CIT od podstaw po nowelizacji ustawy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

CIT od podstaw po nowelizacji ustawy

15 01 2020 - 16 01 2020 - Warszawa
16 01 2020 - 17 01 2020 - Kraków
18 02 2020 - 19 02 2020 - Katowice

Kategoria: ,

Prowadzący*

Mateusz Cedro – senior Associate w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN. Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do Rzeczpospolita oraz miesięcznika i portalu TaxFin.pl.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Maciej Wojtuń – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Prawnik, specjalista w zakresie podatków dochodowych i podatku od nieruchomości, a także procedury podatkowej i sądowo-administracyjnej. Absolwent studiów doktoranckich na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Autor publikacji (glosy, artykuły naukowe, rozdziały w książkach) dotyczących prawa podatkowego i postępowania sądowo-administracyjnego, publikowanych w „Glosie” i „Państwie i Prawie”. Od 9 lat asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie przygotowuje opinie prawne oraz projekty uzasadnień orzeczeń sądowych w sprawach podatkowych.

Barbara Filemonowicz – starszy Menedżer w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, doradca podatkowy oraz radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki. Specjalizuje się w projektach z zakresu sporów podatkowych – przygotowania i wsparcia przedsiębiorców w toku kontroli podatkowej, kontroli celnej-skarbowej, postępowań interpretacyjnych i podatkowych, jak również reprezentacji przedsiębiorców jako pełnomocnik procesowy przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uczestniczyła w projektach z zakresu minimalizacji ryzyk podatkowych, w szczególności przygotowania i wdrożenia procedur podatkowych, weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustw VAT, jak również wdrożenia polityk ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i pracowników działów finansowych. Kompleksowo wpiera przedsiębiorców w ich działalności prawno-podatkowej.

Paweł Wójciak – doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program

DZIEŃ I

I. Wprowadzenie do ustawy o CIT – zagadnienia ogólne

1. Akty prawne istotne dla podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

3. Podstawowe terminy istotne dla opodatkowania CIT:
a) podatnik podatku CIT,
b) właściciel rzeczywisty,
c) rok podatkowy,
d) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
e) podatkowa grupa kapitałowa,
f) zagraniczna spółka kontrolowana,
g) podstawa opodatkowania,
h) zyski kapitałowe,
i) mały podatnik,
j) zakład zagraniczny,
k) wspólne przedsięwzięcie,
l) zarząd i siedziba spółki,
m) stawki podatku.

II. Przychody podatkowe

1. Definicja przychodu.

2. Przychody z działalności gospodarczej:
a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług – jak prawidłowo określić datę powstania przychodu,
b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych, w tym problematyka refakturowania,
c) data wystawienia faktury a powstanie przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie stanowią przychodu.

3. Refakturowanie a data powstania przychodu.

4. Szczególne rodzaje przychodów:
a) przychody w naturze,
b) przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia,
c) przychody z instrumentów finansowych,
d) kary umowne oraz odszkodowania a powstanie przychodu,
e) przychód z udziału w zyskach osób prawnych.

5. Przychody wyłączone z opodatkowania CIT:
a) dopłaty,
b) zaliczki oraz zadatki,
c) kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy,
d) inne przypadki wyłączenia z opodatkowania CIT.

III. Koszty uzyskania przychodów

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów a celowość wydatków.

2. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem, racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów.

3. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów.

4. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.

5. Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek.

6. Wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych.

7. Zasady rozliczania kosztów w czasie:
a) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
b) koszty zapłacone i poniesione,
c) koszty bezpośrednie,
d) koszty pośrednie,
e) wynagrodzenia pracownicze,
f) składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

IV. Omówienie wybranych wydatków kosztowych

1. Świadczenia na rzecz współpracowników i pracowników w CIT i PIT (omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.).

2. Zmiany w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

3. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów – możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności.

4. Limit transakcji gotówkowych.

5. Samochód w działalności gospodarczej:
a) pojęcie pojazdu samochodowego,
b) ograniczenia możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych odnośnie pojazdów samochodowych,
c) koszty ubezpieczeń pojazdów,
d) rozliczanie kosztów napraw,
e) konsekwencje nieodpłatnego korzystania z pojazdów samochodowych przez pracowników,
f) leasing, najem i dzierżawa pojazdu a koszty podatkowe,
g) wydatki eksploatacyjne w kosztach,
h) ewidencja przebiegu pojazdu samochodowego.

6. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

7. Należności z tytułu podróży służbowych:
a) diety, koszty przejazdów,
b) zapewnienie noclegu,
c) ryczałty oraz inne wydatki.

8. Podatki jako koszt uzyskania przychodu.

V. Wydatki na reprezentacje i reklamę – aspekty podatkowe działań marketingowych

1. Pojęcie reprezentacji i reklamy.

2. Reklama na gruncie podatków dochodowych – kiedy wydatki na reklamę mogą być kosztem podatkowym?

3. Gadżety z logo firmy i prezenty o niskiej wartości jednostkowej, a wydatek na cele reklamowe.

4. Wystrój biura – kiedy może nie zostać uznany za reprezentację?

5. Sponsoring i sprzedaż premiowa na gruncie CIT.

6. Konkursy dla pracowników i kontrahentów.

7. Wydatki na gastronomie w koszty uzyskania przychodów.

8. Spotkania biznesowe z kontrahentami.

9. Doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych.

DZIEŃ II

I. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz leasing

1. Środki trwałe:
a) środki trwałe w ustawach podatkowych, a jego samodzielność i konieczność jego wykorzystywania,
b) problematyczne kryteria definiujące środki trwałe (kompletność i zdatność do użytkowania),
c) obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym inwestycje w obcym środku trwałym.

2. Wartości niematerialne i prawne:
a) wartości niematerialne i prawne w ustawach podatkowych,
b) wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji.

3. Wycena wartości początkowej.

4. Zasady i metody amortyzacji:
a) zasady amortyzacji,
b) metody amortyzacji,
c) wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe.

5. Zagadnienia problematyczne:
a) remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady,
b) wymiana środka trwałego w ramach gwarancji,
c) zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe niekorzystanie z majątku trwałego,
d) straty w majątku trwałym,
e) nabycie inwestycji w obcym środku trwałym,
f) likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym.

6. Środki trwałe a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zasady dokonywania.

7. Odpłatne zbycie majątku trwałego.

8. Użyczenie, najem, i dzierżawa środków trwałych – najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych.

9. Leasing operacyjny i leasing finansowy jako efektywne sposoby planowania inwestycji wraz z obowiązującymi zmianami.

II. Podatek u źródła

1. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
a) informacje ogólne na temat regulacji dotyczących podatku u źródła,
b) relacja pomiędzy ustawą o CIT a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) należności licencyjne oraz odsetki,
d) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych tj. np. dywidendy, umorzenie udziałów akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz podział jednostek gospodarczych,
e) usługi niematerialne,
f) likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych,
g) zakres redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikający z ustawy o CIT,
h) certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

III. Dokumentacja cen transferowych

1. Pojęcie podmiotów powiązanych:
a) powiązania kapitałowe,
b) powiązania osobowe.

2. Przesłanki obligujące do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

3. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym:
a) pojęcie „transakcji” lub innych zdarzeń jednego rodzaju na gruncie ustawy,
b) zmiana limitów do sporządzenia dokumentacji podatkowej,
c) objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych,
d) objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze,
e) problematyka refakturowania,
f) obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji (w tym kursy walut oraz problematyka tzw. „sumowania” transakcji).

4. Zakres i treść dokumentacji:
a) podział dokumentacji na local file i master file,
b) obowiązek sporządzania analizy porównywalności – nowe regulacje,
c) bazy danych wykorzystywane do sporządzania analiz porównawczych,
d) strategia gospodarcza, inne czynniki oraz oczekiwane korzyści jako elementy dokumentacji.

5. Sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
b) metoda ceny odprzedaży,
c) metoda rozsądnej marży koszt plus,
d) metody zysku transakcyjnego,
e) inne metody.

6. Termin na sporządzenie dokumentacji.

7. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie dokumentacji w przypadku posiadania APA.

8. Wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

9. Sankcje związane z brakiem dokumentacji.

10. Zmiany w zakresie dokumentacji TP:
a) możliwość wstecznego stosowania nowych przepisów do transakcji z roku 2018,
b) definicja powiązań oraz poszerzenie definicji transakcji,
c) nowe progi dokumentacyjne oraz doprecyzowanie pojęcia wartości transakcji,
d) zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych,
e) uproszczenia rozliczeń dla wewnątrzgrupowych pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej,
f) nowe terminy do złożenia oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji,
g) korekty cen transferowych,
h) obowiązek składania ujednoliconej informacji o cenach transferowych (TP-R).

IV. Zmiany w CIT i PIT w 2019/2020 roku

1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020 r.:
a) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
b) korekta dochodu lub straty podatkowej,
c) przesłanki stosowania nowych przepisów,
d) wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek,
e) zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi,
f) sprawozdanie o stosowanych przez „dużych” podatników CIT terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

2. Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.:
a) nowy rejestr podatników VAT od 1.9.2019 r., konieczność weryfikacji nr rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze (zmniejszenie kosztów, w tym odpisów amortyzacyjnych),
c) ustalanie limitu jednorazowej wartości transakcji w kwocie 15.000 zł.,
d) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez „donos” na kontrahenta,
e) sankcyjny przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT.

3. Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT od 1.11.2019 r. a koszty w CIT od 1.1.2020 r.:
a) lista towarów i usług objęta obowiązkowym split payment (załącznik 15 do ustawy o VAT),
b) obowiązek umieszczenia adnotacji na fakturze,
c) zmniejszenie kosztów w CIT jako sankcja za niezastosowanie metody podzielonej płatności,
d) przepisy przejściowe.

4. Zmiany 2019:
a) zwolnienie w CIT przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym,
b) koszty uzyskania przychodu z tytułu tzw. hipotetycznych odsetek,
c) tzw. exit tax (przeniesienie biznesu poza granice Polski),
d) upublicznienie danych największych podatników,
e) opodatkowanie obrotu tzw. kryptowalutami,
ustalanie kosztów przy obrocie wierzytelnościami oraz pakietami wierzytelności,
f) nowa ulga, tzw. IP BOX w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów,
g) podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach,
h) obowiązek raportowania schematów podatkowych w CIT – wprowadzenie do problematyki.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć:  centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

15 01 2020 - 16 01 2020 - Warszawa
16 01 2020 - 17 01 2020 - Kraków
18 02 2020 - 19 02 2020 - Katowice

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję