CIT i VAT 2020/2021 w sektorze bankowym

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

CIT i VAT 2020/2021 w sektorze bankowym

15 12 2020 - 16 12 2020 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej sektor bankowy.

Program*

DZIEŃ I

Podatek CIT w sektorze bankowym

1. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych dokonane z dniem 1.01.20 – analiza nowych wyzwań stawianych podatnikom z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego:
a) Płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
• transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
• rachunki bankowe za granicą – czy fiskus wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
• transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
• zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?
• zawiadomienie ZAW-NR – praktyczna analiza mechanizmu zgłaszania,
• wyjaśnienia MF w zakresie płatności na rachunek niezgłoszony – praktyczne wątpliwości.
b) Obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników – podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika.
c) Mikrorachunek w płatnościach podatkowych.
d) Ulga na złe długi w podatku CIT:
• Konsekwencje po stronie dłużnika i wierzyciela,
• zakres i mechanizm stosowania, sposób naliczania terminu wystąpienia,
• ograniczenia w transakcjach,
• przepisy przejściowe.

2. Zmiana systemu poboru WHT od 1.07.20 – rewolucyjne zasady w podatku u źródła, kompleksowa analiza:
• dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT – jak i kiedy stosować ,,stare” i ,,nowe” zasady,
• procedura należytej staranności – kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
• wyjaśnienia MF dot. WHT – jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
• kopia certyfikatu rezydencji – jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,,dokumentu urzędowego” znajduje zastosowanie;
• zmiany a zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zakres stosowania.

3. Plany i pomysły MF związane z przeciwdziałaniem agresywnej optymalizacji w CIT: Centralny Rejestr Podatników, Uproszczone Porozumienie Cenowe, Dyrektywa CIT.

4. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w sektorze bankowym:
a) Podatek od przychodów z budynków – nowa odsłona podatku od nieruchomości komercyjnych z rozszerzonym katalogiem przedmiotu opodatkowania!
b) Darowizna na szkołę w kosztach podatkowych – koniec z sponsoringiem niewłaściwym!
c) Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.
d) Nowe zasady funkcjonowania ulgi na działalność badawczo – rozwojową.
e) Zatrzymanie kapitału w spółce – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.
f) Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.
g) Samochody w działalności przedsiębiorstwa
• nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
• wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
• eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym – rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą – ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?
• pojazdy specjalne i ciężarowe – czy zmiany mają do nich zastosowanie?
• przepisy przejściowe – kto i do kiedy może stosować ,,stare” przepisy?
h) ,,Exit tax” – czy najnowsze wyjaśnienia MF ułatwiły zidentyfikowanie dodatkowego opodatkowania?
i) Opodatkowanie kryptowalut – nowe regulacje na polskim rynku.
j) Ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki:
• kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP – nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
• nowa definicja podmiotów powiązanych,
• benchmark jako element dokumentacji local file,
• TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone – czy fiskus będzie wiedział jeszcze więcej?
• nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
• ,,safe harbour” czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej;
k) Pozostałe zmiany.

5. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki sektora bankowego z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:
a) Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu – przychody z tytułu factoringu, rozliczenie umów cash pool, umów o subpartycypację, umów sekurytyzacyjnych
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;
b) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki sektora bankowego:
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
• ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;
c) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
d) Akcje marketingowe w sektorze bankowym – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych.
e) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w sektorze bankowym.

6. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla sektora bankowego.

7. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

DZIEŃ II

Rewolucyjne zmiany w VAT istotne w sektorze bankowym

1. Biała lista podatników VAT:
a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie – nowe sankcje w VAT i CIT,
c) zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami.

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment):
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,
d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
e) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,
f) zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
g) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
h) nowe regulacje a prywatne rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej,
i) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,
j) podzielona płatność a transakcje z kontrahentami zagranicznymi,
k) zasady uwalniania środków z konta VAT,
l) zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.

3. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK,
c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
d) nowe ewidencje VAT.

4. Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) WIS – nowy instrument ochrony prawnej,
d) zasady występowania po WIS,
e) zakres ochrony przysługujący na mocy WIS.

5. Moment powstania obowiązku podatkowego:
a) zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego; pojęcie wykonania usługi i jego zakres, zwłaszcza:
• usługi licencji (zwartych na czas oznaczony i nieoznaczony),
• doradztwo,
• opodatkowane usługi finansowe,
b) szczególny obowiązek podatkowy: zasada kasowa dla wybranych usług finansowych,
c) „eksport i import usługi finansowej”; usługa finansowa świadczona w sposób ciągły,
d) szczególny obowiązek podatkowy – ograniczenie zastosowania reguły ogólnej:
• wpływ zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty oraz 100 % płatności a moment powstania obowiązku podatkowego,
• moment powstania obowiązku podatkowego a wystawienie faktury – przypadki kiedy wystawienie faktury będzie kreowało obowiązek podatkowy.

6. Faktura oraz faktura elektroniczna w bankach:
a) elementy faktury i ich modyfikacja – faktura proforma i konsekwencje jej wystawiania, faktury uproszczone dla usług finansowych,
b) faktura dokumentująca usługi zwolnione z opodatkowania,
c) termin wystawiania faktury,
d) faktura uproszczona i jej elementy (granica kwotowa i elementy niezbędne tego typu faktury),
e) noty korygujące,
f) autentyczność i integralność treści faktury – bezpieczny przesył i przechowywanie faktur; wymóg zapewnienia przez podatnika autentyczności i integralności treści faktury poprzez dowolne kontrole biznesowe.

7. Zakres zwolnienia z VAT dla poszczególnych typów usług finansowych:
a) czynności bankowe w prawie polskim a zakres zwolnienia:
• umowa kredytu/umowa pożyczki,
• pośrednictwo kredytowe/gwarancje bankowe,
• usługi SWIFT i wyrok w sprawie Nordea,
• zarządzanie ryzykiem kredytowym,
• zarządzanie a administrowanie pożyczkami/kredytami.
b) sprzedaż akcji (papierów wartościowych), usługi przechowywania papierów wartościowych,
c) usługi zarządzania – zakres zwolnienia,
d) usługi ubezpieczeniowe:
• zakres zwolnienia dla usług ubezpieczeniowych, ubezpieczenia grupowe, cechy usługi ubezpieczenia w rozumieniu TSUE,
• pośrednictwo ubezpieczeniowe – różne modele pośrednictwa ubezpieczeniowego a zakres zwolnienia, usługi subagenta a zwolnienie z VAT, premie brokerskie,
• świadczenie obok usług pośrednictwa innych usług w różnym zakresie związanych z działalnością pośrednika – możliwość zwolnienia całego zespołu świadczeń w oparciu o konstrukcję świadczenia złożonego,
• usługi Assistance,
• wycena szkód/likwidacje szkód – analiza różnych modeli świadczenia usług likwidacji szkód a wyrok TSUE w sprawie C-40/15,
• ubezpieczenie przedmiotu leasingu – wyrok TSUE w sprawie BGŻ Leasing.

8. Outsourcing w branży finansowej – skuteczna metoda na optymalizację?
a) usługi świadczone w ramach outsourcingu,
b) art. 43 ust. 13 ustawy o VAT – usługi stanowiące element usługi finansowej – zakres zwolnienia na tle polskiej praktyki, orzecznictwa TSUE oraz w kontekście projektów KE zmieniających Dyrektywę 2006/112,
c) usługi tzw. niezależnej grupy osób – (zakres zwolnienia w interpretacjach MF i orzecznictwie polskich sądów administracyjnych),
d) holding jako forma działalności i skutki na gruncie podatku VAT, grupy podatkowe VAT w regulacjach innych państw UE jako sposób na oszczędności podatkowe.

9. Opodatkowane usługi finansowe:
a) usługi w zakresie leasingu (rodzaje leasingu i zakres opodatkowania),
b) usługi doradztwa (zakres opodatkowania),
c) usługi ściągania długów (windykacji należności) – spór o zakres opodatkowania w kontekście sprawy GFKL Financial Services, AXA UK oraz MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring:
• ściąganie długów a factoring (typy factoringu),
• cesja wierzytelności – brak opodatkowania w świetle sprawy GFKL Financial Services (polskie wyroki zapadłe po sprawie GFKL, interpretacje MF i wyroki polskich sądów sprzed sprawy GFKL – wyrok NSA z 19.3.2012 r. i najnowsze orzecznictwo).

10. Prawo do odliczenia w branży bankowej:
a) zasady odliczenia podatku naliczonego i terminy odliczenia,
b) koncepcja związku pośredniego i wyłączenia w prawie do odliczenia,
c) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
d) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
e) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
f) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
c) samochody i wydatki związane z pojazdami – bankowozy a 100 % odliczenia, karty paliwowe,
d) alokacja bezpośrednia i jej prymat – daleko idąca alokacja bezpośrednia na tle interpretacji MF i orzecznictwa,
e) proporcja VAT – metodologia i składniki,
f) czynności neutralne dla ustalania proporcji – czynności sporadyczne (pożyczki w ramach grupy jako działalność uboczna).

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej.

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

15 12 2020 - 16 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję