Controlling wartości (VBC) i systemy performance measurement (KPI)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Controlling wartości (VBC) i systemy performance measurement (KPI)

17 11 2020 - 18 11 2020 - Warszawa

Kategoria: , ,
Prowadzący

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllingu i rachunkowości zarządczej, w tym m.in. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” (Wolters Kluwer, Kraków 2008), „Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa 2007), „Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie” (Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010). Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Cel szkolenia

• Wyjaśnienie zasad projektowania controllingu zorientowanego na kreowania wartości (Value-Based Controlling)
• Wykształcenie umiejętności stosowania metod wyceny przedsiębiorstw w praktyce
• Ukazanie praktycznych zastosowań instrumentów controllingu wspomagających kreowanie wartości dla właścicieli
• Przedstawienie możliwości tworzenia własnych narzędzi zarządzania wartością przedsiębiorstwa
• Wyjaśnienie zasad planowania w wymiarze operacyjnym i strategicznym
• Wykształcenie umiejętności projektowania i stosowania KPI
• Wyjaśnienie uwarunkowań stosowania wielowymiarowych narzędzi typu dashbord, managerial cockpit, socrecard

Program

I. Zasady projektowania controllingu zorientowanego na wartość

1. Cel działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli.

2. Znaczenie controllingu we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą:
a) istota controllingu i podstawowe zasady jego projektowania,
b) w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa.

3. Controlling a rachunek odpowiedzialności z punktu widzenia zarządzania wartością i projektowania KPI:
a) kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności i strategicznych jednostek biznesowych (SBU),
b) ocena i kontrola dokonań centrów kosztów i centrów zysku.

II. Wycena spółek w kontekście controllingu

1. Praktyczne uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw:
a) przesłanki wyceny,
b) funkcje wyceny,
c) reguły wyceny.

2. Metody majątkowe stosowane w wycenie:
a) wartości aktywów netto,
b) odtworzeniowa,
c) likwidacyjna.

3. Podejście dochodowe do wyceny i zarządzania wartością:
a) metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli (equity cash flow) i wolne przepływy pieniężne (free cash flow),
b) kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania – obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców), obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji), wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału ,
c) określanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie dyskontowania przepływów pieniężnych.

4. Metody mieszane i metody porównawcze:
a) metody mieszane – jak powiązać cechy podejścia majątkowego i dochodowego,
b) metody transakcji porównywalnych,
c) metody mnożnikowe.

III. Projektowanie controllingu zorientowanego na wartość VBC

1. Istota i procedury zarządzania wartością przedsiębiorstwa:
a) nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa,
b) projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury przedsiębiorstwa.

2. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w zarządzaniu wartością:
a) szacowanie i prognozowanie EVA,
b) ocena projektów inwestycyjnych na podstawie ekonomicznej wartości dodanej,
c) relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVA.

3. Finansowe mierniki kreowania wartości – czyli jak monitorować wartość:
a) rynkowa wartość dodana MVA (market value added) i jej związek z EVA,
b) wartość dodana dla właścicieli SVA (shareholder value added).

4. Opcje realne – wykorzystanie w podejmowaniu decyzji zorientowanych na wartość:
a) ocena projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu opcji realnych,
b) identyfikacja ukrytych możliwości inwestycyjnych,
c) wycena praw inwestycyjnych i związanych z modyfikacją projektu,
d) wycena elastyczności decyzyjnej menedżerów.

5. Ocena fuzji i przejęć.

6. Kształtowanie programów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości.

IV. Projektowanie i wykorzystanie KPI w praktyce

1. Koncepcja performance measurement w praktyce:
a) istota pomiaru dokonań (efektywności i wydajności) w zarządzaniu firmą,
b) krytyczne czynniki sukcesu (critical success factors),
c) kluczowe mierniki dokonań KPI (key performance indicators).

2. Koncepcja pomiaru wielowymiarowego w nurcie BSC:
a) systemy pomiaru wyników,
b) założenia zrównoważonej karty wyników (balanced scorecard),
c) perspektywy BSC,
d) wady i zalety i problemy praktyczne BSC.

3. Projektowanie systemu BSC:
a) metodyka projektowania systemu zintegrowanych KPI,
b) założenia organizacji zorientowanej na strategię (strategy-focused organization),
c) planowanie w kontekście projektowania KPI,
d) mapowanie strategiczne.

4. Wdrażanie systemu obmiaru KPI opartego na BSC:
a) komunikowanie wyników,
b) kaskadowanie pomiaru na niższe szczeble w strukturze organizacyjnej,
c) wykorzystanie KPI w celu poprawy efektywności.

5. Projektowanie przykładowych KPI:
a) metodyka projektowania KPI,
b) identyfikacja czynników sukcesu,
c) atrybuty KPI,
d) uwarunkowania sytuacyjne przy projektowaniu KPI,
e) budowa i rodzaje mierników typu KPI.

6. Studium przypadku:
a) projektowanie i wdrażanie systemu pomiaru dokonań z wykorzystaniem BSC dla wybranej firmy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Zajęcia z komputerem (komputer zapewnia organizator).

Godziny zajęć:
Dzień I 10:00-16:00
Dzień II 9:00-15:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej.

Informacje:
Anita Musiał
tel. (022) 208 28 33, fax (022) 211 20 90
anita.musial@akademiamddp.pl

Terminy

17 11 2020 - 18 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję