CIT i VAT 2019 w działalności zakładów ubezpieczeń

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

CIT i VAT 2019 w działalności zakładów ubezpieczeń

12 12 2019 - 13 12 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zaprezentowanie problematyki podatkowej w VAT i CIT jaka wystąpiła na skutek nowelizacji przepisów z dniem 1 stycznia 2019 r. Rewolucyjne zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, zmiany stawek VAT, nowe zasady rozliczania strat podatkowych czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to jedne z zagadnień, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji.
Nie bez znaczenia w trakcie szkolenia pozostanie odpowiedź czy na przedsiębiorstwach sektora ubezpieczeniowego nadal ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Szkolenie w tym zakresie ma na celu analizę możliwości uniknięcia obowiązków dokumentacyjnych za rok 2018!
Podczas szkolenia poruszone zostaną także wnioski z bieżących stanowisk fiskusa i wyroków sądów administracyjnych z uwzględnieniem specyfiki branży.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej sektor ubezpieczeniowy.

Program*

DZIEŃ I

Podatek CIT 2019 w działalności zakładów ubezpieczeń

I. Planowane i realizowane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

1. Najistotniejsze zmiany w CIT w 2019 r. z ujęciem problematyki zastosowania przepisów przejściowych w branży:
a) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
b) nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych,
c) pojazd specjalny, ciężarowy, wykorzystywany w trybie ,,mieszanym”/ ,,jednolitym” a koszty uzyskania przychodów – nowe ograniczenia w zakresie zakupów pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa służącego do ich napędu,
d) ,,exit tax” – podatek od przeniesienia biznesu poza Polskę?
e) zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła,
f) ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki, kto zostaje wyłączony z obowiązku dokumentacyjnego?
g) dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT
h) pozostałe zmiany.
2. Planowane zmiany w CIT – płatność na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP, centralny rejestr podatników, inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową.

II. Praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w 2018 r. – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa z uwzględnieniem specyfiki branży ubezpieczeniowej

1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – problematyka tzw. cienkiej kapitalizacji.
3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania.
5. Zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
6. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.
7. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
8. Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC) – nowe przesłanki opodatkowania.
9. Pozostałe zmiany.

III. Podsumowanie bieżącej praktyki Krajowej Administracji Skarbowej i sądów administracyjnych w zakresie wybranej problematyki podatku CIT z uwzględnieniem specyfiki ubezpieczeń.

1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych: moment rozpoznania przychodu – przychody z tytułu składek ubezpieczeniowych, wystawienie polisy, reasekuracja bierna i czynna, zmniejszenia stanu rezerw techniczno – ubezpieczeniowych, roszczenia regresowe, składka reasekuratora oraz koszty akwizycji, instrumenty finansowe – zbycie i realizacja, świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne, odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo, refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.
2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami – kompleksowa analiza przepisów: koszty rezerwy techniczno – ubezpieczeniowej, prowizje akwizycyjne na rzecz agentów i brokerów, ujęcie w kosztach reasekuracji biernej i czynnej, kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia, refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne, korygowanie kosztów uzyskania przychodów, kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług, wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

IV. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników, podatkowe aspekty działań marketingowych w branży ubezpieczeniowej – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.

V. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej), straty (możliwość rozpoznania KUP), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.

VI. Pytania i wątpliwości – panel dyskusyjny.

DZIEŃ II

Rewolucyjne zmiany w VAT na 2019 r. istotne dla działalności zakładów ubezpieczeń

I. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) – praktyczne konsekwencje dla działalności zakładów ubezpieczeń

1. Ogólne zasady działania mechanizmu podzielonej płatności,
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy mechanizmu podzielonej płatności,
3. Sposób tworzenia i likwidowania rachunków VAT,
4.  Zasady funkcjonowania rachunku VAT – obowiązki banków i podatników, opłaty za obsługę rachunku VAT,
5. Dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności i jej ograniczenia,
6. Sposoby dysponowania środkami na rachunku VAT,
7. Uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowych,
8. Zasady dokonywania zapłaty VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT,
9. Zwrot VAT na konto VAT,
10. Korzyści dla nabywców stosujących split payment,
11. Skutki dla dostawców związane z zastosowaniem split payment,
12. Podzielona płatność a solidarna odpowiedzialność i sankcja VAT,
13. Zapłata na rachunek osoby trzeciej a podzielona płatność,
14. Podzielona płatność w przypadku transakcji walutowych,
15. Pomyłki kontrahentów a podzielona płatność,
16. Zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.

II. Zmiany w VAT 2019 r. – analiza istotnych zmian dla działalności zakładów ubezpieczeń

1. Nowe zasady rozliczania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych,
2. Zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
3. Nowe zapowiedzi dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
4. Zmiany dotyczące kas fiskalnych,
5. Modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
6. Likwidacja deklaracji VAT,
7. Zmiany dotyczące JPK.

III. Kluczowe zagadnienia dotyczące rozliczania VAT w 2019 r. związane z aktualną praktyką organów podatkowych nastawioną na zwalczanie oszustw podatkowych

1. Transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
2. Należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
3. Intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
4. Środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
5. Zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.

IV. Moment powstania obowiązku podatkowego w interpretacjach MF i orzecznictwie

1. Zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego; pojęcie wykonania usługi i jego zakres, zwłaszcza:
a) usługi licencji (zwartych na czas oznaczony i nieoznaczony)
b) doradztwo
c) opodatkowane usługi finansowe
2. Szczególny obowiązek podatkowy: zasada kasowa dla wybranych usług finansowych.
3. „Eksport i import usługi finansowej”; usługa finansowa świadczona w sposób ciągły.
4. Szczególny obowiązek podatkowy – ograniczenie zastosowania reguły ogólnej
a) wpływ zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty oraz 100 % płatności a moment powstania obowiązku podatkowego
b) moment powstania obowiązku podatkowego a wystawienie faktury – przypadki kiedy wystawienie faktury będzie kreowało obowiązek podatkowy

V. Nieodpłatne świadczenia

1. Nieodpłatne dostawy towarów
a) nieodpłatne przekazania towarów
b) prezenty o małej wartości oraz likwidacja odrębnej zasady braku opodatkowania przy przekazywaniu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych
2. Nieodpłatne świadczenie usług oraz analiza poszczególnych przypadków

VI. Faktura VAT oraz faktura elektroniczna

1. Elementy faktury i faktura proforma – konsekwencje jej wystawiania, faktury uproszczone dla usług finansowych.
2. Faktura dokumentująca usługi zwolnione z opodatkowania.
3. Termin wystawiania faktur.
4. Noty korygujące.
5. faktury korygujące.
6. Duplikaty faktur.
7. Autentyczność i integralność treści faktury – bezpieczny przesył i przechowywanie faktur; wymóg zapewnienia przez podatnika autentyczności i integralności treści faktury poprzez dowolne kontrole biznesowe.

VII. Zakres zwolnienia z VAT dla poszczególnych typów usług finansowych

1. Usługi ubezpieczeniowe:
a) zakres zwolnienia dla usług ubezpieczeniowych, ubezpieczenie grupowe, cechy usługi ubezpieczenia w rozumieniu TSUE
b) pośrednictwo ubezpieczeniowe – różne modele pośrednictwa ubezpieczeniowego a zakres zwolnienia, usługi subagenta a zwolnienie z VAT; premie brokerskie
c) świadczenie obok usług pośrednictwa innych usług w różnym zakresie związanych z działalnością pośrednika – możliwość zwolnienia całego zespołu świadczeń w oparciu o konstrukcję świadczenia złożonego
d) usługi assistance
e) wycena szkód/likwidacje szkód –; analiza różnych modeli świadczenia usług likwidacji szkód a wyrok TSUE z 17 marca 2016 r., w sprawie C-40/15
f) ubezpieczenie przedmiotu leasingu – wyrok TSUE z 17.1.2013 r. w sprawie BGŻ Leasing

VIII. Sprzedaż akcji (papierów wartościowych), usługi przechowywanie papierów wartościowych

IX. Usługi zarządzania – zakres zwolnienia

X. Outsourcing w branży finansowej – skuteczna metoda na optymalizację?

1. Usługi świadczone w ramach outsourcingu.
2. art. 43 ust. 13 ustawy o VAT – usługi stanowiące element usługi finansowej – zakres zwolnienia na tle polskiej praktyki, orzecznictwa TSUE oraz w kontekście projektów KE zmieniających Dyrektywę 2006/112.
3. Usługi tzw. niezależnej grupy osób – (zakres zwolnienia w interpretacjach MF i orzecznictwie polskich sądów administracyjnych i wyroków TSUE).
4. Holding jako forma działalności i skutki na gruncie podatku VAT, grupy podatkowe VAT w regulacjach innych państw UE jako sposób na oszczędności podatkowe.

XI. Opodatkowane usługi finansowe

1. Usługi w zakresie leasingu (rodzaje leasingu i zakres opodatkowania).
2. Usługi doradztwa (zakres opodatkowania).
3. Usługi ściągania długów (windykacji należności) – spór o zakres opodatkowania w kontekście sprawy GFKL Financial Services, AXA UK oraz MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring:
a) ściąganie długów a factoring (typy factoringu)
b) cesja wierzytelności – brak opodatkowania w świetle sprawy GFKL Financial Services (polskie wyroki zapadłe po sprawie GFKL, interpretacje MF i wyroki polskich sądów sprzed sprawy GFKL – wyrok NSA z 19.3.2012 r. i najnowsze orzecznictwo)

XII. Prawo do odliczenia podatku naliczonego i odliczenie proporcjonalne (korekta)

1. Zasady odliczenia podatku naliczonego i terminy odliczenia.
2. Koncepcja związku pośredniego i wyłączenia w prawie do odliczenia.
3. Samochody i odliczenia – bankowozy a 100 % odliczenia.
4. Alokacja bezpośrednia i jej prymat – daleko idąca alokacja bezpośrednia na tle interpretacji MF i orzecznictwa.
5. Proporcja VAT – metodologia i składniki (przykłady liczbowe).
6. Czynności neutralne dla ustalania proporcji – czynności sporadyczne (pożyczki w ramach grupy jako działalność uboczna).

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

12 12 2019 - 13 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję