CIT i VAT w działalności zakładów ubezpieczeń

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

CIT i VAT w działalności zakładów ubezpieczeń

12 12 2019 - 13 12 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Cel szkolenia

Rok 2019 oraz nadchodzący 2020 r. to okres przełomowych zmian w przepisach podatkowych. Obowiązkowa podzielona płatność, „biała lista” podatników VAT, zmiany w JPK VAT, nowa matryca stawek VAT, Wiążąca Informacja Podatkowa, zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, nowe zasady rozliczania strat podatkowych czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to przykładowe zagadnienia, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji dla branży ubezpieczeniowej. Oprócz przekazania informacji na temat znowelizowanych przepisów, celem szkolenia jest również usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatku VAT i CIT. Dokonany zostanie również przegląd najważniejszych wyroków, orzecznictwa i interpretacji podatkowych z ostatnich miesięcy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej sektor ubezpieczeniowy.

Program*

DZIEŃ I

CIT 2019/2020 r. w branży ubezpieczeniowej

1. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. – analiza nowych wyzwań stawianych podatnikom z uwzględnieniem specyfiki branży ubezpieczeniowej:
a) Płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
• transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
• rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
• transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
• zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?
b) Zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła wchodzą jednak z opóźnieniem do systemu prawnego? Kompleksowa analiza:
• dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT – jak i kiedy stosować ,,stare” i ,,nowe” zasady,
• procedura należytej staranności – kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
• wyjaśnienia MF dot. WHT – jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
• kopia certyfikatu rezydencji – jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,,dokumentu urzędowego” znajduje zastosowanie;
• zmiany a zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zakres stosowania;
c) Centralny Rejestr Podatników – kto i kiedy będzie podlegał zgłoszeniu?
d) Uproszczone Porozumienie Cenowe – sposób na uniknięcie dokumentacji TP oraz ograniczenia dotyczącego kosztów zakupu usług niematerialnych od podmiotów powiązanych?
e) Obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników – podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika.
f) Dyrektywa CIT – kolejny proces harmonizacji prawa podatkowego w UE?
g) Inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową.

2. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży ubezpieczeniowej:
a) Podatek od przychodów z budynków – nowa odsłona podatku od nieruchomości komercyjnych z rozszerzonym katalogiem przedmiotu opodatkowania!
b) Darowizna na szkołę w kosztach podatkowych – koniec z sponsoringiem niewłaściwym!
c) Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.
d) Nowe zasady funkcjonowania ulgi na działalność badawczo – rozwojową.
e) Zatrzymanie kapitału w spółce – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.
f) Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.
g) Samochody w działalności przedsiębiorstwa
• nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
• wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
• eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym – rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą – ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?
• pojazdy specjalne i ciężarowe – czy zmiany mają do nich zastosowanie?
• przepisy przejściowe – kto i do kiedy może stosować ,,stare” przepisy?
h) ,,Exit tax” – czy najnowsze wyjaśnienia MF ułatwiły zidentyfikowanie dodatkowego opodatkowania?
i) Ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki:
• kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP – nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
• nowa definicja podmiotów powiązanych,
• benchmark jako element dokumentacji local file,
• TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone – czy fiskus będzie wiedział jeszcze więcej?
• nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
• ,,safe harbour” czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek,
• przepisy przejściowe – jak zastosować nowe korzystne regulacje do dokumentacji za rok 2018?
j) Pozostałe zmiany.

3. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branży ubezpieczeniowej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:
a) Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych branży:
• moment rozpoznania przychodu – przychody z tytułu składek ubezpieczeniowych, wystawienie polisy, reasekuracja bierna i czynna, zmniejszenia stanu rezerw techniczno – ubezpieczeniowych, roszczenia regresowe,
• składka reasekuratora oraz koszty akwizycji,
• instrumenty finansowe – zbycie i realizacja,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;
b) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży ubezpieczeniowej:
• koszty rezerwy techniczno – ubezpieczeniowej,
• prowizje akwizycyjne na rzecz agentów i brokerów,
• ujęcie w kosztach reasekuracji biernej i czynnej,
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
• ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;

c) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
d) Akcje marketingowe w branży ubezpieczeniowej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych.
e) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży ubezpieczeniowej.

4. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży ubezpieczeniowej.

5. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

DZIEŃ II

Rewolucyjne zmiany w VAT 2019/2020 r. istotne dla działalności zakładów ubezpieczeń:

I. Zmiany w podatku VAT 2019/2020 r. – analiza istotnych zmian dla działalności zakładów ubezpieczeń:
a) nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych,
b) „biała lista” podatników VAT – skutki jej wprowadzenia, zapłata za fakturę na rachunek inny niż widniejący w wykazie podatników VAT,
c) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
d) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
e) WIS – wiążąca informacja stawkowa (w jaki sposób chroni podatników),
f) zmiany JPK VAT, likwidacja deklaracji VAT,
g) kary za błędy w JPK VAT,
h) indywidualny rachunek bankowy do rozliczeń podatkowych.

II. Obowiązkowa podzielona płatność zamiast odwrotnego obciążenia:
a) likwidacja odwrotnego obciążenia – uchylenie załącznika nr 11 oraz załącznika nr 14,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment – nowy załącznik nr 15,
c) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu,
d) zaliczki a obowiązkowa podzielona płatność;
e) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
f) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT,
g) nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?
h) kara za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
i) przelewy zbiorcze – wprowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
j) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa,
k) pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie gospodarczym.

III. Moment powstania obowiązku podatkowego w interpretacjach MF i orzecznictwie
1. Zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego; pojęcie wykonania usługi i jego zakres, zwłaszcza:
a) usługi licencji (zwartych na czas oznaczony i nieoznaczony),
b) doradztwo,
c) opodatkowane usługi finansowe.
2. Szczególny obowiązek podatkowy: zasada kasowa dla wybranych usług finansowych.
3. „Eksport i import usługi finansowej”; usługa finansowa świadczona w sposób ciągły.
4. Szczególny obowiązek podatkowy – ograniczenie zastosowania reguły ogólnej:
a) wpływ zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty oraz 100 % płatności a moment powstania obowiązku podatkowego,
b) moment powstania obowiązku podatkowego a wystawienie faktury – przypadki kiedy wystawienie faktury będzie kreowało obowiązek podatkowy.

IV. Zakres zwolnienia z VAT dla poszczególnych typów usług finansowych
1. Usługi ubezpieczeniowe:
a) zakres zwolnienia dla usług ubezpieczeniowych, ubezpieczenie grupowe, cechy usługi ubezpieczenia w rozumieniu TSUE,
b) pośrednictwo ubezpieczeniowe – różne modele pośrednictwa ubezpieczeniowego a zakres zwolnienia, usługi subagenta a zwolnienie z VAT; premie brokerskie
c) świadczenie obok usług pośrednictwa innych usług w różnym zakresie związanych z działalnością pośrednika – możliwość zwolnienia całego zespołu świadczeń w oparciu o konstrukcję świadczenia złożonego,
d) usługi assistance,
e) wycena szkód/likwidacje szkód –; analiza różnych modeli świadczenia usług likwidacji szkód a wyrok TSUE z 17 marca 2016 r., w sprawie C-40/15
f) ubezpieczenie przedmiotu leasingu – wyrok TSUE z 17.1.2013 r. w sprawie BGŻ Leasing.

V. Sprzedaż akcji (papierów wartościowych), usługi przechowywanie papierów wartościowych.

VI. Usługi zarządzania – zakres zwolnienia.

VII. Outsourcing w branży finansowej – skuteczna metoda na optymalizację?
1. Usługi świadczone w ramach outsourcingu.
2. art. 43 ust. 13 ustawy o VAT – usługi stanowiące element usługi finansowej – zakres zwolnienia na tle polskiej praktyki, orzecznictwa TSUE oraz w kontekście projektów KE zmieniających Dyrektywę 2006/112.
3. Usługi tzw. niezależnej grupy osób – (zakres zwolnienia w interpretacjach MF i orzecznictwie polskich sądów administracyjnych i wyroków TSUE).
4. Holding jako forma działalności i skutki na gruncie podatku VAT, grupy podatkowe VAT w regulacjach innych państw UE jako sposób na oszczędności podatkowe.

VIII. Opodatkowane usługi finansowe:
1. Usługi w zakresie leasingu (rodzaje leasingu i zakres opodatkowania).
2. Usługi doradztwa (zakres opodatkowania).
3. Usługi ściągania długów (windykacji należności) – spór o zakres opodatkowania w kontekście sprawy GFKL Financial Services, AXA UK oraz MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring:
a) ściąganie długów a factoring (typy factoringu)
b) cesja wierzytelności – brak opodatkowania w świetle sprawy GFKL Financial Services (polskie wyroki zapadłe po sprawie GFKL, interpretacje MF i wyroki polskich sądów sprzed sprawy GFKL – wyrok NSA z 19.3.2012 r. i najnowsze orzecznictwo).

IX. Faktura VAT oraz faktura elektroniczna:
1. Elementy faktury i faktura proforma – konsekwencje jej wystawiania, faktury uproszczone dla usług finansowych.
2. Faktura dokumentująca usługi zwolnione z opodatkowania.
3. Termin wystawiania faktur.
4. Noty korygujące.
5. faktury korygujące.
6. Duplikaty faktur.
7. Autentyczność i integralność treści faktury – bezpieczny przesył i przechowywanie faktur; wymóg zapewnienia przez podatnika autentyczności i integralności treści faktury poprzez dowolne kontrole biznesowe.

IX. Prawo do odliczenia podatku naliczonego i odliczenie proporcjonalne (korekta):
1. Zasady odliczenia podatku naliczonego i terminy odliczenia.
2. Koncepcja związku pośredniego i wyłączenia w prawie do odliczenia.
3. Samochody i odliczenia – bankowozy a 100 % odliczenia, karty paliwowe.
4. Faktury od niezarejestrowanych podatników.
5. Alokacja bezpośrednia i jej prymat – daleko idąca alokacja bezpośrednia na tle interpretacji MF i orzecznictwa.
6. Proporcja VAT – metodologia i składniki (przykłady liczbowe).
7. Czynności neutralne dla ustalania proporcji – czynności sporadyczne (pożyczki w ramach grupy jako działalność uboczna).

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

12 12 2019 - 13 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję