, vouchery, prezenty, strój, ubiór, abonamenty medyczne, sportowe, ubezpieczenie OC członków organów spółek).

4. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży ubezpieczeniowej.

VI. Systemowe zmiany w CIT 2021

1. Fundusz inwestycyjny – istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji, warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.).

2. Strategia podatkowa – nowy wymóg od 1 stycznia 2021 r.:
a) podmioty zobowiązane do publikacji,
b) czy trzeba publikować strategię za 2020 r.?
c) elementy obligatoryjne strategii podatkowej,
d) jak przygotować strategie podatkową,
e) odpowiedzialność podatkowa i karna a zapisy w strategii podatkowej,
f) strategia podatkowa a inne procedury podatkowe (polityka podatkowa, procedura należytej staranności w VAT i WHT, procedura MDR),
g) traktowanie sygnalistów i apetyt na ryzyko podatnika – jak opisać w strategii, a jak wdrożyć w życie,
h) zaangażowanie zarządu,
i) dobre praktyki zarządzania ryzykiem podatkowym.

3. Spółka nieruchomościowa:
a) definicja spółki nieruchomościowej. Forma prawna spółki nieruchomościowej,
b) spółka nieruchomościowa z siedzibą na terytorium Polski. Spółka nieruchomościowa z siedzibą zagranicą. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Kto może być przedstawicielem?
c) zbycie udziałów / akcji albo przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Obowiązki płatnicze,
d) pozostałe zmiany.

VII. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum miasta

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję